Δ δ δʹ δᾶ δα ΔΑ δα- Δᾶαι δαάναι Δαβάσαι Δάβαυσα δαβελός δαβῇ Δαβία Δαβίδ δαβιδικῶς Δαβλεῖς δαβούλ Δαβρώνας Δάγανα Δαγάσειρα Δαγίσθεος δαγκάνω Δάγκλη δάγκλον δάγκολον δᾶγμα δάγμα δάγμνος δαγμός δαγνόν δαγόμενον Δάγουσα Δάγουτα δαγύς Δαγών Δάγωνα δαδαίνειν δαδαίνω Δαδάκης Δαδάνης Δάδας Δαδάστανα Δᾳδαφόρια Δᾳδαφόριος δᾳδέλαιον Δᾷδες ἄκρα δαδεῦνται δᾳδηφορέω δᾳδηφόρος Δᾳδηφόρος Δαδίκαι δᾴδινος δᾳδίον δᾳδίς Δαδόκερτα Δαδοκερτηνός δᾳδοκοπέω δᾳδόομαι δᾳδοσχίστης δᾳδουργέω δᾳδουργός δᾳδουχέω δᾳδουχία δᾳδουχικός δᾳδούχιον δᾳδοῦχος δᾳδοφορέω δᾳδοφόρος δάδυξ δαδύσσομαι δαδύσσω δᾳδώδης δᾴδωσις δᾳδῶχορ δαεγώ δαεινόν Δάειρα δάειρα Δαειρίτης δαείω δάελον δαελός δαερός Δαζιμωνῖτις δαηθμόν Δαήλης δαήμεναι δαημοσύνη δαήμων Δαήμων δαῆναι δαήρ δαηρόν δάης Δάης δάησις δάηται δαητός δάθεα Δαθεμα δάθιος δαί δαΐ δαϊαγγελεύς δαϊαγρεύς Δαίαλος Δαιάνειρα Δαιγβώτας δαϊγμός δαϊδ- Δαιδάλα Δαίδαλα Δαιδαλεῖον Δαιδάλειος δαιδαλέοδμος δαιδάλεος δαιδαλεύομαι Δαιδαλεύς δαιδαλεύτρια Δαιδάλη Δαιδαλίδης δαιδαλικός Δαιδαλίς Δαιδαλίων δαιδάλλω δαίδαλμα δαιδαλόγλωσσος δαιδαλόεις δαιδαλοεργός δαίδαλον Δαίδαλος δαίδαλος δαιδαλούργημα δαιδαλουργία δαιδαλουργός δαιδαλόχειρ δαιδαλόω δαιδήσσουσι δαιδύσσεσθαι δαιέλιξ δαιέλιξι δαιεμῶν Δαιεύς Δαίζεστος δαΐζω δαίη δαιῆσαι δαιθμός Δάιθος δαϊθρασής Δαϊκλῆς Δάϊκλος δαϊκτάμενος δαϊκτήρ δαϊκτής δαϊκτός δαΐκτωρ δαϊλμός Δαΐλοχος δαῖμα Δαΐμαχος Δαϊμένης δαιμοδία δαιμοί δαιμονάω δαιμονή δαιμόνημα δαιμονητιᾷ δαιμονητιάω δαιμονιάζομαι δαιμονιακός δαιμονιάρχης δαιμονιασμός δαιμονιάω δαιμονίζομαι δαιμονικός δαιμονιόθυτος δαιμονιόληπτος δαιμόνιον δαιμονιόπληκτος δαιμονιοπληξία δαιμόνιος δαιμονιοῦχος δαιμονίς δαιμονισμός δαιμόνισσα δαιμονιώδης δαιμονοβλάβεια δαιμονοκλησία δαιμονομαχέω δαιμονόπληκτος δαιμονοπλήξ δαιμονοπληξία δαιμονοτάκτης δαιμονοφάνεια δαιμονώδης Δαιμόνων νῆσος δαίμων δαίνυ δαίνυμι δαινύω δαινύων Δάϊξ δαΐξανδρος ΔαϜίοι δαίομαι ΔαίϜορϜος δάϊος δαϊοτής δαϊόφρων δαϊόω Δαϊπίστας Δάϊππος Δαΐπυλος δαϊπφισταί Δαῖρα Δαῖροι δαῖρος δαίρω δάϊς δαΐς δαίς ΔάϜις δαισάνη Δαισιανός Δαισίας δαίσιμος δαίσιος Δαίσιος δαῖσις Δαισιτιᾶται Δαΐσκος δαίσκω δαίστωρ δαΐσφαλτος δαιταλάομαι Δαιτάλαρος δαιταλεύς δαιταλεύω δαιταλουργέω δαιταλουργία Δαίτας Δαιτερηνός δαιτεύς δαίτη δαίτηθεν δαιτήριον δαίτης Δαίτης δαιτικλυτός δαιτίκλυτος δαιτίς Δαιτίς δαῖτις Δαιτῖχαι δαιτόποινος Δαιτορεύς Δαῖτος Δαΐτραρος δαιτρεία δαίτρευμα δαιτρευτής δαιτρευτῶς δαιτρεύω δαιτρόν δαιτροπόνος δαιτρός Δαῖτρος δαιτροσύνη Δαίτται δαιτυμονεύς δαιτυμών δαιτύμων Δαιτυμών δαιτύς Δαιτώνδας Δαίτωρ Δαΐφαντος Δαϊφέρνης δαΐφρων Δαΐφρων Δαϊχuοίτας δαίω Δᾶκαι Δακάμας δάκαρ Δακασύη δακέθυμος Δάκεια δακεκάρδιος δακετόν Δάκης Δακία δάκια Δακίβιζα Δακίδας Δακικός δάκιον Δάκιρα δακκύλιος δακνάζω δακνᾶς δακνηρός δακνίζω δακνίς δακνιστήρ δάκνω δακνώδης Δακοί Δάκορα δακόρος δάκος δακόσσαι δάκρυ δακρύδιον δακρύζω δάκρυμα δακρυογόνος δακρυόεις δακρυοκόκκος δακρυολογία δάκρυον δακρυοπετής δακρυοποιός δακρυότιμος δακρυπλώω δακρυρροέω δακρύρροια δακρύρροος δάκρυσις δακρυσίστακτος δακρυσταγής δακρυτικός δακρυτός δακρυχαρής δακρυχέω δακρυχέων δακρυχοέω δακρύω δακρυώδης δακρυώτατον δακτικῶς Δακτόνιον δακτός δακτυλεύς δακτυλήθρα δακτύληθρον δακτυλιαῖος δακτυλιδάριος δακτυλιδιογλύφος δακτυλίδιον δακτυλιδιοφορέω δακτυλιδοποιός δακτυλίδρυον δακτυλίζω δακτυλικός δακτυλιογλυφία δακτυλιογλύφος δακτυλιοθήκη δακτύλιον δακτυλιοποιός δακτύλιος δακτυλιουργός δακτυλιοφόρος δακτυλίς δακτυλίσιος δακτυλίσκος δακτυλισμός δακτυλιστής δακτυλῖτις δακτυλόγλυφος δακτυλοδεικτεί δακτυλοδεικτέω δακτυλοδείκτης δακτυλόδεικτος δακτυλοδειξία δακτυλόδικτος δακτυλοδόχμη δακτυλοειδής δακτυλοκαμψοδύνη δακτυλοκαμψόδυνος δακτυλοκλείδιν δακτυλοκοιλογλύφος δακτυλομετρέω δάκτυλον δακτυλοποιητικός δακτυλοποιός δακτυλόπους δάκτυλος Δάκτυλος δακτυλότριπτος δακτυλύδριον δακτυλωτός δακτυρίτριον Δακύτιος δάλα δαλάγχαν Δαλάλη δάλαν Δάλδεια Δαλδιαῖος Δαλδιανός Δάλδις δαλέα δάλεμος δαλέομαι δαλερός δάλεστον δαληκίνδα δαλής δαλίδας δάλιδας δαλίδιον Δαλιλᾶ ΔάλϜιοι δαλίον Δάλιος δαλιοχεῖν δαλιοχεῖον δαλιοχέω δαλιοχός Δαλίς Δαλίσανδα Δαλισανδεύς Δαλισανδεώτας Δαλισανδός Δαλίων δαλλώ δάλλω δαλμάναι Δαλμανουθά δαλματάκιον Δαλματεῖς Δαλματία δαλματική δαλματικομαφόριον δαλματικομαφόρτης Δαλματικός Δάλμιον Δαλογενής δᾶλον δαλός Δᾶλος δαλοῦν δάλτιον δάλτος Δαλφοί δαμ- Δαμ- Δαμάγητος Δαμαγόρας Δαμάγων δαμάζω Δαμαιθός Δαμαίνα Δαμαῖος δαμαισίβιος δαμάλη δαμαλήβοτος δαμάλης Δαμαλήτης δαμαληφάγος δαμαλίζομαι δαμαλίζω δαμάλιον Δαμάλιος δάμαλις Δάμαλις δαμάλλοντες δαμαλοπόδια δάμαλος Δαμανία δαμαντήρ δάμαρ Δαμαρέτειον δάμαρης δαμαρίππεως Δάμαρις Δαμάρμενος δαμαρούσιος Δαμᾶς Δάμας Δαμασαλκίδα δαμασάνδρα Δαμασάνδρα Δαμασήν δαμασήνωρ Δαμασήνωρ Δαμασία Δαμασίας δαμασίβιος Δαμασίθυμος Δαμάσικλος δαμασικόνδυλος Δαμασικόνδυλος δαμασίμβροτος Δαμασίππη δαμάσιππος Δαμάσιππος δάμασις Δάμασις Δαμασίστρατος δαμασίφρων δαμασίφως δαμασίχθων Δαμασίχθων Δαμάσκειος Δαμασκηνόν Δαμασκηνός Δαμάσκιος Δαμασκός δάμασμα δαμασμός δαμασόνιον Δάμασος Δαμασπία Δάμασσα δαμαστέον δαμαστήριον δαμαστής Δαμάστης δαμαστικός Δαμάστιον Δαμαστορίδης δαμαστός δαμάστρια δάμαστρον Δαμάστωρ δαμασῶμα δαμασώνιον Δαματ- δαμάτειρα Δαμάτηρ Δάματρα δαματρίζειν δαματρίζω δαμάτριον Δαμάτριος δαμάω Δάμεια δαμείω δαμέτας δαμεύω Δαμέων Δαμηγέρων δαμία Δαμία Δαμιανή Δαμιανός δαμιερ- δαμιεργός δαμιεύω Δαμιθάλης δαμιιορ- Δαμίνδας Δαμινὸν τεῖχος δαμιοϜορ- δαμιορ- δαμιοργίζω δαμιουρ- δαμιόω Δάμιππος Δᾶμις Δαμίσκος δαμιωρ- Δαμμάνα Δάμματερ Δάμνα Δαμνά Δαμναγόρας Δᾶμναι δαμναμένεια Δαμναμενεύς δαμναμένη δάμναμι δαμνάριος Δαμνασυλλίς δαμνάω Δαμνεύς δάμνημι δαμνηπῶλος δαμνῆτις Δαμνία δάμνιον Δάμνιος Δάμνιππος δάμνιππος Δαμνογένης δαμνογόνη Δαμνοδαμία δαμνοδαμία δαμνομένεια Δαμνομένη δαμνόν Δαμνόνιοι Δαμνόνιον δάμνος Δάμνος Δαμνώ δαμο- Δαμοανακτίδαις δαμογέρων Δαμοδίκα Δαμοθοΐδας δαμοθοινία Δαμοία δαμόἱος Δαμοίτας Δαμοκλ- δαμοκόλος δαμοκόρος Δαμοκρ- Δαμοκράτεια Δαμοκρίτα Δαμομένης Δαμοννώ δαμονομέω Δαμοξενίδας Δαμόξενος δαμόομαι δᾶμος δαμοσιεργός δαμοσιεύω δαμοσιομάστας δαμοσιομάστης δαμοσιοργία δαμοσιοφύλακες δαμοσόνιος δάμοσσος Δαμοστρατία δαμοτ- Δαμοτάγης δαμότας Δαμοτιμίδας δαμοῦαι Δαμούρας δαμοῦχοι δαμοφανής Δαμόφιλος Δαμοφύλη Δαμόχαρις δαμπόν Δάμυλλος Δαμυρίας Δάμυσος δαμω- δαμώματα Δάμων Δαμωνίδας Δαμώνιος δαμώσικτον Δαμωφέλης δάν Δάν Δᾶν Δάνα δάνα Δανάα Δανααί Δάναβα Δανάβη Δανάη δανάη Δαναΐδαι Δαναΐδες Δαναΐδης δάναιε δαναιός Δαναῖος Δαναΐς δαναΐς δανάκη Δανάκων Δαναοί Δαναός Δάναπρις ΔανϜάρης δάνας δανδαίνειν Δανδάκη δανδαλίδαι δανδαλίς δάνδαλος Δάνδαμις δανδαρίκαι Δανδάριος δάνδηξ Δάνδης Δανδοῦτοι δανειάζω δανειακός δανείζω δανειοκόπος δάνειον δάνεισμα δανεισμός δανειστέον δανειστής δανειστικός δανείστρια δανές δανέω δανήλοφα Δανθηλῆται Δανθηλητική δανιεῖν δανίζω Δανίηλος δανιοκαρπία Δάνις δανιστής Δανῖται δάννα δάνος δανός Δάνος Δανός ΔϜᾶνος δανοτής Δανούβιον Δανούβιος δάντα Δάνυκλος δάξ δάξα δαξασμός Δαξάτα δαξισμός Δάξος Δάξων Δᾶοι δαόν Δάονες Δαορθώ Δαόριζοι δάος Δᾶος δᾷος Δαούσδαυα Δαοῦχος δάοχος Δάοχος δᾳόω δάπακες δαπάνα δαπανάω δαπανέω δαπάνη δαπάνημα δαπανηρία δαπανηρός δαπάνησις δαπανητέον δαπανητής δαπανητικός δαπανοθήκη δάπανος δαπανόω δαπάνυλλα δάπεδον δάπεδόνδε δάπης δάπητες δαπίδιον δαπιδυφάντης δαπιθάκνη δάπις δάπος δάπτης δαπτής δαπτρεῖος δάπτω Δάπυξ Δάρα Δαραανῶν ποταμός Δάραβα Δαράδαι Δαράδραι δάραι Δαραί Δαραῖος Δαράνδαι Δάρανδος Δαράνισσα Δάρας δάραται Δαρατῖται δάρατον δάρατος Δάραψα Δαραψηνός Δαργαμάνης Δάργοιδος δάρδα Δάρδαι δαρδαίνω Δαρδάνειος Δαρδανειός Δαρδανεύς Δαρδανία Δαρδάνιαι Δαρδανίδαι Δαρδανίδης Δαρδανίη Δαρδανικός Δαρδάνιοι Δαρδάνιος Δαρδανίς Δαρδανίων Δαρδανίωνες Δάρδανοι Δάρδανος δαρδάπτω Δάρδας Δαρειαῖος Δαρεικός Δαρεινή Δαρειογενής Δαρεῖος δάρειρ Δαρεῖται Δαρεῖτις χώρα Δαρέμαι Δαρέμμα δαρέτιος Δαρζαλας Δαρζάλεια Δαρηνός Δάρης Δαρητιάς Δαρητίδης Δάρθα δαρθάνω Δαριάν Δαριάρδαξαρ Δαριαύσα Δαριδαῖος Δάριδνα Δαριδναῖος Δαρίειον Δαριεύς Δαριήκης Δαρίκιος Δαρικός Δαρῖνοι Δαριόριτον δάρις Δαριστάνη Δαρῖται δαριχός δάρκα Δαρκάμα δάρκανος δάρκες δαρκμά δαρκνά δάρμα Δαρμασκός δαρμός Δάρνα Δάρνη Δαρνίτης Δαρξνάτας Δαροακάνα δαρόβιος δαρόν δαρός δάρος Δάρος ΔάρϜος δάροσος Δαρούερνον δάρπακες δάρπη Δάρραι Δάρρων Δαρσανία Δαρσάνιοι Δάρσιοι δάρσις δάρτης δάρτινον δαρτός δάρυλλος δαρχμά Δαρών δᾴς δάς δασ- Δάσαι Δασάλιος Δάσανα δασάσκετο Δασέαι Δασεάτης Δασεία δασερός Δασθένεια δάσιος Δάσιος δασίφρων δασκάζει δάσκιλλος δάσκιος δασκόν Δασκοῦσα Δασκυλειανοί Δασκύλιον Δασκυλίτης Δασκυλῖτις Δάσκυλος δάσκω Δάσκων Δασκώνιος δάσμα Δασμένδα δάσμευσις δασμηφορέω δασμογράφος δασμολογέω δασμολογία δασμολόγος δασμός δασμοφορέω δασμοφορία δασμοφόρος Δάσμων δάσομαι δάσονται δάσος δάσοφρυς δασπέταλον δασπλής δασπλῆτις δάσσα Δασσαρῆται Δασσαρήτιοι Δασσαρῆτις Δασσαρώ Δασσίων δασστήρ δάσσω Δαστάμας Δάσταρκον Δάστειρα δαστός δαστῶ δασυγένειος δασυγραφέω δασύθριξ δασύκερκος δασυκέφαλος δασύκλωνον δασυκνάμων δασυκνήμις δασύκνημος δασυκνήμων δασυλλίδαι Δασυλλιεῖον Δασύλλιος δασυλλίς δάσυμα δασύμαλλος δασυμέτωπος δασυντέον δασυντής δασυντικός δασύνω δασύοφρυς δασυπόδειος δασυπόδης δασυπόδιον δασύποκος δασύπους δασύπρωκτος δασύπυγος δασυπώγων δασύς δασύσκιος δασυσμός δασύστερνος δασύστηθος δασύστομος δασύτης δασυτριχής δασύτρωγλος δασύφθογγος δασύφλοιος δασύφυλλος δασύφωνος δασυχαίτης δασυχειρόμακτρον δασώδης Δατάμης Δαταφέρνης δατέν δατέομαι Δατηνεῖα Δατηνοί δατήριος δάτησις δατητής Δατιανός δάτιβος Δάτιοι Δᾶτις Δατισμός δατόν Δάτον Δάτος δατός Δατύλεπτοι Δατύλλος δατύς δατύσσω δατῶναι Δάτωρ Δαύαβα Δαυαῖος δαύακες δαῦγος Δαυδυάνα Δαύη Δαυηνός Δαυίδ Δαυίδης Δαυϊδικός Δαυίτης Δαυϊτικός δαύκειον Δαυκέτης δαυκίτης Δαυκίωνες δαῦκος Δαυλία Δαυλιάς Δαυλιεύς Δαύλιος Δαυλίς Δαῦλις δαῦλον δαυλός δαῦλος δαυμάσαι Δαύνιος Δαυνιοτειχίτης δαυνίς Δαυνῖται δαυνός Δαῦνος δαύξ Δαυρίσης δαύς Δαύσαρα Δαυσαρηνός δαῦτα Δαύταλος Δαυτερηνός Δαῦχις Δαυχῖται δαυχμός δαύχνα Δαυχναῖος δαυχναφόριος δαυχνοφόρος δαύω Δάφα Δαφέρνης Δαφίτας δάφνα Δαφναγόρας δαφναία δαφναῖος Δαφναῖος δαφνᾶτος δαφναφόριος δαφνειδής δαφνεῖος δαφνέλαιον δαφνέω δαφνεών δάφνη Δάφνη δαφνήεις δαφνηρεφής δαφνηφαγία δαφνηφάγος δαφνηφορεῖον δαφνηφορέω δαφνηφορία δαφνηφορικός δαφνηφόριος δαφνηφόρος δαφνιακός Δαφνιακός δαφνιδέα δαφνίδιον Δαφνικός δάφνινος Δάφνινος δάφνιον Δάφνιος δάφνιος Δάφνις δαφνίς δαφνίτης Δαφνίτης Δαφνιτικός δαφνῖτις δαφνογηθής δαφνοειδής δαφνοινής δαφνόκοκκον δαφνοκόμης δαφνόκομος δαφνοπώλης δάφνος Δάφνος δαφνόσκιος δαφνοστεφής Δαφνοῦς Δάφνουσα Δαφνουσία Δαφνούσιοι Δαφνούσιον Δαφνουσὶς λίμνη δαφνοφαγία δαφνοφορέω δαφνόφυλλον δαφνόω δαφνώδης δαφνών δαφνωτός δαφοινεός Δαφοινεύς δαφοινήεις δαφοινός Δαφυλάσσων Δαφύρινθος δάχανος Δαχαρηνοί Δαχιναβάδης δάχμα δαψίλαιος δάψιλδε δαψίλεια δαψιλεύομαι δαψιλέω δαψιλής δαψιλός Δαψολίβυες δάω Δάω δαῶμεν Δάων Δβεύς δέ δε δέα δεά δεϜαλῶσαι δέαμαι δέατο δέατος Δέβαι Δεβαλικία Δέβαλλος Δεβελτός Δεγγιζίξ δέγμενος Δέγμενος δεγμόν δέγμον δέδαα δεδάασθαι δέδαε δεδάηκα δεδαίαται δεδαϊγμένος δεδάλας δέδαλοι δεδάμωται δέδασται δεδαυμένος δέδαχα δεδαώς δεδέαται δεδειαί δεδειγμένως δεδείκελος δεδειπνάναι δεδεῖσαι δεδειτίκιοι δέδηε δεδήει δεδημευμένως δεδηνῶσθαι δέδια δεδιαλμένον δεδίασι δεδιότως δεδίσκηται δεδίσκομαι δεδίσσομαι δεδισταγμένως δεδιττέον δεδίττομαι Δέδμασα δεδμάων δεδμήατο δέδμημαι δεδοικότως δεδοίκω δεδοκημένος δεδοκιμασμένως δεδολιευμένως δεδοξασμένως δέδορκα δέδορκε δεδραγμένος δεδρίομεν δεδροικώς δεδώνατον δεδώνη δεείλη δέελος δεήλαδες δέημα δέημος Δεηρά δεησίδιον δέησις δεητέον δεητήριος δεητικός δεητός δεῖ Δεῖα δεία δειαμένω δείασθεν Δειγαία δεῖγμα δειγματίζω δειγματισμός δειγματοάρτης δειγματοκαταγωγεύς δειγματοκαταγωγία δειγματοκαταγωγός δείδαρος Δειδᾶς δείδεκτο δειδέμεν δειδέχατο δειδέχθαι δειδήμων δειδία δείδια δείδιμεν Δείδιος δειδίσκομαι δειδισκόμενος δειδίσσομαι δείδοικα δείδω Δειδώ ΔειϜέλας δειελιάω δειελίη δειελινός δείελος ΔείϜελος δείεμα ΔειϜεροαιγολαία δεικανάομαι δεικανάω δείκανον δείκελον δεικές δεικηλίκτας δεικηλιστής δείκηλον Δείκνιος δείκνυμι δεικνύω δεικτέον δεικτέος δεικτηριάς δεικτήριον δείκτης δεικτικός δεικτός δεικτυϜοργός δειλαινομένως δειλαίνω δείλαιος δειλαιότης δειλακρίνας δειλακρίων δείλακρος δειλανδρέω δειλανδρία δειλανδρίζω δείλανδρος δεῖλαρ Δείλας ΔϜείλας δείλη δείληθι δειλήμονες δειλήμων δειλία δειλιάζω δειλιαίνω Δειλιάς δειλίασις δειλίασμα δειλιάω δειλινίζω δειλινισμός δειλινός δείλισμα δειλίως δειλοκαταφρονητής δειλοκαταφρόνητος δειλοκομπέω δειλοκοπέω δείλομαι δειλόομαι δειλοποιός δειλός δειλότης δειλοψυχέομαι δειλόψυχος δεῖμα δειμάζω δειμαίνω δειμαλέος δειμαλέτα Δειμάλωτα Δείμας δειματηρός δειματίας Δειματίας δείματο δειματόεις δειματοποιός δειματοσταγής δειματόω δειματώδης δειμάτωσις Δεῖμος δειμός δείμυλος δειμώδης δεῖν δεῖνα Δεῖνα δεινάζω δεινάριον Δεινάρχειος Δείναρχος δείνατι δείνατος δειναυξέω δειναυξῆσαι δείνη Δεινιάδας δεινιάς Δεινίας Δεινιάς Δεινίης Δεῖνις Δεινίχα δεινοβίης δεινοεπής δεινοθέτας δεινοθέτης δεινόθυμος δεινοκάθεκτος δεινόκοιτος Δεινοκράτης δεινολεχής δεινολέων δεινόλινος δεινολογέομαι δεινολογέω δεινολογία δεινολόγος Δεινόλοχος Δεινομάχη Δεινόμαχος δεινομέλης Δεινομένειος Δεινομένης δεινοπάθεια δεινοπαθέω δεινοπαθής δεινοπενθής δεινοποιέω δεινοποίησις δεινόπους δεινοπροσωπέω δεινορέκτης δεινός δεῖνος Δεινοσθένης δείνοσμος Δεινόστρατος δεινότης Δεινόφιλος δεινόφρων δεινόω Δεινώ δείνωμα Δείνων δεινωπός δείνωσις δεινωτικός δεινώψ δεῖξις δειομένη δειόντως Δεῖος δείους Δειπάτυρος δειπνάριον Δειπνεύς δειπνεύς δειπνεύω δειπνέω δειπνήεντα δείπνηστος δειπνηστύς δειπνητήριον δειπνητής δειπνητικός δειπνητορία δειπνητός Δειπνιάς Δειπνιεύς δειπνίζω δειπνίον δειπνιστήριον δειπνιστός δειπνῖτις δειπνοθήρας δειπνοκλητόριον δειπνοκλήτωρ δειπνοκρίτης δειπνολογία δειπνολόγος δειπνολόχος δειπνομανής δεῖπνον δειπνοπίθηκος δειπνοποιέω δειπνοποιΐα δειπνοποιία δειπνοποιός δεῖπνος δειπνοσοφιστής δειπνοσοφιστικός δειπνοσύνη δειπνοφορία δειπνοφοριακός δειπνοφόρος δειρά δείρα δειραγχής Δειράδες Δειράδης δειράδιον Δειραδιώτης δειράζειν δειραῖος δειράρ δειράς Δειράς δείρας δειραχθής δειρεῖοι δειρή Δειρή δείρης δειρητής δειριᾶν δειροκύπελλον δειρόπαις δειροπέδη δεῖρος δειροτομέω δειροτόμος δείρω δείς δεῖσα δεισαής δεισακεία δεισαλέος δεισαλία Δεισήνωρ δεισήνωρ δεισία δεισιάδα δεισιδαιμεννέα δεισιδαιμονέω δεισιδαιμονία δεισιδαίμων δεισίθεος δεισίλος δεισιλός δεῖσις δείσοζος Δείσοζος Δείτατος δειφαλέος δείχνυμι δείχτειρα δείω δέκα δεκάβαθμος δεκαβάμων δεκάβοιον δεκάβοιος Δεκάβριος δεκαγονία δεκαγράμματος δεκαγώνιον δεκάγωνον δεκάγωνος δεκαδακτυλιαῖος δεκαδάκτυλος δεκαδαρχέω δεκαδάρχης δεκαδαρχία δεκαδαρχικός δεκάδαρχος δεκαδεύς δεκαδικός δεκαδιστής δεκαδίστρια δεκαδοῦχος δεκάδραχμος δεκάδρομοι δεκαδύο δεκάδωρος δεκαείς δεκαενάτη δεκαεννέα δεκαέξ δεκαεπτά δεκαεπταταλαντιαῖος δεκαέτεια δεκαετηρικός δεκαετηρίς δεκαέτηρος δεκαετής δεκαετία δεκάζω Δεκαίνεος δεκακαιοκτώ δεκάκιος δεκάκις δεκακισμύριοι δεκακισχίλιοι δεκάκλινος δεκακορίνθιος δεκακότυλος δεκάκτινος δεκακυμία δεκάκωλος δεκαλιτριαῖος δεκάλιτρος δεκάλογος δεκάμαζος δεκαμεδιμναῖος δεκάμετρον δεκάμετρος δεκαμηναῖος δεκαμηνιαῖος δεκάμηνος δεκαμία δεκαμναῖος Δεκάμνιχος δεκάμνους δεκαμοιρία δεκαμοιριαῖος δεκάμοιρον δεκάμοιρος Δεκαμυθία δεκάμυξος δεκάμυρον δεκάμφορος δεκαναΐα δεκανᾶται δεκανδρικός δέκανδρος δεκάνευρος δεκανεύω δεκανία δεκανικός δεκανός δεκάνουμμον Δεκάνται δεκαξεστιαῖος δεκάξυλος δεκαοκτώ δεκαολυμπιονίκης δεκαοργυαῖος δεκαόργυιος δεκαούγκιον δεκάπαλαι δεκαπάλαστος δεκάπεδον δεκάπεδος δεκαπενθήμερος δεκαπενταετής δεκαπεντάκις δεκαπεντάρουρος δεκαπέντε δεκαπηχυαῖος δεκάπηχυς δεκαπλασιάζω δεκαπλασιασμός δεκαπλάσιος δεκαπλασίων δεκάπλασμα δεκάπλεθρος δεκάπλευρος δεκάπληγος δεκάπλοκος δεκαπλόος δεκαπλοῦς δεκαποδία δεκάπολις Δεκάπολις δεκάπους δεκάπρωσις δεκαπρωτεία δεκαπρωτεύω δεκαπρώτης δεκαπρωτικός δεκάπρωτοι δεκάπρωτος δεκάπτυχος δεκάργυρον δεκάριθμος δεκαρουρία δεκάρουρος δεκάρταβος δεκάρχης δεκαρχία δέκαρχος δέκας δεκάς δεκάσημος δεκάσκαλμος δεκασμός δεκάσπορος δεκασταδιαῖος δεκαστάδιον δεκαστάσιος δεκαστάτηρος δεκάστεγος δεκαστιχία δεκάστιχος δεκάστομος δεκάστρουθος δεκάστυλος δεκασύλλαβος δεκασχημάτιστος δεκάσχημος δεκαταῖος δεκαταλαντία δεκατάλαντος δεκαταρχέω δεκατάρχης δεκαταρχία δεκαταρχίς δεκάταρχος δεκαταφόρος δεκατεία δεκατέσσαρες δεκάτευμα δεκάτευσις δεκατευτήριον δεκατευτής δεκατεύω δεκάτη δεκατηλογία δεκατηλόγιον δεκατηλόγος δεκατημοιρία δεκατημόριον δεκατηφόρος δεκατισμός δεκατισταί δεκατιστής δεκατοκύριοι δεκατοκύριος δεκατολόγος δέκατος δεκατός δεκατόσπορος δεκατόω δεκατρεῖς δεκατωνέω δεκατώνης δεκατώνιον δεκάτωσις δεκάφυιος δεκάφυλος δέκαχα δεκάχαλκον δεκάχειλε δεκάχειλοι δεκαχείλοι δεκαχῆ δεκάχιλοι δεκάχοια δεκαχοίνικος δεκάχοος δεκάχορδος δεκάχους δεκάχρονος δεκαχῶς δεκάω δεκάωρος Δεκέβαλος Δεκελεῆθεν Δεκέλεια Δεκελείαζε Δεκελειᾶζε Δεκελειᾶθεν Δεκελειᾶσιν Δεκελεικός Δεκελειόθεν Δεκελεύς Δέκελος δεκέμβερ δεκέμβολος Δεκέμβριος δεκέμουιρ δεκέμπριμος Δεκέννιος Δεκέντιος δεκετηρικός δεκετηρίς δεκέτηρος δεκέτης δεκέτις δεκήμερος δεκήρης Δεκιάνα Δεκιανός Δεκίδιος Δεκιῆται Δεκίητον Δέκιμος Δέκιος Δέκμος δέκνω δέκο δεκόβολον δεκοκτώ δέκομαι δέκοτος δεκουρεύω δεκουρία δεκουριᾶλις δεκουρίων δέκρητον Δεκριανός δέκτειρα δεκτέον δεκτέος δεκτή δεκτήρ δεκτήριον δέκτης Δέκτης δεκτικός δέκτο δεκτός Δέκτος δέκτρια δέκτωρ δεκύειρ δεκυρεύω δέκω δεκώβολον δέκων δεκώρυγος Δέλα δελαστρεύς Δέλβεια Δέλδων δελεάζω δελέαμα δέλεαρ δελεάρπαξ δελέασμα δελεασμάτιον δελεασμός δελεαστικός δελεάστρα δελέαστρον δελεγάτωρ δελεδώνη δελεουχίς δέλετρον Δελέφατ δελήτιον δελία δελιχρά Δελκανοί δελκανός Δέλκος Δέλκων δέλλει δελλίθια δελλίθιον Δέλλιος δέλλις Δέλλοι Δελμ- Δελματία δελματική δελματίκιον δελματικομαφόριον δελματικομαφόρτης δελματικομαφόρτιον δελματικόν δελμάτιον Δελμίνιον δέλος Δέλτα δέλτα δελτάριον Δελτηνός δελτικός δελτίον Δελτίτης δελτογράφημα δελτογράφος δελτοειδής δελτόομαι δελτοποιός δέλτος δελτωτός Δελφαῖος δελφάκειος δελφακίνα δελφακίνη δελφάκιον δελφακίς δελφακόομαι δελφάκτιν δέλφαξ Δέλφειος Δελφίδιος Δελφικός δελφίν δελφιναῖος δελφινάριον δελφινέλαιον Δελφῖνες δελφινηρός δελφινιάς δελφινίζω Δελφίνιον Δελφίνιος δελφίνιος δελφινίς δελφινίσκος δελφινοειδής δελφινόμορφος δελφῖνος δελφινόσημος δελφινοφόρος δέλφιξ Δέλφιον Δελφίς δελφίς Δελφίων Δελφοί δέλφον Δελφός δέλφος Δελφουσία Δελφύνη δελφύς Δελφύς δέμα δέμας δεμάτιον Δέματρος δέμει δεμελέας δεμελεῖς δέμνιον δεμνιοπετής δεμνιοτήρης δέμω δεμών δέν δενδαλίς δενδίλλω δενδραῖος δενδραναβάτης δενδράς δενδραχάτης δένδρειον δένδρειος δενδρεόθρεπτος δένδρεον δενδρήεις δενδριακός δενδρίζω δενδρικός δένδρινος δενδρίον δένδριον δενδρίτης δενδρῖτις δενδροβατέω δενδροβάτης Δενδρόβοσα δενδρογάληνος δενδροέθειρα δενδροειδής δενδροκαρπία δενδρόκλων δενδροκολάπτης δενδροκόλαφος δενδροκόμης δενδροκομικός δενδροκόμος δενδρόκομος δενδροκοπέω δενδροκοπία δενδροκόπιον δενδροκόπος δενδρολάχανα δενδρολίβανον δενδρομαλάχη δένδρον δενδροπήμων δενδρόροδον δένδρος δενδρότης δενδροτομέω δενδροτομία δενδροτόμιον δενδροτόμος δενδροτρόφος δενδροφορέω δενδροφορία δενδροφόρος δενδροφυέω δενδροφυής δενδρόφυτος δενδρόω δενδρυάζω δενδρύφιον δενδρύω δενδρώδης δένδρωμα δενδρών δένδρωσις δενδρώτης δενδρῶτις Δενδυρίτης δένεμορ δενέμωρ Δενθ- Δενθάλιοι Δενθελῆται Δενθιάδες Δένθις Δέννα δεννάζω δενναστός δέννος δεννός δέννω Δεντάτος δεντή δεξάζομαι Δεξαμεναί Δεξαμεναῖος Δεξαμένη δεξαμενή Δεξαμενός Δέξανδρος δεξάριον Δεξάροι ΔεξέλαϜος Δεξεύς δεξιά δεξιάδην Δεξιάδης δεξιάζομαι δεξιάζω δεξίαιον δεξίαμα δεξιάριον Δεξιδημίδης δεξίδωρος δεξιή Δεξιθέα Δεξίθεος Δεξικράτης Δεξικρέων δεξίμηλος δέξιμος Δεξίνικος Δεξῖνος δεξιοαριστερός δεξιοβόλος δεξιογράφος δεξιόγυιος δεξιοδεκτέω δεξιόθεν δεξιοκοιτέω δεξιοκοίτης δεξιοκοπέω δεξιολάβος Δεξιόνικος δεξιόομαι δεξιόπηρος δεξιός Δεξιός δεξιόσειρος δεξιοστάτης δεξιότης δεξιότοιχος δεξιοφανής δεξιόφιν δεξιοφύλαξ δεξιόχειρος Δεξίοχος δεξιόχωλος Δέξιππος δεξίπυρος δέξις δεξίστρατος δεξιτερός Δεξιφάνης δεξίωμα Δεξίων δεξιώνυμος δεξίωσις δεξιωτικός δέξο δεξοῦμαι Δεξώ Δεόβριγα Δεοβρίγουλα Δεοίτης δέομαι δεόμενος δεομένως δέον δέοντα δεόντων δεόντως Δεονῦς Δεόνυσος Δεόπαλι δέος δεός Δεουελτός δεπάζω δέπας δεπαστραῖος δέπαστρον δεπίφρονα δεπορτατίων δεπόσιτον δεπουτᾶτος δέπυρα δέπυρος δέρα δέρϝα δεράγκη δεράγχη δεραγχής δέραι Δέραι Δέραια δέραιον δεραιοπέδη Δεραῖος δεραιοῦχος Δεραμίς Δεραμῖτις Δεράνη Βίλλα δέρας Δέρας δεράς Δερβαῖος Δερβανοί Δέρβη Δερβήτης Δέρβικες δερβιστήρ δέργμα δεργμός Δέρδαι Δέρδας Δερδένις Δερεάτης Δερεᾶτις δέρεθρον Δέρειον Δερενόβιλλα Δερζελας δέρη δερηστήρ δέρθω δερίαι Δεριεῖς δέριον ΔέρϜιος δερίπιον δέρις Δερίς δεριστήρ Δερκέβιοι Δερκεία δερκέσκετο Δερκετάδης Δερκεταῖος Δερκέτης Δερκετώ δερκευνής δέρκηθρον δερκία δερκιάομαι Δέρκιππος δέρκομαι Δερκυλίδας Δερκυλίδειος Δερκυλίς δερκύλλειν Δέρκυλος Δέρκυνος δέρκω δέρμα δερμάτειος δερματηρά Δερματήσιοι δερματίδιον δερματική δερματίκιον δερματικός δερμάτινος δερμάτιον δερματοβάφος δερματοθήκη δερματόκολλα δερματομαλάκτης δερματόομαι δερματόπτερος δερματοπώλης δερματοράφος δερματουργικός δερματουργός δερματοφαγέω δερματοφορέω δερματοφόρος δερματοχίτων δερματόω δερματώδης δέρμη Δέρμη δερμηστής δέρμητες δερμοκουκούλιον Δερμονεῖς δερμόπτερος δερμορράφιον δερμότυλον δερμύλλω Δέρνης Δερξεύς Δερξίας δέρξις δεροεργής δέρον δέρος δέροτρον Δερραῖοι δέρρη δερρίδιον δερριδόγομφος Δέρριμα Δέρριοι δέρριον Δερρίοπες Δερρίοπος Δέρρις δέρρις δερρίσκος δερριστήρ Δερσαῖοι δερτόν δέρτρον Δερτών Δέρτωσσα Δερφοί δέρω Δεσαρήτιοι δεσαύχενες δεσαύχην δεσέρτωρ δεσιγνᾶτος δέσις δεσκάλη δέσκαλος δέσμα δεσμά δεσμάτιον δέσμευσις δεσμευτήριον δεσμευτής δεσμευτικός δεσμεύω δεσμέω δέσμη δεσμή δέσμημα δέσμησις δεσμίας δεσμίδιον δεσμίης δέσμιον δέσμιος δεσμίς δεσμόβροχος δεσμολύτης δεσμολύτις δεσμόλυτον δεσμόλυτος δεσμός δεσμότριχον δεσμοφυλακεία δεσμοφυλάκειον δεσμοφυλακέω δεσμοφυλακία δεσμοφυλάκιον δεσμοφύλαξ δεσμόω δέσμωμα δεσμωμα δεσμωτήριον δεσμωτήριος δεσμώτης δεσμωτικός δεσμῶτις δεσπόζω δέσποινα δεσποινικός Δεσποσιοναῦται δεσποσιοναῦται δεσπόσιος δέσποσμα δεσποστός δεσποσύνη δεσπόσυνος δεσπότας δεσποτεία δεσπότειος δεσπότειρα δεσποτεύω δεσποτέω δεσπότης δεσποτίδιον δεσποτικός δεσπότις δεσποτίσκος δεσπότρια Δεσσαρεώτης δέστρον δετέον δετή δέτης δέτις δετός δέτρον δετρός δεῦ Δευάδαι Δεῦαι δεύἁσθαι δεύασθαι Δευδόριξ δευήσεσθαι Δευκαλίδης Δευκαλίων Δευκαλιωνεία Δεύκελος Δεύκερος δευκής Δεύκιος Δευκίων δεῦκος δεύκω δεῦμα δεῦμαι δεῦνος Δεύνυσος δεύομαι Δευρίοπες Δευρίοπος δεῦρο Δευροαγκολαία Δευροαγολαία Δευροαγοραία Δευροαιγολαία Δευροαρχολαία δεῦρολαός δευρόλας Δεύς δεύσιμος δευσοποιέω δευσοποιία δευσοποιός δευσορούσιος δευτάτιος δεύτατος δεῦτε δευτεραγωνιστέω δευτεραγωνιστής δευτεραῖος δευτεράριος δευτεραρχέω δευτερεῖος δευτερέσχατος δευτερεύω δευτερέω δευτερήσιος δευτεριάζω δευτερίας δευτερίναρ δευτέριος δευτεροβολέω δευτεροβόλος δευτερογαμέω δευτερογαμία δευτερόγαμος δευτερογενής δευτερογονής δευτερόγονος δευτερογραφέω δευτεροδέομαι δευτεροδότως δευτεροειδής δευτεροκῆρυξ δευτεροκοιτέω δευτερόλεπτον δευτερολογέω δευτερολογία δευτερολογικῶς δευτερολόγος δευτερόνοια δευτερονόμιον Δευτερονόμιον δευτεροπάθεια δευτεροπαθέω δευτερόπασχα δευτερόποτμος δευτερόπρεσβυς δευτεροπροσώπως δευτερόπρωτον δευτερόπρωτος δεύτερος δευτεροστάτης δευτεροστολιστής δευτεροστρατηλαιανοί δευτεροστρατηλατιανοί δευτεροταγής δευτεροτέταρτος δευτεροτόκος δευτερότοκος δευτερότριτος δευτεροτριτόω δευτεροτυγχάνω δευτερουργής δευτερουργός δευτεροῦχος δευτεροφανῶς δευτερόφωνος δευτεροχύται δευτερόχυτον δευτερόω δευτερωδέομαι δευτερῳδέομαι δευτερωδία δευτέρωμα δευτέρωσις δευτερωτής δευτήρ δεύω δεφενσ- δεφηνσ- δεφιδασταί δέφυρα δέφω δεχάμματος δεχάς δέχαται δεχεπτά δεχέτης δεχέτις δεχημερίς δεχήμερος δέχνυμαι δεχοκτώ δέχομαι δέψα δέψω δέω δέϝω δή δῆ δηαί δῃάλωτος Δῃάνειρα Δῆβα Δηβελτός δήβοιλοι Δηγία Δηγλάνη δῆγμα δηγματικῶς δηγμός δηγοῖ Δηδάκαι Δηδάκανα δηθά δηθαγόρος δηθαίων δηθάκι δῆθεν δηθύνω δηθυρεῖν δήθω δηϊάλωτος Δηιάνειρα Δηϊάνειρα Δηιανειρίς Δηϊάρης δηϊάω Δηϊδάμεια Δηϊκόων Δηϊλέων Δηίλοχος Δηιλύκη Δηΐμαχος Δηϊνόμη Δηϊόκης Δηϊονεύς Δηϊονίδης Δηϊόπεια Δηϊόπη Δηϊοπίτης δήϊος Δηϊόταρος Δηιοτεριανή δηϊοτής δηϊοῦσα Δηϊοφόντης Δηΐοχος δηϊόω Δηιπύλη Δηΐπυλος Δηΐπυρος Δηιφόβη Δηΐφοβος δηϊφόβος Δηΐφονος Δηιφόντης δηΐω Δηΐων δήκ- δηκόκτα δήκοκτος δηκτήρ δηκτήριος δήκτης δηκτικός δηκτός δήκω δηλάβρα δηλαδή δηλαίνουσι δηλαίνω δηλαϊστός δηλάτωρ δηλατώρευσις δηλατωρεύω δηλατωρία δηλαυγής δηλαυγῶς δηλέομαι δήλη δηληγατεύω δηληγατίων δηληγάτωρ δηλήεις δηληθήσονται δήλημα δηλήμων δηλήσιμος δήλησις δηλητήρ δηλητήριος δηλητηριώδης δηλήτης Δηλία Δηλιάδης Δηλιακός Δηλιανός Δηλιάς Δηλιαστής Δηλιεύς δηλίκιον δήλιοι Δήλιον Δήλιος Δηλίτης Δηλογενής Δηλόθεν δήλομαι δηλομήρ δηλονότι δηλοποιέω δηλοποιός Δηλόπτης Δῆλος δῆλος δηλοφανής δηλόω δήλωμα δηλωματικός δήλωσις δηλωτέον δηλωτικός δηλωτός δῆμα δημαγέρτης δημαγωγέω δημαγωγία δημαγωγικός δημαγωγός Δημάδειος Δημάδης Δημαινέτη Δημαίνετος δημαίτητος δημακίδιον Δημακίδιον Δημάρατος δημάρατος Δημαρέτειον Δημαρέτη Δημαρέτης Δημάρετος Δημάριον Δημάρμενος Δημαροῦς Δημαρχεξούσιος δημαρχέω δημαρχία δημαρχικός δήμαρχος Δήμαρχος Δημᾶς δημαστρεύεσθαι δηματρεύεσθαι Δημέας δημεῖαι δημεκδικέω δημέκδικος δημελέητος δημεραστέω δημεραστής δημεραστία δημεραστικός δημεύσιμος δήμευσις δημευτής δημευτικός δημευτός δημεύω δημεχθηλός δημεχθής δημηγερσία δημηγέρτης δημηγορέω δημηγόρημα δημηγορητέον δημηγορία δημηγορικός δημηγόρος δημηλασία δημήλατος Δημῆται Δημήτηρ Δημήτρειοι Δημήτρειος Δημητρία Δημητριακός Δημητριανός Δημητριάς Δημητριασταί Δημητρίειος Δημητριεύς Δημήτριον Δημήτριος Δημητριών δημήτρουλος δημίδιον Δημίδιον δημίζω δημιο- δημιοερ- δημιοεργείη δημιοεργός δημιοπληθής δημιόπρατα δημιοπράτης δημιόπρατος δημιορ- δήμιος δημιουργεῖον δημιουργέω δημιούργημα δημιουργητικός δημιουργητός δημιουργία δημιουργικός δημιούργιον δημιουργίς δημιουργός Δημιουργός δημιόω Δημιφῶν δημιώδης δημιῶν δημιωστί δημοαδής δημοαλῆ δημοβόητος δημοβορέω δημοβόρος Δημογένης δημογέρων Δημόγνητος δημογορέω δημογορικός δημογραμματεύς Δημοδάμας δημοδιδάσκαλος Δημοδίκη Δημόδικος δημοδίωκτος Δημόδοκος δημοεγερτής δημοεγέρτης δημοειδής δημοθεές δημοθεής δημόθεν δημοθέσεση δημοθοινέω δημοθοινία δημοθόρυβος δημόθροος Δημοκαλλίας δημοκαλλίας δημοκατάρατος δημοκάτοικος δημοκηδεμών Δημοκήδης δημοκηδής δημοκῆρυξ Δημοκλείδης Δημόκλειτος Δημοκλῆς δημοκλίναρχος δημόκοινος δημοκόλαξ δημοκόμπος δημοκοπέω δημοκόπημα δημοκοπία δημοκοπίδες δημοκοπικός δημοκόπιον δημοκόπος Δημοκόων δημόκραντος δημοκρατέομαι Δημοκράτης δημοκρατία Δημοκρατίδης δημοκρατίζω δημοκρατικός δημοκρατορικός Δημοκρίνης Δημοκρίτειοι Δημοκρίτειος Δημόκριτος δημοκώκυτος δημολάλητος δημόλευστος Δημολέων δημολογέω δημολογικός Δημολογοκλέων δημολόγος Δημομέλης Δημονήσιος Δημόνησος Δημονίκη Δημόνικος Δημόνοος δημόομαι δημοπίθηκος δημοποιέω δημοποίητος Δημόπολις δημόπρακτος δημοπράτης δημόπρατος δημοπρέπεια Δημοπτόλεμος δημόριος δημορριφής δημός δῆμος Δῆμος δημοσάριος Δημοσάτυροι Δημοσθένειος Δημοσθένης Δημοσθενίζω δημοσθενίζω Δημοσθενικός Δημοσθενίς δημοσίᾳ δημοσιακός δημοσίευσις δημοσιευτέον δημοσιευτής δημοσιεύω δημοσιομάστης δημοσιόπρακτος δημόσιος δημοσιουργία δημοσιοφάγος δημοσιοφύλαξ δημοσιόω δημοσίωμα δημοσιώματα δημοσιώνης δημοσιωνία δημοσιωνικός δημοσιώνιον δημοσίωσις δημοσκοπέω δημοσσόος Δημοστρατίς Δημόστρατος δημοστροφέω δημόσυνος δημοσώστης δημοσωστικός δημοτέλεια δημοτελής Δημοτέλης δημότερος δημοτερπής δημότευκτος δημοτεύομαι δημότης δημοτικός Δημότιμος δημότις Δημοτίων Δημοτυνδάρεως δημουργός Δημούσαρις δημοῦχοι Δημοῦχος δημοῦχος δημοφάγος δημοφάλιον δημοφανής Δημοφάνης δημόφαντος Δημόφαντος δημοφθόρος Δημοφίλη δημοφιλής δημοφίλητος Δημόφιλος Δημοφῶν Δημοφώντειος Δημοφωντίδαι Δημοχάρης δημοχαρής δημοχαριστής δημοχαριστικός δημοχαριστικῶς δημόω Δημύλος δῆμψος Δημώ δημώδης δήμωκuς δημώλης δήμωμα δημώματα Δήμων Δημῶναξ Δημώνασσα δημωφέλεια δημωφελής δημωφελῶν δήμωψ δήν Δήν Δῆνα δηναιός δηναιότης Δηναιών δηνάριον δηναρισμός δηνάσας δήνεα δήνεον δηνικαῦτα δῆνος Δῆνσος δήξ δηξίθυμος δῆξις δῇος δῆος Δήουα Δηουάνα Δηούονα δῃόω δηόω δἤπειτα δήπογε δήποθεν δηπορτατίων δηπορτᾶτος δηπόσιτον δήποτε δηποτοῦν δήπου δήπουγε δήπουθεν δηπουτᾶτος Δῆρα Δηρά Δήραινος Δηραῖος δηράς δηρεῖος Δηρείτης δηρή δήρη Δηρηνός Δηριάδης δηριάζομαι δηριάζω δηριάομαι δηριάω δηριγεύω Δηριμάχεια Δηρινόη δηρίομαι δῆρις δηρίττειν δηρίττω δηρίφατος δηρίω δηρόβιος δηρός δηρότη δηρότης Δηρουσιαῖοι Δηρουσιαῖος Δηρώ δησάσκετο δῆσε δησέκτωρ δησέρτωρ δησιγνατεύω δησιγνᾶτος δησισταχύς δῆτα δήτις δήτοι δητός Δητοῦνδα δητταί δητύω δηὖτε δηφήνδευσις δηφηνδεύω δηφηνσίων δηφηνσόριος δηφήνσωρ δηχμός Δηώ δήω δῄω Δηωΐνη Δηωΐς Δηώνα Δηῷος δήωσις δῄωσις Δί δϜιyακάσιοι Δία διά Δῖα δῖα διαϜάκσαι διαβαδίζω διαβάθρα διαβαθράριος διάβαθρον διαβαίνω διαβάλλω διάβαλον διαβαπτίζομαι διάβαρος διαβασανίζω διαβασείω διαβασιλίζομαι διαβάσιμος διαβάσιος διάβασις διαβασκαίνω διαβάσκω διαβασταγμός διαβαστάζω Διαβαταῖος διαβατέον διαβατέος Διαβατή διαβατήρια διαβατήριος διαβάτης διαβατικός διαβατός διάβατος διαβεβαιόω διαβεβαίωσις διαβεβαιωτικός διαβεβλημένως διαβέτης διάβημα διαβηματίζω Διαβηνός διαβησείω Διαβῆται Διαβήτη διαβήτης διαβητίζομαι διαβητικός διαβήτινος διαβήτρια διαβιάζομαι διαβιβάζω διαβιβάσκω διαβιβασμός διαβιβαστικός διαβιβρώσκω διαβιόω διαβίωσις διαβιώσκω διαβιωτέον διαβλάπτομαι διαβλαστάνω διαβλάστησις διαβλασφημέω διαβλέπω διάβλεψις διάβλημα διαβλητέον διαβλητέος διαβλητικός διαβλήτωρ Διαβλίται διαβλύζω διαβοάω διαβόησις διαβοητικός διαβόητος διαβολεύς διαβολή διαβολία διαβολικός διάβολος διαβολότης διαβομβέομαι διαβορβορυγμός διαβορβορύζω διαβόρειος διαβόρος διάβορος διαβόσκω διαβοστρυχόομαι διαβουκολέω διαβουλευείρ διαβουλεύω διαβουλή διαβουλία διαβούλιον διάβουλοι διαβούλοι διαβούλομαι διαβουνίν διαβραβεύω διάβραγχος διαβραχέος διάβρεγμα διαβρεκτέον διάβρεξις διαβρεχής διαβρέχω διαβρίθει διαβριθής διαβριμάομαι διαβροχή διαβροχισμός διάβροχος διαβρύκω διάβρωμα διάβρωσις διαβρωτικός διαβρωτός διαβύζω διαβυνέομαι διαβυνέω διαβύνω διαβύσσει διαβύω διαγαληνίζω διαγανακτέω διαγανάκτησις διαγαπάω διαγαργαλίζω διαγαυριάω διάγγαρον διαγγελία διαγγέλλω διάγγελμα διάγγελος διάγγελσις διαγγελτέον διαγγελτήρ διαγειτονία διαγελάω διαγέλως διαγενής διάγευσις διαγεύω Διαγησβεῖς διαγιγγράζω διαγίγνομαι διαγιγνώσκω διαγινώσκω διαγκυλέομαι διαγκυλίζομαι διαγκυλόομαι διάγκυλος διαγκωνίζομαι διαγκωνισμός διαγλαίνειν διαγλαύσσω διαγλάφω διαγλυκαίνω διάγλυμμα διαγλύμματα διάγλυπτος διαγλυφή διάγλυφος διαγλύφω δίαγμα διάγματα διαγνεύω διαγνίζω διαγνοέω διάγνοια διαγνοία διάγνυμι διαγνώμη διαγνωμονέω διαγνώμων διαγνωρίζω διαγνώρισμα διαγνωρισμός διάγνωσις διαγνωστέον διαγνωστέος διαγνώστης διαγνωστικός διαγνωστός διαγογγύζω διαγογγυσμός διαγονή διαγονία διαγοράζει Διαγόρας διαγορεία Διαγόρειοι διαγόρευσις διαγορευτικός διαγορεύω Διαγορίδαι διάγραμμα διαγραμματίζω διαγραμμίζω διαγραμμισμός διαγραπτέον διάγραπτος διαγραφάριος διαγραφεύς διαγραφή διαγράφιον διαγραφίς διάγραφον διαγράφω διαγρηγορέω διαγριαίνω διαγρύδιον διαγρυπνέω διαγρυπνητής διάγυιος διαγυμνάζω διαγυμνασία διαγυμνόω διαγυρεύω διάγχω διάγω διαγωγεύς διαγωγή διαγωγικός διαγώγιον Διάγων διαγωνία διαγωνιάω διαγωνίζομαι διαγώνιος διαγώνισις διαγωνισμός διαγωνιστέον διαγωνοθετέω διαδάκνω διαδακρύω διαδάπτω διαδατέομαι διαδείκνυμι διαδεκτήρ διαδεκτικός διαδέκτωρ διαδέλλειν διαδέξιος διάδεξις διαδέρκομαι διαδέρω Διάδες διάδεσις διάδεσμα διαδεσμεύω διαδεσμέω διάδεσμος διαδετέον διάδετος διαδέχομαι διαδέω διαδηλέομαι διάδηλος διαδηλόω διάδημα διαδηματίζομαι Διαδημάτος διαδηματοφόρος Διάδης διαδιδασκαλία διαδιδάσκω διαδιδράσκω διαδίδωμι διαδικάζω διαδικαιόω διαδικασία διαδίκασμα διαδικασμός διαδικέω διάδικος διάδιπλος διαδιφρεύω διαδιψάω διαδοιδυκίζω διαδοκέω διαδοκιμάζω διαδοκίς διάδομα διαδονέω διαδονίζομαι διαδοξάζω διαδορατίζομαι διαδοράτισις διαδορατισμός διαδόσιμος διάδοσις διαδοτέον διαδοτέος διαδότης διαδοτικός Διαδουμενιανός διαδοχεύω διαδοχή Διαδοχηνός διαδοχικός διάδοχος Διάδοχος Διαδόχου διαδραματίζω διαδραματικός διαδρανής διαδρασιπολίτης διάδρασις διαδράσσομαι διαδρηπετεύω διαδρηστεύω διαδρομή Διαδρόμης διάδρομος διαδύμων διαδυναστεύω διαδύνω διαδύομαι διάδυσις διαδυτικός διᾴδω διάδωμα διαδωρέομαι διάει διαειδής διαείδομαι διαείδω διαειμένος διαϜειπάμενος διαειπέμεν διαείρω διαέριος διαερόομαι διαζάω διαζευγίζω διάζευγμα διαζευγμός διαζεύγνυμι διαζευγνύω διαζευκτικός διάζευξις διαζέω διαζηλεύομαι διαζηλόομαι διαζηλοτυπέομαι διαζήμιον διάζησις διαζητέω διαζήτησις διάζομαι διαζυγή διαζυγία διαζυγίη διαζύγιον διάζυξ διαζωγραφέω διαζωγράφησις διαζωγράφος διάζωμα διαζωματικός διαζωμάτιον διαζωμεύω διαζώνη διαζώννυμι διάζωνον διάζωσις διάζωσμα διαζωστήρ διαζώστρα διαζωτικός διαζώω διάημι διαθαλάμευσις διαθαλασσεύομαι διαθαλασσεύω διαθάλπω διαθαρρέω διαθγίβω διαθεάομαι διαθεατέον διαθεατέος διαθειόω διαθέλγω διάθεμα Διάθεμα διαθερίζω διαθερμαίνω διαθερμασία διάθερμος διαθέρομαι διαθέρω διάθεσις διαθεσμοθετέω διαθεσμοθέτησις διαθετέον διαθετήρ διαθέτης διαθετικός διαθετόω διαθεύω διαθέω διαθεωρέω διαθηγή διαθήγω διαθήκη διαθηκημιαῖος διαθηκογράφος διαθηκῷος διαθηλύνω διάθημα διαθηράω διαθηριόομαι διαθηριόω διαθησιόμενος διαθιγγάνομαι διαθιγή διαθλάω διαθλεύω διαθλέω διαθλητέον διαθλίβω διάθλιψις διαθολόω διάθονται διαθορυβέω διάθραυστος διαθραύω διάθρεψις διαθρέω διάθρησις διαθρητέον διαθριαμβεύω διαθρίζω διαθροέω διαθροίζω διαθρυλέω διαθρύλλητος διαθρυμματίς διαθρύπτω διάθρυψις διάθρωσις διαθρῴσκω διάθυρα διάθυρον διαθωκέω διαί διαιβολία διαΐγδην διαίθομαι Δίαιθος Διαίθουσα διαιθριάζω δίαιθρος διαιθύσσω δίαιμος διαινέω διαίνω Δίαιξις διαιολάω ΔιϜαῖον Δίαιος διαιπετής διαϊπνίτης διαίρα- διαίρεμα διαιρέσιμον διαιρέσιμος διαίρεσις διαιρετέον διαιρετέος διαιρετήρ διαιρέτης διαιρετικός διαιρετός διαιρέω διαίρημα διαίρω διαίσ- διαισθάνομαι διαίσθησις διαίσιον διαΐσσω διαϊστόω διαισχύνομαι δίαιτα διαιτάριος διαιτάρχης διαιτατερ διαιτάω διαιτέομαι διαιτέω διαίτημα διαιτηματώδης διαιτήσιμος διαίτησις διαιτητέον διαιτητήριον διαιτητής διαιτητικός διαιτητός διαιτός διαιτοχορηγία δίαιτρον διαίτωμα διαιωνίζω διαιώνιος διαιωρέομαι διακαής διακαθαίρω διακαθαρίζω διακάθαρσις διακαθαρτέον διακαθαρτικός διακαθέζομαι διακάθημαι διακαθιζάνω διακαθίζω διακαινήσιμος διακαινίζομαι διακαίνω διακαίω διακαλαμάσαρκες διακαλέομαι διακαλίνδω διακάλισις διακαλλύνω διακαλλωπίζω διακαλοκαγαθίζομαι διακαλοκἀγαθίζομαι διακάλυμμα διακαλύπτω διακαμμύω διακάμνω διακάμπτω διακαμπυλόομαι διακαμπυλόω διάκαμψις διακανάσσω διακαπηλεύω διακαπνίζομαι διακαραδοκέω διακάρδιος διακαρτερέω διακαρτέρησις διακαταλείπω διακαταπονέομαι διακαταρρέω διακατασπεύδω διακατάσχεσις διακατελέγχομαι διακατέχω διακάτιοι διακατοχή διακάτοχος διακαυλέω διακαυλίζω διάκαυμα διακαυνιάζω διάκαυσις διακαυτέον διακεάζω διακεδάννυμι διάκειμαι διακείρω διακεκλασμένως διακεκομμένως διακεκριμένως διακέλευμα διακελεύομαι διακέλευσις διακελευσμός διακελευστέον διακενῆς διάκενος διακενόω διακεντέω διακέντησις διακεντητέον διακέντητος διακένωμα διακένωσις διακέομαι διακεράννυμαι διακεράννυμι διακερματίζομαι διακερτομέω διακεφαλαιόω διακεφαλαιῶσαι διακεχλιδώς διακεχλοιδέναι διακεχυμένως διακεχωρισμένως διακηρυκεύομαι διακηρυκτικός διακήρυξις διακηρύσσω διακιβδηλεύω διακιγκλίζω διακίδνημι διακιθαρισμός διακινδυνευτέον διακινδυνεύω διακινέω διακίνημα διακίνησις διάκινον διακιρνάω διακίχρημι διακλαρόω διάκλασις διάκλασμα διακλάω διάκλειμα διάκλεισις διακλείω διακλέπτω διακληρονομέομαι διακληρονομέω διακληρόω διακλήρωσις διακλιμακίζω διακλιματέω διακλίνω διάκλισις διακλονέω διακλύζω διάκλυσμα διακλυσμάτιον διακλυσμός διακλυστήριον διακλύστηρον διακλώθω διακναίω διακνημόομαι διακνίζω διακοιλαίνω διάκοιλος διακοινοποιέω διακοινώνησον διακοιρανέοντα διακοιρανέω διακόκκω διακολακεύομαι διακολαπτηρίζω διακολάπτω διακολλάω διακόλλημα διακόλλησις διακολλητικός διακολοβόω διακολουθέω διακόλουθος διακολπιτεύω διακολυμβάω διακομιδή διακομίζω διακομιστής διάκομμα διακομπάζω διακομπέω Διακόν διακονάω διακονέω διακόνημα διακόνησις διακονητήρ διακονητής διακονητικός διακονήτρια διακονία διακονίζω διακονικός διάκονιν διακόνιν διακονίομαι διακόνιον διακονίς διακόνισσα διακονιστής διάκονος διακοντίζομαι διακοντίζω διακοντισία διακοντισμός διακόντωσις διακοπή Διακοπηνή διάκοπον διάκοπος διάκοπρος διακοπτέον διακοπτικός διακόπτω διακορεία διακόρευσις διακορεύω διακορέω διακορής διακόρησις διακορία διακορίζω διακορκορυγέω διάκορος Διακός διακοσιάκις διακοσιαπεντήκοντα διακοσιάπρωτοι διακοσιαστός διακοσιόδραχμος διακόσιοι διακοσιοκαιτεσσαρακοντάχους διακοσιοκαιτετταρακοντάχους διακοσιοντάκις διακοσιοντάχους διακοσιοστοπεντηκοστόεκτος διακοσιοστός διακοσιοστοτεσσαρακοστοτρίτος διακοσκινεύω διακοσμέω διακόσμησις διακοσμήτειρα διακοσμητής διακοσμητικός διακόσμιος διάκοσμος διακοσσ- διακουράζομαι διακουστής διάκουστος διακουφίζω διακούω διάκοψις διακραδαίνω διακράζω διακραῖος διακρανάω διακρανόω διακρατέω διακράτημα διακράτησις διακρατητέον διακρατητικός διακρατυντικός διακρατύνω Διακρεῖς διακρέκω διακρημνίζω διακρηνόω Διακρία διακριβάζομαι διακριβεία διακρίβεια διακριβεύω διακριβολογέομαι διακριβόω διακρίβωσις διακριβωτέον διακριβωτέος διακριδά διακριδόν Διακριεῖς διάκριμα διακρίνω Διάκριοι διάκρισις διακριτέον διακριτέος διακριτήριον διακριτής διακριτικός διακριτικότης Διάκριτος διάκριτος διακριτός διακροάομαι διακροβολίζομαι διακροβολισμός διάκροκον διάκροκος διακροτέω διακρότως διάκρουσις διακρουστέον διακρουστικός διακρούω διακρύπτω διακτάομαι διακτενίζω διακτενισμός διακτέον διακτήρ διακτηρία διακτορέω διακτορία Διακτορίδης διακτορίη Διακτόριος διάκτορος δίακτος διακτυπέω διάκτωρ διακυβερνάω διακυβέρνησις διακυβερνητικός διακυβεύω διακυβιστάω διακυδόμεναι διακυκάω διακυλινδέω διακυμαίνω διακυμβαλίζω διακυνοφθαλμίζομαι διακύπτω διακυρίττεσθαι διακυρίττομαι διακυρόω διακυσοσαλεύω διακωδωνέω διακωδωνίζω διακωθωνίζομαι διακώλυμα διακώλυσις διακωλυτέον διακωλυτέος διακωλυτής διακωλυτικός διακωλύω διακωμῳδέω διάκων διακωνέω διακωπηλατέω διακωχή διαλ διαλαβή διαλαγχάνω διαλαίη διαλαιμοτομέομαι διαλαιμοτομέω διαλακάω διαλακέω διαλακτίζω διαλαλέω διαλάλησις διαλάλητος διαλαλία διαλαλιά διαλαμβάνω διαλαμπής διάλαμπρος διαλαμπρύνω διαλάμπω διάλαμψις διαλανθάνω διαλαός διάλαυρος διαλαφύσσω διαλαχαίνω διαλγέω διαλγής διαλεαίνω διαλεγδόν διαλέγομαι διαλέγω διαλείβομαι διάλειμμα διαλειπτέον διαλειπτικός διαλειπτόν διαλείπω διαλείτης διαλείφω διαλείχω διάλειψις διαλεκτέον διαλεκτέος διαλεκτικεύομαι διαλεκτικός διάλεκτος διαλελυμένως διάλεξις διαλεπίζω διαλεπτολογέομαι διάλεπτος διαλεπτουργέω διαλέπτυνσις διαλεπτύνω διαλεσχαίνω διαλευκαίνω διάλευκος διαλήγω διαληκάομαι διάλημμα διάλημψις διάληξις διαληπτέον διαληπτέος διαληπτικός διαληπτός διαληρέω διαλήσασι διάληψις διαλιανάσθη διάλιθος διαλικμάω διαλιμπάνω διαλινάω Διάλιος Διάλις διαλιχμάομαι Διάλκης διαλλαγή διάλλαγμα διαλλακτήρ διαλλακτήριος διαλλακτής διαλλακτικός διάλλαξις διαλλάσσω διάλληλος διαλλοιόω διάλλομαι Δίαλλος διάλλυδις διαλλύος δίαλμα διαλοάω διαλογή διαλογίζομαι διαλογικός διαλόγισις διαλόγισμα διαλογισμός διαλογιστέον διαλογιστής διαλογιστικός διαλογογράφος διάλογος διάλοι διαλοιδορέομαι διαλοιδόρησις διάλοιπος δίαλον διαλοξεύω διάλοξος δίαλος διαλουφέω διαλουφῶν διαλούω δίαλσις διαλυγίζω διαλύγισμα διαλυκωνίζω διαλυμαίνομαι διαλυπέω διάλυσις διαλυσίφιλος διαλύσκω διάλυσος διαλυτέον διαλυτέος διαλυτής διαλύτης διαλυτικός διάλυτος διαλυτός διαλύτρωσις διαλύω διαλφιτόω διαλωβάομαι διαμαγεύω διαμαδάω διαμαθύνω διαμάλαξις διαμαλάσσω διαμαλάττω διαμανθάνω διαμαντεία διαμαντεύομαι διάμαξος διαμάρανσις διαμαρτάνω διαμάρτημα διαμάρτησις διαμαρτητέον διαμαρτία διαμαρτυρέω διαμαρτυρία διαμαρτύρομαι διαμαρυκάομαι διαμασάομαι διαμάσημα διαμάσησις διαμασητέον διαμασητόν διαμασητός διαμασσάομαι διαμάσσω διαμαστιγόω διαμαστίγωσις διαμαστίζω διάμαστος διαμαστροπεύω διαμασχαλίζω διαμαχετέον διαμαχέω διαμάχη διαμάχησις διαμαχητέον διαμαχητέος διαμαχίζομαι διαμάχομαι διαμαψαμένη διαμάω διάμβαρ διαμβλώττω διαμεγέθης διαμεθίημι διαμείβω διαμειδιάω διάμειπτος διαμειρακιεύομαι διάμειψις διαμελαίνω διαμελεϊστί διαμελεοί διαμελετάω διαμελίζομαι διαμελίζω διαμελισμός διαμελίστρια διαμέλλησις διαμελλησμός διαμέλλω διαμεμερισμένως διάμεμπτος διαμέμφομαι διαμένω διαμερές διαμερής διαμέρησις διαμερίζω διαμέρισις διαμέρισμα διαμερισμός διαμεριστής διαμερίστριος διάμεσος διαμέσταν διάμεστος διαμεστόω διαμετρέω διαμέτρησις διαμετρητός διαμέτρητος διαμετρικός διάμετρον διάμετρος διαμευστής διαμήδομαι διαμηκίζω διάμηκος διαμηκύνω διαμηνύω διαμηρίδιον διαμηρίζω διαμήριον διαμηρισμός διαμηρυκάομαι διαμηρύομαι διαμηρύω διαμηχανάομαι διαμηχανητέον διαμίγνυμι διαμιγνύω διαμικρολογέομαι διάμιλλα διαμιλλάομαι διαμιλλητέον διαμιμνῄσκομαι διαμίμνω διαμινυρίζομαι διαμινύρομαι διαμίσγω διαμισέω διαμισθόω διαμίσθωσις διαμισθωτικόν διαμισθωτικός διαμιστύλλω διαμίσυος διάμιτρος διαμματίζω διαμμοιρηδά δίαμμος διαμνημονευτέον διαμνημονεύω διαμνημονικός διάμνια διάμοιος διαμοιράζω διαμοιράομαι διαμοιρασία διαμοιράω διαμόλιβδος διαμολύνω διαμονή διαμόνιμος διαμονομαχέω διάμονος διάμορον διαμορφής διάμορφος διαμορφοσκοπέομαι