κ κʹ κʼ κα κἀ κααρτίας καβάδης καβαθα καβαίνων κάβαισος καβάλλειον καβάλλης κάβαξ Κάβαρνος κάβασα κάβασι καβάτας κάββαλε καββαλικός καββάλλω κάβειος Κάβειροι Καβησόθεν Καβησός καβιδάριος καβιτᾶς καβλέει καβολά κάβος κάγ καγγελλωτή καγκαίνω κάγκαμον κάγκανον κάγκανος κάγκελλον κάγκελος καγκές καγκύλη καγχάζω καγχαλάω καγχαλίζομαι κάγχανος καγχασμός καγχαστής καγχλάζω καγχρύδιον κἀγώ κάδ καδαλέομαι καδδαιμονέστερος κάδδιον κάδδιχος κάδδος καδδραθέτην καδδῦσαι καδικεύω κάδιον καδίσκιον καδίσκος καδμεία Καδμεῖοι Καδμεῖος Καδμειῶνες Καδμειώνη Καδμηΐς Καδμῖλος Καδμογενής Κάδμος κάδμος καδοποιός κάδος κᾶδος Καδούσιοι καδύτας Κάδυτις κάδω Κάδωλοι Κάειρα καείς καήμεναι καθά καθαγιάζω καθαγίζω καθαγισμός καθαγνίζω καθαιμακτός καθαιμάσσω καθαιματόω κάθαιμος καθαίρεσις καθαιρετέος καθαιρέτης καθαιρετικός καθαιρετός καθαιρέω καθαίρω κάθακα καθάλλομαι καθαλμάω καθαλμής κάθαλος καθαμαξεύω κάθαμμα καθαμματίζω καθαμμίζω καθανύω καθάπαν καθάπαξ καθάπερ καθαπλόω καθαπτής καθάπτομαι καθαπτός καθάπτω καθάρβυλος καθάρειος καθαρειότης καθάρεσις καθάρευσις καθαρευτέον καθαρευτέος καθαρεύω καθαριεύω καθαρίζω καθάριος καθαριόω καθάρισις καθαρισμός καθαριστήριον καθαριστής κάθαρμα καθαρματώδης καθαρμόζω καθαρμός καθάρμοσις καθαρολογέω καθαροποιέω καθαρός καθαρότης καθαρουργεῖον καθαρουργία καθαρουργικός καθαρουργός καθαροφόνος καθαρπαγή καθαρπάζω καθάρσιος κάθαρσις καθαρτέος καθαρτήρ καθαρτήριος καθαρτής καθαρτικός καθάρτρια καθάρυλλος καθαρώδης καθαυαίνω κάθαψις κάθε καθέδρα καθεδράριον καθέδριος καθεδρωτός καθέζομαι καθέηκα καθείατο καθείμαρται καθείργνυμι κάθειρξις καθεῖς καθεῖσα καθειστόν καθεκτέον καθεκτέος καθέκτης καθεκτικός καθεκτός καθελίσσω καθελκόομαι καθελκυσμός καθέλκω κάθεμα κάθεμεν καθέν καθέννυμι καθέξει καθεξῆς κάθεξις καθέξω κάθερμα καθέρπω κάθες καθέσιμον κάθεσις κάθεσσαν καθεστέον καθεστηκότως καθεστήξω καθεστήριον καθεστιάω καθεστῶτα καθεστώτως καθέσω καθετήρ καθετηρίδιον καθετηρίζω καθετήριον καθετηρισμός καθετηριστέον καθέτης καθετικός κάθετος καθευδητέον καθευδητέος καθεύδω καθεύρεμα καθευρεσιλογέω καθευρίσκω καθεφθέος κάθεφθος καθέψησις καθεψιάομαι καθέψω κάθῃ καθηγεμονία καθηγεμών καθηγέομαι καθήγησις καθηγητής καθηγητικός καθηδύνω καθηδυπαθέω καθηκόντως καθήκω καθηλιάζω καθῆλιξ καθηλόω καθήλωμα καθήλωσις καθηλωτής κάθημα κάθημαι καθημαξευμένως καθημερεία καθημέριος καθημερίσια καθημεροθύτης καθημερόω κάθηρα καθῆραι καθησυχάζω καθθηρατόριον καθιγνῦσαι κάθιδοι κάθιδρος καθίδρυμα καθίδρυσις καθιδρύω καθιέρευσις καθιερεύω καθιερουργέω καθιερόω καθιέρωσις καθιερωτέος καθιερωτικός καθίεψεν καθιζάνω καθίζω καθίημι καθικετεύω καθικμαίνω καθικνέομαι καθιλαρεύομαι καθιλύσας καθιμάω καθίμησις καθιμονεύω καθίννυμαι κάθιξις καθιξῶ καθιππάζομαι καθίππευσις καθιππεύω καθιπποκρατέω καθιππομαχέω καθιπποτροφέω καθίπταμαι καθίπταξις κάθισις κάθισμα καθίσταμι καθιστάνω καθιστάω καθίστημι καθιστήριον καθιστίασις καθιστιάω καθιστορέω καθίστρα καθό καθοδηγέω καθοδήγησις καθοδηγία καθοδηγός καθόδιον καθοδοιπορέω κάθοδος καθολικός καθολκεύς καθολκή καθολκός καθόλου κάθομα καθομηρεύω καθομηρίζω καθομιλέω καθομοιόω καθομολογέω καθομολογία κάθομον καθόπερ καθοπλίζω καθόπλισις καθοπλισμός καθοπτεύει καθορατικός καθοράω καθορίζω καθοριστικῶς καθορμάω καθορμέω καθορμίζω καθόρμιον καθόρμισις καθόσιος καθοσιότης καθοσιόω καθοσίωσις καθοσιωτέον καθόσον καθότι καθοῦ καθουφήν καθυβρίζω καθυγραίνω καθυγρασμός κάθυγρος κάθυδρος καθυλακτέω καθυλίζω καθυλομανέω καθυμνέω καθύομαι καθυπακούω καθυπάρχω καθυπείκω καθυπερακοντίζω καθυπερβάλλω καθυπερέχω καθυπερηφανέω καθύπερθε καθυπέρτατος καθυπερτερέω καθυπερτέρησις καθυπερτερητικός καθυπερτερία καθυπέρτερος καθυπερτίθεμαι καθυπηρετέομαι καθυπισχνέομαι καθυπνής καθύπνιος κάθυπνος καθυπνόω καθύπνωσις καθυποβαίνω καθυποβάλλω καθυπογράφω καθυποδύομαι καθυπόκειμαι καθυποκρίνομαι καθυπονοέω καθυποπτεύω καθυποστιβίζω καθυποτάσσω καθυποτοπέομαι καθυπουργέω καθυστερέω καθυστερίζω καθυστερικῶς καθυφαίνω καθύφεσις καθυφέτης καθυφίημι καθυφίσταμαι κάθω καθωπλισμένως καθωραΐζομαι καθώς καθώσπερ καί καἰ καὶ γάρ καὶ γε καὶ δέ καὶ δή καὶ εἰ καί νύ καί νύ κε καὶ νῦν καί ῥα καιάδας καιετάεις καιετάεσσαν καιετός Καιήτη καἴκα καικίας Καικίλιος Καικίνας Καικῖνος Κάϊκος Κάικος καιλοῖα καίμιον Καινείδης Καινεύς καινέω Καινή Καινήπολις καινία καινίζω καινίς καίνισις καινισμός καινιστής καινίτα καινόγραφος Καινοί καινόκουφον καινόλεκτος καινολογέω καινολογία καινολόγος καινόν καινοπαγής καινοπαθέω καινοπαθής καινοπηγής καινοπήμων καινοποιέω καινοποιητής καινοποιΐα καινοποιός Καινόπολις καινοπραγέω καινοπραγία καινοπρέπεια καινοπρεπής καινός καινόσπουδος καινοσχημάτιστος καινοσχήμων καινοτάφια καινόταφον καινόταφος καινότης καινοτομέω καινοτόμημα καινοτομητέον καινοτομία καινοτόμος καινοτροπία καινότροπος καινουργέω καινουργής καινούργησις καινουργία καινούργιος καινουργισμός καινουργός καινοφανής καινόφιλος καινοφωνέω καινοφωνία καινόφωνος καινοχωρισμός καινόω καίνύκε καίνυμαι καίνυμι καίνω καίνωσις καίπερ καίπετος καίραμα καιρία καιρικός καίριμος καιριολεκτέω καίριος καιροδαπιστής καιρόεις καιρομανέω καιροπτία καιρός καῖρος καιροσέων καιροσκοπέω καιροσπάθητος καιροτηρέω καιροτηρησία καιρόφιλος καιροφυλακέω καιρόω καίρωμα καίρωσις καιρωστρίς Κάις Καῖσαρ καισάραι Καισάρεια Καισαρεύω Καισαριανοί Καισαριανός Καισαριασταί καιτάεις καίτοι καίτρεαι καιφος καῖφος καίω κάκ κἀκ κακαγγελέω κακαγγελία κακάγγελος κακάγγελτος κακαγορία κακάγορος κακαγόρος κακαλία κάκαλον κακανδρία κακάνειν κακανθέω κακανθήεις κακάω κάκεις κακελκής κακελπιστέω κακέμφατος κακεντρέχεια κακεντρεχής κακεπίθυμος κακεργασία κακεργέτης κακεργέτις κακέρως κάκερως κακεστώ κακέσχατος κάκη κακηγορέω κακηγορία κακηγορίου κακήγορος κακηγόρος κακήθης κακηλόγος κακηπελέων κακηπελία κάκησις κακία κακίζομαι κακιζότεχνος κακίζω κακιθά κάκισις κακισμός κακιστέον κακιστέος κάκιστος κακίω κακκάβη κακκαβίζω κακκάβιον κακκαβίς κάκκαβος κακκαλία κακκανῆν κακκάω κακκεῖαι κακκείοντες κάκκη κακκόρ κακκρύπτω κακκώνιον κακοανάστροφος κακόανδρος κακόαυλος κακοβάκχευτος κάκοβας κακόβιος κακοβίωτος κακοβλαστέω κακοβλαστής κακόβλητος κακοβολέω κακοβόρος κακοβουλεύομαι κακοβουλία κακόβουλος κακόγαμβρος κακογαμία κακογαμίου κακόγαμος κακογείτων κακογένειος κακογενής κακογήρως κακογλωσσία κακόγλωσσος κακογνωμονέω κακογνωμοσύνη κακογνώμων κακογονία κακόγονος κακόγραφος κακογύναιος κακοδαιμονάω κακοδαιμονέω κακοδαιμόνημα κακοδαιμονία κακοδαιμονίζω κακοδαιμονικός κακοδαιμονιστής κακοδαιμοσύνη κακοδαίμων κακοδάκρυτος κακοδεκτεύω κακοδερκής κακόδερμος κακοδήνης κακοδία κακοδιαιτησία κακοδιάκονος κακοδιδασκαλέω κακοδικία κάκοδμος κακοδοξέω κακοδοξία κακόδοξος κακοδουλία κακόδουλος κακοδρομία κακόδωρος κακοειδής κακοειμονία κακοείμων κακοελκής κακοεξία κακοέπεια κακοεργασία κακοέργετα κακοεργέτις κακοεργής κακοεργία κακοεργίη κακοεργός κακοζηλία κακόζηλος κακοζηλωσία κακοζωΐα κακοήθεια κακοήθευμα κακοηθεύομαι κακοήθης κακοηθίζομαι κακοηθίη κακοηθιστέον κακοηχής κακοθαλπής κακοθανασία κακοθάνατος κακοθέλεια κακοθελής κακοθέλω κακόθεος κακοθεραπεία κακοθέρειος κακοθερής κακοθημοσύνη κακοθηνέω κακοθιγία κακόθροος κακοθυμία κακόθυμος κακόθυρσος κακόθυτος κακοΐδρυτος κακοικονόμος Κακοΐλιος κακοίλιος Κακοίλιος κακοκαρπία κακοκέλαδος κακοκέρδεια κακοκερδής κακοκλεής κακόκνημος κακοκοίμητος κακόκρατος κακοκρισία κακόκριτος κακοκτερής κακοκτέριστος κακολαῆ κακόλεκτρος κακολιμένιστος κακολογέω κακολογία κακολογικός κακολόγος κακόλυρος κακομαθής κακομανέω κακόμαντις κακομαχέω κακομέλετος κακομετρέω κακομέτρητος κακομετρία κακόμετρος κακομηδής κακομήτης κακομητίη κακόμητις κακομήτωρ κακομηχανέω κακομηχανία κακομήχανος κακομιλία κακομίμητος κακόμισθος κακομοιρία κακόμοιρος κακόμορος κακομορφία κακόμορφος κακομουσία κακόμουσος κακόμοχθος κάκονες κακονοέω κακονόητος κακόνοια κακονομέομαι κακονομία κακόνομος κακόνοος κακονύμφευτος κακονύμφιον κακόνυμφος κακόνωτος κακόξεινος κακοξενία κακόξενος κακοξύνετος κακοοινία κακοπάθεια κακοπαθέω κακοπαθής κακοπαθητικός κακόπαθος κακοπαρθενεύτως κακοπάρθενος κακόπαστος κακοπατρίδης κακόπατρις κακοπερίπατος κακοπέτης κακόπηρος κακοπινής κακοπιστοτέρως κακόπλαστος κακοπλοέω κακόπλοος κακόπνευστος κακόπνοια κακόπνοος κακοποιέω κακοποίησις κακοποιητικός κακοποιΐα κακοποιός κακοπολιτεία κακοπονητικός κακόποτμος κακόπους κακοπραγέω κακοπραγής κακοπραγία κακοπραγμονέω κακοπραγμοσύνη κακοπράγμων κακοπρόσωπος κακόπτερος κακοπώγων κακόρας κακορέκτης κακορραφεύς κακορραφία κακορραφίη κακορρέκτης κακορρημοσύνη κακορρήμων κακορροθέω κακόρροος κακόρρυγχος κακόρρυθμος κακόρρυπος κακός κακόσημος κακόσινος κακοσιτία κακόσιτος κακοσκελής κακοσκήνης κακοσμία κάκοσμος κακόσπερμος κακόσπλαγχνος κακοσπορία κακοσταθέω κακοστένακτος κακοστέφανος κακοστόματος κακοστομαχέω κακοστομαχία κακοστόμαχος κακοστομέω κακοστομία κακόστομος κακόστρωτος κακοσυμβίβαστος κακοσύμβουλος κακοσυνάντητος κακοσύνετος κακοσυνθεσία κακοσύνθετος κακοσυνταξία κακόσφαιρος κακόσφυκτος κακοσφυξία κακόσχημος κακοσχήμων κακοσχολεύομαι κακοσχολέω κακοσχολία κακόσχολος κακότακτος κακότας κακόταφος κακοτεκνία κακοτελεύτητος κακοτέρμων κακοτεχνέω κακοτέχνημα κακοτεχνής κακοτεχνία κακοτεχνίζω κακοτεχνίου κακότεχνος κακότης κακοτράχηλος κακοτροπεύομαι κακοτροπέω κακοτροπία κακότροπος κακοτροφέω κακοτροφία κακοτυχέω κακοτυχής κακοτυχία κακουβαι κάκουλοι κακόϋπνος κακοϋπονόητος κακουργέω κακούργημα κακουργία κακουργικός κακοῦργος κάκουφος κακουχέω κακουχία κακόφατις κακοφημία κακοφημίζω κακόφημος κακόφθαρτος κακοφθόρος κακόφιλος κακόφλοιος κακόφονος κακοφορεσία κακοφραδής κακοφραδία κακοφραδμοσύνη κακοφράσμων κακόφραστος κακοφρονέω κακοφρονίζω κακοφροσύνη κακόφρων κακοφυής κακοφυΐα κακοφωνέω κακοφωνία κακόφωνος κακόχαρτος κακοχείμερος κακόχλοος κακόχορος κακοχρήσμων κακόχρηστος κακοχροέω κακόχροια κακόχροος κακόχυλος κακοχυμία κακόχυμος κάκοψις κακόψογος κακοψυχία κακόω κακτάμεναι κάκτανε κάκτος κάκυνσις κακύνω κακχαδίαι κακχεῦαι κακχύδην κακώδης κακωδία κακώλεθρος κακωνυμία κακώνυμος κάκωσις κακώτερος κακωτής κακωτικός καλαβάς καλαβώτης καλαδία καλαθηφόρος καλάθιον καλαθίσκιον καλαθίσκος καλαθοειδής καλαθοπλόκος καλαθοποιός κάλαθος καλάθωσις καλάϊνος κάλαις κάλαϊς Κάλαις καλακάνθη κάλαμα καλαμάγρωστις καλαμαία καλαμαῖος Καλαμαιών καλαμανθήλη καλαμάομαι καλαμάριον καλαμαύλης καλαμαυλητής καλάμαυλος καλαμεία καλαμειφυή καλαμεύς καλαμευτής καλαμεών καλάμη καλαμηδόν καλάμημα καλαμητομία καλαμητόμος καλαμήτρια καλαμητρίς καλαμηφάγος καλαμηφορέω καλαμηφόρος καλαμία καλαμίζω καλαμικός καλαμίνδαρ καλαμίνθη καλαμινθίνη Καλαμίνθιος καλαμινθίτης καλάμινθος καλαμινθώδης καλάμινος καλάμιον Κάλαμις καλαμίς καλαμίσκος καλάμιστρος καλαμίτης καλαμῖτις καλαμοβόας καλαμογλυφέω καλαμογλύφος καλαμογραφία καλαμοδύτης καλαμοειδής καλαμόεις καλαμοθήκη καλαμοθήρας καλαμοκεντρῖτις καλαμοκόπιον καλαμοκόπος καλαμόκρινον καλαμοπώλης κάλαμος καλαμοστασία καλαμοστεφής καλαμοσφάκτης καλαμότομος καλαμοτύπορ καλαμουργέω καλαμόφθογγος καλαμοφόρος καλαμόφυλλος καλαμόχνοος καλαμόω καλαμώδης καλαμών καλαμωτή καλάνδαι κάλανδρος καλάνι καλαντίων Καλαοίδια καλαπόδιον καλάπους καλαρῖνες κάλαρις καλαρρυγαί καλάσιρις καλασίριτα καλαυνεῖ Καλαύρεια καλαυρόπιον καλαυρόφις καλαῦροψ κάλαφος καλβάτεινος καλέας καλειάς καλεσάνδρα κάλεσις καλεσίχορος καλεστής καλεύειν καλέω κάλη καλήγιον καλήζω καλήμερος κάλημι Καλήσιος Καλητορίδης καλήτωρ Καλήτωρ καλιά καλιάδιον καλιάς καλίγιον καλίδιον καλιδόω καλίζομαι κάλιθος κάλικα καλίκιοι κάλικον καλινδέομαι καλινδήθρα καλίνδησις κάλινος κάλιον καλιός καλιότερος καλίς καλίστρα καλιστρέω καλιῶσαι κάλκιος κάλλα καλλά Καλλαβίς καλλαινιοποιοῖς καλλάϊνος κάλλαιον κάλλαϊς Κάλλαισχρος καλλαμβάνω καλλαρίας καλλαροί καλλείπω καλλι καλλι- καλλιάζω Καλλιάναξ Καλλιάνασσα καλλιαρία Καλλίαρος Καλλίας καλλίας καλλιαστράγαλος καλλιβάντες Καλλίβιος καλλιβλέφαρος καλλιβόας καλλίβολος καλλίβοτος καλλίβοτρυς καλλίβωλος καλλιγάληνος καλλίγαμος καλλιγένεθλος καλλιγένεια καλλιγέφυρος καλλίγλουτος καλλίγονος καλλιγραφέω καλλιγραφία καλλιγραφικός καλλιγράφος καλλιγύναιξ καλλίγυναιξ καλλίδενδρος Καλλιδίκη καλλιδίνης καλλίδιφρος καλλιδόναξ καλλιδώρα καλλιέθειρος καλλιέλαιος καλλιέπεια καλλιεπέομαι καλλιεπής καλλιεργέω καλλιεργία καλλίεργος καλλιερέω καλλιέρημα καλλιέρησις καλλιερία Καλλιεύς καλλιζυγής καλλίζωνος καλλιθέμεθλος Καλλιθόη καλλίθριξ καλλιθυτέω καλλίθυτος καλλικαρπέω καλλικαρπία καλλίκαρπος καλλικέλαδος καλλικέρας καλλίκερος καλλίκερως Καλλικλῆς καλλίκλιον καλλίκοκκος Καλλικολώνη καλλικολώνη καλλικόμας καλλίκομος καλλικοτταβέω καλλίκρανος Καλλικράτης Καλλικρατίδας καλλίκρεας καλλικρήδεμνος καλλίκρηνος καλλίκριτα καλλίκτιτος καλλιλαμπέτης καλλιλεκτέω καλλιλεξία καλλιλογέομαι καλλιλογέω καλλιλογία καλλιμάρτυς Καλλίμαχος καλλίμαχος καλλίμηρος καλλίμορφος κάλλιμος Καλλίνα καλλίναος καλλίνικος Καλλῖνος Καλλίξενος καλλιοινία κάλλιον Καλλιόπα Καλλιόπη καλλιοπλία καλλίουλος καλλιουργέω καλλιούργημα καλλιόω καλλίπαις καλλιπάρηος καλλιπάρῃος καλλιπάρθενος κάλλιπε καλλιπέδιλος καλλίπεπλος καλλιπέταλον καλλιπέτηλος καλλίπηχυς καλλιπλόκαμος καλλίπλουτος καλλίπνοος καλλίπολις κάλλιπον καλλιπόταμος καλλίπους Κάλλιππος καλλιπρόβατος καλλιπρόσωπος καλλίπρῳρος καλλίπυγος καλλίπυλος καλλίπυργος καλλιπύργωτος καλλίπυρος καλλίπωλος καλλιρέεθρος καλλιρέω καλλίροος καλλίρραβδος καλλιρρημονέω καλλιρρημοσύνη καλλιρρήμων Καλλιρρόη καλλίρροος Καλλισθένης Καλλίστα καλλιστάδιος καλλιστάφυλος καλλιστεῖον καλλίστερνος καλλίστευμα καλλιστεύω καλλιστέφανος κάλλιστος καλλιστρατεύω Καλλίστρατος καλλιστρούθια Καλλιστώ καλλίσφυρος καλλιτεκνέω καλλιτεκνία καλλίτεκνος καλλιτέχνης καλλιτεχνία καλλίτεχνος καλλιτόκεια καλλιτόκος καλλίτοξος καλλιτράπεζος καλλίτριχον καλλίτριχος κάλλιφʼ καλλιφεγγής καλλίφθογγος καλλίφλοξ καλλιφυής καλλίφυλλον καλλίφυλλος καλλίφυτος καλλιφωνέω καλλιφωνία καλλίφωνος καλλίφως καλλίχειρ καλλιχέλωνος κάλλιχθυς καλλίχοιρος Καλλίχορον καλλίχορος καλλίχροος καλλίων καλλιώνυμος καλλονάριον καλλονή καλλοποιός κάλλος καλλοσύνη κάλλυνθρον καλλυντήριος καλλυντής κάλλυντρον καλλύνω κάλλυσμα καλλωπίζω καλλώπισμα καλλωπισμός καλλωπιστεία καλλωπιστής καλλωπιστικός καλλωπίστρια καλλωσόν καλοαγόραστος καλοβάμων καλοβατέω καλοβάτης καλόβιος καλοβουλία καλογένειος καλόγηρος καλόγηρυς καλογνώμων καλοδιδάσκαλος καλοειδής καλοέργαστος καλοεργέτις καλοεργός καλοετής καλοήθης καλοθέλεια καλοθελής καλόθριξ καλόϊς καλοιώνιστος καλοκἀγαθέω καλοκἀγαθία καλοκἀγαθικός καλοκἀγαθός καλοκαιρία καλοκαιριανός καλοκαιρινός καλόκαιρος καλοκάρφωτος καλοκέραστος καλοκοπέω καλολάϊγξ καλολογέω κᾶλον καλόνης καλοπαίκτης καλοπέδιλα καλοπλόκος καλοπόδιον καλοποιέω καλοποιός καλοπούς καλόπους καλοπραγέω καλοπραγία καλοπρόσωπος καλορρημοσύνη κάλος καλός καλοσύμβουλος καλοσύντυχος καλοσχηματίζομαι καλοτεχνία καλότης καλοτίθηνος καλότροπος καλότροφος καλοτύπος Καλουῖνος καλοΰφαντος καλόφιλος καλοφόρος καλόφρων καλόφυλλος καλόψυχος καλπάζω καλπασμός κάλπασος κάλπη κάλπιον κάλπις κάλτιος καλυβεύς καλύβη καλύβιον καλυβίτης καλυβοποιέομαι καλυβοποιΐα καλυβός κάλυγες Καλύδναι καλύδριον Καλυδών καλυκάνθεμον καλύκειος καλύκη καλυκίζειν καλύκιον καλυκοστέφανος καλυκώδης καλυκῶπις κάλυμμα καλυμμάτιον Καλύμνιος κάλυξ κάλυξις καλύπτειρα καλυπτήρ καλυπτηρίζω καλυπτήριον καλύπτης καλυπτός καλύπτρα καλύπτρη καλύπτω καλυφή καλύφιον κάλυψ κάλυψις Καλυψώ καλχαίνω Κάλχας κάλχη Καλχηδόνιος Καλχηδών κάλχιον καλῴδιον καλωνυμέομαι καλώνυμος καλωπός Κάλωρ κάλως καλῶς καλωστρόφος κάμ καμακίας καμάκινος καμάκιον καμάν κάμαξ καμάρα καμαρεύω καμαρικά καμαρικός Καμάρινα Καμαριναῖος καμαρινῶς καμάριον καμαρίς καμαροειδής κάμαρος καμαρόω καμάρωμα καμάρωσις καμαρωτικός καμαρωτός καμασῆνες καμάσιον καμασός καμάσσω καμαστίς καματάω καματεύω καματηδόν καματηρός κάματος καματώδης κάμβαλε καμβατηθείς καμβολίαι Καμβύλος Καμβύσης κάμε Κάμειρος κάμηλα καμηλάριος καμηλασία καμηλάσιον καμηλάτης καμήλειος καμηλέμπορος καμηλίζω καμηλικός καμήλιον καμηλίτης καμηλοβοσκός καμηλοκόμος καμηλοπάρδαλις καμηλοπόδιον κάμηλος καμηλοτροφέω καμηλοτρόφος καμηλώδης καμηλών Καμικός Κάμιλλος κάμιλος καμιναία καμιναῖος καμινεία καμινεύς καμινευτήρ καμινευτής καμινευτικός καμινεύω καμίνη καμίνιον καμίνιος καμινίτης καμινίων καμινογραφία καμινόθεν καμινοκαύστης κάμινος καμινώ καμινώδης Κάμιρος καμίσιον κάμμα κάμμαρος κάμμαρψις καμματίδες κάμμει καμμίξας καμμονίη κάμμορον κάμμορος κάμμυσις καμμύω κάμνω κάμορος καμπαγών καμπαλέος καμπανίζω Καμπανός κάμπανος καμπεσίγουνος καμπεσίγυιος κάμπη καμπή κάμπιμος Κάμπος κάμπος καμπτήρ καμπτηρία καμπτικός καμπτός κάμπτρα κάμπτρον καμπτροποιός καμπτροφόρος κάμπτω καμπύλη καμπυλιάζω καμπύλλω καμπυλοειδής καμπυλόεις καμπυλόομαι καμπυλόπρυμνος καμπυλόρριν καμπύλος καμπυλοσαλπιστής καμπυλότης καμπύλοχος κάμψα καμψάνεμα καμψάριος κάμψη καμψιδίαυλος καμψικίζω καμψίουρος καμψίπους κάμψις καμψός κάμων κἀν κἄν κάν κανάβευμα κανάβινος καναβιουργός κάναβος κάναδοι κάναθρον Κάναι κάνακις κάνασθον κανάσσω καναστραῖα κάναστρον καναφόρος καναχά καναχέω καναχή καναχηδά καναχηδής καναχηδόν καναχήπους καναχής καναχίζω καναχός κανδαλιστής κάνδαλοι Κανδαύλης κάνδαυλος κανδήλη κανδοφόρους κάνδυς κανδύταλις κάνδυτος κάνειον κάνεον κανῆν κάνης κανήτιον κανητοποιός κανηφορέω κανηφορία κανηφορικός κανηφόρος κανθάρεως κανθάριον κανθάριος κανθαρίς κανθαρίτης κανθαροποιός κάνθαρος κανθαρώδης κανθαρώλεθρος κανθήλη κανθήλια κανθηλικός κανθήλιος κανθίαι κανθός κανθύλη κανθώδης κάνθων κανίας κἄνις κανίσκιον κάνιστρον κάννα κανναβάριος καννάβινος καννάβιον κάνναβις κανναβίσκα κάνναβος κάνναθρον καννεύσας καννόμον καννοχερσαία Κάννωκος κανονίας κανονίζω κανονικάριος κανονικός κανόνιον κανονίς κανόνισμα κανονισμός κανονιστέον κανονιστικός κανονογραφία κανονωτός κάντορες κανυσῖνος κάνυστρον Κανωβεύς Κάνωβος κανών Κανωπικόν κάνωπον Κάνωπος κάος κάπ καπαῖος καπαλευτής Καπανεύς καπάνη Καπανηιάδης Καπανηϊάδης Καπανήϊος καπανῆται καπανικός καπανοι καπαρδεῦσαι καπάριον κὰπατᾶ καπέτις καπετόκτυπος κάπετον κάπετος Καπετώλιον Καπετωλιονίκης Καπετώλιος κάπη καπηλεία καπηλεῖον καπηλευτικός καπηλεύω καπήλη καπηλικός καπήλιον καπηλίς καπηλογείτων καπηλοδύτης κάπηλος καπήλτια κάπια καπίθη καπίστριον Καπιτώλιον καπναύγης κάπνειος καπνείω καπνέλαιον κάπνεος κάπνη καπνηλός καπνία καπνιαῖος καπνίας καπνιάω καπνίζω κάπνιος κάπνισις κάπνισμα καπνιστέον καπνιστήριον καπνιστός καπνίτης καπνοβάτης καπνογόργιον καπνοδόκη καπνοδοχεῖον καπνοδόχος καπνοειδής καπνοκορτυάζομαι καπνόμαντις καπνόομαι καπνοόν καπνοποιός καπνός καπνοσφράντης καπνοῦχος καπνόω καπνώδης καπνωτήριον κάπος κᾶπος κάππα Καππαδόκαι Καππαδοκία καππαδοκίζω καππάριον κάππαρις κάππαρος κάππαστον κάππεσον καπποφόρος καππυρίζω Καππώτας κάπρα κάπραινα καπράω Καπρέαι κάπρειος καπρία Καπρίαι καπριάω καπρίδιον καπρίζω καπρίολος κάπριος καπρίσκος καπροβόλιον κάπρος καπροσύρη καπροφάγος καπροφόνος καπρῴζομαι καπρών καπτρίον κάπτρον κάπτω Καπυαῖος Καπύη καπυκτά καπυρίδια καπυρίζω κάπυρις καπυριστής καπυρόομαι καπυρός καπυρώδης Κάπυς κάπυς καπύω κάπων Κάρ κάρ κᾶρ κάρα καράβιον καραβίς καραβοειδής καραβοπρόσωπος κάραβος καραβώδης κάραγος καραδοκέω καραδοκητής καραδοκία καραιβαράω Καραιός καράκαλλον καράμβας καράμβιος καρανιστήρ καρανιστής κάραννος κάρανον κάρανος καρανόω καρανώ Κάραουις καρατομέω καράτομος καρατόμος καρβᾴζω κάρβανος καρβάρεοι Κάρβας καρβάτιναι καρβάτινος καρβατιών κάρβις Κάρβων κάρβων Καρβώνειος κάρδακες Κάρδακες καρδαμάλη καρδαμίζω καρδαμίνη καρδάμινος καρδαμίς κάρδαμον Καρδαμύλη καρδαμύσσω καρδάμωμον καρδάνη Καρδία καρδία καρδιακός καρδιαλγέω καρδιαλγής καρδιαλγία καρδιαλγικός Καρδιανός καρδιᾶτις καρδιάω καρδίη καρδιηβολέω καρδικός καρδιοβολέομαι καρδιοβόλος καρδιογνώστης καρδιόδαιτος καρδιόδηκτος καρδιοειδής κάρδιον καρδιόπληκτος καρδιότης καρδιότρωτος καρδιουλκέω καρδιουλκία καρδιουργέω καρδιοφύλαξ καρδιόω καρδιωγμός καρδιώσσω καρδοπεῖον καρδοπογλύφος κάρδοπος κάρδος Καρδοῦχοι καρέα κάρειον Κάρειος κάρζα κάρη καρηβαρέω καρηβαρής καρηβάρησις καρηβαρία καρηβαρικός καρηκομόωντες καρῆναι κάρηνον Κάρησος κάρητος Κάρθαια καρθμός κάρθρα κάρι καριδάριον καριδόω καρίεντο Καρίζω Καρικοεργής Καρικός καριμοίρους Καρίνη Καρινός καριόθρεπτος Κάριος καριόω καρίς κάρισο Καριστί Καρίων καρκάδων καρκαίρω κάρκαρα καρκαρίς κάρκαρον καρκινάς καρκινευτής καρκίνηθρον καρκινίας καρκίνιον καρκινοβάτης καρκινοβήτης καρκινοειδής καρκινόπους καρκίνος καρκινόχειρες καρκινόω καρκινώδης καρκίνωθρον καρκίνωμα καρκίνωσις Καρκώ κάρμα κάρμορον καρναβάδιον Καρνεᾶται Κάρνεια Καρνειάδας Καρνειάσιον Κάρνειος κάρνειος Καρνεονίκης κάρνη κάρνον κάρνος κάρνυξ κάροινον Καρόκερκος κάρον κάροπερ κάρος καρός Κάρουρα καροῦχα καροῦχος καροφόρος καρόω Κάρπαθος καρπαία καρπάλιμος καρπαλίον καρπάσινος Καρπάσιον καρπάσιον κάρπασος καρπαστῖναι καρπάτινον καρπεία καρπεῖον κάρπευμα καρπεύω καρπέω καρπήσιον καρπίζω κάρπιμος κάρπιον καρπίον Κάρπιος καρπισμός καρπιστής καρπιστικός καρποβάλσαμον καρποβόλον καρπόβρωτος καρπογένεθλος καρπογονέω καρπογονία καρπόγονος καρπογόνος καρποδαιστάς καρπόδεσμα καρποδέσμιος καρπόδεσμος καρποδότειρα καρποδόχος καρπολογέω καρπολογία καρπολόγος καρπολόχος καρπομανής καρποποιός καρπός καρποσπόρος καρποτελής καρποτόκεια καρποτοκέω καρποτοκία καρποτόκος καρποτρόφος καρποφαγέω καρποφάγος καρποφθόρος καρποφορέω καρποφόρημα καρποφορία καρποφόρος καρποφύλαξ καρπόφυλλον καρπόχειρ καρπόω καρπύλη καρπυραί καρπώδης κάρπωμα καρπώνης καρπωνία καρπώσιμος κάρπωσις καρπωτός Κάρραι καρρέζουσα καρρικός καρρίον κάρρον κάρρων Κάρρωτος κάρσιος κάρτα καρτάζω καρτάζωνος καρταίπους καρτάλαμον κάρταλλος καρτέον καρτεραίχμας καρτεραίχμης καρτερέω καρτέρημα καρτέρησις καρτερία καρτεριάζω καρτερικός καρτεροβρέντας καρτεροβρόντης καρτερόεις καρτερόθυμος καρτεροπληγής καρτερόπονος καρτερός καρτερούντως καρτερόφρων καρτερόχειρ καρτεροψυχία καρτερόω καρτερύνω καρτερῶνυξ κάρτη κάρτιστος κάρτος καρτός κάρτρα καρτύνω κάρτων καρύα Καρύαι Καρυάτεια Καρυατίζω καρυατίζω καρύδιον κάρυδοι καρυδόω καρυερία καρυηδόν καρυήματα καρυηνόν καρυηρός Καρύϊνος καρύϊνος καρυΐσκος καρυΐτης καρυκάζω καρυκεία καρύκευμα καρυκεύω καρύκη καρύκινος καρυκοειδής καρυκοποιέω καρυκοποιός καρυμνόν κάρυξ καρυοβαφής καρυόδενδρον καρυοκατάκτης κάρυον καρυοναύτης καρυοπώλης καρυοτομία καρυόφυλλον καρύσσω Καρύστιος Κάρυστος καρυχρω καρυώδης καρυῶτις καρυωτός καρφαλέος καρφαμάτιον καρφεῖα κάρφη καρφηρός κάρφινος καρφίον καρφισμός καρφίτης καρφοειδής καρφολογέω κάρφος καρφόω καρφυκτοί κάρφω καρφώδης κάρχαι καρχαλέος καρχαρέος καρχαρίας καρχαρόδους καρχαρόδων καρχάροπλος κάρχαρος καρχαρόστομος καρχάσιον Καρχηδονίζω Καρχηδόνιος Καρχηδών καρχήματα καρχήσιον καρχήσιος καρώ καρώδης Καρώνιος κάρωσις καρωτίδες καρωτικός καρωτόν κάς κἀς κάσα κασαλβάζω κασαλβάς κασάλβιον κάσαμον κασάνδρα κάσας κασαυρεῖον κάσεν κασέρηνον κασῆς κάσης κασία κασιγνήτα κασιγνήτη κασιγνητικός κασίγνητος κασίδιον κασιοβόρος κάσιοι κασιόπνους κάσις Κασιωτικόν κασκαλίζεται κασκός Κασμένη Κασμύλος κασοποιός Κάσος Κάσπιος κασπολέω κάσσα Κασσανδάνη Κασσάνδρα Κασσάνδρη Κάσσανδρος κάσσει Κασσιέπεια κασσίζω Κάσσιος κασσιτερᾶς Κασσιτερίδες κασσιτέρινος κασσιτεροποιός κασσίτερος κασσιτερουργός κασσιτερόω κασσοποιός κάσσος κάσσυμα κασσύω Κασσώπιος Κασταλία κάστανα καστανέα καστανεών καστανικαί καστεία Καστιάνειρα κάστον Καστόρειος καστορίδες καστορίζω καστόριον καστόριος καστορνῦσα Καστωλός Κάστωρ κάστωρ κασύας κάσχεθε κασωρεύω κασωρικός κασωρίς κασωρίτης κασωρῖτις κασωτός κάτ κατά καταβάδην καταβαθμός καταβαίνω καταβακχιόομαι καταβάλλω καταβαπτέον καταβαπτίζω καταβάπτω καταβαρβαρόω καταβαρέω καταβαρής καταβάρησις καταβαρύνω καταβασανίζω καταβασία καταβάσιον καταβάσιος κατάβασις καταβασκαίνω καταβασμός καταβατέον καταβατεύω καταβάτης καταβατικός καταβατός καταβαΰζω καταβαυκαλάω καταβαυκάλησις καταβαυκαλίζω καταβαφή καταβαφής καταβεβαιόομαι καταβεβαίωσις καταβεβλημένως καταβελής καταβιάζω καταβιβάζω καταβιβάσκω καταβιβασμός καταβιβαστέος καταβιβρώσκω καταβινέω καταβιόω καταβίωσις καταβλαβεύς καταβλακεύω καταβλάπτω καταβλέθει καταβλέπειν καταβλέπω καταβλεφαρίζω κατάβλημα καταβλής καταβλητέον καταβλητέος καταβλητικός καταβληχάομαι καταβλώσκω καταβοάω καταβοή καταβόησις καταβολά καταβολάδας καταβολαῖον καταβολεύς καταβολή καταβόλια κατάβολος καταβομβέω καταβορβόρωσις καταβόρειος κατάβορρος καταβόσκησις καταβόσκω καταβόστρυχος καταβουκολέω καταβραβεύω καταβραδύνω καταβράζει καταβρεκτέον κατάβρεξις καταβρέχω καταβρίζω καταβρίθω καταβριμάομαι καταβροντάω καταβρόξειε καταβροτόω καταβροχή καταβροχθίζω καταβροχίζω κατάβροχος καταβρόχω καταβρύκω καταβρύω κατάβρωμα καταβρώξειε κατάβρωσις καταβρώσομαι καταβυθίζω καταβυθισμός καταβυρσόω καταβυσσόω καταγαΐδιοι κατάγαιος καταγαπάω κατάγαστρον κατάγαστρος καταγγειόομαι καταγγελεύς καταγγελία καταγγέλλω κατάγγελος κατάγγελσις καταγγέλτης καταγγελτικός κατάγγελτος καταγγίζω καταγγισμός κατάγειος Καταγέλα καταγελάσιμος καταγελαστής καταγελαστικός καταγέλαστος καταγελάω κατάγελος κατάγελως καταγεμίζω καταγέμω καταγενής καταγεύομαι καταγεύστριον καταγεωμετρέω καταγεωργέω καταγεώτης καταγηράσκω καταγηρασμός καταγιγαρτίζω καταγίγνομαι καταγιγνώσκω καταγίζω καταγινέω καταγλαΐζω καταγλισχραίνω κατάγλισχρος καταγλυκαίνω κατάγλυμμα καταγλυπτόν καταγλυφή κατάγλυφος καταγλύφω καταγλωττίζω καταγλώττισμα καταγλωττισμός κατάγλωττος κάταγμα καταγνάμπτω καταγνάφω καταγνοέω κατάγνυμι καταγνυπόομαι κατάγνωσις κατάγνωσμα καταγνωστέον καταγνωστέος καταγνωστικός καταγογγύζω καταγοητεύω κατάγομος καταγομφόω καταγοράζω καταγόραξις καταγορασμός καταγόρευσις καταγορευτικός καταγορεύω καταγραπτέον κατάγραπτος καταγραφεύς καταγραφή κατάγραφος καταγράφω κατάγρημι καταγρυπόω καταγυιόω καταγυμνάζω καταγυμνασία καταγυμνόω καταγύναιος κατάγυνος καταγυψόω κατάγχουσα κατάγχω κατάγω καταγωγεύς καταγωγή καταγώγιμον καταγώγιον καταγώγιος καταγωγίς καταγωγός καταγωνίζομαι καταγώνισις καταγωνισμός καταγωνιστής καταγωνιστικός καταδαίνυμαι κατάδαιτον καταδαίω καταδάκνω καταδακρύω καταδακτυλίζω καταδακτυλικός καταδαμάζω καταδαμαλίζω καταδάμναμαι καταδάνειος καταδαπανάω καταδαπάνη καταδαπανητικός καταδάπτω καταδαρδάπτω καταδαρθάνω καταδατέομαι καταδεδίττομαι καταδεής καταδεῖ καταδείδω καταδείκνυμι καταδειλιάω καταδειμαίνω καταδειπνέω κατάδειπνον καταδεκτέον καταδεκτικός κατάδενδρος καταδέομαι καταδέρκομαι καταδερματόω καταδέρω κατάδεσις κατάδεσμα καταδεσμεύω καταδεσμέω κατάδεσμος καταδέτης καταδεύω καταδέχομαι καταδέω καταδηϊόω καταδηλέομαι κατάδηλος κατάδημα καταδημαγωγέω καταδημοβορέω καταδημοκοπέω καταδηνύω καταδήω καταδιαίρεσις καταδιαιρέω καταδιαιτάω καταδιαλλάσσω καταδιασπλεκόω καταδιαφθείρω καταδιαχέω καταδίδημι καταδίδωμι καταδιήγησις καταδιΐστημι καταδικάζω καταδικαστής καταδικαστικός καταδίκη κατάδικος καταδιφθερόω καταδιφρεύω καταδίχιον καταδίψιον καταδιωκτικός καταδιώκω καταδοκέω καταδολεσχέω καταδοξάζω κατάδοσις καταδουλεύομαι καταδουλίζω καταδουλισμός κατάδουλος καταδουλόω καταδούλωσις καταδουπέω Κατάδουποι καταδοχή καταδράθω καταδράσσομαι καταδρέπω καταδρομή κατάδρομος καταδροσίζω κατάδρυμμα κατάδρυμος καταδρύπτω καταδρυφάσσω καταδυναστεία καταδυναστεύω καταδύνω κατάδυσις καταδυστής καταδυσωπέω κατάδυτος καταδύω κατᾴδω καταδωροδοκέω καταείδω καταειμένος καταείσατο καταϝελμένος καταέννυμι καταέρρω καταζαίνω καταζάω κατάζευγμα καταζεύγνυμι καταζευγοτροφέω κατάζευξις καταζηλόω καταζήνασκε καταζητέω καταζοφόω καταζυγίς κατάζυμος καταζῶ καταζωμεύω καταζώννυμι κατάζωσμα καταζώστης καταζωστικός κατάημι καταθαλαττόω καταθάλπω καταθαμβέομαι καταθάπτω καταθαρσέω καταθαρσύνω καταθεάομαι καταθεατέον καταθείομαι καταθείω καταθέλγω κατάθελξις κατάθεμα καταθεματίζω καταθεμελιόω κατάθεος καταθερμαίνω κατάθερμος κατάθεσις καταθετέον καταθέω καταθεωρέω καταθεώρησις καταθήγω καταθήκη καταθηλύνω καταθήπω καταθηρατόριον καταθλάττειν καταθλάω καταθλέω καταθλίβω κατάθλιψις καταθνῄσκω καταθνητός καταθοινάω καταθορεῖν καταθορυβέω καταθρασύνομαι κατάθραυσις κατάθραυστος καταθραύω καταθρέω καταθρηνέω καταθροέω καταθρύβω καταθρυλέω κατάθρυπτος καταθρύπτω καταθρῴσκω καταθυμέω καταθύμιος καταθυμοβορέω καταθύω καταθωπεύω καταθωρακίζομαι καταί καταιβασία καταιβάσιος καταίβασις καταιβάτης καταιβάτις καταιβατός καταΐγδην καταιγιδώδης καταιγίζω καταιγίς καταιγισμός καταιδέομαι καταιέτια καταιθαλόω καταιθύσσω καταίθω καταικίζω καταίνεσις καταινέω κατάϊξ καταιονάω καταιόνημα καταιόνησις καταίρεσις καταίρω καταισθάνομαι καταίσιμος καταισιμόω καταίσιος καταΐσσω καταϊσχαλέος καταισχόφιλος καταισχρεύομαι καταισχυμμός καταισχυντήρ καταισχύνω καταΐσχω καταιτιάομαι καταιτίασις καταιτιασμός καταῖτυξ καταίφλεξ καταιχμάζω καταιωρέομαι κατακαγχάζω κατακαῆμεν κατακαίνυμαι κατακαίνω κατακαίριος κατακαίω κατακαλέω κατακαλλύνω κατακάλυμμα κατακαλύπτω κατακάλυψις κατακαμαρόω κατακάμπτω κατάκαμψις κατακαμψυψαύχενος κατακάρδιος κατακάρπιον κατάκαρπος κατακαρπόω κατακάρπωσις κατακαρφής κατακάρφω κατάκασσα κατάκαυμα κατακαύσιμος κατάκαυσις κατακαύτης κατακαυχάομαι κατακαχρύω κατακεῖαι κατάκειμαι κατακείρω κατακείρω· κατακείω Κατακεκαυμένη κατακεκλεισμένως κατακεκράκτης κατακελευσμός κατακελεύω κατακενόω κατακεντέω κατακέντημα κατακεντίζω κατακεντρόομαι κατακέραμα κατακεράννυμι κατακέρασις κατακεραστέον κατακεραστικός κατακεραυνόω κατακερδαίνω κατακερκίζω κατακερματίζω κατακερματισμός κατακερτομέω κατακερχνόομαι κατακεύθομαι κατακέφαλα κατακεφάλαιον κατακῆαι κατακηλέω κατακηλητικός κατακηλιδόω κατακήομεν κατακηρόω κατακηρύσσω κατακίκκας κατακινέω κατακίρνημι κατακισηρίζω κατακισσᾶν κατάκισσος κατακίω κατακλαδαίνω κατάκλαδος κατακλᾴζω κατακλαίω κατάκλασις κατάκλαυσις κατακλάω κατακλείδιον κατάκλειμμα κατακλείς κατάκλεισις κατάκλειστος κατακλείω κατακλῇθρον κατακληΐς κατακληροδοτέω κατακληρονομέω κατακληρουχέω κατακληρόω κατακλησία κατάκλησις κατακλητικός κατάκλητος κατακλινής κατακλινοβατής κατακλίνω κατάκλισις κατακλιτέον κατακλιτικός κατάκλιτον κατάκλιτος κατακλύζω κατάκλυσις κατάκλυσμα κατακλυσμός κατάκλυστρον κατακλύω κατακλῶθες Κατακλῶθες κατακλώθω κατακναίω κατακνάπτω κατακνάω κατακνήθω κατάκνημος κατακνῆστις κατακνιδεύω κατακνίζω κατακνισμός κατακνώσσω κατακοιμάω κατακοίμησις κατακοιμητικός κατακοιμίζω κατακοιμισμός κατακοιμιστής κατακοινωνέω κατακοιρανέω κατάκοιτος κατακόκκας κατακολλάω κατάκολλος κατακολλυβίζω κατακολουθέω κατακολουθητέον κατακολουθία κατακόλουθος κατακολούω κατακολπίζω κατακόλπισις κατακολυμβάω κατακολυμβητής κατακομάω κατακομιδή κατακομίζω κατάκομος κατακομπολακυθέω κατακομψεύομαι κατακονά κατακονδυλίζω κατακονδύλιστος κατακονδυλόω κατακοντίζω κατάκοος κατακοπή κατάκοπος κατακόπτης κατακοπτικός κατακόπτω κατακόπωσις κατακορακόω κατακορέω κατακορής κατακορμίζω κατάκορος κατακοσμέω κατακόσμησις κατακοσμητέος κατάκοσμος κατακοτταβίζω κατακούρην κατάκουσις κατακουστής κατακούω κατακράζω κατακραιπαλάω κατακρανία κατάκρας κατάκρασις κατακρατέω κατακράτησις κατακρατικός κατακραυγάζω κατακρέμαμαι κατακρεμάννυμι κατακρεμασμός κατακρέμαστος κατακρεουργέω κατάκρεως κατάκρηθεν κατακρῆθεν κατακρήμναμαι κατακρημνίζω κατακρημνισμός κατακρημνιστής κατάκρημνος κατάκρης κατακριβόω κατακριδεύω κατάκριμα κατακρίνω κατακρίσιμος κατάκρισις κατάκριτος κατακροάομαι κάτακρος κατακροταλίζω κατακροτέω κατάκροτος κατακρουνίζω κατακρουνισμός κατάκρουσις κατακρουστικός κατακρούω κατακρύβδην κατακρύπτω κατακρυφή κατακρύφω κατακρώζω κατακτάμεν κατακτάομαι κατακτάς κατακτεατίζομαι κατακτείνω κατακτενίζω κατακτενισμός κατάκτενος κατάκτης κατάκτησις κατακτός κατάκτρια κατακτυπέω κατακτύπησις κατάκτυπος κατακυβεύω κατακυβιστάω κατακυκάω κατακυκλόω κατακυλίνδω κατακύλλωμα κατακυμοτακής κατακυνῶν κατακύπτω κατακυριεύω κατακυρόω κατάκυψις κατακωκύω κατακωλύω κατακωμάζω κατακωμῳδέω κατακωχή καταλαβεύς καταλαβή κατάλαβρος καταλαγνεύομαι καταλαγχάνω καταλαζονεύομαι καταλαθισταί καταλακτίζω καταλαλάζω καταλαλέω καταλαλητέον καταλαλιά κατάλαλος καταλαμβάνω κατάλαμπρος καταλαμπρύνω καταλαμπτέος καταλάμπω κατάλαμψις καταλαπριώσει καταλγέω καταλγύνω καταλεαίνω κατάλεγμα καταλέγω καταλείβω κατάλειμμα καταλειπτέον κατάλειπτος καταλείπω καταλειτουργέω καταλείφω καταλείψανον κατάλειψις καταλεκτέον κατάλεκτος καταλέκτρια κατάλεξις καταλεπτολογέω κατάλεπτον καταλεπτύνω καταλευγαλέα καταλευκόω καταλεύσιμος καταλεύω καταλέχομαι καταλέχω καταλέω καταλήγω καταλήθομαι καταληΐζομαι καταληκτέον καταληκτικός κατάλημμα κατάληξις καταληπτέος καταληπτήρ καταληπτικός κατάληπτος καταληπτός καταληρέω καταλήψιμος κατάληψις καταλιθάζω καταλιθοβολέω κατάλιθος καταλιθόω καταλιμνάζω καταλιμπάνω καταλῖναι καταλιπαίνω καταλιπαρέω καταλίπαρος καταλιφή καταλιχμάζομαι καταλιχμάομαι καταλλάγδην καταλλαγή κατάλλαγμα καταλλακτήριος καταλλάκτης καταλλακτικός κατάλλαξις καταλλάσσω καταλληλία κατάλληλος καταλληλότης καταλοάω καταλοβεύς καταλογάδην καταλογεῖον καταλογεύς καταλογέω καταλογή καταλογίζομαι κατάλογος καταλοιάω καταλοιδορέω κατάλοιπος καταλοκίζω καταλούομαι καταλουστικοί καταλοφάδεια καταλοχία καταλοχίζω καταλοχισμός καταλσής καταλυγίζω καταλυκουργίζω κατάλυμα καταλυμαίνομαι καταλυμακόομαι καταλύμανσις κατάλυπρος καταλύσιμος κατάλυσις καταλυτέος καταλυτήρ καταλυτήριον καταλύτης καταλυτικός καταλύω καταλωβάω καταλωφάω καταμαγγανεύω καταμαγεῖον καταμαγεύω καταμαθηματικεύω καταμάθησις καταμαθητέον καταμαθητικός καταμαίνομαι καταμάκτης κατάμακτος καταμαλακίζω καταμαλάσσω καταμαλθακίζομαι καταμαλθάσσω καταμανθάνω καταμαντεία καταμαντεύομαι καταμαξεύω καταμαραίνω καταμαργάω καταμάρπτω καταμαρτυρέω καταμαρτύρομαι καταμασάομαι καταμάσσω καταμαστιγόω καταμαστίζω κατάμαστρος καταματτεύομαι καταμάχησις καταμάχομαι καταμάω καταμβλακεύω καταμβλύνω καταμβλυόω καταμεγαλαυχέομαι καταμεθύσκω καταμεθύω καταμείβω καταμείγνυμι καταμειδιάω καταμεικτέον καταμειλίσσομαι κατάμειξις καταμελαίνω καταμελεϊστί καταμελετάω καταμελέω καταμελιτόω καταμέλλω κατάμεμπτος καταμέμφομαι κατάμεμψις καταμένω καταμέργω καταμερίζω καταμέρισις καταμερισμός καταμέστιος κατάμεστος καταμεστόω καταμετρέω καταμέτρημα καταμέτρησις καταμετρητέον καταμετρητικός καταμηγγές καταμηκύνω καταμηλόω καταμηνιαῖα καταμήνιος καταμηνιώδης καταμήνυσις καταμηνυτής καταμηνύω καταμηρίζω καταμήσας καταμηχανάομαι καταμιαίνω καταμιαιφονέομαι καταμίγας καταμίγνυμι καταμιεῖ καταμιμέομαι καταμιμνῄσκομαι κατάμιξις καταμίσγω καταμισθοδοτέω καταμισθοφορέω κατάμιτον κατάμιττα καταμνημονεύω καταμνίω καταμοιχεύω κατάμοιχος καταμολύνω κατάμομφος καταμόνας καταμονή καταμονίη καταμονομαχέω κατάμονος καταμόσχευσις καταμοσχεύω καταμουσίζω κατάμουσον καταμουσόω κατάμπελος καταμπέχω καταμπυκόω καταμυθολογέω καταμυκτηρίζω καταμύνω κατάμυσις καταμύσσω καταμυττωτεύω καταμύω καταμφιέννυμι καταμφικαλύπτω καταμωκάομαι καταμώκημα καταμώκησις καταμωλύνομαι καταμωλωπίζω καταμωραίνω καταμώσας κατανᾶ καταναγιγνώσκω καταναγκάζω κατανάγκασις καταναγκαστικός κατανάγκη καταναγραφέω κατανάθεμα καταναθεματίζω καταναιδεύομαι Καταναῖος καταναισιμόω καταναίω καταναλίσκω κατανάλωσις καταναλωτέον καταναρκάω κατανάσσω καταναυμαχέω κατανδραποδίζω κατανδραφύσσω κατανδρίζομαι κατανδρίζω κατανεανιεύομαι κατανείφω κατανεκρόω κατανέμησις κατάνεμος κατανέμω κατανέναι κατάνευρος κατάνευσις κατανεύω κατανεφόω κατανέω Κατάνη κατάνη κατανήχομαι κατανθίζομαι κατανθρακίζω κατανθρακόω κατανθρωπίζω κατανθρωπισμός κατανιάω κατανίζω κατανικάνδρα κατανικάω κατάνιμμα κατανίπτης κατανίσσομαι κατανίσταμαι κατανίφω κατανοέω κατανόημα κατανόησις κατανοητέον κατανοητικός κατανοίγνυμι κατάνομαι κατανομή κατανομίζω κατανομιστεύω κατανομοθετέω κατανοστέω κατανοσφίζομαι κατανοτιαῖος κατανοτίζω κάταντα καταντάω κατάντημα κατάντην κατάντης κατάντησις κατάντηστιν καταντητέον καταντία καταντιβολέω καταντικρύ καταντίον καταντιπέρας καταντλέω κατάντλημα κατάντλησις καταντλητέον καταντλητικός κάταντλος καταντροκύ κατανυκτικός κατάνυξις κατανύσσω κατανυστάζω κατανύω κατανωτίδιος κατανωτίζομαι κατανωτιστής καταξαίνω καταξενόομαι καταξέσματα καταξεστικῶς καταξέω καταξηραίνω κατάξηρος καταξιοπιστέομαι κατάξιος καταξιόω κάταξις καταξίωσις καταξοή καταξυή κατάξυλος καταξύλωσις καταξυράω κατάξυροι κατάξυσις κατάξυσμα καταξυσμή καταξυσμός καταξυστικῶς καταξύω Καταονία κατάορος κατᾴορος καταπάγιον καταπάγιος καταπαγκρατιάζω καταπαιγμός καταπαιδεραστέω καταπαιδεύω καταπαίζω κατάπαις καταπαίω καταπακτός καταπαλαιόομαι καταπαλαίω καταπαλλακεύω καταπάλλομαι καταπάλμενος καταπαλταφεσία καταπαλταφέτης καταπάλτης καταπαλτικός καταπαλτός καταπαννυχίζω καταπανουργεύομαι καταπανουργεύω κατάπαξ καταπάομαι καταπαραλλήλως καταπαρμός κατάπαρσις καταπαρτέον κατάπασμα καταπασμός καταπασσαλεύω καταπάσσω καταπαστέον κατάπαστος καταπατάκτην καταπατέω καταπάτημα καταπάτησις καταπατητέος καταπατητής καταπάτιον κατάπαυμα κατάπαυσις καταπαυστέον καταπαυστήριον καταπαυστικός καταπαύω καταπεδάω καταπεζεύω καταπεζομαχέω καταπειθής καταπείθησις καταπείθω καταπειλέω κατάπειρα καταπειράζω καταπειράομαι καταπειρασμός καταπειρατηρία καταπείρω κατάπεισις καταπελεκάω καταπελεμίζω καταπελματόομαι καταπελτάζω καταπελταφεσία κατάπεμνοι καταπεμπτέος κατάπεμπτος καταπέμπω καταπενθέω καταπεπαίνω καταπεπλανημένως καταπεπτηυῖα καταπέπτω καταπεπυκασμένως κατάπερ καταπεραιόω καταπεραίωσις καταπέρδομαι καταπερίειμι καταπεριΐστημι καταπερίξυσις καταπερονάω καταπερπερεύομαι καταπέσημα καταπέσσω καταπετάννυμι καταπέτασμα καταπέτομαι καταπετροκοπέω καταπετρόω καταπεφνεῖν καταπεφνών καταπέφνων καταπεφρονηκότως καταπεφρονημένως καταπηγάζω καταπήγνυμι καταπηδάω καταπημαίνω κατάπηξ κατάπηρος καταπήττω καταπιαίνω καταπιέζω καταπίεσις καταπιθανεύομαι κατάπικρος καταπιλέω καταπιμελής καταπίμελος καταπίμπλημι καταπίμπρημι καταπίνω καταπιπράσκω καταπίπτω καταπισσόω καταπιστευτέον καταπιστεύω καταπιστόομαι καταπίστωσις καταπίτνω καταπιττόω καταπλαγής καταπλακών καταπλανάω κατάπλασις κατάπλασμα καταπλασμάτιον καταπλασμός καταπλάσσω καταπλαστέον καταπλάστης καταπλαστός καταπλαστύς καταπλατύνω καταπλατύς καταπλέκω καταπλεονεκτέω κατάπλεος καταπλέω κατάπλεως καταπληγία καταπληγμός καταπλήγνυμι καταπληκτέον καταπληκτικός κατάπληκτος καταπλήξ κατάπληξις καταπλήσσω καταπλίσσομαι καταπλοκή κατάπλοος καταπλουτίζω καταπλουτομαχέω καταπλυντηρίζω καταπλύνω κατάπλυσις κατάπλωσις καταπλώω καταπνέω καταπνίγω κατάπνιξις καταπνοή κατάπνοος καταπόδα καταποδίζω καταπόθρα καταποιέω καταποικίλλω καταπολεμέω καταπολέμησις καταπολεύω καταπολιός καταπολιτεύομαι καταπολύ κατάπομα καταπομπεύω καταπομπή καταπομπός καταπονέω καταπόνησις κατάπονος καταποντίζω καταποντισμός καταποντιστής καταποντόω καταπορεύομαι καταπορέω καταπορθέω καταπορθμίας καταπορίζω καταπόρνευσις καταπορνεύω καταπορνοκοπέω καταπόρφυρος καταπόσια κατάποσις καταποστέλλω καταποτάομαι καταπότης κατάποτον καταποφαίνομαι καταποχή καταπραγματεύω καταπραιδεύω καταπρακτικός καταπρανής κατάπραξις καταπράσσω καταπρατικόν καταπραΰνσις καταπραΰνω κατάπρεμνος καταπρεσβεύω καταπρηνής καταπρηνίζω καταπρηνόω κατάπριστος καταπρίω καταπροβάλλω καταπροδίδωμι καταπροθυμέομαι καταπροΐεμαι καταπροΐξομαι καταπρολείπω καταπρονομεύω κατάπροσθεν καταπροτείνομαι καταπροτερέω καταπροχέω κατάπρωκτος κατάπτερος καταπτερόω καταπτήσομαι καταπτήσσω καταπτίσσω καταπτοέω καταπτύρομαι κατάπτυσμα κατάπτυστος καταπτυχής καταπτύω κατάπτωμα κατάπτωσις καταπτώσσω καταπτωτικός καταπτωχεύω καταπυγίζω καταπυγμομαχέω κατάπυγος καταπυγοσύνη καταπύγων καταπύει καταπύθομαι καταπύθω καταπυκάζω κατάπυκνος καταπυκνόω καταπύκνωσις καταπυκνωτέον καταπυκτεύω καταπυρίζω κατάπυρος καταπυρόω καταπυρπολέω κατάπυρρος καταπώγων καταπωλέω καταπωμάζω κατάρα καταραιρημένος κατάρακτοι κατάραμα καταράομαι καταράπτω καταράσιμος κατάρασις καταράσσω κατάρατος καταραχίζω καταραψῳδῆσαι κατάρβυλος καταργέω κατάργησις καταργητέον καταργία καταργίζω κάταργμα κατάργυρος καταργυρόω κατάρδευτος καταρδεύω κατάρδω καταρέζω κατάρης καταρθεία καταριγηλός καταριθμέω καταρίθμησις καταριθμητέον καταρινάω καταρίπτω καταριστάω καταριστήν καταρκέω καταρκής καταρκτικός καταρμόζω καταρνέομαι καταρνητικός κάταρξις κάταρϝος καταρόω καταρραγή καταρραθυμέω καταρραίνω καταρρακόω καταρρακτήρ καταρράκτης καταρρακτικῶς καταρρακτός καταρραντέον καταρραντίζω καταρραπιστέον καταρραπτέον καταρραπτίτης καταρράπτω καταρράσσω καταρρᾳστωνεύω καταρραφή κατάρραφος καταρραχίζω καταρρέζω κατάρρειθρον καταρρεμβεύω καταρρεπής καταρρέπω καταρρέω καταρρήγνυμι καταρρηκτικός κατάρρηξις κατάρρησις καταρρήσσω καταρρητορεύω καταρριγέω κατάρριζος καταρριζόω καταρρικνόομαι κατάρριν καταρρινάω καταρριπισμός καταρριπτάζω καταρρίπτω καταρροή κατάρροια καταρροιβδέω καταρροιζέω καταρροΐζομαι καταρροϊκός καταρροϊστικός κατάρροος καταρροπή κατάρροπος καταρροφάνω καταρροφέω καταρρόφησις καταρροώδης καταρρυής καταρρυθμίζω κατάρρυθμος καταρρυπαίνω καταρρυπόω κατάρρυσις καταρρυσόομαι κατάρρυτος καταρρωδέω καταρρώξ κάταρσις κάταρσον καταρτάω καταρτεία καταρτίζω κατάρτιον κατάρτισις κατάρτισμα καταρτισμός καταρτιστήρ κατάρτυσις καταρτύω καταρυβδήσας κατάρυτος καταρχαιρεσιάζω καταρχάς καταρχή κατάρχης καταρχικός κατάρχομαι κατάρχω κατασαμινθεύω κατάσαρκος κατασάρκωσις κατασάττω κατασβέννυμι κατάσβεσις κατασβεστέον κατάσεισις κατασεισμός κατασειστέον κατασείω κατασελγαίνω κατασεύομαι κατασήθω κατασημαίνομαι κατασημαντικός κατασημειόομαι κατασήπω κατασθενέω κατασθμαίνω κατασιγάζω κατασιγαίνω κατασιγαστικός κατασιγάω κατασιδηρόω κατασικελίζω κατασιλλαίνω κατάσιμος κατασίνομαι κατασιτέομαι κατασιωπάω κατασιωπητέον κατασκαίρω κατασκάπτω κατασκαριφάω κατασκαφή κατασκαφής κατασκάφιλος κατασκεδάζω κατασκεδάννυμι κατασκελετεύω κατασκελετόω κατασκελής κατασκέλλομαι κατασκένω κατασκεπάζω κατασκέπασμα κατασκεπαστέον κατασκεπαστός κατάσκεπος κατασκέπτομαι κατασκέπω κατασκευάζω κατασκευασία κατασκεύασμα κατασκευασμάτιον κατασκευασμός κατασκευαστέος κατασκευαστής κατασκευαστικός κατασκευαστός κατασκευάστρια κατασκευή κατάσκευος κατασκευόω κατάσκεψις κατασκέω κατασκηνάω κατασκηνόω κατασκήνωμα κατασκήνωσις κατασκήπτω κατάσκηψις κατασκιάζω κατασκιάω κατασκίδναμαι κατάσκιος κατασκιρόομαι κατασκιρτάω κατασκλῆναι κατασκληραίνω κατασκληρόομαι κατάσκληρος κατασκληρύνομαι κατασκόπευσις κατασκοπεύω κατασκοπέω κατασκοπή κατασκόπησις κατασκοπία κατασκοπικός κατασκόπιον κατασκοπίς κατασκοπίσκος κατάσκοπος κατασκορπίζω κατασκοτίζω κατασκυθρωπάζω κατασκυθρωπάω κατασκώπτω κατασμικρίζω κατασμικρολογέω κατασμικρύνω κατάσμυρνος κατασμύχω κατασμώχομαι κατασοβαρεύομαι κατασοβέω κατασοφίζομαι κατασοφισμός