π Π πʹ πᾳ πᾶ πᾷ πα πᾶἁ παγά παγαίη παγανικός παγανός παγάομαι παγαρχέω παγάρχης παγαρχία παγαρχικός πάγαρχος παγάς Παγασαί Παγασαῖος Παγασηΐς Πάγασος Πάγγαιον Παγγαῖον πάγγαιος παγγάς παγγέλοιος παγγενεί παγγενέτειρα παγγενέτης παγγενέτωρ παγγεννήτειρα πάγγεος παγγέωργος παγγήρως παγγλυκερός παγγλωσσία πάγγλωσσος παγγόνατον πάγγυμνος παγγυναικί παγείς παγελός πάγεν παγερός παγετός παγετώδης παγεύς πάγη παγηνός παγιδάμεια παγίδευμα παγιδεύω παγίδιον πάγιος παγιότης παγιόω παγίς παγίωσις παγκαθαρός παγκαίνιστος πάγκακος παγκάκουργος παγκάλλιστος πάγκαλος παγκάρπεια παγκαρπία πάγκαρπος παγκατάμικτος παγκαταπύγων παγκατάρατος παγκευθής παγκλάδια πάγκλαυστος πάγκλαυτος πάγκλειτος παγκλέπτης παγκληρία πάγκληρος πάγκοινος παγκοίρανος παγκοίτης παγκόνιτος παγκόσμιος πάγκοσμος παγκράδη πάγκρανον παγκρατευτής παγκρατής παγκρατησία παγκρατιάζω παγκρατιαστής παγκρατιαστικός παγκράτιον παγκράτωρ πάγκρεας παγκρότως παγκτησία παγκτητικός παγκύνιον πάγκυφος πάγνιον πάγνυμι πάγξενος παγόλυτον παγοπληξία πάγος πᾶγος παγός πάγουρος πάγρος παγχάλεπος παγχάλκεος παγχαλκεύς πάγχαλκος παγχαρής πάγχορτος πάγχρηστος πάγχριστος παγχρόνιος πάγχροος παγχρύσεος πάγχρυσος πάγχρωμα πάγχυ παγχυρισμός παγῶ παγώδης Παγώνδας παδάω πάδη παδησχέαι παδόεις Πάδος πάδος πάζιον πάθα παθαίνω πάθε παθέειν παθεινός πάθη πάθημα παθηματικός πάθησις παθητικός παθητός παθικεύομαι παθικός παθιώταρ πάθνη παθογνωμονικός παθοκράτεια παθοκρατέομαι παθολογέω παθολογία παθολογικός παθοποιία παθοποιός πάθος παι Παιάν παιάν παιανίας Παιανιεύς παιανίζω παιανικός παιᾶνις παίανις παιανισμός παιανισταί παιανῖτις παιανογράφος παῖγμα παιγμός παιγμοσύνη παιγνήμων παιγνία παιγνιαγράφος παιγνίη παιγνιήμων παίγνιον παίγνιος παιγνιώδης παιδαγρέται παιδαγωγεῖον παιδαγωγέω παιδαγώγημα παιδαγωγία παιδαγωγικός παιδαγωγός παιδαλήθριον παιδάρειον παιδαρίδιον παιδαριεύομαι παιδαριήματα παιδαρικός παιδάριον παιδαριοτρόφος παιδαρίσκος παιδαριώδης παιδαρτάω παιδδωἇν παιδεία παιδείη παίδειος παιδεραστεύω παιδεραστέω παιδεραστής παιδεραστία παιδεραστικός παιδεράστρια παιδέρως παίδευμα παίδευσις παιδευτέος παιδευτήριον παιδευτής παιδευτικός παιδευτός παιδεύω παιδήϊος παιδία παιδιά παιδιακός παιδίη παιδικά παιδικέωρ παιδικός παιδικυνηγεσία παιδίνορ παιδιόθεν παιδίον παιδίος παιδιότης παιδισκάριον παιδισκεῖος παιδίσκη παιδισκιωρός παιδίσκος παιδιώδης παιδνός παιδοβάτιον παιδοβόρος παιδοβοσκός παιδοβρώς παιδοβρωσία παιδόβρωτος παιδογονία παιδογόνια παιδογόνος παιδοδιδάσκαλος παιδόεις παίδοθεν παιδόθεν παιδοκομέω παιδοκομία παιδοκόμος παιδοκόραξ παιδοκόρης παιδοκράτωρ παιδοκτίσω παιδοκτονέω παιδοκτονία παιδοκτόνος παιδολέτειρα παιδολετήρ παιδολέτις παιδολέτρια παιδολέτωρ παιδολυμάς παιδομαθής παιδομαθία παιδομαθίη παιδομανής παιδομανία παιδονομέω παιδονομία παιδονομικός παιδονόμος παιδόπαις παιδοπίπης παιδοποιέω παιδοποιήσιμος παιδοποίησις παιδοποιητέον παιδοποιία παιδοποιΐα παιδοποιός παιδοπόρος παιδοσπορέω παιδοσπόρος παιδοσύνη παιδοτόκος παιδοτριβέω παιδοτρίβης παιδοτριβία παιδοτριβίη παιδοτριβικός παιδότριψ παιδοτροφέω παιδοτροφία παιδοτρόφιον παιδοτρόφος παιδότρωτος παιδουργέω παιδουργία παιδουργός παιδοῦς παιδοφάγος παιδοφιλέω παιδοφίλης παιδόφιλος παιδοφονεύς παιδοφονία παιδοφόνος παιδόφονος παιδοφόντης παιδοφορέω παιδοφύλαξ παίδωσις παίζω Παιηόνιος Παιηοσύνη παιητέον παιητέος Παιήων παιήων παικτέον παίκτης παικτικός πάϊλλος παῖμα παίνεται παῖον Παίονες Παιονία Παιονίδης Παιονίη παιονίη παιόνιος παιπαλάω παιπάλεος παιπάλη παιπάλημα παιπάλιμος παιπάλλω παιπαλόεις παίπαλον παιπαλώδης παῖς πάϊς παισά παῖσαι παισαρεύματα παισαρεύς παίσδω Παισός παιστέον παίστης παιστικός παῖστρα παίταυρα Παῖτος παιφάσσω παίχνιον παίω Παίων Παιών παιών Παιώνειος Παιώνια παιωνία παιωνιά Παιωνιά παιωνιάς Παιωνιάς παιωνίζω παιωνικός Παιώνιος παιώνιος παιωνισμός πακιάλιον πακοτή πακτά πακτεύω πακτίς πάκτον πακτοποιός πακτός πακτόω Πάκτυες Πακτύη Πακτύης Πακτωλός πάκτων πακτωνίτης πακτωνοποιός πάκτωσις πακτωτής πάλα παλαγμός παλάθη παλάθιον παλαθίς παλαθώδης πάλαι παλαιγενής παλαίγονος παλαιένδοξος παλαιετής παλαίθεος παλαίθετος παλαιμονέω παλαιμοσύνη Παλαίμων παλαιογενής παλαιόγονος παλαιόδουλος παλαιοθέτης παλαιόκτητος παλαιολογέω παλαιομάγαδις παλαιομάτωρ παλαιομώλωψ παλαιόπλουτος παλαιοπράγμων παλαιοράφιον παλαιοράφος παλαιός παλαιότης παλαιοτόκος παλαιοτροπία παλαιότροπος παλαιουργός παλαιοφανής παλαιόφρων παλαιοχάρακτος παλαιόω παλαιπλούσιος παλαίπλουτος Παλαιρεύς πάλαισις πάλαισμα παλαισμοσύνη παλαισταγής παλαιστέον παλαιστέω παλαιστή παλαιστής παλαιστιαῖος παλαιστικός Παλαιστίνη Παλαιστῖνος παλαιστός παλαίστρα παλαιστρατιώτης παλαιστριαῖος παλαιστρίδιον παλαιστρικός παλαιστρίτης παλαιστροφύλαξ παλαίστωμα παλαίτατος παλαίτερος παλαιφάμενος παλαίφατος παλαίχθων παλαίω παλαίωμα παλαίωσις παλάμα παλαμάομαι παλάμη Παλαμήδης παλάμημα παλαμίς παλαμναῖος πάλαξις παλάσιον παλάσσομαι παλάσσω παλαστή παλαστιαῖος Παλάτιον παλαχή παλεομίσημα παλεονυμφάγονος πάλευμα παλευτά παλευτής παλευτικόν παλεύτρια παλεύω παλέω πάλη παλή πάλημα παλημάτιον Παλῆς πάλι παλιγγέλως παλιγγενεσία παλιγγενής παλιγγίγνομαι παλίγγλωσσος παλίγγναμπτος παλίγγνωστος παλιγγραφία παλιγκαπηλεύω παλιγκάπηλος παλίγκλαστον παλιγκλινής παλιγκοταίνω παλιγκοτέω παλιγκότησις παλιγκοτία παλίγκοτος παλίγκραιπνος παλιγκρισία παλίγκτησις παλίγκτιστος παλίγκυρτος παλίδορκος παλίζεσθαι παλικαμπής Παλικοί παλίλληπτος παλιλλογέω παλιλλογία παλίλλογος παλίλλυτος παλιμβάκχειος παλιμβαλής παλίμβαμος παλίμβιος παλιμβλαστής παλιμβληθείς παλιμβολία παλίμβολος παλιμβορέας παλιμβουλία παλίμβουλος παλιμμαχέω παλιμμεταβολή παλιμμήκης παλίμπαις παλίμπαστος παλιμπέτεια παλιμπετής παλίμπηγα παλίμπηξις παλίμπισσα παλίμπλαγκτος παλιμπλάζομαι παλιμπλανής παλιμπλεκής παλίμπλους παλίμπλυτος παλίμπλωτος παλιμπνόη παλίμπνοος παλίμποινος παλιμπόρευτος παλίμπορος παλίμποτον παλίμπους παλιμπρατέω παλιμπράτης παλίμπρατος παλιμπροδοσία παλιμπροδότης παλιμπρυμνηδόν παλίμπρυμνος παλιμπυγηδόν παλίμπωλος παλίμφαμος παλίμφημος παλίμφοιτος παλίμφρων παλιμφυής παλίμψηκτρον παλίμψηστος πάλιν παλινάγγελος παλινάγρετος παλιναίρετος παλιναυξής παλιναυτόμολος παλινδαής παλινδικέω παλινδικία παλίνδικος παλινδίνητος παλινδινία παλινδίωξις παλινδορία παλινδρομέω παλινδρομής παλινδρόμησις παλινδρομία παλινδρομίη παλινδρομικός παλίνδρομος παλίνεδρος παλινεκχυμενίτας παλινέμπορος παλίνζῳος παλίνη παλινηνεμία παλινίδρυσις παλινλιθηγία παλίννοστος παλινοδέομαι παλινοδία παλινοιωνίαι παλίνοπτα παλινόρμενος παλινόρμητος παλίνορρος παλίνορσος παλίνορτος παλινοστέω παλινόστιμος παλίνουρος παλίνπιττα παλινρύμη παλινσάγης παλίνσκιος παλινσκοπιά παλίνσοος παλίνσους παλινστατέω παλινστομέω παλινστραφής παλίνστρεπτος παλινστρόβητος παλίνστροφος παλινσύλλεκτος παλίντιτος παλιντοκία παλίντονος παλιντραπελία παλιντράπελος παλιντριβής παλίντριψ παλιντροπάομαι παλιντροπής παλιντροπία παλίντροπος παλιντυπής παλιντυχής παλινῳδέω παλινῳδητέον παλινῳδία παλινῳδικός παλίνωρος Πάλιον παλιούρινος παλιουρίς παλίουρος παλιουροφόρος παλιρροέω παλιρρόθιος παλίρροθος παλίρροια παλίρροιβδος παλιρροίη παλίρροιος παλίρροος παλίρροπος παλίρροχθος παλιρρύμη παλίρρυτος παλίσκιος παλίσσυρτος παλισσυτέω παλίσσυτος παλίστρεπτος παλιτραχηλίζω παλίωξις πάλκος πάλλα πάλλαγμα Παλλάδιον παλλακεία παλλακεύομαι παλλακεύω παλλακή παλλακίδιον παλλακῖνος παλλάκιον παλλακίς Παλλαντιάς Παλλάντιος πάλλαξ Πάλλας Παλλάς πάλλας παλλάχανον Παλλειών πάλλευκος παλλήκιον Παλληνεύς Παλλήνη πάλληξ παλλία παλλικάριον παλλιχίαρ παλλυριν παλλύτας πάλλω παλλώβητος παλματίας πάλμη παλμικός παλμός παλμουλάριος πάλμυς Παλμύς παλμώδης πάλος παλός πᾶλος πάλσαμον πάλσις παλτάζω παλτάρια παλτεύω πάλτο παλτόν παλτός παλύνω πᾶμα παματοφαγέω παμβακίς παμβασίλεια παμβασιλεία παμβασιλεύς παμβδελυρός παμβίας παμβλαβής Παμβοιώτιος Παμβοιωτοί πάμβορος παμβότανον πάμβοτος παμβῶτις παμβώτωρ Πάμισος Παμισός πάμμακαρ παμμακάριστος παμμάταιος παμμαχί παμμαχία παμμάχιον πάμμαχος πάμμεγας παμμεγέθης πάμμεικτος παμμείλιχος παμμέλας παμμελεί παμμέλεος παμμελής πάμμεστος πάμμετρος παμμήκης πάμμηνις πάμμηνος παμμήστωρ παμμήτειρα παμμῆτις παμμήτωρ παμμίαρος παμμιγής πάμμικρος πάμμικτος πάμμορος πάμμορφος πάμμουσος παμμύριος παμμυσαρός Πάμμων πάμνηστος παμπαθής παμπαιδί παμπάλαιος πάμπαλιν παμπάμων πάμπαν πάμπανυ παμπειθής παμπήδην παμπησία πάμπλειστος παμπλείων παμπλήγδην παμπληθεί παμπληθής παμπληθία παμπληθύς παμπληθύω πάμπληκτος παμπλήρης παμπλούσιος πάμπλουτος παμποίκιλος πάμπολις πάμπολυς παμπόνηρος παμπορθής παμπόρφυρος παμπότνια παμπρασία πάμπρεπτος παμπρόσθη παμπρόσωπος παμπρύτανις πάμπρωτος πάμπυος πάμπωρος παμφάγος παμφαής Παμφάης παμφαίνω παμφαλάω παμφάλυα παμφαλύζω παμφανάω παμφανής παμφανόων παμφάρμακος παμφεγγής παμφερής πάμφημος πάμφθαρτος πάμφθερσις πάμφθογγος πάμφι Πάμφιλος πάμφιλος πάμφλεκτος παμφόβερος πάμφορβος πάμφορος παμφρόνιμος παμφύγδην παμφυής Παμφυλία Παμφυλιάρχης Πάμφυλος πάμφυλος πάμφυρτος πάμφωνος Πάμφως πάμψεκτος παμψέκτωρ παμψηφεί πάμψογος πάμψυχος παμωχέω Πάν πάν πᾶν πάναβρος παναγαθία πανάγαθος παναγής πανάγητος παναγία πανάγιος παναγιστία πάναγνος παναγορία παναγόρσιος πανάγορσις πανάγρετος παναγρεύς πανάγριος παναγρίς πάναγρον πάναγρος πανάγρυπνος παναγυρ παναγυριάρχας πανάγυρις πανάεθλος παναεικής παναεργής πανάζωστος παναθέσμιος πανάθεσμος πανάθεστος Παναθήναια Παναθηναϊκός Παναθήναιος Παναθηναΐς Παναθηναϊσταί πανάθλιος παναιγλήεις παναίδοιος πάναιθος παναίολος παναισθησία παναίσυλος παναίσχης παναισχής παναίσχιστος παναισχραμορφία πάναισχρος Παναίτιος παναίτιος Παναιτωλικά πανακαρπής πανάκεια πανάκειον πάνακες πανάκη πανακηδής πανακήρατος πανακής πανακίτης Πάνακρα Πανακρίς πανάκτειος Πάνακτον παναλάστωρ παναληθής παναλήμων παναλθής παναλκής παναλουργής πανάλωτος Πανάμαρος παναμείδητος παναμείλικτος παναμείλιχος παναμέριος πανάμερος πανάμμορος Πάναμος πανάμωμος πανάνυτον πάναξ πανάξιος παναοίδιμος πανάπαλος πανάπαστος παναπειθής παναπείριτος παναπείρων παναπενθής παναπευθής παναπήμων παναπηρής πανάπιστος παναπόπληκτος πανάπορος παναπόστροφος πανάποτμος πανάπυστος πανάργυρος παναρείων πανάρετος παναρίζηλος πανάριον πανάριστος πανάρκεια παναρκέτας πανάρκετος παναρκής παναρμόνιος παναρχαϊκός παναρχαῖος πάναρχος πανάρχων πανασκηθής πανασμένως πανασφάλιος πανᾶτις πανατρεκής παναύγεια παναυγής πανάϋπνος παναφανής παναφῆλιξ πανάφθιτος πανάφθονος πανάφυκτος πανάφυλλος Παναχαιοί παναώριος πανάωρος πανδαής πανδαίδαλος πανδαισία πανδαισίη πανδακέτης πανδάκρυτος πανδάλητος πανδαμ πανδαμάτειρα πανδαμάτωρ πανδαμεί Πανδάρεος Πάνδαρος πάνδειλος πανδείμαντος πανδείματος πάνδεινος πανδέκτειρα πανδέκτης Πανδελέτειος πανδελέτειος πανδερκέτης πανδερκής πανδέτης πανδεχής πανδημεί πανδημία πανδήμιος πάνδημος Πάνδια πάνδικος Πανδιονίδης Πανδιονίς πανδῖος Πανδίων πανδοκεία πανδόκεια πανδοκεῖον πανδοκεύς πανδόκευσις πανδοκευτής πανδοκεύτρια πανδοκεύω πανδοκέω πανδόκισσα πάνδοκος Πάνδοκος πάνδοξ πανδοξία πάνδοξος πανδοσία πάνδοσις πάνδουλος πανδοῦρα πανδοχεῖον πανδοχεύς Πανδρόσειον πανδρόσειον πανδύναμος πανδυνάστειρα πάνδυρτος πανδυσία πανδώρα Πανδώρα πάνδωρος Πάνδωρος πανδώτειρα πανεθνεί πάνεια πανείδατος πανείδεος πανειδής πανεικέλιος πανείκελος πανεῖον Πανεῖον Πάνειος πανείπας πανελεήμων πανελεύθερος Πανέλλανες Πανελλάς Πανέλληνες Πανελλήνια Πανελληνιάς Πανελλήνιος πανέλοψ Πάνεμος πανεμφερής πανένδοξος πανέξαλλος πανέξοχος πανεορτεύω πανέορτος πανεπάρκιος πανεπαφροδισία πανεπήκοος πανεπήρατος πανεπήτριμος πανεπίκλοπος πανεπίσκοπος πανεπιστήμων πανεπίφρων πανεπόπτης πανεπόρφνιος πανεπόψιος πανεπώπης πανεργέτης πανέρημος Πᾶνες πανέσπερος πανέστιος πανέσχατος πάνετες πανέτης πανετήτυμος πανετώσιος πανευγενής πανευδαίμων πανευέφοδος πανεύκηλος πανευμήχανος πανεύμορφος πανευπρεπής πανεύρυθμος πανευσεβής πανευσθενής πανευτελής πανεύτονος πανευτυχία πανευφημέω πανεύφημος πανεύφρων πανευφυής Πανεύω πανευώχητος πάνεφθος πανεχθής πανέχινος πανηβηδόν πανηγεμών πανηγυράζω πανηγυριαρχέω πανηγυριάρχης πανηγυρίζω πανηγυρικός πανήγυρις πανηγυρισμός πανηγυριστήριον πανηγυριστής πανήλιος πανημαδόν πανῆμαρ πανημερεύω πανημέριος πανήμερος πάνημος πανήπορος πανήρης πανθαλής πανθάνω πανθαρσής πανθαυμάσιος πανθαύμαστος πανθέατος Πάνθεια πάνθειος πανθελγής πανθέλκτειρα πανθέψης Πανθεών πανθηής πανθηλής πάνθηλυς πάνθηρ πανθήρα πανθήριον πανθηρίσκος πάνθηρος πανθιωνάριος Πανθοίδης πανθοινί πανθοινία πάνθοινος Πάνθοος πάνθροος πανθυμαδόν πάνθυος πανθυπακουστής πανθυποτακτικός πάνθυτος πανία Πανιάς Πανιασταί πανίερος πανικόν Πανικός πανικτός πανίλαος πανίμερος Πάνιον πανίον Πάνιος πανίουρος πανίσδομαι Πανίσκος πανισμός πανιστής πανίσχυρος Πανῖτις πανίχνιον Πανίωνες Πανιωνική Πανιώνιον πανιώνιον Πανιώνιος πάνλευκος πανλυσιτελής πανλώβητος παννέφελος παννεωτερικῶς πάννικος πάννος πάννυχα παννυχεύω παννυχίζω παννυχικός παννύχιος παννυχίς παννυχίσδην παννύχισμα παννυχισμός παννυχιστής πάννυχος πανόδυρτος πάνοιζυς πανοικεί πανοικεσίᾳ πανοικησίᾳ πανοικί πανοικία πανοικίᾳ πανοικίη πανοίκιος πανοικτιστής πανοίμοι πανόλβιος πάνολβος Πανόληπτος πανομιλεί πανόμματος πανόμοιος πανομφαῖος πανομφής πανοπαῖα Πανοπεύς Πανόπη Πανοπηΐς πανοπλία πανοπλίη πανοπλίτης πάνοπλος πανοπλότατος πανόπτης πάνοπτος πανόπτρια πανορμίη Πάνορμος πάνορμος πάνος πανός πανόσμεος πανοσπρία πανουκλίζω πανουλεύς πανούργευμα πανουργεύομαι πανουργέω πανούργημα πανουργία πανουργικόν πανουργιππαρχίδης πανοῦργος πανούριος πανούσιος πανοῦχος πανόψια πανόψιος πάνριζος πάνρυτος πάνσα πανσαγία Πάνσας πανσέβαστος πανσεληνιάζω πανσεληνιακός πανσέληνος πάνσεμνος πανσεμνοστομέω πάνσεπτος πανσκαφία πάνσκιος πάνσκοπος πάνσμικρος πανσόβητος πάνσοφος πανσπερμηδόν πανσπερμία πάνσπερμος πανστρατί πανστρατιά πανστρατιᾷ πανστρατιή πανσυδί πανσυδίᾳ πανσυδίῃ πανσυδίην πάνσυρτος πανσχήμων πανσώτειρα παντᾷ πάντᾳ παντάγαθον παντάγαθος πανταγήρως παντάδικος παντάδουσα πανταεθνής παντάθλιος πανταίολος παντακύριος παντάλας πανταληθής παντάπασι παντάπασιν παντάπρωτος πανταπώλης παντάρβη πανταρβής παντάρετος παντάριστος πανταρκής παντάρχας πανταρχέω παντάρχης πανταρχία πάνταρχος παντάρχων παντάσκιος παντάσπορος πανταυγής πανταχῆ πανταχῇ πανταχόθεν πανταχόθι πανταχοῖ πανταχόσε πανταχοῦ πανταχῶς παντεβιπᾶσιν παντειδήμων παντέλεια παντέλειος παντελειόω παντελέως παντελής παντελῶς παντενέργητος παντεπίθυμος παντεπίσκοπος παντεπόπτης παντερπής παντεύμορφος παντευχία πάντευχος πάντεχνος πάντῃ παντιβόλος πάντιμος πάντιν παντλάμων παντλήμων παντοβαρής παντοβίης παντογένεθλος παντογενής παντογήρως παντογόνος παντοδαής παντοδαπῇ παντοδαπής παντοδαπία παντοδαπός παντοδίαιτος παντοδίδακτος παντοδότειρα παντοδύναμος παντοδυνάστης παντοεπής παντοεργός παντοέρκτης παντοθαλής πάντοθεν πάντοθι παντοιάς παντοῖος παντοκράντειραι παντοκράτειρα παντοκρατέω παντοκρατορία παντοκράτωρ παντολέτειρα παντολέτωρ παντολιγοχρόνιος παντόλμιος πάντολμος παντολόγος παντομεταβόλος παντομιγής παντόμιμος παντομισής παντόμορφος παντόμωρος παντονίκης παντοπαθής παντοποιός παντοπόρος παντοπράκτης παντόπτας παντόπτης παντοπωλέω παντοπώλης παντοπωλία παντοπώλιον παντόπωλις παντορέκτης πάντοσε παντόσεμνος παντόσοφος παντοσώματος πάντοτε παντότεκνος παντοτεχνής παντότης παντοτινάκτης παντότολμος παντοτρόφος παντουργός παντοῦχος παντοφαγία παντοφάγος παντοφαής παντοφάρυγξ παντόφθαλμος παντοφόβος παντοφόρος παντοφυής παντόφυρτος παντοχάρυβδις παντοχόθεν παντόχροος παντρέφω πάντρητος πάντρομος πάντροπος πάντροφος παντρόφος παντυχία παντώνια παντώνυμος πάντως πάνυ πάνυγρος πανύπατος πανυπείροχος πανυπέρτατος πανυπέρφρων πάνυσσα πανυστάτιος πανύστατον πανύστατος πανῳδός πανώδυνος πανώδυρος πανωλεθρί πανωλεθρία πανώλεθρος πανώλεια πανώλης πανωνία πανώνιος πανωπήεις πάνωρος πανωφελής πάξ πάξαις πάξαιτο παξαμᾶς Παξοί πάομαι παός παόω παπᾶ παπαῖ παπαιάξ Παπαῖος παπαπαῖ παπαπαππάξ πάπας παπάω παπίας παππάζω παππάξ παππαπαιάξ παππαπαππαπαῖ πάππας παππασμός παππεπίπαππος πάππης παππίας παππίδιον παππίζω παππικός παπποκτόνος πάππος παπποσπέρματα παπποφόνος παππυλιάζω παππώδης παππωνυμικῶς παππῷος πάπραξ παπταίνω παπταλάομαι παπυλιών παπυρεών παπυρικός παπύρινος παπύριον παπυροειδής πάπυρος παπυροφάγος παπυρώδης παπυρών πάρ παρά παραβαίνω παραβάκτρος παράβακτρος παράβακχος παραβαλλέταιρος παραβάλλομαι παραβάλλω παραβαπτίζω παραβαπτιστής παραβαπτός παραβάπτω παραβαρβαρίζω παραβασία παραβασιλεύω παράβασις παραβάσκω παραβατέον παραβατέω παραβάτης παραβατικός παραβάτις παραβατός παραβαφής παραβεβάσθαι παραβεβλημένως παραβεβυσμένως παραβιάζομαι παραβιάζω παραβίας παραβιασμός παραβιβάζω παραβλάπτω παραβλαστάνω παραβλάστη παραβλάστημα παραβλάστησις παραβλαστητικός παραβλαστικός παράβλεμμα παραβλέπω παράβλεψις παραβλήδην παράβλημα παραβλής παραβλητέος παραβλητικός παραβλητός παραβλύζω παραβλώσκω παραβλώψ παραβοάω παραβοήθεια παραβοηθέω παραβοήθημα παραβολάδην παραβολᾶνοι παραβολεύομαι παραβολή παραβολικός παραβόλιον παραβολίσκος παραβολοειδής παράβολος παραβόσκω παραβουκολέω παραβουλεύομαι παράβουλος παραβραβεύω παράβροχον παράβυσμα παράβυστος παραβύω παραβώμιος παραγαύδης παραγγαρεία παραγγελεύς παραγγελία παραγγέλλω παράγγελμα παραγγελματικός παράγγελσις παράγειος παραγεμιστή παραγένησις παραγεύω παραγήοχα παραγήραμα παραγηράω παραγίγνομαι παραγιγνώσκω παραγίνομαι παραγινώσκω παραγκαλίζομαι παραγκάλισμα παραγκιστρόομαι παραγκωνίζω παραγκωνιστής παράγλουτος παραγλύφω παραγναθίδιος παραγναθίς παραγνάμπτω παράγνυμι παραγοράζω παραγορέομαι παραγόρευσις παράγορος παράγραμμα παραγραμματεύω παραγραμματίζω παραγραμμάτισις παραγραμματισμός παραγραμμίζω παραγραπτέον παράγραπτος παραγραφή παραγραφικός παραγραφίς παράγραφος παραγράφω παραγράψιμος παραγρυπνέω παράγυμνος παραγυμνόω παραγύρως παραγχυσία παράγω παραγωγεύς παραγωγή παραγωγιάζω παραγώγιον παραγωγίς παράγωγος παραγωγός παραγώνιος παραγωνίσκος παραδαίνυμαι παράδακρυ παραδακρύω παραδαρθάνω παράδειγμα παραδειγματάριον παραδειγματίζω παραδειγματικός παραδειγμάτιον παραδειγματισμός παραδειγματιστέον παραδειγματώδης παραδείκνυμι παραδεικτέον παράδειξις παραδειπνέομαι παραδείπνια παραδειπνίζω παράδειπνις παραδεισάριος παράδεισος παραδέκομαι παραδεκτέον παραδεκτέος παραδεκτός παραδέρω παραδέχομαι παραδέω παραδηλόω παραδιαζεύγνυμι παραδιαζευκτικός παραδιαιτάομαι παραδιακονέω παραδιαστολή παραδιατάττομαι παραδιατυπόω παραδιαφέρομαι παραδιδάσκω παραδίδωμι παραδιηγέομαι παραδιήγημα παραδιήγησις παραδιηθέω παραδινέω παραδιοικέω παραδιορθόω παραδιόρθωμα παραδιόρθωσις παραδιώκω παραδολεσχέω παραδοξάζω παραδοξασμός παραδοξία παραδοξογράφος παραδοξολογέω παραδοξολογία παραδοξολόγος παραδοξονίκης παραδοξοποιός παράδοξος παραδοξότης παραδόσιμος παράδοσις παραδοτέος παραδοτός παραδοχή παραδοχικός παραδόχιμος παραδραθέειν παραδραθεῖν παραδραμεῖν παραδραμέτην παραδράω παραδρομάδην παράδρομαξ παραδρομή παραδρομίς παράδρομος παραδρύπτω παραδυναστεύω παραδύνω παραδύομαι παράδυσις παραδύω παραδωσείω παραείδω παραείρω παραέξομαι παραετίς παραζάω παραζεύγνυμι παράζευξις παραζηλόω παραζήλωσις παραζητέω παραζυγή παράζυξ παραζῶ παραζωγραφέω παραζώνη παραζωνίδιον παραζώνιον παραζώννυμι παράζωσμα παραζωστρίς παραθαλασσίδιος παραθαλάσσιος παραθαλάττιος παραθάλλω παραθάλπω παραθάπτω παραθαρρύνω παραθαρσύνω παραθεάομαι παραθέλγω παράθεμα παραθεμιστεύω παραθερίζω παραθερμαίνω παράθερμος παραθέσιμος παράθεσις παραθετέον παραθέτης παραθέω παραθεωρέω παραθεώρησις παραθεωρητέον παραθήγω παραθηκαρία παραθήκη παραθηλάζω παραθηλύνω παραθήματα παράθηξις παραθητεύω παραθιγγάνω παραθλίβω παράθλιψις πάραθλον παραθόλιον παράθρανος παράθραυμα παράθραυσις παραθραύω παραθρέω παραθριγκίζω παραθρίζω παραθρῴσκω παράθυμα παραθυμιάω παραθύρα παραθύριον παραθυρίς παράθυρος παραί παραιβ παραιβαδόν παραιβασίη παραιβατέω παραιβάτης παραιβάτις παραίβολος παραιγιάλιος παραιγιαλίτης παραιετίς παραίθεναρ παραιθύσσω παραικάτια παραίνεμα παραίνεσις παραινετέον παραινετήρ παραινέτης παραινετικός παραινέω παραινίττομαι παραιολίζω παραιπ παραίπαιμα παραιπεπίθῃσι παραιπεπίθῃσιν παραίρεσις παραιρέτης παραιρετός παραιρέω παραίρημα παραισαβάζω παραισθάνομαι παραίσθησις παραίσιος παραΐσσω Παραιτακηνός παραιτέομαι παραιτέω παραίτησις παραιτητέος παραιτητής παραιτητικός παραιτητός παραιτία παραίτιος παραιφάμενος παραιφασίη παραίφασις παραιφάσσει παραιφηλούμεθα παραιφρονέω παραιωρέω παραιώρησις παρακάββαλε παρακαθάπτω παρακαθέζομαι παρακαθεζόμενος παρακαθεύδω παρακάθημαι παρακαθιδρύω παρακαθιζάνω παρακαθίζω παρακαθίημι παρακαθίστημι παρακαίριος παράκαιρος παρακαίω παρακακόω παρακαλέω παρακαλλύνω παρακαλπάζω παρακάλυμμα παρακαλύπτω παρακαμμύω παρακάμπτω παρακανθίζω παρακαταβαίνω παρακαταβάλλω παρακατάβασις παρακαταβολή παρακαταγωγή παρακαταζεύγνυμι παρακαταθάπτω παρακαταθετέον παρακαταθήκη παρακαταθνῄσκω παρακατάκειμαι παρακατακλίνω παρακαταλέγομαι παρακαταλείπω παρακαταλέχομαι παρακαταλογή παρακαταπήγνυμι παρακατασκευάζω παρακατάστασις παρακατάσχεσις παρακατατίθημι παρακαταχράομαι παρακάτειμι παρακατεσθίω παρακατέχω παρακατηγόρημα παρακάτθετο παρακατοικίζω παρακατορύσσω παρακαττύομαι παρακαττύω παρακάτω παρακαυδωτόν παρακαυλίζω παράκαυσις παρακαυτωδόν παράκειμαι παρακειμένως παρακεκαλυμμένως παρακεκινδυνευμένως παρακεκλιμένως παρακεκόαται παρακεκομμένως παρακέλευμα παρακελεύομαι παρακέλευσις παρακέλευσμα παρακελευσματικός παρακελευσμός παρακελευστέον παρακελευστής παρακελευστικός παρακελευστός παρακελεύω παρακελητίζω παρακέλομαι παρακενόω παρακεντέω παρακέντημα παρακέντησις παρακεντητήριον παρακεντητής παρακεντητικός παρακένωσις παρακερδαίνω παρακερκίς παρακίναιδος παρακινδύνευμα παρακινδύνευσις παρακινδυνευτέον παρακινδυνευτικός παρακινδυνεύω παρακίνδυνος παρακινέω παρακίνημα παρακινηματικός παρακίνησις παρακινητικός παρακίρναμαι παρακίω παρακλαίω παρακλάομαι παράκλασις παρακλαυσίθυρον παρακλείδιος παρακλείω παρακλέπτω παρακληΐω παράκλησις παρακλητέος παρακλητεύω παρακλητικός παράκλητος παρακλήτρια παρακλήτωρ παρακλιδόν παρακλίντωρ παρακλίνω παρακλίτης παρακλύζω παρακλύω παρακμάζω παρακμαστικός παρακμή παρακνάομαι παρακνήμιον παρακνημόομαι παρακοάω παρακοή παρακοιμάομαι παρακοίμημα παρακοίμησις παρακοιμητής παρακοιμίζω παρακοινάομαι παρακοινάω παρακοιτέω παρακοίτης παράκοιτις παράκοιτος παρακολλάω παρακόλλημα παρακόλλησις παρακολλητικός παράκολλος παρακολουθέω παρακολούθημα παρακολούθησις παρακολουθητέον παρακολουθητικός παρακολυμβάω παρακομιδή παρακομίζω παρακομιστής παράκομμα παράκομος παρακονάω παρακονίασις παρακονιάω παρακοντίζω παρακοπή παράκοπος παρακοπτικός παρακόπτω παρακορέω παράκοσμος παρακοτέω παράκουσις παράκουσμα παρακουσμάτιον παρακουστέον παρακουστέος παρακουφίζω παρακούω παρακρατέω παρακρατητέον παρακρέμαμαι παρακρεμάννυμι παράκρημνος παρακρίνω παρακριτής παρακροάομαι παρακρόασις παρακροκίζω παρακροτέω παράκρουσις παρακρουσιχοίνικος παράκρουσμα παρακρουστικός παράκρουστος παρακρούω παρακρύπτω παράκρυψις παρακρώζω παρακταῖος παρακτάομαι παρακτέον παράκτης παρακτίδιος παρακτικός παράκτιος παρακυέω παράκυκλος παρακυμάτιος παρακυνάγχη παρακυπτικός παρακύπτω παρακυρόω παρακύρω παράκυψις παρακωμῳδέω παρακωχή παραλαγχάνω παραλαλέω παραλαλία παραλαμβάνω παραλάμπω παράλαμψις παραλανθάνω παράλασσις παραλαχανίζω παραλεαίνω παραλεαντικός παραλέγομαι παραλέγω παραλειπτέον παραλειπτέος παραλειπτικός παραλειπτός παραλείπω παραλείφω παράλειψις παραλεκτέον παράλευκος παραλέχομαι παραλήγω παράλημμα παράληξις παραληπτέον παραληπτέος παραληπτής παραληπτικός παραληπτός παραλήπτωρ παραληρέω παραλήρημα παραλήρησις παράληρος παράληψις παραλία παραλιθάζω παράλιμνος παραλιμπάνω Παράλιον παράλιον Παράλιος παράλιος παραλίσκομαι παραλιταίνω παραλίτης παραλλαγή παράλλαγμα παραλλακτικός παραλλακτός παραλλαλή παραλλάξ παράλλαξις παραλλάσσω παραλλαττόντως παραλλάττω παραλληγορέω παραλληλεπίπεδον παραλληλεπίπεδος παραλληλεύομαι παραλληλία παραλληλίζω παραλληλισμός παραλληλόγραμμος παράλληλος παραλληλότης παραλογεία παραλογεύομαι παραλογία παραλογίζομαι παραλογισμός παραλογιστής παραλογιστικός παράλογος παράλοιπος παραλοξαίνομαι παράλοξος Πάραλος πάραλος παραλοῦμαι παραλουργής παραλουργίδιον παραλουργίς παραλουργός παραλοφία παραλοχίζω παράλπιος παραλυκίζω παραλυπέω παράλυπρος παράλυσις παραλυτέον παραλυτικός παράλυτος παραλυτρόομαι παραλύω παράλωμα παραμαίνομαι παραμαξεύω παραμαρμαίρω παραμαρτάνω παραμαρτυρία παραμασήτης παραμασύντης παραμάχαιρον παραμβλύνω παραμεθίημι παραμείβομαι παραμείβω παραμείγνυμι παράμειξις παραμελέω παραμεμπτέον παραμένιος παραμένω παράμερος παραμεσάζω παράμεσος παραμετρέω παραμέτρησις παραμετρητής παραμετρητικός παραμεύομαι παραμεύω παραμηκέως παραμήκης παραμηκύνω παραμήνας παραμήξας παραμηριαῖος παραμηρίδια παραμηρίδιος παραμηχανάομαι παραμίγνυμι παραμικτέον παραμιλλάομαι παράμιλλος παραμιμέομαι παραμιμνῄσκομαι παραμιμνήσκομαι παραμίμνω παραμίξ παραμιξολυδιάζω παραμίσγω παραμισθόομαι πάραμμα παραμολύνω παραμονάριος παραμονή παραμόνιμος παράμονος παράμουσος παραμπέχω παραμπύκια παραμπυκίδδω παραμπυκίζω παραμυθέομαι παραμύθημα παραμυθητέον παραμυθητής παραμυθητικός παραμυθητός παραμυθία παραμυθιακός παραμύθιον παραμυκάομαι παραμύσσω παραμφοδέω παραμφοδίζω παραμφόδισις παράμωρος παραναβαίνω παραναβλαστάνω παραναγιγνώσκω παραναγκάζω παρανάγνωσις παρανάγω παραναδύομαι παραναθλίβω παραναιετάω παραναίω παρανακλίνω παρανακύπτω παραναλίσκω παραναλόω παρανάλωμα παραναπαύομαι παραναπείθω παραναπίπτω παρανατείνω παρανατέλλω παρανατολή παραναφύω παραναφωνέω παρανδρόομαι παρανεάτη παρανέμω παρανέομαι παρανευρίζομαι παρανεύω παρανέω παρανηέω παρανηνέω παρανήτη παρανήχομαι παρανθέω παρανθινολογέω παρανίημι παρανικάω παρανίσσομαι παρανίσταμαι παρανίστημι παρανίσχω παρανοέω παρανόησις παρανοητέον παράνοια παρανοίγνυμι παρανομέω παρανόμημα παρανόμησις παρανομητικός παρανομία παράνομος παράνοος παρανοσφίζομαι πάραντα παραντέλλω παραντίχειρ παρανυκτερεύω παρανυμφεύω παρανύμφιος παράνυμφος παρανύσσω πάραξ παράξενος παραξέω παραξηραίνω παράξηρος παράξιος παραξιφίδιον παραξιφίς παραξοή παραξόνιον παραξόνιος παραξονίτης παραξύνεσις παραξυράω παράξυσμα παράξυστον παραξύω παράορος παράπαγος παράπαιγμα παραπαίγνιον παραπαιδαγωγέω παραπαιδαγώγησις παραπαίζω παραπαιόντως παράπαισμα παράπαιστος παραπαίω παραπάλλομαι παραπάλλω παράπαν παραπάσσω παράπαστον παραπατάω παραπάττω παραπαφίσκω παραπείθω παραπειράομαι παράπεισις παραπειστέον παραπειστικός παραπελεκάομαι παραπεμπτέος παραπέμπω παράπεμψις παραπεπλεγμένως παραπεπληγμένος παραπεριπατέω παραπέρνημι παραπέσσια παραπέταλος παραπετάννυμαι παραπέτασμα παραπέτομαι παραπεφυλαγμένως παράπηγμα παραπήγνυμι παραπηδάω παραπηκτέον παραπηλωτός παραπηρόομαι παραπήχιον παράπηχυ παραπιέζω παραπιέσις παραπιεσμός παραπικραίνω παραπικρασμός παράπικρος παραπίμπλημι παραπίμπραμαι παραπιπράσκω παραπίπτω παραπιστεύω παραπιτνάω παραπλαγιάζω παραπλάγιος παραπλάζω παραπλανάομαι παράπλασμα παραπλασμός παραπλάσσω παράπλαστος παράπλεγμα παράπλειος παραπλεκτέον παραπλέκω παραπλευρίδια παραπλεύριος παραπλευρόω παραπλευστέος παραπλέω παραπληγίη παραπληγικός παραπληκτεύομαι παραπληκτικός παράπληκτος παραπλήξ παραπληξία παραπληρόω παραπλήρωμα παραπληρωματικός παραπλήρωσις παραπλησιάζω παραπλήσιος παραπλήσσω παραπλήττω παραπλόκαμος παραπλοκή παραπλομένοισι παράπλοος παράπλωμα παραπλώω παραπνέω παραπνοή παραποδίζω παραπόδιος παραποδισμός παραποδιστός παραποδύομαι παραποθνῄσκω παραποιέω παραποίησις παραπολαύω παραπόλλυμι παραπολύ παραπομένω παραπομπεύω παραπομπή παραπομπικά παραπόμπιμος παραπομπός παραπόντιος παραπορεύομαι παραπορθμεύω παραπόρφυρος παραποτάμιος παραποφαίνομαι παράπρασις παραπράσσω παραπράττω παραπρεσβεία παραπρεσβευτής παραπρεσβεύω παράπρημα παραπρήσσω παράπρισις παράπρισμα παραπρόειμι παραπροθεσμία παραπρολέγω παραπρονοέω παραπροσδέχομαι παραπροσέχω παραπροσποιέομαι παραπροσποίησις παραπροστάτης παραπροσωπίς παραπροχέομαι παραπρυτανεύω παραπρύτανις παράπταισμα παραπταίω παραπτερυγίζω παράπτομαι παραπτύω παράπτω παράπτωμα παράπτωσις παραπύημα παραπύθια παραπυΐσκω παράπυκνος παραπύλιον παραπυλίς παράπυξος παραπωλέω παραπωμάζω παραρέον παραρθρέω παράρθρημα παράρθρησις παραρθρόω παραριγόω παραριθμέω παραρίθμησις παραρίπτω πάραρος παραρπάζω παραρραγείς παραρραθυμέω παραρραίνω παράρραμμα παραρράπτομαι παραρρέγχω παραρρέω παραρρήγνυμι παράρρηξις παράρρησις παραρρητός παραρριγόω παραρρινάω παραρρίπτω παραρροή παραρροιζέομαι παράρροος παράρρυθμος παραρρυΐσκομαι παράρρυμα παραρρυπόω παράρρυσις παραρτάομαι παραρτάω παραρτέομαι παράρτημα παραρτίδιον παραρτίζομαι παράρτυμα παράρτυσις παραρτύω παράρυμα παρασάγγης παρασαίνω παρασαλεύω παράσαμον παρασαρόω παρασάττω παράσειον παράσειρος παράσεισμα παρασείω παρασεσυρμένως παρασεύω παρασημαίνομαι παρασημαίνω παρασημαντέον παρασημαντικός παρασημασία παρασημεῖον παρασημειόομαι παρασημείωσις παρασημειωτέον παράσημον παράσημος παρασιγάω παράσιμος παράσιρον παρασιτέω παρασίτησις παρασιτία παρασιτικός παρασίτιον παράσιτος παρασιωπάω παρασιώπησις παρασιωπητέον παρασκαίρω παρασκάπτω παρασκελής παρασκέλια παρασκέπασμα παρασκεπάστρα παρασκέπω παρασκευάζω παρασκεύασις παρασκεύασμα παρασκευαστέος παρασκευαστής παρασκευαστικός παρασκευαστός παρασκευή παρασκηνάω παρασκήνιον παρασκηνόω παρασκήπτω παρασκιάζω παρασκιρτάω παρασκοπέω παρασκυτόω παρασκώπτω παρασμήχω παρασοβέω παρασοφίζομαι παρασόφισμα παρασπάς παράσπασις παρασπασμός παρασπάω παρασπειράομαι παρασπείρω παρασπίζω παρασπιστής παρασπόνδειος παρασπονδέω παρασπόνδημα παρασπόνδησις παρασπονδητής παράσπονδος παρασπορά παρᾶσσον παραστάδιον παρασταδόν παραστάζω παρασταθμίδες παρασταθμίζω παράσταθμον παράσταθμος παράσταμα παραστάνω παραστάς παράστασις παραστάτας παραστατέον παραστατέω παραστάτης παραστατικός παραστάτις παρασταυρόω παραστεγάζω παραστέγη παραστείχω παραστέλλω παράστεμα παραστενάχομαι παραστήκω παραστήλη παράστημα παραστίζω παραστίλβω παραστιχίδιον παραστιχίς παραστολεύς παραστορέννυμι παραστοχάζομαι παράστραβος παραστρατεύομαι παραστρατηγέω παραστρατηγία παραστρατοπεδεύω παράστρεμμα παραστρέφω παραστρόγγυλος παραστροφή παραστροφίς παραστρώννυμι παραστρωφάω παραστύφω παρασυγγραφέω παρασυγχέω παρασυγχωρέω παρασυζεύγνυμι παρασυκοφαντέω παρασυλλέγομαι παρασυλλογιστικός παρασυμβάλλομαι παρασύμβαμα παρασυνάγχη παρασυναγωγή παρασύναξις παρασυναπτικός παρασυνάπτομαι παρασυνεργός παρασύνεσις παρασυνήθως παρασύνθετος παρασύνθημα παρασυνίσταμαι παρασυρίζω παράσυρμα παρασύρω παρασφαγίς παρασφάζω παρασφαλής παρασφαλίζω παρασφάλισμα παρασφάλλω παρασφήνιον παρασφηνόω παρασφίγγω παρασφραγίζω παρασφραγισμός παρασφύριος παράσφυρος παρασχάζω παρασχεδιάζω παρασχεδόν παρασχεῖν παρασχέμεν παράσχεσις παρασχετέον παρασχηματιαῖον παρασχηματίζω παρασχηματισμός παρασχίδες παρασχίζω παρασχιστής παρασχιστικός παρασχοινίζω παρασχοίνισμα παρασῴζω Παρασώπιος παρασωρεύω παραταγή παραταιναρίζω παρατάνυσμα παρατανύω παράταξις παραταράσσω παράτασις παρατάσσω παρατατικός παρατάττω παραταυτότης παρατείνω παρατειχίζω παρατείχισμα παρατεκταίνομαι παρατελευταῖος παρατελευτάω παρατέλευτος παρατελωνέομαι παρατέμνω παρατεταγμένως παρατεταμένως παρατετηρημένως παρατετραμμένως παρατεχνάομαι παρατεχνολογέω παρατηρέω παρατήρημα παρατηρήσιμος παρατήρησις παρατηρητέον παρατηρητής παρατηρητικός παρατίθημι παρατίλλω παρατιλμός παρατίλτρια παρατιμασία παρατιμάω παράτιμον παράτιτλον παρατιτρώσκω παρατμήγω παρατμίζω παρατολμάω παράτολμος παρατομή παράτομον παράτομος παράτονος παρατόξευσις παρατούριον παρατραγεῖν παρατραγικεύομαι παρατραγῳδέω παρατράγῳδος παρατράχηλος παρατρέπω παρατρέφω παρατρέχω παρατρέω παράτρημα παράτρητος παρατριβή παράτριβος παρατρίβω παράτριμμα παρατριπτέον παράτριψις παρατροπά παρατροπέω παρατροπή παράτροπος παράτροφος παρατροχάζω παρατρόχια παρατρυγάω παρατρύζω παρατρύπημα παρατρώγω παρατρωπάω παρατρωτής παρᾴττω παρατυγχάνω παρατυλάριον παράτυλος παρατυπόομαι παράτυπος παρατύπωσις παρατυπωτικός παραύα παραυαίνομαι Παραύαιος παραυγάζω παραυγέω παραυδάω παραυλέω παραύλια παραυλίζω πάραυλος παραύξη παραύξησις παραυξητέον παραυξητικῶς παραύξω παραύστηρος πάραυτα παραυτά παραυτεῖ παραυτίκα παραυτόθεν παραυτόθι παραυχενίζω παραυχένιος παραφαγεῖν παραφαίνω παραφαίρεσις παραφαιρέω παράφασις παραφάσσω παράφερνα παραφέρω παραφεύγω παραφηλόω παράφημι παραφθαδόν παραφθάνω παραφθέγγομαι παραφθεγκτήρια παράφθεγμα παραφθείρω παραφθορά παραφίημι παραφιλάγαθος παράφιμον παραφίμωσις παραφλόγισμα παραφλυαρέω παραφομοιόω παραφορά παραφορέω παραφορμά παράφορος παραφορότης παραφορτίζομαι παράφραγμα παραφράζω παραφρακτικός παράφρασις παραφράσσω παραφραστής παραφραστικός παραφρίζω παραφρονέω παραφρόνησις παραφρονία παραφρόνιμος παραφροσύνη παραφρουρέω παραφρυγανίζω παραφρύγομαι παραφρυκτωρεύομαι παραφρυκτωρέω παράφρων παραφυάδιον παραφυάς παραφυής παραφυκτός παράφυκτος παραφυλακέω παραφυλακή παραφυλακισμός παραφυλακίτης παραφυλακτέον παραφυλακτικός παραφύλαξ παραφυλάσσω παραφυλάττω παραφυλλίς παράφυλλον παράφυμα παραφυσάω παράφυσις παραφύτευσις παραφυτεύω παράφυτος παραφύω παραφωνέω παραφωνή παραφώνησις παραφωνία παράφωνος παραφωτισμός παραχάζω παραχαλασμάτιον παραχαλάω παραχαλκεύω παραχάραγμα παραχαρακτής παραχαράξιμος παραχαράσσω παραχαράττω παραχειμάζω παραχειμασία παραχειμαστικός παραχειρογραφέω παραχελῳίτης παραχερσία παραχέω παράχηλος παραχλιαίνω παραχναύω παραχορδίζω παραχορηγέω παραχορήγημα παραχόω παραχραίνω παραχράομαι παραχρῆμα παραχρηοτηριάζω παράχρησις παραχρηστηριάζω παραχρηστικῶς παράχριστα παραχρίω παράχροος παράχρωμος παραχρώννυμι παράχρωσις παράχυμα παράχυσις παραχυτέον παραχύτης παράχωμα παραχώννυμι παραχωρέω παραχωρημάτων παραχώρησις παραχωρητέον παραχωρητέος παραχωρητικός παραχωρίζω παραχώριος παραψάλλω παράψαυσις παραψαύω παραψάω παραψελλίζω παραψεύδομαι παραψηλαφάω παράψηξις παράψησις παράψηστος παραψηφίζομαι παραψηφισμός παραψήχω παραψιδάζω παραψίδιον παράψιμον παραψίς παράψογος παραψοφέω παραψυκτήριον παραψυχή παραψύχω παρβ παρβάδαν παρβαίνω παρβεβαώς παρδακός παρδαλέα παρδαλέη παρδάλειος παρδαλῆ παρδαλήφορος παρδάλια παρδαλιαγχές παρδαλιδεύς παρδαλιοκτόνος πάρδαλις πάρδαλος παρδαλώδης παρδαλωτός παρδαμάλη παρδεῖν παρδή παρδιαῖος παρδίας πάρδιον παρδοκός πάρδος πάρδω παρέασι παρεατέον παρεάω παρέβασκε παρεγγίζω παρέγγραπτος παρέγγραφος παρεγγράφω παρεγγυάω παρεγγύη παρεγγύημα παρεγγύησις παρεγγυητέον πάρεγγυς παρεγείρω παρεγκάμπτω παρεγκάπτω παρέγκειμαι παρεγκελεύομαι παρεγκεράννυμι παρεγκεφαλίς παρεγκλίνω παρέγκλισις παρεγκλιτικός παρεγκόπτω παρεγκυκλέω παρεγκύκλημα παρεγχειρέω παρεγχείρησις παρεγχέω παρεγχρίμπτομαι παρεγχρώννυμι παρέγχυμα παρεγχυματίζω παρέγχυσις παρεγχωρεῖ παρεδρεία παρεδρευτικός παρεδρεύω παρεδρήσσω παρεδρία παρεδριάω παρεδρικῶς πάρεδρος παρέζομαι πάρει παρειά παρειαί παρείας παρειάς παρεῖδον παρείθη παρείθην παρεῖκα παρεικάζω παρεικαθ παρείκω παρειλέω παρεῖμαι παρειμένως πάρειμι παρεῖπον παρείργω παρειρύω παρείρω παρείς παρεῖσα παρεισάγω παρεισαγωγή παρείσακτος παρείσανον παρεισβαίνω παρεισβάλλω παρεισβατικός παρεισβιάζομαι παρεισγραφή παρεισδέχομαι παρεισδύνω παρείσδυσις παρεισδύω παρείσειμι παρεισέρπω παρεισέρχομαι παρείσθω παρεισκομίζω παρεισκρίνω παρεισκυκλέω παρεισοδεύω παρείσοδος παρεισπέμπω παρεισπίπτω παρεισπλοκή παρεισπορεύομαι παρεισπράσσω παρεισρέω παρεισφέρω παρεισφθείρομαι παρεισφρέω παρεισχέω παρέκ παρεκβαίνω παρεκβάλλω παρέκβασις παρεκβατικός παρεκβολεύομαι παρεκβολή παρεκβολικός παρεκδέχομαι παρεκδίδωμι παρεκδοχή παρεκδοχικῶς παρεκδύομαι παρέκδυσις παρεκεῖ παρεκέσκετο παρέκθεσις παρεκθέω παρεκθλίβω παρεκκαθαίρω παρεκκλίνω παρεκλέγω παρεκλείπω παρεκλύω παρεκμανθάνω παρεκνέομαι παρεκνεύω παρεκπέμπω παρεκπεράω παρεκπίπτω παρεκπληρόω παρεκπροφεύγω παρεκπυρόομαι παρεκπύρωσις παρεκρέω παρεκρίπτω παρεκστροφή παρεκτανύω παρέκτασις παρεκτατέον παρεκτείνω παρεκτελέω παρεκτέον παρεκτέος παρεκτίθημι παρεκτικός παρέκτοπος παρεκτός παρεκτρέπω παρεκτρέχω παρεκτρίβομαι παρεκτροπή παρεκτροχάζω παρέκτωρ παρεκφαίνομαι παρεκφέρω παρεκφρακτικός παρεκχέω παρέκχυμα παρέκχυσις παρελᾶντα παρέλασις παρελαύνω παρελέγχω παρέλευσις παρελκόντως παρέλκυσις παρελκυσμός παρελκυστής παρέλκω παρέλλειψις παρελπίζω παρεμβαίνω παρεμβάλλω παρεμβλαστάνω παρεμβλέπω παρέμβλησις παρεμβολή παρεμβολικός παρεμβολοειδής παρεμβολοθέτης παρεμβύω παρεμμαίνομαι παρεμμανής παρέμμεναι παρεμμίγνυμι παρεμπάσσω παρεμπηδάω παρεμπίμπλημι παρεμπίνω παρεμπίπλημι παρεμπίπραμαι παρεμπίπτω παρεμπλάσσω παρεμπλαστικός παρεμπλέκω παρεμπλοκή παρεμποδίζω παρεμποδισμός παρεμποδών παρεμποιέω παρεμπολάω παρεμπολή παρεμπόρευμα παρεμπορεύομαι παρέμπτωσις παρεμφαίνω παρεμφανίζω παρεμφάρακτος παρέμφασις παρεμφατικός παρεμφερής παρεμφέρω παρεμφράσσω παρεμφύομαι παρέμφυσις παρεναλλαγή παρεναλλάσσομαι παρενδείκνυμαι παρενδημέω παρενδίδωμι παρενδύομαι παρενεῖδον παρενείρω παρενεκτέον παρενήνεεν παρενήνεον παρενήνοθε παρενθεῖν παρένθεσις παρένθετος παρενθήκη παρενθυμέομαι παρενθύμησις παρένθυρσος παρενιαυτοφόρος παρεννέπω παρενοχλέω παρενόχλημα παρενόχλησις παρενσαλεύω παρενσπείρομαι παρενστάζω παρένσταξις παρενσφηνόομαι παρένταξις παρεντάττω παρεντείνω παρέντευξις παρεντίθημι παρεντρώγω παρεντυγχάνω παρεντυχία παρενυφαίνω παρέξ παρεξάγω παρεξαγωγή παρεξαιρέω παρεξαίρω παρεξαλλάττω παρεξαμείβω παρεξαρκέω παρεξαυλέω παρέξειμι παρεξειρεσία παρεξελαύνω παρεξέλεγχος παρεξελέγχω παρεξεληλάκεε παρεξερέομαι παρεξέρχομαι παρεξετάζω παρεξεύρημα παρεξευρίσκω παρεξηγέομαι παρεξίημι πάρεξις παρεξισόω παρεξίστημι παρέξοδος παρεξουδενέω παρέξω παρεξωθέω παρέοικα παρεοικότως παρέπαινος παρεπαίρομαι παρεπαισθάνομαι παρεπαίσθημα παρεπέχω παρεπιβάλλω παρεπιβοηθέω παρεπιγραφή παρεπιγράφω παρεπιδαμίων παρεπιδείκνυμι παρεπιδημέω παρεπιδημία παρεπίδημος παρεπίδικος παρεπικουρέω παρεπίκραναν παρεπικρίνω παρεπιμένω παρεπιμολύνω παρεπινοέω παρεπιπάσσω παρεπιπλέκομαι παρεπισκοπέω παρεπισπάομαι παρεπιστέλλω παρεπιστρέφω παρεπιστροφή παρεπιτείνομαι παρεπιτηδεύομαι παρεπιτομή παρεπιφαίνομαι παρεπιφέρω παρεπιχέω παρεπιψαύω παρέπλαγξα παρέπλω παρέπομαι παρέπτην παρεργάτης παρεργολαβέω πάρεργον πάρεργος παρερεθίζω παρερέττω πάρερμα παρερμηνεύω παρερπύζω παρέρπω παρερύω παρέρχομαι πάρες πάρεσαν παρεσθίω πάρεσις παρέσκεθον παρεσκευάδατο παρέσσομαι παρεστάμεναι παρεστάναι παρέστηκα παρέστην πάρεστι παρέστιος παρεστώς παρέσχατος παρέσχεθον παρέσχον παρετάζω παρετέον παρετοιμάζω παρετοιμασία πάρετος παρετυμολογέω παρευδιάζομαι παρευδιαστής παρευδοκιμέω παρευδοκίμησις παρευημερέω παρευθύνω παρευθύς παρευκηλέω παρευλαβέομαι παρευμαρέω παρευνάζομαι παρευνάζω παρευνάομαι παρευναστήρ παρευνετάω παρευνέτις πάρευνος παρεύρεσις παρεύρημα παρευρημένως παρεύρησις παρευρίσκω παρευτακτέω παρεύτακτος παρευτρεπίζω παρευωχέομαι παρεφάπτομαι παρεφεδρεύω παρεφηβεία παρεφθαρμένως παρέχω παρέψησις παρεών παρεωσμένος παρῆ παρηβάσκω παρηβάω παρηβήκεε πάρηβος παρηγεμονικὰ παρηγεμονικά παρηγέομαι παρηγμένως παρηγοναῖς παρηγορέω παρηγόρημα παρηγορητέον παρηγορητικός παρηγορία παρηγορικός παρήγορος παρηδύνω παρῄει παρῇεν παρῆεν παρηέρθη παρηέρθην παρηθέω παρήθημα παρηϊάς παρήϊξα παρήιον παρήϊον παρηΐς παρῆκα παρηκουσμένως παρήκτης παρήκω παρήλασε παρῆλιξ παρήλιος παρηλλαγμένως πάρημαι παρημελημένως παρημερεύω παρήμερος παρημοσύνη παρῆν παρῄνεσα πάρηξις παρηονῖτις παρηορία παρηορίη παρηόριος παρήορος παρήπαφε παρήπαφον παρῄς παρῆσθα παρῄσθευ παρησυχάζω παρήσω παρηχέομαι παρήχημα παρήχησις παρηχητικός παρθέμενος παρθένεια παρθενεία παρθένειος παρθένευμα παρθένευσις παρθενεύω παρθενεών παρθένη παρθενήιος παρθενήϊος παρθένην παρθένια παρθενία Παρθενία παρθενιανός παρθενίας παρθενίη παρθενικά παρθενική παρθενικός Παρθένιον παρθένιον Παρθένιος παρθένιος παρθενίς παρθενισκάριον παρθενοκόμος παρθενοκτονία παρθενοκτόνος Παρθενοπαῖος παρθενοπαῖος παρθενοπίπης παρθένος παρθενόσφαγος παρθενοτροφέω παρθενοτροφητέον παρθενόχρως παρθενώδης παρθενών παρθενωπός πάρθεσαν παρθεσίη Παρθικά Παρθικός Παρθιστί Πάρθοι Πάρθος Παρθυαία Παρθυαῖος Παρθυηνή Παρθυικός πάρθυμα παριαμβίς παρίαμβος παριαμβώδης παριαύω παριδεῖν παριδρύω παρίεμαι παριέρη παρίζω παρίημι παρικτόν παρίκω παριλλαίνω Πάριον πάριον Πάριος Παριουργής παριππάζω παριππασία παριππεύω πάριππος παρίπταμαι Πάρις παρισάζομαι παρίσθμιον παρίσκεψις πάρισος παρισότης παρισόχρονος παρισόω παρίσταμι παριστάνω παρίστημι παριστία παριστίδιος παριστορέω παρίστριος παρίσχιος παρισχναίνω παρίσχω παρισώδης παρίσωμα παρίσωσις παρισωτικός παριτέον παριτητέα παριτητέος παριτός παρκ παρκαθήκα παρκαλέω παρκάλισις παρκατέλεκτο πάρκειμαι παρλ παρμ παρμέμβλωκε Παρμενίδειος Παρμενίδης Παρμενίων παρμένω Παρμένων πάρμη παρμόνιμος πάρμονος παρμονώτερος Παρνάσιος Παρνασός Παρνάσσιος Παρνασσίς Παρνασσός Παρνήθιος Πάρνης Παρνησός Παρνόπιος πάρνοψ Πάρνων παρξοά παρό πάρο παρόα παρογκόομαι παροδεία παροδέομαι παροδεύσιμος παρόδευσις παροδευτικός παροδεύω παροδία παροδικός παρόδιος παροδίτης παροδῖτις παροδοιπόρος παροδοποιέω πάροδος παροδύρομαι παροδώτης παροίγνυμι παροιδαίνω παροιδέω παροίδησις παροιδίσκω πάροιθ πάροιθα πάροιθε πάροιθεν παροικεσία παροικέω παροίκησις παροικία παροικίζω παροικικός παροικίς παροικοδομέω παροικοδόμημα πάροικος παροιμία παροιμιάζω παροιμιακός παροιμιαστής παροιμιογράφος παροίμιον παροιμιώδης πάροιμος παροινέω παροίνημα παροινία παροινιάζω παροινικός παροίνιος πάροινος παροινοχοέω πάροιος παροισθείς παροιστράω παροίστρησις πάροιστρος παροίτερος παροιτέρω παροίχησις παροίχομαι παροκλάζω παροκωχή παρολιγωρέω παρολιγωρητέον παρολισθαίνω παρολισθάνω παρολκή παρόλκημα πάρολκος παρόλου παρομαρτέω παρομοιάζω παρόμοιος παρομοιόω παρομοίωσις παρομολογέω παρομολογία παρόμφημα παρόν παρονειδίζω παρονομάζω παρονομασία παρονοματοποιέω παροξίζω παροξίς παροξυντέον παροξυντής παροξυντικός παροξύνω πάροξυς παροξυσμός παροξυτονέω παροξυτονητέον παροξύτονος παροπαιδία Παροπαμισάδαι παροπλίζω παροπλισμός παροπτάω παροπτέος παρόπτησις πάροπτος παρόραμα παρόρασις παρορατέον παρορατικός παροράω παροργίζω παρόργισμα παροργισμός παρορέγω παρόρειος παρορέω παρόρθιος παρορία παρορίζω παρορίνω παρόριος παρορισμός παροριστέον παροριστής παρορκέω παρορμάω παρορμέω παρόρμημα παρόρμησις παρορμητικός παρορμίζω παρορμιστέον πάρορνις παρόρνυμι παρορύσσω παρορφνιδωτός παρορχέομαι Πάρος πάρος πᾶρος παρόσον παροσφραίνω παροτρυντικός παροτρύνω παρούα παρουάτιος παρουλίς πάρουλος παρουλότριχος πάρουρος παρουσία παρουσιάζω παροφθαλμιστής παροχέομαι παροχέτευσις παροχετευτέον παροχετευτικός παροχετεύω παροχεύομαι παροχεύς παροχή παρόχιον παροχλέω παροχλίζω πάροχος παροψάομαι παρόψημα παροψίδιον παροψίς παρόψομαι παροψωνέω παροψώνημα παρόω Πάρπαρος παρπεπιθών παρπέταται παρπόδιος Παρρασίη Παρράσιος παρρησία παρρησιάζομαι παρρησιαστής παρρησιαστικός