σ Σ σʹ σʼ σᾶ σά σά μάν σάἁμον Σαβαζιασταί Σαβάζιος σαβάζω Σαβάζω σαβαῖ σαβακάθιον σαβακός σαβάκτης Σαβακῶς σαβάνιον σάβανον σαβανοφακιάριον σαβαρίχις Σαβασμός Σαβάτ σαβαύτια σαβαχθανί σαβαώθ σάββασι Σαββατεῖον Σαββατίζω σαββατίζω Σαββατικός σαββατικός Σαββατισμός σαββατισμός Σαββατιστής Σάββατον σάββατον σαββάτωσις σάβειρος Σαβίνα Σαβῖνον Σαβῖνος σαβοῖ Σάβος σάβουρος σάβυττος σαγάλινος σάγανα σαγανάριος σαγάπηνον σάγαρις σαγγάδης σάγγαθον σαγγαικόν Σαγγάριος σαγγάριος σάγγαρον Σάγγας σάγδας σαγείρετον σαγεσφόρος σαγή σαγηναῖος σαγηνεία σαγηνεύς σαγηνευτήρ σαγηνευτής σαγηνεύω σαγήνη σαγηνοβόλος σαγηνόδετος σαγηφορέω σαγινεύς σαγίον σαγίς σάγμα σαγματᾶς σαγμάτιον σαγματογήνη σαγματοποιός σαγματοράπτης σαγματοράφος σαγολαίφεα σάγοντας σάγος σάγουρον Σάγρα Σαδδουκαῖοι Σαδυάττης σαθαρυγά σαθέριον σάθη σάθραξ σαθρός σαθρότης σαθρόω σάθρωμα σάθρωσις σάθων σαικίς σαικωνέω σαινίδωρος σαινικρίζει σαινουρίς σαίνουρος σαίνω σαιρός σαίρω Σάις σαῖς σαΐτης Σακάδας σακάδιον Σάκαι σακάλιον σάκανδρος Σάκας σακελίζω σακέλλιον σάκελλος σακέσπαλος σακεσφόρος σακεύω σακηφόρος σακίζω σακίον σάκιον σακίτας σακκᾶς σακκέω σακκηγέω σακκηγία σακκηγός σακκίας σακκίδιον σακκίζω σάκκινος σακκινόσυκοι σακκίον σακκογενειοτρόφος σακκοπήρα σακκοπλόκος σακκοράφιον σάκκος σακκούδιον σακκοϋφάντης σακκοφορέω σακκοφορικός σακκοφόρος σακκώνυμος σακνός σακοδερμηστής σάκοιτοι σάκος σακός σάκουτος σακοφόρος σακόω σάκρα σάκταρον σάκτας σακτήρ σακτός σάκτρα σάκτωρ σακυνδάκη σάκχαρ σακχυφάντης σάλα σαλαγέω σαλάγη σαλαΐδιον σαλαΐζω σαλαϊσμός σαλακύρων σαλάκων σαλακωνεία σαλακωνίζω σαλαμάνδρα σαλαμάνδρειος σαλάμβη Σαλαμίν Σαλαμιναφέτης Σαλαμινιάς Σαλαμίνιος Σαλαμίς σαλάννη σάλαξ σαλάριον σάλασσα Σάλασσος σαλάσσω σαλέη σάλευμα σαλευομένως σάλευσις σαλευτός σαλεύω σάλη σαλία σαλιᾷ Σαλινάτωρ σάλιος σαλιούγκα σαλκᾶ σάλκαθον σαλκόν σάλλω Σαλμακίς Σάλμοξις Σαλμυδήσσιος Σαλμυδησσός Σαλμωνεύς Σαλμωνίς σαλόομαι σάλος σαλός Σάλουιος σαλούσιον Σαλούστιος σάλπη σαλπίγγιον σαλπιγγοειδής σαλπιγγολογχυπηνάδαι σαλπιγγωτός σαλπιγκτής σάλπιγξ σαλπίζω σαλπικτής σάλπισμα σαλπίσσω σαλπιστής σαλπιστικός σαλπίττω σάλπος σαλτάριος σαλύγη σάλυξ σάλω Σαλώμη σαλώμη σαλῶος σαλώτια σᾶμα σαμαγόρειος σάμαθον Σάμαινα σαμαίνω σαμάκιον σαμάντωρ σάμαξ Σαμάρεια Σαμαρεία Σαμαρείτης Σαμαρεύς Σαμαρίτης Σαμάτης σαμβά σάμβαλον σαμβαλούχη σαμβύκη σαμβυκιστής σαμβυκίστρια σάμβυξ σάμεα σαμεῖον σαμένορα σάμερον Σάμη Σάμιος σαμόθετος Σαμοθρᾴκη Σαμοθρᾳκιασταί Σαμοθρᾴκιον Σαμοθρᾴκιος Σαμόθρᾳξ Σάμος Σᾶμος σαμοῦχος σαμπῖ σαμσείρα σαμυλίς σαμφαριτική σαμφόρας σαμψήρα σαμψουχίζω σαμψούχινον σαμψούχινος σάμψουχον σαμώση σάν Σαναβαλλέτης Σαναῖος σανδάλιον σανδαλίς σανδαλίσκον σανδαλίσκος σανδαλοθήκη σάνδαλον σανδαλώδης Σάνδανις σάνδανον σανδαράκη σανδαρακίζω σανδαράκινος σανδαρακουργεῖον σανδαρακούργιον σανδαράχη σανδύκινος σανδύκιον σάνδυξ σανδών σανθείς σανίδιον σανιδόω σανιδώδης σανίδωμα σανιδωτός σανίς σανίσκη σάνιτρα σαννάκιον σάννας Σαννίδωρος σάννιον σαννίς σαννίων σάννορος σαννυρίζω σαντάλινος σάνταλον σαντονικόν σάξις σαξίφραγον Σαοκλείδας σαόμβροτος σαόπτολις σάος σαοσίμβροτος σαοστρέω Σαοῦλος σαοφρ σαοφρονέω σαοφροσύνη σαόφρων σαόω σαπείην σαπείς σαπέρδης σαπέρδιον σαπερδίς σαπήῃ σαπουλανᾶς σαππείριον σαπρία σαπρίας σαπρίζω σαπρόζωος σαπρόκνημος σαπρόπλουτος σαπροπωμάριος σαπρός σαπρόστομος σαπρότης σαπροφαγέω σαπρόω σαπρύνομαι σαπύλλειν σαπφείρινος σαπφείριον σάπφειρος Σαπφικός σάπφιρος Σαπφώ σάπων σαπών σαπωναρικός σαπώνιον σαράβαρα σάραβος σαράγαρον Σαράγγαι Σαράγγης σάραγος σαρακνον σάραξ Σαραπιακός σαραπιακός σαραπιάς Σαραπιεῖον σαραπίους Σάραπις σάραπις σαράπους Σαραφίν σαραχηρώ σάργαλος σαργάνη σαργανίδιον σαργάνιον σαργανίς σάργανος σαργῖνος σαργίον σαργός σάρδα σαρδάζω σαρδανάφαλλος σαρδάνιον σαρδάνιος Σάρδεις σάρδης Σαρδιανός σαρδίνη σάρδιον σάρδιος σαρδισμός σαρδόνιον σαρδόνιος σαρδόνυξ Σαρδώ σαρδών σαρδώνιος σαρήσιον σάρητον σάρι σαρίν σάρισα σαρισοφόρος σαρκάζω σαρκασμοπιτυοκάμπτης σαρκασμός σαρκάω σάρκειος σαρκελάφεια σαρκήρης σαρκίδιον σαρκίζω σαρκικός σάρκινος σαρκίον σαρκίς σαρκῖτις σαρκοβλαστάνω σαρκοβορέω σαρκοβόρος σαρκοβρώς σαρκογονία σαρκοδακής σαρκοειδής σαρκοεπιπλοκήλη σαρκόθλασμα σαρκοκήλη σαρκοκηλικός σαρκοκόλλα σαρκοκύων σαρκολαβίς σαρκολιπής σαρκόμφαλον σαρκοπαγής σαρκοποιέω σαρκοποιία σαρκοποιός σαρκόπτερος σαρκόπυον σαρκοπυώδης σαρκόρριζος σαρκοτακής σαρκοτοκέομαι σαρκοτυπής σαρκοφαγέω σαρκοφαγία σαρκοφάγος σαρκοφανής σαρκοφθόρος σαρκοφυέω σαρκοφυΐα σαρκόφυλλος σαρκόω σαρκώδης σάρκωμα σάρκωσις σαρκωτέον σαρκωτικός σάρμα Σαρμάτης σαρμεύω σαρμός σάρξ σαρξιφαγές σάρον σαροννύω σάρος σαρόω Σαρπαδών σάρπη Σαρπηδόνιος Σαρπηδών σάρπους σάρωμα σάρων Σαρωνικός σαρωνίς σάρωσις σαρώτης σάρωτρον σάσαι σασαμ σάσαμον σάσσω σαστήρ Σατάν σατανᾶς σατάνειος σαταρίς σᾶτες σατίνη σατινός Σατνιόεις Σάτνιος σάτον Σατορνάλια σάτρα σατραπεία σατραπεῖον σατραπεύω σατραπηΐη σατράπης σατραπικός σατραπόπλουτος σάτρης σάττα σάττω σατυριακή σατυρίασις σατυριασμός σατυριάω Σατυρίδιον Σατυρικός σατυρικός σατύριον Σατύριος Σατυρίσκος σατυρίσκος σατυρισμός Σατυριστής σατυρογράφος Σατυρογράφος Σάτυρος σάτυρος Σατυρόφηρ Σατυρώδης σατυρώδης σαυᾶδαι σαυκός Σαύλιος σαυλόομαι σαυλοπρωκτιάω σαῦλος σαύλωμα σαυνάκα σαυνιάζω σαυνιαστής σαυνίον σαύνιον Σαυνῖται σαύρα σαυρήτης σαυρίγγη σαυρίδιον σαυριεῖον σαυρίς σαυρίτης σαυροβριθής σαυροειδής σαυροκτόνος Σαυρομάτης σαῦρος σαυρωτήρ σαυρωτός σαῦσαξ σαυσαρισμός σαυσιαλεῖ σαυτόν σαυτοῦ Σαυφήιος σάφα σαφαν σαφανής σάφεια σαφέω σαφέως σαφηγορίς σαφήνεια σαφηνέω σαφηνέως σαφηνής σαφηνίζω σαφηνισμός σαφηνιστέον σαφηνιστικός σαφηνῶς σαφής σαφήτωρ Σάφφω σαφώνιον σάχματα σαχνός σαχρός σαψίς Σαώ σάω σάως σαώσω σαώτερος σαωτήρ σαώτης σαῶτις σαώτωρ σβέννυμι σβεννύω σβέσις σβέσσαι σβεστήρ σβεστήριος σβεστικός σβεστός σβέσω σγάλη σγουρός σδεύγλα σε σέ σεαγών σεαυτοῦ σεβάζομαι σέβας σέβασις σέβασμα Σεβάσμεια σεβασμιάζω σεβάσμιος Σεβασμιότης σεβασμός σεβάσσατο Σεβαστεῖον σεβαστεύω Σεβαστιάς σεβαστικός Σεβάστιος Σεβαστόγνωστος Σεβαστοδώρητος Σεβαστοκρατέω Σεβαστολόγος Σεβαστονείκης σεβαστός Σεβαστοφαντέω Σεβαστοφάντης Σεβαστοφαντικός Σεβαστοφορικός Σεβαστοφόροι σεβένινος σεβένιον σέβερος σέβημα σεβίζω σέβις σέβισμα σεβιστός σεβίτιον σέβομαι σεβομένως σέβος σέβω σεγάνιον Σέγεστα Σεγεστανός Σεγέστης Σεγεστικός σέγεστρον σέδας σέδετον σέθεν σεῖʼ Σειληνικός Σειληνός σειληνώδης Σειληνώδης σεῖν σεῖναι σειναρμόστρια σείνιοι σεῖο σεῖος σειρά σειραγωγεύς σειράδιον σειράζω σειραίνω σειραῖος σειραφόρος σειράω σειρεόω σειρέω σειρή Σειρηδών Σειρήν σειρήν Σειρήνειος σειρηφόρος σειριάζω σειρίασις σειριάω σειρικάριον σειρικόν σείρινα σειριόεις σειριόκαυτος Σείριος σείριος σειρίς Σειρῖτις σειρομάστης σειρομάστιξ σειροφόρος σειρόω σείρωσις σειρωτός σεισάχθεια σεῖσις σεισίφυλλος σεισίχθων σεῖσμα σεισματίας σεισμοποιός σεισμός σεῖσμος σεισμοσκοπικά σεισμώδης σεισοκέφαλος σεισόλοφος σεισοπυγίς σεισόφελος σεισόφυλλος σειστής σειστός σεῖστρον σεῖστρος σειστροφόρος σείσων σεῖφα σείφαρος σείω σεκάνες σέκουα σεκουνδαρούδης σεκουνδοκέριος σεκούριον σέλα σέλᾳ σελαγέω σελαγή σελάγησις σελαγίζω σελάγισμα Σέλαγος σέλαγος σελαηγενέτης σελαηφόρος σέλαιναι σελάνα σελαναία σελάννα σέλας σελάσκω σέλασμα σελάσσομαι σελασφόρος σελάτης σελάχιον σελάχιος σέλαχος σελαχώδης σελάω σελεγβεί Σελεύκεια Σελεύκειος Σελευκίζω Σελευκίς σελευκίς Σέλευκος σεληνάζω σεληναίη σεληναῖος σεληνάριον σελήνη Σελήνη σεληνιάζομαι σεληνιακός σεληνιασμός σεληνιάω σεληνιεῖα σελήνιον σεληνίς σεληνίσκος σεληνίτης σεληνῖτις σεληνόβλητος σεληνόγονον σεληνόγονος σεληνοειδής σεληνόπληκτος σεληνορύτιον σεληνοτρόπιον σεληνόφως Σεληπιάδης σελίαρ σελιδηφάγος σελίδιον σελίδωμα σελινᾶτον σελίνινος σελινίτης σελινοειδής σέλινον σελινόσπερμον Σελινούντιος Σελινοῦς Σελινούσιος σελινούσιος σελινοφόρος σελίς σελιων σέλκες σέλλα Σελλασία σελλάστρωσις Σελλήεις σελλίζομαι σελλίον σελλισμός Σελλοί σέλμα σελμίς σέλω σεμαλία Σεμέλα Σεμέλη σεμέλη σεμεληγενέτης σέμελος σεμίαρ σεμιδάλιν σεμίδαλις σεμιδαλίτης Σεμίραμις σεμνεῖον σεμνηγορέω σεμνηγορία σεμνοβάσκανος σεμνοδότειρα σεμνόθεοι σεμνοκομπέω σεμνοκοπέω σεμνοκόπος σεμνολογέω σεμνολόγημα σεμνολογία σεμνολογικός σεμνολόγος σεμνόμαντις σεμνομυθέω σεμνομυθία σεμνόν σεμνοπανοῦργος σεμνοπαράσιτος σεμνοποιέω σεμνοποιία σεμνόποτος σεμνοπρέπεια σεμνοπρεπής σεμνοπροσωπέω σεμνός σεμνόστομος σεμνότης σεμνότιμος σεμνοτροπία σεμνοτυφία σεμνόω σεμνύνω σέμνωμα σέμπαδα Σεμπρώνιος σεμσέλλιον σενδούκη σεννίον Σένονες Σέξστος Σεξτίλιος Σέξτος σέο σέος σεπτάς Σεπτέμβριος σεπτεύω σεπτήρια σεπτικός Σεπτίμιος σεπτός σεραπιάς Σέραπις Σεραφείμ σεργοί σέρις Σερίφιος σέριφον Σέριφος σερός Σερουιλία Σερουίλιος Σέρρειον Σέρριον Σερτώριος σέρφος σέσαγμαι σεσαρυῖα σεσαρώς σέσελι σέσελις σεσερῖνος σεσήμασμαι σέσηπα σέσηρα σεσηρότως σέσησμαι σεσιγαμένος σέσιλος σεσοβημένως σεσοφισμένως σέσοψ σεσσιών σέσυφος σεσωφρονισμένως σέτω σεῦ σεῦα σεύατο Σευήρεια Σεύθης Σευίδαι σεῦμαι σεύομαι σεῦται Σευτλαῖος σευτλίον σευτλομόλοχον σεῦτλον σεύω σεφθείς σέων σέως σεωυτ σεωυτοῦ σήθω σῆκα σηκάζω σήκαλιν σηκηκόρος σηκίς σηκίτης σηκοβάτης σηκοκόρος σηκολόαι σηκός σηκόω σηκύλη σηκώδης σήκωμα σηκωτήρ σηκωτός σηλαγγεύς σηλία σήλια Σηλυμβρία Σηλυμβριανός σῆμα σημάδιον σημαία σημαίνω σημαιοφόρος σημαλέος σήμανσις σημαντέος σημαντήρ σημαντήριον σημαντικός σημαντός σημάντρια σημάντριον σημαντρίς σημαντρὶς σήμαντρον σημάντωρ σημασία σηματίζομαι σημάτιον σηματόεις σηματοποικίλος σηματουργός σημεαφόρος σημεία σημειογράφος σημεῖον σημειοσκόπος σημειοσκοποῦμαι σημειοφόρος σημειόω σημειώδης σημείωμα σημείωσις σημειωτέος σημειωτικός σημειωτός σημερινός σήμερον σημήϊον σημήιον σημικίνθιον σημοδιαῖος σημόθετος σημοφόριον σημύδα σημών σηνίκη σηπεδονικός σηπεδονώδης σηπεδών σήπειον σηπετός σηπεύω σήπη σηπία σηπιάς σηπιδάριον σηπίδιον σηπίη σήπιον σηπιοπουλυπόδειος σηποιαλίς σηποποιός σηπτήριος σηπτικός σηπτός σήπω σήπων Σήρ σήρ σηρά σηράγγιον σηραγγόομαι σήραγγος σηραγγώδης σῆραγξ σήραμβος σηρικάριος σηρικοδιαστής σηρικοποιός σηρικός σηροκτόνος σής σῇς σησαμαῖος σησαμαίος σησαμεία σησαμεύω σησάμη σησαμῆ σησαμικός σησάμινος σησάμιον σησαμίς σησαμίτης σησαμοειδής σησαμόεις σήσαμον σησαμόπαστος σησαμοπώλης Σήσαμος σήσαμος σησαμότυρον σησαμοτυροπαγής σησαμούντιος σησαμοῦς σησαμοφόρος σησαμόφωκτος σησαμώδης σῆσις σηστέον σηστέρτιος Σηστιώδης Σηστός σηστός σηστρίδιον σῆστρον σητάνειος σητάνιον σητανώδης σητάω σήτειος σῆτες σητινός σητόβρωτος σητοδόκιδες σητόκοπος σήψ σηψιδακής σῆψις σθα σθεναρός σθένεια Σθενελαΐδας Σθενέλαος Σθένελος σθενής σθένιος σθενοβλαβής σθένος σθενόω σθένω σιʹ σιά σιαγόνιον σιαγονίτης σιαγών σιαγων σιάδες σιαίνω σιαλενδρίς σιαλίδιον σιαλίζω σιαλίς σιαλισμός σιαλιστήριον σίαλον σιαλοπάλλαγος σιαλοποιός σιαλόρ σίαλος σιαλοχοέω σιαλοχόος σιαλόω σιαλώδης σιάλωμα σιαντία σιαντός σιαντόφρικτος σιβαία σίβδη Σιβούρα Σίβυλλα Σιβυλλαίνω Σιβύλλειος σιβύλλειος Σιβυλλιάω σιβυλλιάω Σιβυλλιστής σιβυλλιστής σιβύνη σιβυνη σιβύνιον σῖγα σίγα σιγᾷ σιγά σιγάζω σιγαλέος σιγαλόεις σιγαλός σιγαλόω σιγάλωμα σιγάς σιγᾶς σιγάω Σιγγαῖος σιγγλάριος Σίγγος σιγγρίασις σιγεῖν Σίγειον σιγέρπης σιγή σιγηλός σιγημονᾷς σιγηρός σιγητέον σιγητέος σιγητής σιγητικός σιγιλλάρια σίγιον σίγιστρον σιγιστροπύλη σίγκηρες σίγλα σίγλος σιγλοφόρος σίγμα σῖγμα σιγματίζω σιγματοειδής σιγμοειδής σιγμός σίγνον σιγνοφόρος σῖγος σίγραι σιγρίασις σιγύνης σιγύννης σίγυννον σίγχος σίδαιον σιδαρ σιδάρεος σιδαρίτας σίδαρος σιδαροχάρμας σίδειος σιδεύνης σίδη σιδηραγωγός σιδηρεία σιδηρεῖα σιδηρεῖον σιδηρένδετος σιδηρεόεις σιδήρεος σιδηρεύς σιδηρεύω σιδηρήεις σιδηρίζω σιδήριον σιδηριουργός σιδηρίσκος σιδηρίτης σιδηροβασταγή σιδηρόβαφος σιδηροβόλιον σιδηροβόρος σιδηροβριθής σιδηροβρώς σιδηροδάκτυλος σιδηροδέσμος σιδηροδετέω σιδηρόδετος σιδηρόεις σιδηροθήκη σιδηροθώραξ σιδηροκατάδικος σιδηροκμής σιδηροκόλεος σιδηροκόντρα σιδηροκόπος σιδηρόκωπος σιδηρομήτωρ σίδηρον σιδηρονόμος σιδηρόνωτος σιδηροπέδη σιδηρόπλαστος σιδηρόπληκτος σιδηρόπλοκος σιδηροπλύτης σιδηροποίκιλος σιδηρόπους σιδηρόπτερος σιδηροπώλης σίδηρος σιδηροσάνδαλος σιδηρόσπαρτος σιδηροσφαγία σιδηροτέκτων σιδηρότευκτος σιδηροτόκος σιδηροτομέω σιδηρότροχος σιδηροτρύπανον σιδηρότρωτος σιδηρουργεῖον σιδηρουργία σιδηρουργός σιδηροῦς σιδηροφάγος σιδηροφορέω σιδηροφόρος σιδηρόφρων σιδηροφυής σιδηροχαλκεύς σιδηρόχαλκος σιδηροχάρμης σιδηροχίτων σιδηρόψυχος σιδηρόω σιδηρώδης σιδήρωμα σιδηρωρυχεῖον σιδήρωσις σιδηρωτός σιδιοειδής σίδιον σιδιωτόν σιδόεις Σιδόνες Σιδονίηθεν Σιδόνιος Σιδονυφής Σιδοῦς σίδριμνον Σιδών Σιδώνιος σιειδής σιελ σιελίζω σίελος σιζεύς σίζω σιηγόνιον σιηγών σιθιλεσαδέ Σιθωνία σίκα Σικανία Σικανίη Σικανός σικανός σικάριος Σικελία Σικελίδης Σικελίζω Σικελικός Σικελιώτης Σίκελλα Σικελός σίκεον σίκερα σικερίτης σίκη Σίκιμα σίκιννις Σίκιννις σικιννιστής σικιννοτύρβη σίκκα σίκλος σικύα σικυάζω σικυαστέον σικυαστήριον σικύδιον σικύη σικυηδόν σικυήλατον σικυοπέπων σίκυος σίκυς σικυώδης Σικυών σικυών σικυώνη Σικυώνια σικυωνία Σικυώνιος σικυώνιος Σικυωνιουργής Σικυωνόθε Σικύωνος σικχάζομαι σικχαίνω σικχαντός σικχασία σικχός σίκχος Σίλα σίλβαι Σίλβας Σιλεντιάριος σιλήνει Σιληνικός Σιληνόκοσμος Σιληνός Σιληνώδης σιληνώδης σιληπορδέω σιληπορδία σίλι σιλιγνάριος σιλίγνιον σίλιγνις σιλιγνίτης σιλιγνοπώλιον σιλλαίνω σιλλέα σιλλικύπριον σιλλογραφέω σιλλογραφία σιλλογράφος σιλλοποιός σίλλος σιλλόω σιλλυβιάω σίλλυβον σίλλυβος σιλόδουροι σιλουρισμός σίλουρος σιλφαῖος σίλφη σιλφιόεις σίλφιον σιλφιοπώλης σιλφιοφόρος σιλφιόω σιλφιωτός σίμαι σιμαίνω σιμάριον σιμβλεύω σίμβλη σιμβλήϊος σίμβλιος σίμβλος σίμβλωσις Σιμιακόν σιμικίνθιον σιμίκιον σίμιον Σιμμίας Σιμόεις Σιμοείσιος Σιμοεντίς σιμοποιέω σιμοπρόσωπος Σῖμος σιμός σιμότης σιμοτομέω σιμοτράχηλος Σιμουντίς Σιμοῦς σιμόω Σιμύλος σιμῳδία σιμῳδός σίμωμα Σίμων Σιμωνίδης σίμωρ σίμωσις Σινά σιναμώρευμα σιναμωρέω σιναμωρία σινάμωρος σιναπέλαιον σιναπηρός σίναπι σιναπίδιον σιναπίζω σινάπινος σινάπιον σιναπισμός σιναπιστέον σινάπυξ σιναρός σινάς σινδαρωνεύομαι σίνδιον σίνδις Σινδογενής σινδοκόθορνοι σινδόνη σινδονιάζω σινδόνιον σινδόνιος σινδονίσκος σινδονίτης σινδονοειδής σινδονοπώλης σινδονοφορέω σινδονοφόρος σινδονυφής σίνδρων σινδών σινδώνιον σινέομαι σίνηπι σινιάζω σινίασμα σινιατήριον σίνιον σινίον σίνις σινόδους σινόδων σίνομαι σινοποιός σίνος σινότης σινόω σινπλαρία σίντης Σίντιες σίντωρ σινώδων Σίνων σίνων Σινωπεύς Σινώπη Σινωπίζω Σινωπίς σινωτικός σίξις σιοειδής σιοκόμος σιοκόρος σίον σιός σιοφόρος σιπαλός σιππινόμεστος σίππιον σιππουργός σίπτα σιπταχόρας σιπτῶναι σίπυδνος σιπύη σιπύηθεν σιπυΐς Σίπυλος σίραιον σίραμφος σιρικο σιρικόν σιρικοποιός σῖρις σιρομάστης σίρον σιρός σίρωμα σιρωτής σιρωτόν σιρώτρια σισακικία σισαμίς σισάριον σίσαρον σισέλεος σισίλαρος σισιλισμός σίσιλλος σίσμα σισμός σισόη σισορβάκος σίστρος σίσυβος σισύμβρινος σισύμβριον σισυμβριον σίσυμβρον σισύρα σισυριγχίον σίσυρνα σισυρνοδύτης σισυρνοφόρος σισυρνώδης σισυροποιός σίσυρος σισυρωτός σίσυς Σισύφειος σισυφίζω Σίσυφος σίσων σῖτα σιταγέρτης σιταγωγέω σιταγωγία σιταγωγός σιταῖα σιταλετικός Σιτάλκας Σιτάλκης σιτανίας σιταποδέκτης σιταποδοχεῖον σιταποχία σιτάριον σιταρκέω σιτάρκησις σιταρκία σιταρκισμός σιταρχέω σιτάρχημα σιτάρχης σιταρχία σιταρχώ σιτεία σιτένδεια σιτέομαι σιτέσκοντο σιτεύεσκον σιτεύσιμος σίτευσις σιτευτάριος σιτευτής σιτευτός σιτευτώριος σιτεύω σιτευωνέω σιτέω σιτηβόρος σιτηγέω σιτηγήσια σιτηγία σιτήγονος σιτηγός σιτηρεσιάζω σιτηρέσιον σίτηρις σιτηρός σίτησις σιτηφάγος σιτίζω σιτικός σίτινος σιτίον σίτισις σιτισμός σιτιστής σιτιστός σίτλα σιτνίδες σιτοβόλιον σιτοβολών σιτοβόρος σιτογεωργός σιτοδεία σιτοδείη σιτοδόκη σιτοδόκος σιτοδοσία σιτοδοτεία σιτοδοτέω σιτοδότης σιτοδοχεῖον σιτοδόχος σιτοενδεία σιτοθήκη σιτοκαπηλεύω σιτοκάπηλος σιτόκεντρον σιτοκλονέομαι σιτοκοπικός σιτοκόπτης σιτόκουρος σιτόκριθον σιτόλεθρος σιτολογέω σιτολογία σιτολογικός σιτολογοπράκτωρ σιτολόγος σιτομεταβόλος σιτομετρέω σιτομέτρης σιτομετρία σιτομετρικόν σιτομέτριον σιτόμετρος σιτομετροσακκοφόρος σιτομνημονέω σῖτον σιτονόμος σιτοπαραλήμπτης σιτοποιεῖον σιτοποιέω σιτοποιητικός σιτοποίητρα σιτοποιία σιτοποιικός σιτοποιϊκός σιτοποιός σιτοπομπεῖον σιτοπομπία σιτοπομπός σιτοπονέω σιτοπονία σιτοπόνος σιτοπωλέω σιτοπώλης σῖτος σιτόσπελλος σιτόσπορος σιτουργία σιτουργός σιτοφαγέω σιτοφάγος σιτοφορέω σιτοφορικός σιτοφόρος σιτοφυλακεῖον σιτοφύλακες σιτοφυλακέω σιτοφύλαξ σιτόχροος σίττα σιττακός σίττη Σίττιος σιττύβαι σίττυβος Σιτώ σιτώδης σίτωμα σιτών σιτωνέω σιτώνης σιτωνία σιτωνικόν σιτώνιον σιφαῖος σίφαρος σιφθείριον σίφλος σιφλός σιφλόω σίφλωμα σίφνα σιφνεύς σιφνιάζω Σίφνιος σίφνις Σίφνος σιφνός σίφων σιφωνίζω σιφώνιον σιφωνολογία σίω σιώ σιῷ σιῶν σιωπά σιωπάω σιωπή σιωπηλός σιωπηρός σιώπησις σιωπητέος σκάζω Σκαιά Σκαιαί σκαιεμβατέω σκαιοβατέω σκαιόθεν Σκαιόλας σκαιολογέω σκαιολόγος Σκαῖος σκαιός σκαιοσύνη σκαιότης σκαιουργέω σκαιούργημα σκαίρω σκαίωμα σκαιωρέω σκαιώρημα σκαιωρία σκάλα σκαλαβώτης σκαλαθάρβα σκαλαθαρβία σκαλάθυρμα σκαλαθυρμάτιον σκαλαθύρω σκαλαπάζει σκαλαυθρῖτις σκάλαυθρον σκαλεία σκάλευθρον σκάλευμα σκαλεύς σκάλευσις σκαλεύω σκαληνής σκαληνία σκαληνοειδής σκαληνόομαι σκαληνός σκαλίας σκαλιδεύω σκαλίδρις σκαλίζω σκαλίς σκαλισμός σκαλιστήριον σκαλλίον σκάλλω σκάλμη σκαλμίδιον σκαλμός σκαλοβάτης σκαλοπιά σκάλοψ σκαλπάζειν σκάλσις σκαλτωμίζειν Σκαμάνδριος σκαμάνδριος Σκάμανδρος σκαμβάλυξ σκαμβόπους σκαμβός σκαμβόω σκάμβυκες σκάμμα σκαμμάδες σκαμμωνία σκαμμωνίτης σκάμνος σκαμφυσεῖ σκαμωνία σκανά σκανάω σκανδαλάριος σκανδάλη σκανδάληθρον σκανδαλίζω σκανδαλιστής σκάνδαλον σκάνδαλος σκανδαλόω σκανδεία Σκάνδεια σκανδικοπώλης σκανδικώδης σκάνδιξ σκάνδυξ σκανεύεσθαι σκανέω σκάνθαν σκανθαρίζω σκάνθος σκάνιξ σκανοθήκα σκανοπαγέομαι σκᾶνος σκανόω σκαπανεύς σκαπανεύω σκαπάνη σκαπανήτης σκαπέρδα σκαπερδεύω σκάπετος σκαπέτωσις σκᾶπος σκάπτειρα σκαπτέον σκαπτήρ Σκαπτησύλη σκᾶπτον σκαπτός σκαπτοφόρος σκαπτρο σκᾶπτρον σκάπτω σκάραιβον σκαρδαμυγμός σκαρδαμυκτέω σκαρδαμυκτής σκαρδαμυκτικός σκαρδαμύσσω σκαρδαμύττω Σκάρδος Σκάρδων σκαρθμός σκαρία σκαρίζω σκάριον σκαρίς σκαρισμός σκαρῖτις σκαριφάομαι σκαριφησμός σκάριφος σκάρος Σκάρφη σκασμός σκαταμίζω σκατοφαγέω σκατοφάγος σκατοφόροι Σκάτων Σκαῦρος σκαῦρος σκάφαλος σκαφεία σκαφείδιον σκαφεῖον σκαφετός σκαφεύομαι σκαφεύς σκάφευσις σκαφευτής σκαφεύω σκάφη σκαφή σκαφητός σκαφητρός σκαφηφορέω σκαφηφορία σκαφηφόρος σκαφιά σκαφίδιον σκαφιδοποιός σκαφιόκουρος σκαφιόλια σκάφιον σκαφίον σκαφίς σκαφιστήριον σκαφίτης σκαφλεύς σκαφοειδής σκαφολουτρέω σκαφοπάκτων σκαφόπλωρος σκάφος σκαφώδης σκαφώρη σκεδάννυμι σκέδασις σκεδασμός σκεδαστής σκεδαστικός σκεδαστός σκεθρός σκειρός σκελεαγής σκέλεαι σκελετά σκελετεία σκελέτευμα σκελετεύω σκελετίζω σκελετός σκελετώδης σκέλεφερ σκελήπερον σκελίδιον σκελίζω σκελίς σκελίσκος σκέλισμα σκελισμός σκελιφρός σκελλίς σκελλός σκέλλω σκελόδεσμον σκελοκοπία σκελοπέδη σκέλος σκελοτύρβη σκελύδριον σκελύθριον σκέμμα σκεμμός σκενδύλη σκέπα σκεπάζω σκέπανον σκέπανος σκεπανός σκεπαρνηδόν σκεπαρνίζω σκεπάρνιον σκέπαρνον σκέπας σκέπασις σκέπασμα σκεπασμός σκεπαστέον σκεπαστήριος σκεπαστής σκεπαστικός σκεπαστός σκεπάστρα σκέπαστρον σκεπάω σκεπεινός σκέπη σκεπηνός σκεπόωσι σκεπτέον σκεπτέος σκεπτήριον σκεπτικός σκέπτομαι σκεπτοσύνη σκέπω σκεραός σκερβόλλω σκέρβολος σκερολίγγες σκευά σκευαγωγέω σκευαγωγός σκευάζομαι σκευάζω σκεύακας σκευάριον σκευασία σκεύασις σκεύασμα σκευαστέον σκευαστέος σκευαστής σκευαστός σκευή σκευηφορέω σκευογραφία σκευογραφικός σκευοθήκη σκευοπλασία σκευοπλαστικός σκευοποιέω σκευοποίημα σκευοποιία σκευοποιός σκευοπώλης σκεῦος σκευότριψ σκευουργία σκευοφορεῖον σκευοφορέω σκευοφορικός σκευοφόριον σκευοφοριώτης σκευοφόρος σκευοφυλακέω σκευοφυλάκιον σκευοφύλαξ σκευόω σκευύφιον σκευωρέομαι σκευώρημα σκευωρία σκευωρός σκέψ σκέψις σκηκός σκήλειε σκῆμα σκηναρχέω σκηνάω σκηνεῖον σκηνεύομαι σκηνευτής σκηνέω σκηνή σκήνημα σκηνήτης σκηνίδιον σκηνικεύομαι σκηνικός σκηνίπτω σκηνίς σκηνίτης σκηνοβατέω σκηνογραφέω σκηνογραφία σκηνογραφικός σκηνογράφος σκηνοθήκη σκηνοπαγής σκηνοπηγέω σκηνοπηγία σκηνοποιέω σκηνοποιία σκηνοποιός σκηνορραφεῖον σκηνορράφος σκῆνος σκηνοφύλαξ σκηνόω σκηνύδριον σκήνωμα σκήνωσις σκηνωτής σκηνωτός σκηπάνη σκηπάνιον σκηπήϊον σκηπτός σκηπτουχία σκηπτοῦχος σκηπτοφόρος σκηπτρισμός σκηπτροβάμων σκῆπτρον σκηπτροφορέω σκηπτροφόρος σκήπτω σκήπων σκηρίπτομαι σκηρίπτω Σκήψιος Σκῆψις σκῆψις σκιά σκιαγραφέω σκιαγράφημα σκιαγραφία σκιαγραφικός σκιαγράφος σκιάδειον σκιαδεύς σκιαδηφορέω σκιαδηφόρος σκιαδίσκη σκιαδοφορέω σκιάεις σκιάζω σκιαθίς σκίαινα σκιαινίς σκιακός σκιαμαχέω σκιαμαχία σκιάμαχος σκιαμάχος Σκιάποδες σκιαρόκομος σκιαρός σκιάς σκίασις σκίασμα σκιασμός σκιαστής σκιαστικός σκιαστός σκιατραφέω σκιατραφής σκιατραφία σκιατροφέω σκιατροφία σκιατροφίας σκιαυγέω σκιάω σκίγγος σκιδαρόν σκιδαφή σκίδναμαι σκίδνημι σκιερός σκιή σκιητροφέω σκιθακός σκίλλα σκιλλιτικός σκιλλοκρόμμυον σκιλλομαχία σκίλλος σκιλλώδης σκιμαλίζω σκίμαλλος σκιμβάδες σκιμβάζω σκιμβασμός σκιμβός σκίμβρον σκιμπόδιον σκίμπους σκίμπτομαι σκίμπων σκίναξ σκίναρ σκινδάλαμος σκινδαλαμοφράστης σκινδαλεύω σκινδάριον σκίνδαρος σκινδαφός σκινδαψίζομαι σκινδαψός σκίνδιον σκινδύλιον σκινθαρίζω σκινθός σκινίς σκιοειδής σκιόεις σκιοθηρέω σκιοθήρης σκιοθηρικός σκιοθήριον σκιόθηρον σκιόθρεπτος σκιομαντεία σκιομαχέω σκιοποιέω σκιόπρυμνον σκιόπρῳρον σκιοτροφέω σκίουρος σκιοφανής σκιοφόρος σκιόφως σκιόψυκτος σκιόωντο Σκιπίων σκίπτω σκίπων Σκίρα Σκιράδιον σκιραίνω Σκιράς σκιραφεῖον σκιραφευτής σκίραφος σκιραφώδης σκιρία Σκιρίδαι σκιρίδιον Σκιρίς Σκιρῖται σκιρίτης Σκιρῖτις σκίρον σκῖρον Σκῖρον σκιρόομαι σκιρός σκῖρος Σκίρος Σκιροφόρια Σκιροφοριών σκιρράς σκιρτάω σκιρτηδόν σκιρτηθμός σκίρτημα σκιρτηματικῶς σκίρτησις σκιρτητής σκιρτητικός σκιρτοπόδης σκιρτοποιέω Σκίρτος σκιρτών σκιρώδης σκίρωμα Σκίρων σκίρωσις σκιταλίζω Σκίταλοι Σκίτων σκιφατόμος σκίφη σκιφίας σκιφίζω σκιφίνιον σκίφος σκιφός σκιφύδριον σκιώδης σκιώδιον Σκιωναῖος Σκιώνη σκιωτός σκλῆμα σκλῆναι σκληραγωγέω σκληραγωγία σκληράργιλλος σκληρασία σκληραύχην σκληρευνία σκληρία σκληρίασις σκληρόβιος σκληρόγεως σκληρογνώμων σκληρόδερμος σκληροδίαιτος σκληροειδής σκληρόθριξ σκληροκαρδία σκληροκάρδιος σκληροκέφαλον σκληρόκηρος σκληροκοίλιος σκληροκοιτέω σκληροκοιτία σκληρόκοκκος σκληρολέκτης σκληροπαγής σκληροπαίκτης σκληροποιέω σκληροποιός σκληρόπους σκληροπρόσωπος σκληρός σκλῆρος σκληρόσαρκος σκληρόστομος σκληρόστρακος σκληροσώματος σκληρότηρ σκληρότης σκληροτράχηλος σκληρότριχος σκληροτυχής σκληρουργία σκληρουργός σκληρουχία σκληροφθαλμία σκληρόφθαλμος σκληρόφυής σκληρόφυλλος σκληρόψυχος σκληρόω σκληρυντικός σκληρύνω σκλήρυσμα σκληρυσμός σκληρώδης σκλήρωμα σκλήρωσις σκληφρός σκλοιός σκνήφη σκνιπαῖος σκνιπολογέω σκνιπός σκνιποφάγος σκνίπτω σκνιφαῖος σκνιφός σκνίψ σκοβαδές σκοῖδος σκοίθης σκοίκιον σκοιός σκοῖπος σκόλεφραι σκολιάζω σκολιαίνομαι σκολιόβουλος σκολιόγραπτος σκολιόδειρος σκολιοδρόμος σκολιόθριξ σκολιόκαυλος σκόλιον σκολιόομαι σκολιοπλανής σκολιοπλόκαμος σκολιοπόρος σκολιός σκολιότης σκολιόφρων σκολιόχειλος σκολιόω σκολιώδης σκολίωμα σκολιωπός σκολίωσις σκολλέ σκόλλυς σκολλυφόρος σκολόπαξ σκολόπενδρα σκολοπένδρειος σκολοπένδριον σκολόπενδρον σκολοπενδρώδης σκολοπηΐς σκολοπιά σκολοπίζω σκολόπιον σκολοπισμός σκολοποειδής σκολοπομαχαίριον σκολοπώνυμον σκόλοψ σκόλυβος σκολύθριον σκόλυθρον σκόλυθρος σκόλυμος σκολυμώδης σκολύπτω σκομβρίς σκόμβρος σκόμιον σκονδάμνα σκόνυζα Σκοπάδαι σκοπάρχης Σκόπας σκοπάω σκοπεῖα σκοπελίζω σκοπελοδρόμος σκοπελοειδής σκόπελον σκόπελος σκοπελώδης σκόπευσις σκοπευτής σκοπεύω σκοπέω σκοπή σκοπήσεις σκοπητέον σκοπιά σκοπιάζω σκοπιή σκοπιήτης σκόπιμος σκοπιωρέομαι σκοπιωρέω σκοπιωρός σκοπός σκοραδᾶν σκορακίζω σκορακισμός σκορακιστέον σκορδάζειν σκορδᾶτον σκορδευτής σκορδίζω σκορδινάομαι σκορδίνημα σκορδινισμός σκόρδιον σκορδοειδής σκόρδον σκορδόπρασον σκορδύλη σκόρθοι σκοροδάλμη σκοροδίζω σκορόδιον σκοροδοειδής Σκοροδομάχοι σκοροδομίμητος σκόροδον σκοροδοπανδοκευτριαρτόπωλις σκοροδόπρασον σκοροδοπώλης σκοροδοφαγέω σκοροδοφαγία σκοροδόφθαλμος σκοροδοφόρος σκοροδόω σκόρπαινα σκόρπειος σκορπέρως σκορπιαίνομαι σκορπιακός σκορπιανός σκορπίδιον σκορπίζω σκορπιόδηκτος σκορπιοειδής σκορπιόεις σκορπίοθεν σκορπιόθεν σκορπιοκτόνον σκορπιομάχος σκορπίον σκορπιόομαι σκορπιόπληκτος σκορπίος σκορπίουρον σκορπίουρος σκορπιοφόρος σκορπίς σκόρπισις σκορπισμός σκορπιστής σκορπιστικός σκορπῖτις σκορπιώδης Σκορπιών σκορωβροί σκοτάζω σκοταῖος σκοταρία σκοτασμός σκοτάω σκοτεία σκοτεινοειδής σκοτεινολογία σκοτεινός σκοτεινότης σκοτεινώδης σκοτερός σκοτεύει σκοτία σκοτιαῖος σκοτίας σκοτιδινίη σκοτίζω σκοτιοέρεβος σκότιος Σκοτίος σκοτισμός σκοτίτας σκοτοβινιάω σκοτοδασυπυκνόθριξ σκοτόδειπνος σκοτοδινέω σκοτοδινία σκοτοδινίασις σκοτοδινιάω σκοτόδινος σκοτοειδής σκοτόεις σκοτοεργός σκοτοιβόρος σκοτόμαινα σκοτομαχέω σκοτομήδης σκοτομήνη σκοτομηνία σκοτομήνιος σκοτοποιός σκότος Σκοτοῦσσα Σκοτουσσαῖος σκοτοφεγγής σκοτόφρων σκοτόω σκοτώδης σκοτωδία σκότωμα σκοτωματικός σκότωσις σκοῦτα σκουτάριος σκουτέλλιον σκούτλα σκουτλάριος σκουτλόω σκούτλωσις σκουτουλᾶτος σκριβλίτης σκρινιάριος σκρίνιον σκύβα σκυβαλίζω σκυβαλικός σκυβάλισμα σκυβαλισμός σκύβαλον σκυβαλώδης Σκυβελίτης σκυβλίζω σκυδά σκυδμαίνω σκύζα σκυζάω σκύζησις σκύζομαι Σκύθαινα Σκυθάριον Σκύθας Σκύθης Σκυθία Σκυθίζω σκυθίζω Σκυθικός Σκύθιον Σκυθισμός Σκυθιστί σκυθιστί Σκυθόπολις σκυθόπομα σκύθος Σκυθοτοξότης σκυθράζω σκύθραξ σκυθρός σκυθρωπάζω σκυθρωπασμός σκυθρωπός σκυθρωπότης σκυλαδέψης σκυλαίας σκυλακάγεια σκυλακαγέτις σκυλάκαινα σκυλακεία σκυλάκειος σκυλάκευμα σκυλακεύς σκυλακευτής σκυλακευτικός σκυλακεύω σκυλάκη σκυλάκιον σκυλακῖτις σκυλακοδρόμος σκυλακοκτόνος σκυλακοτροφία σκυλακοτροφικός σκυλακοτρόφος σκυλακώδης σκύλαξ σκυλάω σκυλεία σκύλευμα σκυλευμός σκύλευσις σκυλευτής σκυλευτικός σκυλεύω Σκύλης σκυλήτρια σκυληφόρος σκύλιον Σκύλιος Σκύλλα Σκυλλανίς σκύλλαρος Σκύλλη σκυλλίς Σκυλλίτας σκυλλοπνίκτης σκύλλος σκύλλω σκύλμα σκυλμός σκυλμώδης σκυλοδεψέω σκυλοδέψης σκυλόδεψος σκῦλον σκύλος σκυλοφόρος σκυλοχαρής σκυλόω σκυλτικός σκυμναγωγέω σκύμνειος σκυμνεύω σκυμνίον σκύμνος σκυμνοτοκέω σκυνίζει σκύνιον σκυξιφόν σκύπφειος σκυράω σκύρβια Σκύριος σκύρον σκυρόομαι Σκῦρος σκῦρος σκυρώδης σκυρωτός σκυσμός σκυτάλα σκυτάλη σκυταληφορέω σκυταληφόρος σκυταλίας σκυτάλιον σκυταλίς σκυταλισμός σκύταλον σκυταλόω σκυτάλωσις σκυταλωτός σκυτάριον σκυτεία σκυτεῖον σκύτειος σκυτεύς σκύτευσις σκυτεύτρια σκυτεύω σκύτη σκυτίζω σκυτικός σκύτινος σκυτίον σκυτίς σκυτοβραχίων σκυτοβυρσεύς σκυτοδεψέω σκυτοδέψης σκυτοδεψικός σκυτοδεψός σκυτοκόλεος σκύτον σκυτοπωλεῖον σκυτοπώλης σκυτορράφος σκῦτος σκυτοτομεῖον σκυτοτομέω σκυτοτομία σκυτοτομικός σκυτοτόμος σκυτοτραγέω σκυτοφάγος σκυτόω σκυτώδης σκύφειος σκυφίον σκυφοειδής σκυφοκώνακτος σκύφος σκῦφος σκύφωμα σκῶ σκωληκίασις σκωληκιάω σκωληκίζω σκωλήκιον σκωληκίτης σκωληκόβορος σκωληκόβροτος σκωληκόβρωτος σκωληκοειδής σκωληκόομαι σκωληκοτοκέω σκωληκοτόκος σκωληκοφάγος σκωληκώδης σκωλήκωσις σκώληξ σκωλοβάτης σκωλοβατίζω σκῶλον σκῶλος Σκῶλος σκωλύπτομαι σκῶμμα σκωμμάτιον σκωπαῖος σκωπαλέος σκώπευμα σκωπίας σκωπτηλός σκώπτης σκωπτικός σκωπτιλλιο σκωπτόλης σκωπτολόγος σκώπτρια σκώπτω σκῶρ σκωραμίς σκωρία σκωριάζω σκωρίδιον σκωριοειδής σκωριοποιία σκωρνυφία σκωρσελεινα σκώψ σκῶψις σλιφoμαχος σλιφομαχος σμʹ σμαλερός σμάλλεος σμᾶμα σμᾶνος σμαράγδειος σμαραγδίζω σμαράγδινος σμαράγδιον σμαραγδίτης σμάραγδος σμαραγδοχαίτας σμαραγδώδης σμαραγέω σμαραγή σμαραγίζω σμάραγνα Σμάραγος σμαράσσω σμάρδικον σμαρίλη σμαρίς σμαρκόν σμάω σμερδαλέος Σμέρδις σμέρδνος σμερδνός σμῆγμα σμηγματοπώλης σμηγματώδης σμήκτης σμηκτικός σμηκτός σμηκτρίς σμῆλαι σμῆμα σμηματοδοκίς σμηματοδόχος σμηματοθήκη σμηματοφορεῖον σμῆν σμήνη σμηνηδόν σμηνίον σμηνιών σμηνοδόκος σμηνοκόμος σμῆνος σμηνουργέω σμηνουργία σμηνουργός σμῆξις σμηρέα σμηρεύς σμῆριγξ σμηρίζω σμήρινθος σμήρισμα σμήχη σμήχω σμήω σμίκρασπις σμικρίζω σμικρο- σμικρός σμικρύνω σμῖλα σμιλάκινος σμιλακτεῖ σμῖλαξ σμιλάριον σμιλεία σμίλευμα σμιλευτός σμιλεύω σμίλη σμιλιγλύφος σμίλινος σμιλίον σμιλιωτός σμῖλος σμινδυρίδια Σμινθεύς σμίνθος σμίνθουροι σμινύη σμίνυον σμιρεύς σμιρινηα σμίρις Σμισιών σμογερόν σμυγερός σμυδρός σμύλη σμυλίχη σμύξων σμύραινα σμυρίζω σμύρις Σμύρνα σμύρνα Σμυρναῖος σμυρναῖος σμυρνεῖον σμυρνιάζω σμυρνίζω σμύρνινος σμύρνιον σμύρνισις σμυρνόμελαν σμυρνομελάνιον σμυρνοφόρος σμυρνόω σμῦρος σμυρτή σμύχω σμώγη σμώγω σμωδικός σμῶδιξ σμώνη σμώχω σοʹ σοβαρεύομαι σοβαρητικός σοβαροβλέφαρος σοβαρός σοβάς σοβέω σόβη σόβησις σόβητρον Σόβος σόγκος σογκώδης σογχίτης σόγχος Σόδραι σοέω σόῃ σοί σοῖο σόκκος Σολεύς σολῖνος σόλιον σολοειδής Σολόεις Σόλοι σολοικία σολοικίζω σολοικισμός σολοικιστής σολοικοειδής σόλοικος σολοικοφανής σολοιτύπος σολόμη Σολομών Σολομωνιακός σόλος Σόλυμοι Σόλων σομφόομαι σομφός σομφότης σομφώδης σοναρόν σόος σορέλλη σορίδιον σόριξ σόριον σόρνιξα σοροδαίμων σοροεργός σοροπηγός σορόπληκτος σοροποιός σορός σορώϊον σορωνίς σός Σόσιος σόσσος σοῦ σου σουβίτυλλος σουβλίζω σουβλίον σοῦβος σουβρίκιον σουβρικομαφόρτιον σουβρικοπάλλιον σουβρικός σουγχῖνος σουδάριον σούκινος σοῦκλαι Σουλπίκιος σοῦμαι σουμμαρούδης σούμωρος σοὔνεκα σουνεπτᾶσθαι Σουνιάρατος Σουνιάς σουνιέρακος Σουνιέρακος Σουνιεύς Σούνιον σοὐρίζει σοῦς Σοῦσα σοῦσθαι Σουσιγενής σούσινος Σούσιος Σουσίς σοῦσον σοὐστί σούχινον σοῦχος σοφία σοφιβόλος σοφίζω σοφίη σόφισμα σοφισματικός σοφισμάτιον σοφισματώδης σοφισμός σοφιστάς σοφιστεία σοφιστέον σοφιστέος σοφίστευμα σοφιστεύω σοφιστήριον σοφιστής σοφιστιάω σοφιστικός σοφιστορήτωρ σοφίστρια Σοφοκλέης Σοφοκλῆς σοφόνοος σοφός σοφοτέχνης σοφόω σόω σοωδίνη σοωναύτης σόῳς σπάδακες σπαδίζω σπαδικοφόρος σπάδιξ σπάδιον σπαδοειδής σπαδονίζω σπαδόνισμα σπαδονισμός σπάδος σπάδων σπαδών σπάζει σπαθαρία σπαθαρικόν σπαθάριος σπαθαρίσκος σπαθατός σπαθάω σπάθη σπάθημα σπάθησις σπαθητός σπαθηφόρος σπαθίας σπαθίζω σπαθίνης σπαθίον σπαθίουρος σπαθίς σπάθισμα σπαθίτης σπαθομήλη σπαθοποιός σπαίρω σπάκα σπάλαγμα σπάλαθρον σπαλακία σπαλακορύπαινα σπαλακός σπάλαξ σπάλαυθρον σπαλείς σπαλίς σπαλίων σπαλύσσομαι σπαναδελφέω σπαναδελφία σπανάδελφος σπάνακα σπανανθρωπέω σπανία σπανιάκις σπανίζω σπάνιος σπανιόσπερμος σπανιότης σπάνις σπανισιτία σπανιστικός σπανιστός σπανοκαρπία σπανοπώγων Σπανός σπανός σπανοσιτία σπανότεκνος σπανοφιλία σπανόφυλλος σπάνυδρος σπαπιρώτας σπαραβάραι σπάραγμα σπαραγματώδης σπαραγμός σπαραγμώδης σπαρακτέον σπαρακτόν σπάραξις σπαράσσω σπαράττω σπαργανάω σπαργανίζω σπαργάνιον σπαργανιώτης σπάργανον σπαργανόω σπαργάνωμα σπαργάνωσις σπαργανωτέος σπαργάω σπαργέω σπαργή σπάργησις σπάργω σπάργωσις σπαρείς σπαρίζω σπάρνιοι σπαρνός σπάρος Σπάρτα σπαρταγενής Σπαρτάκειος Σπάρτακος σπαρτέον Σπάρτη σπάρτη Σπάρτηθεν Σπάρτηνδε Σπαρτιάτης Σπαρτιᾶτις σπαρτικός σπαρτίνη σπάρτινος σπαρτίον σπαρτιοχαίτης σπαρτόδετος Σπαρτοί σπαρτομέταξα σπάρτον σπαρτοπλόκος σπαρτοπόλιος σπαρτοπώλης σπάρτος σπαρτός σπαρτότονος σπαρτοφόρος Σπάρτωλος σπάσις σπάσμα σπασματώδης σπασμός σπασμώδης σπαστέος σπαστικός σπατάγγης σπαταγγίζω σπαταλάω σπατάλη σπατάλημα σπατάλιον σπαταλοκίναιδος σπάταλος σπαταλώδης σπάτειος σπατίακτον σπατίζω σπατίλη σπατίλουρος σπατολειαστής σπάτος σπαύλαθρον σπαύονθες σπάω σπεῖμα σπεῖο σπεῖος σπεῖρα σπειραία σπείραμα σπειραντικός σπειράομαι σπειράρχης σπείρασις σπειραχθής σπειρηδόν σπείρημα σπειρικός σπειρίον σπειρίτης σπειροδρακοντόζωνος σπειροειδής σπειροκέφαλον σπεῖρον σπειρόπωλις σπεῖρος σπειροῦχος σπειροφόρος σπειροφύλαξ σπειρόω σπείρω σπειρώδης σπείρωσις σπεῖσαι σπείσασκε σπεῖσις σπειστέον σπείσω Σπειώ σπεκλάριον σπέκλον σπεκλόω σπεκουλάτωρ σπεκούλιον σπέλεθος σπέλεκτος σπένδεσκε σπένδω σπέος σπέραδος σπεργανῆσαι σπέρμα σπερμαγοραιολεκιθολαχανόπωλις σπερμαίνω σπερματία σπερματίας σπερματίζω σπερματικός σπερμάτιον σπερματισμός σπερματῖτις σπερματολογέω σπερματολόγος σπερματόομαι σπερματοποιέω σπερματοπώλης σπερματοῦχος σπερματοφάγος σπερματώδης σπερμάτωσις σπερμεῖον σπερμεῖος Σπέρμιος σπερμοβολέω σπερμοβόλημα σπερμοβολία σπερμοβόλος σπερμογονέω σπερμογόνος σπερμολογέω σπερμολογία σπερμολογικός σπερμολόγος σπερμονόμος σπερμόομαι σπερμοτοκέω σπερμοφάγος σπερμοφορέω σπερμοφόρος σπερμοφυέω σπερμοφυής σπερύνειν σπερχειός Σπερχειός σπερχνός σπερχυλλάδην σπέρχω σπές σπέσθαι σπέσσι σπευδόντως σπεύδω σπεῦσδος σπευσίνιοι Σπεύσιππος σπεῦσις σπευστέον σπευστικός σπευστός σπήεσσι σπῆι σπῆϊ σπηλάδιον σπηλαιοειδής σπήλαιον σπηλαΐτης σπηλαιώδης σπηλεῦσαι σπηλόν σπηλυγγώδης σπῆλυγξ σπίγγος σπιδής σπίζα σπιζίας σπιζίτης σπίζω σπιθαμή σπιθαμιαῖος σπιθίαι σπικᾶτα σπίλα σπιλαδώδης σπίλαξ σπιλάς σπίλη σπίλον σπίλος σπιλόω σπιλώδης σπίλωμα σπιλωτός σπίνα σπίνδαλος σπινδεῖρα σπινθαρίς σπινθεύω σπινθήρ σπινθηρίζω σπινθηροβολέω σπινθηροειδής σπινθίον σπίνθραξ σπινίδον σπίνος σπινός σπιοέλης σπῖρα σπλάγχνα σπλαγχνεύω σπλαγχνίδιον σπλαγχνίζω σπλαγχνικός σπλαγχνίς σπλαγχνισμός σπλάγχνον σπλαγχνόπτης σπλαγχνοσκοπία σπλαγχνοτόμος σπλαγχνοφάγος σπλαχρός σπλεκόω σπλέκωμα σπληδός σπλήν σπληνάριον σπληνιάω σπληνικός σπληνίον σπληνίσκος σπληνίτης σπληνῖτις σπληνόομαι σπληνόπεδον σπληνώδης σπογγάριον σπογγεῖον σπογγεύς σπογγιά σπογγία σπογγίας σπογγιεύς σπογγίζω σπογγίον σπογγιστικός σπογγίτης σπογγοδετέω σπογγοειδής σπογγοθήρας σπογγοκολυμβητής σπόγγος σπογγοτήρας σπογγοτόμος σπογγώδης σπόδειος σποδεύνης σποδέω σποδησιλαύρα σποδιά σποδιαῖος σποδιακός σποδιάς σποδίζω σποδιή σπόδιον σπόδιος σποδίτης σποδιώδης σποδοειδής σποδοκράμβη σποδονιτροποιός σποδόομαι σποδόρχης σποδός σποδόω σποδώδης σπολά σπολάς σπολεῖσα σπολεύς σπόλια σπόλος σπόμενος σπονδά σπονδαγωγός σπονδάριον σπονδαρχέω σπονδαρχία σπόνδαρχος σπονδαυλέω σπονδαύλης σπονδειάζω σπονδειακός σπονδειασμός σπονδειοκατάληκτος σπονδεῖον σπονδειοπαράληκτος σπονδειοπύρριχος σπονδεῖος σπονδειοτρόχαιος σπονδή σπονδήσιμος σπονδηφορέω σπονδιάς σπονδικός σπόνδιξ σπονδιοφόροι σπονδῖτις σπονδοποιέομαι σπονδοποιός σπονδοφορέω σπονδοφορία σπονδοφόρος σπονδοχόη σπονδοχοΐδιον σπονδόχους σπονδυλ σπονδύλη σποντίτης σπόπια σπορά Σποράδες σποράδην σποραδικός σποράζω σποραῖος σποράς σποργαί σπορεύς σπορευτής σπορευτός σπορητός σπόρθυγγες σπόριμος σπόριον σπόριος σπορολογέομαι σπόρος σπορτηληνοί σπορτία σπόρτουλον σποῦ σπουδά σπουδάζω σπουδαιογέλοιος σπουδαιολογέω σπουδαιολογία σπουδαιολόγος σπουδαιόμυθος σπουδαιοπάρῳδος σπουδαῖος σπουδαιότης σπούδαξ σπουδαρχαιρεσίας σπουδαρχέω σπουδάρχης σπουδαρχία σπουδαρχίας σπουδαρχιάω σπουδαρχίδης σπούδασμα σπουδασμάτιον σπουδασμός σπουδαστέον σπουδαστέος σπουδαστής σπουδαστικός σπουδαστός σπουδή σπουδῇ σπουδογέλοιος σπούριος σπύγγας σπύλιον σπύλων σπύραθος σπυραθώδης σπυράμινος σπυράς σπυρθίζω σπυρίδιον σπυριδόν σπυριδοφόρος σπυριδώδης σπυρίθιον σπυρίς σπυρίχνιον σπυρός στάβαρον σταβατίνης σταβλάριον Σταβλησιανοί σταβλίτης στάβλον σταβόλιχον στάγδην σταγειρείτης Σταγειρείτης Στάγειρος στάγες σταγετός στάγην στάγιον Στάγιρα Σταγιρίτης Στάγιρος στάγμα σταγματοπώλης σταγμός σταγονιαῖος σταγονίας σταγονῖτις σταγονόθαλπος σταγρόν σταγών σταδαῖος στάδην σταδία σταδιαδρομέω σταδιαῖος σταδιασμός σταδιεύς σταδιεύω σταδίη σταδινόν σταδιοδρομέω σταδιοδρόμης σταδιοδρόμος στάδιον στάδιος στάζω σταθείς στάθεν σταθερός σταθερότης στάθευσις σταθευτός σταθεύω σταθῆναι σταθηρός στᾶθι στάθμα σταθμά σταθμάομαι σταθμάω σταθμεία σταθμεύω στάθμη σταθμηλάται στάθμημα στάθμησις σταθμητέα σταθμητικός σταθμητός Σταθμία σταθμίδιον σταθμίζω σταθμικός στάθμιον σταθμίον σταθμιστής σταθμιστί σταθμιστικός Σταθμίτας σταθμοδοσία σταθμοδοτέω σταθμοδότης σταθμόν σταθμόνδε σταθμόομαι σταθμός σταθμοῦχος σταθμώδης σταθμών σταθῶ σταίην σταῖμεν σταινίον σταιρόν σταῖς σταίς σταιτήϊα σταιτινοκογχομαγής σταίτινος σταιτίον σταίτιον σταιτίτης σταιτουργός σταιτώδης στακτερία στακτή στακτικός στακτός στακτώδης στάλα σταλαγεῖ στάλαγμα σταλαγμιαῖος σταλαγμίας σταλάγμιον σταλαγμός σταλάζω σταλακτικός σταλακτός σταλάσσω σταλάττω σταλάω σταλεηδόνες σταλῆναι στάλιξ σταλίς σταλῖτις στάλλα σταλουργός σταλοῦχος στάλσις σταλτέον σταλτικός στάλυξ σταλῶ σταμαγορίς στᾶμεν στάμεναι σταμίν σταμῖνες σταμνάριον Σταμνίας σταμνίον σταμνίσκος στάμνος σταμνοῦρος στάν στανύω στάξ στάξε στάξις σταρεῖ σταρταγέτας σταρτός στάς στασάνη στασιάζω στασιάρχης στασιαρχία στασίαρχος στασίασις στασιασμός στασιαστής στασιαστικός στασίζω στασιμοποιός στάσιμος στασίνχαλκον στασιοποιέω στασιοποιία στασιοποιός στάσις στασιώδης στασιωρός στασιωτεία στασιώτης στασιωτικός στάσκε στάσκον στατά στατάριον στατέον στατέος στάτευσις στατήρ στατηριαῖος στατηρίσκος στατιαῖον στατίζω στατικός στατίνη στατιών στατός στάτρια στάτωρ σταυνίξ σταυρικός σταυρίον σταυροειδής σταυροκόμιστος σταυρός σταυρότυπος σταυροφόρος σταυρόω σταύρωμα σταυρώσιμος σταύρωσις σταφιδευταῖος σταφίδιος σταφιδοποιία σταφιδόω σταφίς σταφὶς στάφος σταφυλάγρα σταφυλεπάρτης σταφυλή σταφύλη σταφυληγέω σταφυληκόμος σταφυλητομία σταφυλητόμος σταφυληφόρος σταφυλίζειν σταφυλῖνος σταφυλιοκαύστης σταφύλιον σταφυλίς σταφυλίτης σταφυλοβολεῖον σταφυλόδενδρον σταφυλοδρόμας σταφυλοκάτοχον σταφυλοκαύστης σταφυλοκλοπίδης σταφυλολόγον σταφυλοτομέω σταφυλοτομία σταφυλοτόμον σταφυλοφόρος σταφύλωμα σταχάνη στάχι σταχυηκομέω σταχυηκόμος σταχυηλόγος σταχυηρός σταχυητόμος σταχυητρόφος σταχυηφορέω σταχυηφόρος σταχυῖτις σταχυμήτωρ σταχυοβολέω σταχυοειδής σταχυόθριξ σταχυολογέω σταχυολόγον σταχυόομαι σταχυοπλόκαμος σταχυοστέφανος σταχυοτομέω σταχυοτόμος σταχυοτρόφος σταχυοφορέω στάχυς σταχυώδης στεάζω στέαρ στεάτινος στεάτιον στεατοκήλη στεατόομαι στεατώδης στεάτωμα στεγάζω στεγάνα στεγάνη στεγανομέομαι στεγανόμιον στεγάνομος στεγανόμος στεγανόπους στεγανός στεγανότης στεγανόω στεγάνωμα στέγαρχος στεγάσιμος στέγασις στέγασμα στεγαστέον στεγαστέος στεγαστήρ στεγαστής στεγαστός στεγαστρίς στέγαστρον στεγγίς στέγη στεγήρης στεγῖτις στεγνοπαθέω στεγνοποιέω στεγνός στεγνότης στεγνοφυής στεγνόω στέγνωσις στεγνωτικός στεγονόμια στεγοποιέομαι στέγος στεγύλλιον στέγω στέγωσις στέθματα στειβεύς στείβω στεῖλα στεῖλαι στειλε στειλέα στειλειή στειλειόν στειναύχην στεινο στείνομαι στεινόπορος στεῖνος στεινός στείνω στείνων στεινωπός στείομεν στεῖρα στειρεύω στείρη στεῖρος στειρότης στειρόω στειρώδης στείρωμα στείρωσις στειρωτικός στείχω στεκτέον στεκτικός στελγιδοποιός στελεά στελεόν στελεός στελεόω στελέφουρος στελεχηδόν στελεχητόμος στελεχιαῖος στελέχιον στελεχόκαρπος στέλεχος στελεχόω στελεχώδης στελήν στελίδιον στελιον στελίς στέλλα στελλίδιον στέλλω στέλμα στελμονία στελμονίαι στελύπην στεμβάζω στεμβάσεις στέμβω στέμμα στεμματηφορέω στεμματιαῖον στεμματίας στεμματοφορία στεμματοφόρος στεμματόω στεμφυλίας στεμφυλίς στεμφυλίτης στεμφυλῖτις στέμφυλον στεμφυλούργιον στεμφυλουργός στέναγμα στεναγματώδης στεναγμός στεναγμώδης στενάζω στενακτέον στενακτέος στενακτικός στενακτός στενάσαι στενάχεσκον στενάχεσχʼ στεναχέω στεναχίζω στενάχω στένιον στενοβριθής στενόβρογχος στενοεπιμήκης στενοθώραξ στενοκοίλιος στενοκομιδή στενοκορίασις στενοκύμων στενοκώκυτος στενολεσχέω στενολέσχης στενολεσχία στενολογέω στενολόγον στενόμακρος στενοπαθέω στενόπορθμος στενοπορία στενόπορος στενόπους στενοπρόσωπος στενόπρωκτος στενορρύμη στενορρύμιον στενός στένος στενόσημος στενόστομος στενότης στενοτράχηλος στενόφλεβος στενοφλεβοτόμος στενοφυής στενοφυλλία στενόφυλλος στενόφωνος στενοχωρέω στενοχώρημα στενοχωρής στενοχώρησις στενοχωρία στενόχωρος στενόω στεντόρειος Στεντόρειος Στέντωρ στενυγρός στενυγροχωρίη στένω στενώδης στένωμα στενώπαρχος στενωπεῖον στενωπός στένωσις στεπτήριος στεπτικός στεπτός στέπτω στεργάνος στέργηθρον στέργημα στεργίς στεργοξύνευνος στέργω στερέϊνος στερεμνιόομαι στερέμνιος στερεμνιώδης στερεοβαρής στερεοβάτης στερεοβόας στερεόδερμος στερεοειδής στερεοκάρδιος στερεομετρέω στερεομέτρης στερεομετρία στερεομετρικός στερεοπαγής στερεοποιέω στερεοποίησις στερεόπους στερεός στερεόσαρκος στερεόστρακος στερεότης στερεόφρων στερεόω στερέσιμος στέρεσις στερέω στερέωμα στερεωματίζω στερεωπός στερέωσις στερεωτής στερεωτικός στέρημα στερήσιμος στέρησις στερητέος στερητικός στερίζω στέριπο στερίσκω στεριφεύομαι στεριφνός στεριφόομαι στεριφόπεπλος στεριφοποιέω στέριφος στεριφότης στερίφωμα στερκτέον στερκτικός στερκτός στερνίδιον στέρνιξ στέρνιον στερνίτης στερνοβριθής στερνοκοπέομαι στερνοκτύπος στερνόμαντις στέρνον στερνοσχιδής στερνοσώματος στερνοτυπέομαι στερνοτυπής στερνοτυπία στερνοτύπτης στερνοῦχος στερνόφθαλμος στερνοφορέω στέρομαι στεροπά στεροπή στεροπηγερέτα Στερόπης στέροψ στερροβαρής στερρόγυιος στερρόνους στερρόομαι στερροποιέω στερρός στερροσώματος στερρότης στερρῶνυξ στερφίνα στερφόπεπλος στέρφος στερφόω στέρφωσις στερφωτήρ στερχανά στερχθείς στέρωμα στεῦμαι στεφαλίβανος στεφαναφορία στεφάνη στεφανηδόν στεφανηπλοκέω στεφανηπλόκια στεφανηπλόκος</