Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δρόμων αρσενικό