Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σημεία ουδέτερο