Ε ε ἒ ἔ ἐ- Ϝεhάλεyος Ϝεhαλειφής ϜεhηϜία Ϝεyαλειφής Ϝεyεγχής Ϝεyεύς εʹ ἔα ἔαγα ἐάγην ἔαγμα ἕαδα ἕαδον ἑαδότα ἑαδώς ἐάκει ἐάλη ἐάλην ἐαλόν ἑάλωκα ἑάλων ἑάλωτος ἐάν ἑάνδανε ἑάνδανον ἑανηφόρος ἑανός ἐάνπερ ἔαξα ἔαξε ἔαρ ἐαρδάλη Ἔαρες ἐαρίδρεπτος ἐαρίδροπος ἐαρίζω ἐαρινός Ἐάρινος ἐάριον ἐαρίς ἐαρίτης ἕαρον ἑαρόν ἐαροτρεφής ἐαρόχροος ἐάρτερος ἔασα ἔασι ἔασιν ἔασις ἔασσα ἐασφόρος ἕαται ἔατε ἐατέον ἐατέος ἑάτο ἑαυτάδελφος ἑαυτότης ἑαυτοῦ ἑάφθη ἐάω ἐάων ἑάων ἐβαδίαστον ἐβάθη ἐβάμωσεν ἑβδε- ἑβδεμαῖος ἑβδεμήκοντα ἑβδομαγενής Ἑβδομαγενής Ἑβδομαγέτας ἑβδομαγέτης ἑβδομαδάριος ἑβδομαδικός ἑβδομάζω ἑβδομαῖος Ἑβδομαϊσταί Ἑβδομαιών ἑβδομάκις ἑβδομάριος ἑβδομάς ἑβδοματικός ἑβδόματος ἑβδομεί- ἑβδόμειος Ἑβδόμειος ἑβδομεύομαι ἑβδομηκάζω ἑβδομηκονθεβδόμαδος ἑβδομηκόνθεκτος ἑβδομήκοντα ἑβδομηκοντάβιβλος ἑβδομηκοντάδραχμος ἑβδομηκονταδύο ἑβδομηκονταεννέα ἑβδομηκονταέξ ἑβδομηκονταεπτά ἑβδομηκονταετηρίς ἑβδομηκονταετής ἑβδομηκονταετία ἑβδομηκοντακαιεκατονταπλασίων ἑβδομηκοντάκις ἑβδομηκονταπεντάς ἑβδομηκονταπέντε ἑβδομηκοντάπηχυς ἑβδομηκονταπλασίων ἑβδομηκονταρουρικός ἑβδομηκοντάρουρος ἑβδομηκοντάς ἑβδομηκονταστάδιος ἑβδομηκοντατέσσαρες ἑβδομηκοντοστός ἑβδομηκοντούτης ἑβδομηκοντοῦτις ἑβδομηκοστοδεύτερος ἑβδομηκοστόδυος ἑβδομηκοστόμονος ἑβδομηκοστόπεμπτος ἑβδομηκοστός ἑβδομηκοστότριτος ἑβδομηκοστοτρίτος ἑβδομηντάι ἑβδομοκούρης ἕβδομος Ἕβδομος ἑβδομοστάτης ἑβδωωντώτης Εβεαρ ἐβέβλις Ἐβεζιουθία ἐβέλινος Εβελμαωλα ἔβελος Εβελχαρμιν ἐβένη ἐβένινος ἐβένιον ἐβενιτικός ἐβενῖτις ἔβενος ἐβενότριχον ἐβένωσις Ἕβερος Ἔβεσος ἔβην ἐβῆνοι Ἐβιδᾶς ἐβίσκος Ἐβίων Ἐβιωναῖοι Ἐβιωνεῖς Ἐβιωνῖται Ἔβλανα Ἐβλάνιοι ἔβλητο ἐβλόν ἔβλω Ἔβοδα Ἐβόδουρον Ἐβόρα Ἐβόρακον Ἐβορεύς ἔβουλον Ἐβουρόδουνον Ἔβουρον Ἐβουρουικοί Ἐβούρωνες Ἐβουρωνία Ἐβουσαῖος Ἐβούσμου Ἄνασσα Ἔβουσος ἑβρα ἑβραΐζω Ἑβραϊκός Ἑβραῖος Ἑβραΐς ἑβραϊσμός Ἑβραϊστί ἑβραϊστί ἑβραΐτις ἔβραμεν ἐβρατάγησεν ἔβραχε ἑβρει Ἐβριάπα Ἐβρόδουνον ἔβρος Ἕβρος Ἑβρών Ἑβρώνιος Ἔβυσος ἐγ ἐγ- ἔγuκαν ἔγαν ἐγβλητός ἐγγ- Ἔγγuαρος ἐγγαγίς Ἔγγαδα Ἐγγαδηνός ἐγγαέω ἐγγαίδιον ἐγγαιέω ἔγγαιος ἔγγαλαι ἐγγαληνίζω ἔγγαλος ἐγγαμέω ἐγγαμίζω ἐγγάμιος ἐγγαμιστή ἔγγαμος ἐγγανᾶται ἐγγαρέα ἐγγαρεύω ἐγγαρέω ἐγγαστερίμυθος ἔγγαστρα ἐγγαστρί ἐγγαστρίμαντις ἐγγαστριμάχαιρα ἐγγαστρίμυθος ἐγγάστριος ἐγγαστρίτης ἐγγαστρόχειρ ἐγγαστρόω ἐγγαυριάω ἔγγαυρον ἔγγαυσον ἐγγέακλος ἐγγέγαα ἐγγεγάασι ἐγγεγαώς ἐγγέγωνα ἐγγείνομαι ἐγγείνωνται ἔγγειος ἐγγειότοκος ἐγγειόφυλλος ἐγγείσωμα Ἐγγελᾶνες ἐγγελαστής ἐγγελάω ἐγγεμίζω ἐγγενάω ἐγγενέτης ἐγγενετός ἐγγενής Ἐγγένης ἐγγενικός ἐγγεννάω ἐγγέννημα ἐγγέννησις ἔγγεον ἔγγεος ἐγγεοτόκος ἐγγεότοκος ἐγγεταυθί ἐγγετευθενί ἐγγεύομαι ἐγγεωργέω ἐγγηϊσταί ἐγγηϊστής ἐγγήναλοι ἐγγήραμα ἐγγηράσκω ἐγγηράω ἐγγηροτροφέω Ἐγγῆρυς ἐγγῆρυς ἐγγιάω ἐγγίγνομαι ἐγγιγνώσκω ἐγγίζω ἔγγιος ἐγγισμός ἔγγιστος ἐγγίων ἐγγλαύκεσις ἔγγλαυκος ἐγγλαυκόω ἐγγλαυκῶσαι ἔγγλισχρος ἐγγλοψούμενα ἐγγλυκάζω ἐγγλυκαίνω ἔγγλυκυς ἔγγλυμμα ἐγγλύσσω ἐγγλυφή ἔγγλυφος ἐγγλύφω ἐγγλωττογάστωρ ἔγγλωττος ἐγγλωττοτυπέω ἐγγνάμπτω ἐγγοητεύω ἔγγομος ἐγγομφόω ἐγγόμφωσις Ἐγγόνασιν Ἐγγόνασις ἐγγονεῖν ἐγγόνη ἐγγονία ἐγγόνιον ἔγγονον ἔγγονος ἐγγονύκρουστος ἐγγοργῶν ἐγγορτυνόομαι ἐγγραεύς ἐγγράμματος ἔγγραμμος ἐγγραπτέον ἔγγραπτος ἐγγραύλη ἔγγραυλις ἐγγραυλίς ἔγγραυλος ἐγγραφεύς ἐγγραφέω ἐγγραφή ἔγγραφος ἐγγράφω ἐγγριμᾶσθαι ἐγγρισμός ἐγγροφ- ἐγγυάζων ἐγγυαλίζω ἐγγύαλον ἐγγύαν ἐγγυάομαι ἐγγυάω ἐγγυβαθής ἐγγύβαθος ἐγγυγηγενής ἐγγύγονος ἐγγύδιον ἐγγυεύω ἐγγύη ἐγγύημα ἐγγύησις ἐγγυητέον ἐγγυητή ἐγγυητήριον ἐγγυητής ἐγγυητικός ἐγγυητός ἐγγυήτρια ἐγγύθεν ἐγγύθετος ἐγγυθήκη ἐγγύθι ἔγγυθι Ἐγγυῖνος Ἐγγύϊον ἐγγυιόω ἐγγυιώσεται ἐγγυμνάζω ἐγγύμνασμα ἐγγυμναστέον ἐγγυμναστήριον ἐγγυοβεβαιωτής ἐγγυοθήκη Ἔγγυον ἔγγυος ἐγγύς ἐγγύτατος ἐγγύτερος ἐγγύτης ἔγγων ἐγγωνιάζω ἐγγώνιος ἐγγωνοειδής ἔγγωνον ἐγδ- ἑγδάκτυλος ἐγδούπησαν ἐγείλασαν ἐγείλησαν ἘγειριάϜων ἐγειρόφρων ἐγείρω ἐγέλα Ἐγελέστα ἐγέλλιζε ἐγέλωτοι ἔγεντο ἐγεοθύτης ἘγερyάϜων ἐγερέθω ἐγέρθω Ἐγερία ἔγερμα ἐγέρρω ἐγερσιβόας ἐγερσιβόης ἐγερσιβόητος ἐγερσίβροτος ἐγερσιγέλως ἐγερσίγελως ἐγερσιθέατρος ἐγερσιμάχας ἐγερσιμαχέω ἐγερσιμάχη ἐγερσίμοθος ἐγέρσιμος ἐγερσίνεκρος ἐγερσίνοος Ἐγέρσιος ἔγερσις ἐγερσίτης ἐγερσιφαής ἐγερσίχορος ἐγερτέον ἐγερτέος ἐγερτήριον ἐγερτήριος ἐγέρτης ἐγερτί ἐγερτικός Ἐγέρτιος ἐγερτός Ἔγεστα ἔγεστα Ἐγεσταῖος Ἔγεστος ἐγήγαρτος ἐγήγερα ἐγϜηληθίωντι ἐγϝηληθίωντι ἐγήρα ἐγκ- ἐγκάββαλε ἐγκαγχάζω ἐγκαθαιρέω ἐγκαθαίρω ἐγκαθαρμόζω ἐγκάθεδρος ἐγκαθέζομαι ἐγκαθείργνυμι ἐγκαθείργω ἐγκαθειρκτέον ἐγκάθειρκτος ἐγκάθετος ἐγκαθεύδω ἐγκαθεψάω ἐγκαθέψω ἐγκαθηβάω ἐγκαθηλόω ἐγκάθημα ἐγκάθημαι ἐγκαθιδρύω ἐγκαθιερόω ἐγκαθίζω ἐγκαθίημι ἐγκαθικνέομαι ἐγκαθίννυμαι ἐγκάθισις ἐγκάθισμα ἐγκαθισμός ἐγκαθιστάω ἐγκαθιστέον ἐγκαθίστημι ἐγκαθοράω ἐγκαθορμάω ἐγκαθορμίζομαι ἐγκαθόρμισις ἐγκαθυβρίζω ἐγκαθυφαίνω ἐγκαίνια ἐγκαινιάζω ἐγκαινίζω ἐγκαινίς ἐγκαίνισις ἐγκαινισμός ἐγκαίνωσις ἐγκαιρία ἐγκαίριος ἐγκαιριότης ἔγκαιρος ἐγκαίω ἐγκακέω ἐγκάκησις ἔγκακον ἐγκακοπαθέω ἐγκακωτικός ἐγκαλαμία ἐγκαλέω ἐγκαλινδέομαι ἐγκαλλωπίζομαι ἐγκαλλώπισμα ἐγκαλοσκελής ἐγκάλυμμα ἐγκαλυμμός ἐγκαλυπτέον ἐγκαλυπτέος ἐγκαλυπτήρια ἐγκαλύπτω ἐγκάλυψις ἐγκάμνω ἐγκάμπτω ἐγκαμψικήδαλος ἐγκανάσσω ἐγκαναχάομαι ἐγκαναχέομαι ἐγκάνθιος ἐγκανθίς ἐγκαπῆ ἐγκαπηλεύω ἐγκάπνισμα ἐγκάπτω ἐγκαπύει ἔγκαρ ἐγκαρδία ἐγκαρδιαῖος ἐγκάρδιος ἔγκαρος ἐγκαρπασθέντας ἐγκαρπεύω ἐγκαρπής ἐγκάρπια ἐγκαρπία ἐγκαρπίζω ἐγκάρπιος ἐγκαρπόομαι ἔγκαρπος ἐγκαρποφορία ἐγκάρπωσις ἐγκάρσιος ἔγκαρτα ἐγκαρτερέω ἐγκαρτερητέον ἐγκάς Ἐγκάστειος ἔγκατα ἐγκαταβαίνω ἐγκαταβάλλω ἐγκαταβιόω ἐγκαταβλέπω ἐγκαταβρέχω ἐγκαταβυσσόομαι ἐγκαταγέλαστος ἐγκαταγηράσκω ἐγκαταγηράω ἐγκαταγίγνομαι ἐγκατάγομαι ἐγκαταγράφω ἐγκατάγω ἐγκαταδαμάζω ἐγκαταδαρθάνω ἐγκαταδείκνυμι ἐγκαταδεσμεύω ἐγκαταδεσμέω ἐγκαταδεύω ἐγκαταδέχομαι ἐγκαταδέω ἐγκαταδύνω ἐγκατάδυσις ἐγκαταδύω ἐγκαταζεύγνυμι ἐγκαταθάπτω ἐγκατάθεσις ἐγκαταθετέον ἐγκαταθνῄσκω ἐγκαταθρέω ἐγκατακαίω ἐγκατάκειμαι ἐγκατακενόω ἐγκατακεράννυμι ἐγκατακλάομαι ἐγκατάκλεισις ἐγκατάκλειστος ἐγκατακλείω ἐγκατακλίνω ἐγκατακλώθω ἐγκατακνακομιγής ἐγκατακοιμάομαι ἐγκατακρούω ἐγκατακρύπτω ἐγκατακύπτω ἐγκαταλαμβάνω ἐγκαταλέγω ἐγκατάλειμμα ἐγκαταλείπω ἐγκαταλείφω ἐγκατάλειψις ἐγκαταλεκτέος ἐγκαταλέχομαι ἐγκαταληπτικός ἐγκατάληψις ἐγκαταλιμπάνω ἐγκαταλλάσσω ἐγκαταλογίζομαι ἐγκαταλοχίζω ἐγκαταμείγνυμι ἐγκαταμεμιγμένως ἐγκαταμένω ἐγκαταμετρέω ἐγκαταμιγνύω ἐγκαταμικτέον ἐγκατάμιξις ἐγκαταμίσγω ἐγκαταμυκτηρίζω ἐγκαταμύω ἐγκατάνα ἐγκαταναίω ἐγκατανέμω ἐγκαταντλέω ἐγκατάντλησις ἐγκάταντλμσις ἐγκατανωτίζομαι ἐγκατάξηρος ἐγκαταπαίζω ἐγκαταπάλλομαι ἐγκαταπείρω ἐγκαταπήγνυμι ἐγκαταπηδάω ἐγκαταπίμπρημι ἐγκαταπίνομαι ἐγκαταπίνω ἐγκαταπίπτω ἐγκαταπιστεύω ἐγκαταπλέκω ἐγκαταπνίγω ἐγκατάποσις ἐγκαταπραγματεύομαι ἐγκαταρδεύω ἐγκαταριθμέω ἐγκαταρκτέον ἐγκαταρράπτω ἐγκαταρρέω ἐγκαταρρήγνυμι ἐγκαταρριζόω ἐγκαταρρωστέω ἐγκατάρχομαι ἐγκατασβέννυμαι ἐγκατασβέννυμι ἐγκατασειρόω ἐγκατασήπομαι ἐγκατασκάπτω ἐγκατασκευάζω ἐγκατασκευή ἐγκατάσκευος ἐγκατασκήπτω ἐγκατάσκηψις ἐγκατασκιρόομαι ἐγκατασκιρόω ἐγκατασπείρω ἐγκατασπορά ἐγκαταστηρίζω ἐγκαταστοιχειόομαι ἐγκαταστρέφω ἐγκατασυρφάζω ἐγκατασυφράζω ἐγκατασφάζω ἐγκατασφάττω ἐγκατασφραγίζω ἐγκατασχάζω ἐγκαταταράσσω ἐγκατατάσσω ἐγκατατείνω ἐγκατατέμνω ἐγκατατίθημι ἐγκατατίλλω ἐγκατατομή ἐγκατατρίβω ἐγκατατρύχω ἐγκαταυγάζω ἐγκαταυλίζομαι ἐγκαταφέρομαι ἐγκαταφεύγω ἐγκαταφλέγω ἐγκαταφορέομαι ἐγκαταφύρομαι ἐγκαταφυσάω ἐγκαταφυτεύω ἐγκαταφύω ἐγκαταχέω ἐγκαταχρίω ἐγκαταχρώννυμι ἐγκαταχώννυμι ἐγκαταχωρίζω ἐγκατειλέομαι ἐγκατειλέω ἐγκάτειμι Ἐγκάτειος ἐγκατείργω ἐγκατέλπισμα ἐγκατέπαλτο ἐγκατεργάζομαι ἐγκατερείδω ἐγκατερείπομαι ἐγκατέρχομαι ἐγκατεφάλλομαι ἐγκατέχω ἐγκατηρά ἐγκατήρια ἐγκατίζω ἐγκατίλλω ἐγκατιλλώπτω ἐγκατίσχω ἐγκατόεις ἐγκατοικέω ἐγκατοικίζω ἐγκατοικοδομέω ἐγκάτοικος ἔγκατον ἐγκατοπτρίζομαι ἐγκατορύσσω ἐγκατοχέω ἐγκατοχή ἐγκάτοχος ἐγκαττύω ἐγκατώδης ἐγκαυλέω ἔγκαυμα ἐγκαύσιμος ἔγκαυσις ἔγκαυσμα ἐγκαυστήρια ἐγκαυστήριον ἐγκαυστής ἐγκαυστικός ἔγκαυστος ἐγκαυσώδης ἐγκαυτήρ ἐγκαυτής ἔγκαυτος ἐγκαυχάομαι ἔγκαφος ἐγκαψικίδαλος ἔγκεαρ ἔγκειμαι ἐγκειμένως ἐγκείρω ἐγκεκαλυμμένως ἐγκεκαροῦται ἐγκεκλάρωται ἐγκεκλιμένως ἐγκεκραμένον ἐγκεκρήμενοι ἐγκέλαδος Ἐγκέλαδος ἐγκέλευμα ἐγκέλευσις ἐγκέλευσμα ἐγκελευσματικός ἐγκελευσμός ἐγκελευστικός ἐγκέλευστος ἐγκελεύω ἐγκέλλω ἐγκενίς ἐγκεντέω ἐγκέντρια ἐγκεντρίζω ἐγκέντριον ἐγκεντρίς ἐγκεντρίσιμος ἐγκέντρισις ἐγκέντρισμα ἐγκεντρισμός ἐγκεντριστέον ἐγκεντριστής ἔγκεντρος ἐγκεντρόω ἐγκεράννυμι ἐγκεραννύω ἐγκεράσασα ἐγκέραστος ἐγκεραυλέω ἐγκεραύλης ἐγκεράω ἐγκέρναμι ἐγκερτομέω ἐγκέρχνω ἐγκεύθομαι ἐγκεφαλαίωμα ἐγκεφάλιον ἐγκεφαλίς ἐγκεφαλίτης ἐγκέφαλος ἐγκέχοδα ἐγκηδεύω ἐγκηρίς ἔγκηροι ἐγκηρόω ἐγκήρυκτος ἐγκηρύσσω ἐγκιθαρίζω ἐγκίκρα ἐγκίκρημι ἐγκιλικεύομαι ἐγκιλικίζω ἐγκιλικίστρια ἐγκίλλαφον ἔγκιλλος ἐγκινδυνεύω ἐγκινέομαι ἐγκινέω ἐγκίνυμαι ἐγκίρναμι ἐγκίρνημι ἔγκιρρος ἐγκισσάω ἐγκισσεύομαι ἐγκίσσημα ἐγκίσσησις ἐγκλαεύς ἐγκλαστρίδια ἐγκλάω ἔγκλεισις ἐγκλεισμός ἐγκλειστέον ἐγκλειστήριον ἔγκλειστος ἐγκλείστρα ἐγκλειστρίς ἐγκλείω ἐγκλεπεῖς ἐγκλεπίς ἐγκλεφές ἐγκληΐω ἔγκλημα ἐγκληματίζω ἐγκληματικός ἐγκλημάτιον ἐγκλημάτισις ἐγκληματογραφέω ἐγκληματόομαι ἐγκληματώδης ἐγκλήμων ἐγκληρονομέω ἐγκληρόομαι ἔγκληρος ἐγκληρόω ἐγκλησία ἔγκλησις ἐγκλησίφωνος ἐγκλητέον ἐγκλητέος ἐγκλητεύσιμος ἐγκλήτευσις ἐγκλητικός ἔγκλητος ἐγκλῄω ἐγκλιδόν ἔγκλιζε ἔγκλιμα ἐγκλιματικός ἐγκλίνιος ἐγκλίνω ἐγκλίς ἔγκλισις ἐγκλιτέον ἐγκλιτικός ἐγκλοιόω ἐγκλονέομαι ἐγκλυδάζομαι ἐγκλύδαξις ἐγκλυδαστικός ἐγκλύζω ἔγκλυσμα ἐγκλυστέον ἐγκλυστρίς ἐγκλώθω ἐγκνήθω ἔγκνισμα ἐγκνώσσω ἐγκοακίσαι ἐγκοιλαίνω ἐγκοιλάομαι ἐγκοίλιος ἔγκοιλος ἐγκοιμάομαι ἐγκοίμηθρον ἐγκοίμησις ἐγκοιμητήριος ἐγκοιμήτριον ἐγκοιμήτριος ἐγκοίμητρον ἐγκοιμήτωρ ἐγκοιμίζω ἐγκοιοτός ἐγκοισυρόομαι ἐγκοιτάζομαι ἐγκοιτάομαι ἐγκοιτάς ἐγκοιτέω ἐγκοίτιος ἐγκοιτίς ἔγκοιτος ἐγκοιωτός ἐγκολαβίζω ἐγκόλαμμα ἐγκολαπτός ἐγκολάπτω ἐγκόλαψις ἐγκολεάομαι ἐγκολεήσατο ἐγκοληβάζω ἐγκολλάω ἐγκόλλησις ἔγκολλος ἐγκόλλουρα ἐγκόλοβος ἐγκολπέομαι ἐγκολπίας ἐγκολπίζω ἐγκόλπιος Ἐγκόλπιος ἐγκολπισμός ἐγκολπιστέον ἐγκολπόω ἐγκολυμβάω ἐγκομβόομαι ἐγκόμβωμα ἔγκομμα ἐγκομπάζω ἐγκονέω ἐγκονητί ἐγκονίζομαι ἐγκόνιμα ἐγκονίομαι ἐγκονίς ἐγκονιστάς ἐγκονιστής ἔγκονος ἐγκόνως ἐγκοπεύς ἐγκοπή ἐγκοπιάω ἔγκοπος ἔγκοπρος ἐγκοπτικός ἐγκόπτω ἐγκορδυλέω ἐγκορύπτομαι ἐγκορύπτω ἐγκορυφόομαι ἐγκοσμέω ἐγκόσμιος ἐγκοσμογενεῖς ἐγκοσμογενής ἔγκοσμος ἐγκοτέω ἐγκότημα ἐγκότησις ἐγκοτητικός ἐγκότιος ἔγκοτος ἐγκότραφος ἐγκοτύλη ἐγκουράς ἔγκοψις ἐγκραγγάνω ἐγκραδιαῖος ἐγκράζω ἐγκραιπαλάω ἐγκραιπαλίζω Ἐγκραναί ἐγκράνιον ἐγκρανίς ἔγκρανος ἔγκρασις ἐγκρασίχολος ἐγκράτεια ἐγκράτευμα ἐγκρατεύομαι ἐγκρατευτής ἐγκρατέω ἐγκρατής ἐγκράτησις Ἐγκρατηταί ἐγκρατητικός ἐγκρατίη ἐγκρατιστής Ἐγκρατῖται ἐγκρατίτης ἔγκρατος ἐγκρατούντως ἐγκραυγάζω ἐγκρέκω ἐγκρέκων ἐγκρέμαμαι ἐγκρεμάννυμαι ἐγκρεμάννυμι ἐγκρέμασις ἐγκρεμής Ἔγκρης ἐγκρί ἐγκριδοπώλης ἐγκρικάδεια ἐγκρίκια ἐγκρικόω ἐγκρίμναμαι ἐγκρίνω ἐγκρίς ἔγκρισις ἐγκριταί ἐγκριτέον ἐγκριτέος ἐγκριτήριος ἔγκριτος ἐγκροαίνω ἐγκροστόω ἐγκρόταφος ἐγκροτέω ἐγκρουστόω ἐγκρούστωσις ἐγκρούω ἐγκρύβω ἔγκρυμμα ἐγκρυπτάζομαι ἐγκρυπτέον ἔγκρυπτος ἐγκρύπτω ἐγκρυφής ἐγκρυφιάζω ἐγκρυφίας ἐγκρύφιος ἔγκρυφος ἐγκρύφω ἔγκρυψις ἐγκτάομαι ἐγκτερεΐζω ἔγκτημα Ἔγκτηνες ἔγκτησις ἐγκτητικόν ἔγκτητος ἐγκτήτωρ ἐγκτίζω ἐγκτυπέω ἐγκυανίζω ἔγκυαρ ἐγκυβερνάω ἐγκυβιστάω ἐγκυβιστέομαι ἐγκυδές ἔγκυδον ἐγκυέομαι ἐγκυέω ἐγκύησις ἐγκυητήριον ἔγκυθρον ἐγκυΐσκομαι ἐγκυκάω ἐγκυκλέομαι ἐγκυκλεύω ἐγκυκλέω ἐγκύκληθρον ἐγκύκλημα ἐγκυκλητής ἐγκυκλιακός ἐγκυκλίζω ἐγκύκλιος ἐγκυκλιώνης ἔγκυκλον ἐγκυκλοπαιδεία ἔγκυκλος ἐγκυκλόω ἐγκύκλωσις ἐγκυλίδωτος ἐγκυλινδέομαι ἐγκυλίνδησις ἐγκυλίνδομαι ἐγκυλίνδω ἐγκύλισμα ἐγκυλισμός ἐγκυλίω ἐγκυλίωτος ἐγκύλλομαι ἐγκυλόω ἐγκυμαίνω ἐγκυματίζω ἐγκύματος ἐγκυματόω ἐγκυμονάλμας ἐγκυμονέω ἐγκυμόνησις ἐγκυμονικός ἔγκυμος ἐγκυμόω ἐγκύμων Ἐγκύμων ἐγκυοποιέω ἔγκυος ἐγκυοφορέω ἐγκύπτω ἐγκυρέω ἐγκύρημα ἐγκύρησις ἐγκυριεύω ἔγκυρμα ἐγκυρσεύω ἐγκύρτια ἐγκύρτιον ἔγκυρτος ἐγκύρτωσις ἐγκύρω ἐγκυσίκωλος ἐγκυσίχωλος ἔγκυτα ἐγκυτί ἔγκυτον ἐγκύφωσις ἐγκώλεος ἐγκωλεός ἔγκωλον ἐγκωλύω ἐγκωμάζω ἐγκωμιάζω ἐγκωμιαστέον ἐγκωμιαστής ἐγκωμιαστικός ἐγκωμιαστός ἐγκωμικός ἐγκωμιογράφος ἐγκωμιολογικόν ἐγκωμιολογικός ἐγκωμιολόγος ἐγκώμιον ἐγκώμιος Ἐγκώμιος ἐγκών ἔγκων ἐγκώπαια ἐγκωπή ἔγκωπον ἔγκωπος ἐγκωφόω ἐγλ- Ἔγλα ἔγλασας Ἐγλών ἔγμα ἕγμεινος ἔγμεν Ἐγνατία Ἐγνάτιος ἐγνωσμένως ἐγξέω ἐγξηραίνω ἔγξιφος ἔγξυλος ἐγξύρω ἐγξύω Ἐγρά ἐγραμένος ἔγραπεν ἔγρατται ἔγραττο ἐγρέγιος ἐγρεκύδοιμος ἐγρεμάχας ἐγρεμάχη ἐγρεμάχης ἐγρέμοθος Ἔγρεμος ἔγρεο ἐγρεσίκωμος ἐγρεσίοικος Ἐγρέτιος ἔγρετο ἐγρήγορα ἐγρηγοράω ἐγρηγορέω ἐγρηγόρησις ἐγρηγορητεί ἐγρηγορήτως ἐγρήγορθ- ἐγρηγορικός ἐγρήγορος ἐγρηγορότως ἐγρηγορόων ἐγρηγόρσιος ἐγρήγορσις ἐγρηγορτέον ἐγρηγορτί Ἐγρηνός ἔγρηνται ἐγρήσασα ἔγρησις ἐγρήσσω ἐγρῆτα ἐγροάς ἐγρυπνεῖ ἔγρω ἐγχαδές ἐγχαίνω ἐγχάλασμα ἐγχαλάω ἐγχαλεῖν ἐγχαλίδες ἐγχαλινόω ἔγχαλις ἐγχαλκεύω ἔγχαλκος ἐγχανδάνω ἐγχανδής ἐγχανεῖ ἐγχάνοι ἐγχαραγή ἐγχάραγμα ἐγχαρακτέον ἐγχάραξις ἐγχαράσσω ἐγχαρίζομαι ἐγχάσκω ἐγχάσσω ἐγχαυνόομαι ἔγχαυνος Ἐγχέhας Ἐγχεhιάτας ἐγχέζω ἐγχειβρόμος ἐγχείβρομος ἐγχειγάστωρ ἐγχεῖδαι ἐγχείη ἐγχείῃ ἐγχεικέραυνος ἐγχειμάζω ἐγχείμαργος ἐγχείμορος Ἔγχειος ἐγχειράδιον ἐγχειρέω ἐγχείρημα ἐγχειρής ἐγχείρησις ἐγχειρητέον ἐγχειρητέος ἐγχειρητής ἐγχειρητικός ἐγχειρία ἐγχειρίδιον ἐγχειρίδιος ἐγχειρίζω ἐγχειρίθετος ἐγχείριον ἐγχείρισις ἐγχειριστέον ἐγχειριστής ἐγχειρογάστωρ ἐγχειροθυμιατήριον ἐγχειρόκuοινος Ἐγχειρος ἐγχειροτονέω ἐγχειρουργέω ἐγχείω Ἐγχελᾶνες ἐγχέλειον ἐγχέλειος Ἐγχελεῖς Ἐγχελεύς ἐγχελεών Ἐγχέλη ἐγχέλη ἘγχελιάϜων ἔγχελις Ἐγχελίς Ἐγχελίωνα ἔγχελος ἐγχελύδιον ἐγχελυοτρόφος ἔγχελυς ἐγχελυών ἐγχελυωπός ἔγχερα Ἔγχερος ἐγχερριθετʼ ἐγχερρίθετος ἔγχερσος ἐγχεσίμαργος ἐγχεσίμαχος ἐγχεσίμωρος Ἐγχέσιος ἐγχεσίπαλοι ἐγχεσίπεπλος ἐγχεσίχειρ Ἐγχεσίων ἐγχέσπαλος ἐγχεσφόρος ἐγχέω ἔγχηλος ἐγχημάομαι ἐγχήροντι ἐγχθόνιος ἐγχιάζω ἐγχίδιον ἐγχίκτυπος ἐγχίπολις ἐγχλαινόομαι ἐγχλαινόω ἐγχλαμυδόομαι ἐγχλιαίνω ἐγχλίαμα ἐγχλίω ἐγχλοάω ἐγχλοιόομαι ἔγχλοος ἐγχλωρίζω ἔγχλωρος ἔγχνοος ἐγχόδια ἐγχοιριλόομαι ἐγχοιριλόω ἐγχονδρίζω ἔγχονδρος ἔγχορδος ἐγχορεύω ἐγχόρηγος ἔγχορτος ἔγχος ἐγχοῦν ἔγχουσα ἐγχουσίζομαι ἔγχουτος ἐγχόω ἐγχράομαι ἐγχραύω ἐγχράω ἐγχρεμετίζω ἔγχρεμμα ἐγχρέμπτομαι ἐγχρῄζω ἐγχρηματίζω ἐγχρηστέον ἐγχρίμπτω ἔγχρισις ἔγχρισμα ἐγχριστέον ἔγχριστος ἐγχρίω ἐγχρονία ἐγχρονίζω ἐγχρόνιος ἐγχρονισμός ἐγχρονιστέον ἔγχρονος ἐγχρύσα ἐγχρύσεος ἐγχρυσίζω ἔγχρυσος ἐγχρυσόω ἐγχρῴζομαι ἐγχρωκουρίας ἐγχρωμάτιστος ἐγχρώματος ἐγχρωτάζω ἐγχυλης ἐγχύλης ἐγχυλίζω ἐγχυλόομαι ἔγχυλος ἐγχύλωσις ἔγχυμα ἐγχυματίζω ἐγχυμάτισμα ἐγχυματισμός ἐγχυματιστά ἐγχυματιστέον ἐγχυματιστός ἐγχυμάω ἔγχυμος ἐγχύμωσις ἐγχύνω ἐγχυσεύς ἔγχυσις ἐγχυτέον ἐγχυτήρ ἐγχυτίστριαι ἐγχυτλόω ἔγχυτος ἐγχύτριαι ἐγχυτρίζω ἐγχυτρισμός ἐγχυτρίστρια ἐγχυτρίστριαι Ἐγχώ ἔγχωμα ἐγχωματίζω ἐγχωνεύω ἐγχώννυμι ἐγχωρέω ἐγχώρησις ἐγχωρητέον ἐγχωρητικός ἐγχωριάζω ἐγχωρίζω ἐγχώριος ἐγχωρίτης ἔγχωρος ἐγχωρούντως ἔγχωσις ἐγχωστήριος ἐγώ ἔγωγε ἐγώγυος ἐγᾦδα ἐγᾦμαι ἐγών Ἐγῶσα ἐδάαια ἐδαεύς ἐδάην ἐδαλάχθη ἘδαλιῆϜες Ϝεδανεύς ἑδάνη ἐδανός ἑδανός ἔδαρ Ἑδάς ἐδάσατο ἐδαφεινός ἐδαφιαῖος ἐδαφίζω ἐδαφικός ἐδάφιον ἐδαφιστήριον ἐδαφιστικός ἐδαφίτης ἐδαφοποιέω ἔδαφος ἐδαφόω Ἔδδανα Ἐδδανεύς Ἐδδανός ἔδδεισα ἔδδεισε ἕδδεμος ἐδδίεται ἐδδικάκσει ἐδέατρος Ἐδεβησσεύς Ἐδεβησσός ἐδέγμην ἐδεδέατο ἐδεδμήατο ἐδέδμητο ἐδέθλιον ἔδεθλον ἐδείδιμεν ἔδεκτο Ἐδεκών ἐδελώνη Ἐδέμ Ἐδερίων ἔδεσμα ἐδεσμάτιον ἐδεσματοθήκη Ἔδεσσα Ἐδεσσαῖος ἐδεστέον ἐδεστέος ἐδεστής ἐδεστός Ἐδετζίω ἐδήδοκα ἐδηδών Ἐδητανοί ἐδητύς ἐδίκοντο ἔδικτον ἔδμεναι ἑδναία Ἐδναῖος ἑδνάς ἑδνεύειν ἑδνῆστις ἕδνιος ἕδνον ἐδνοπάλιζεν ἑδνοφορέω ἑδνοφόρος ἑδνόω ἑδνωτή ἑδνωτής Ἐδόβιχος ἔδομαι ἔδον ἑδοξοεῖ ἐδοργύπευσεν ἕδος Ἔδουοι ἕδρα ἑδράζω ἔδραθον ἑδραῖος ἑδραιότης ἑδραιόω ἑδραίωμα ἑδραιωμένως ἑδραίωσις ἐδράκις ἔδρακον ἕδραμα ἔδραμον ἑδράννυμαι ἕδρανον ἑδρανῶς ἕδρασμα ἑδρασμός ἐδράσσατο ἑδραστέον ἑδράστερος ἑδραστήριος ἑδραστικός ἑδρεύω ἕδρη ἑδρήεις ἐδρηστής ἑδριάομαι ἑδρίας ἑδριάω ἑδρικός ἕδριον ἕδρις ἑδρίς ἐδρίσο ἕδρισο ἑδρίτης ἑδροδιαστολεύς ἑδροστρόφος ἑδρύσκη ἔδυν ἐδύνη ἔδω ἐδωγαθή ἐδωδή ἐδωδιαῖος ἐδώδιμος ἐδωδός ἑδωλιάζω ἑδώλιον ἐδώλιος ἕδωλον Ἔδωλος ἐδωλός Ἐδώμ Ἐδωμῖται ἐδώς ἐέ ἕε ἔεδνα ἔεδνον ἐεδνόω ἐεδνωτής ἐείδομαι ἐεικοσ- ἐεικοσάβοιος ἐείκοσι ἐεικόσορος ἐεικοστός ἐεικώς ἐείλεον ἔειπα ἔειπον ἕεις ἐεισάμενος ἐεισάμην ἐεισάσθην ἐείσατο ἐέλδομαι ἐελδώ ἐέλδωρ ἐέλμεθα ἐελμένος ἐέλπομαι ἐέλσαι ἐεργάθω ἔεργε ἐέργνυ ἐέργνυμι· ἐερμένος ἐερσ- ἔερσα ἐέρση ἔερτο ἐέρχατο ἐέσθην ἑέσσατο ἐέσσατο ἐετῶς ἐεχμένη ἐζάνθη Ἔζδρας ἐζείνα Ἐζεκίας ἔζελεν ἕζομαι ἕζω ἐζωχάς ἑή ἔῃ ἐή ἕηκε ἑήλακεν ἔην ἑήνδανε ἑήνδανον ἐῆος ἔης ἕης ἑῆς ἔησθα ἔησθε ἔθʼ ἔθα ἐθαγενής Ἐθαῖος ἐθάς ἐθεῖν ἔθειρ ἔθειρα ἐθειράζω ἐθειράς ἐθειρολόγος ἐθείρω ἐθελακρίβεια ἐθελακριβής ἐθελάστειος ἐθελεχθρέω ἐθέλεχθρος ἐθελημός ἐθελήμων ἐθελητός ἐθελοακρότης ἐθελοβλέπω ἐθελοβουλία ἐθελοδιδάσκαλος ἐθελοδικαιοσύνη ἐθελοδόκησις ἐθελοδοξία ἐθελοδουλεία ἐθελοδουλέω ἐθελόδουλος ἐθελοευλάβεια ἐθελοθρησκεία ἐθελοθρῃσκευτικός ἐθελοθρῃσκεύω ἐθελοθρησκέω ἐθελοκακέω ἐθελοκάκησις ἐθελοκακία ἐθελόκακος ἐθελοκακουργία ἐθελοκακοῦργος ἐθελόκαλος ἐθελοκίνδυνος ἐθελοκωφέω ἐθελοκωφία ἐθελόκωφος ἐθελοντηδόν ἐθελοντήν ἐθελοντήρ ἐθελοντής ἐθελοντί ἐθελόντιος ἐθελόντως ἐθελοπερισσοθρῃσκεία ἐθελόπονος ἐθελόπορνος ἐθελοπρόξενος ἐθελορήτωρ ἐθελοσέβεια ἐθελοσοφία ἐθελόσοφος ἐθελόσυχνος ἐθελοταπεινοφροσύνη ἐθελότρεπτος ἐθελουργέω ἐθελουργία ἐθελουργός ἐθελούσιος ἐθελοφίλεχθρος ἐθελοφιλόσοφος ἐθελυμνοί ἐθέλω ἕθεν ἐθετῶ ἐθηεύμεθα ἐθημολογέω ἐθημοσύνη ἐθήμων ἕθην ἔθην ἐθίζω ἐθικός ἔθιμος Ἔθις ἔθισμα ἐθισμός ἐθιστέον ἐθιστέος ἐθιστός ἐθμή ἐθμοί ἐθναγός ἐθναρχέω ἐθνάρχης ἐθναρχία Ἐθνέσται Ἐθνέστης ἐθνηδόν ἐθνικογράφος ἐθνικολόγος ἐθνικός ἐθνίτης ἐθνογράφος ἐθνοκράτωρ ἐθνολόγος ἐθνόμυθον ἐθνοπάτωρ ἐθνοπληθής ἐθνόπληθος ἔθνος ἐθνοφύλαξ ἐθνυμών Ἐθοδαΐα ἔθορον ἔθος ἔθρεψα ἐθρίς ἔθρισεν ἔθω ἐθώκατι εἰ εἷ εἶ εἰ γάρ εἴ γε εἰ δʼ ἄγε εἰ δʼ οὖν εἰ καί εἴ κεν εἰ μή εἴ που εἶα εἴα εἰά εἰαγχοῦν εἰάζω εἰαί εἰακέν Ϝειαλειφής εἱαμένη εἱαμενή εἱαμενόν εἰάν εἱανός εἶαρ εἰαριήτης εἰαρινός εἰαρόεις εἰαρόμασθος εἰαροπότης εἰαροπῶτις εἰαροτερπής εἴασα εἴασκον εἵαται εἰατήρ εἵατο εἴατο εἱβατάς εἱβάτας εἴβηνος εἴβιμος Εἴβιμος εἰβιοβοσκός Εἴβυκος εἴβω εἴγε εἰδʼ ἄγε εἰδαίνομαι εἰδαίνω εἰδαλίζεται εἰδάλιμος εἰδαλίς εἰδάλλομαι εἰδάλλω Ϝειδανεύς εἶδαρ εἶδας εἴδαυλος εἴδε εἰδέα εἰδεάρχις εἴδειος εἴδελος εἰδετικός εἰδέχθεια εἰδεχθής εἰδέω εἰδή εἰδηθμός εἴδηλος εἴδημα εἴδημι εἰδημονικός εἰδήμων εἴδησις εἰδητικός εἰδητός εἰδικός εἴδιον εἰδίω εἰδογραφία εἰδογράφος Εἰδοθέα Εἰδοθέη Εἰδόθεος εἰδοί εἴδομαι εἰδομαλίδας εἰδομαλίδης Εἰδομένη Εἰδομένιος Εἰδομονεύς εἶδον εἰδοποιέω εἰδοποίημα εἰδοποίησις εἰδοποιητικός εἰδοποιία εἰδοποιός εἶδος εἰδοσύνη εἰδότης εἰδότως εἴδουλις εἰδοφορέω εἰδοφόρος Εἰδυῖα εἰδυιοί εἰδυλίς εἰδυλίσα εἰδύλλιον εἰδύλλομαι εἰδύλλω εἰδύλος εἴδω εἰδώ Εἰδώ εἰδωλεῖον εἰδωλιανός εἰδωλικός εἰδώλιος εἰδωλογλύφος εἰδωλογραφέω εἰδωλόδουλος εἰδωλοειδής εἰδωλόθυσία εἰδωλοθυσία εἰδωλοθυτέω εἰδωλόθυτος εἰδωλόκνισος εἰδωλοκτίστης εἰδωλολατρεία εἰδωλολατρεύω εἰδωλολατρέω εἰδωλολάτρης εἰδωλολατρικῶς εἰδωλολάτρις εἰδωλολατρισμός εἰδωλόλατρος εἰδωλομανέω εἰδωλομανής εἰδωλομανία εἰδωλόμορφος εἴδωλον εἰδωλοπλαστέω εἰδωλόπλαστος εἰδωλοποιέω εἰδωλοποίησις εἰδωλοποιητής εἰδωλοποιητικός εἰδωλοποιία εἰδωλοποιικός εἰδωλοποιός εἰδωλοπρεπής εἰδωλουργικός εἰδωλοφανής εἰδωλοχαρής εἰδωλόχρυσος εἰδώς εἶε εἴελος εἶἑν εἴεο εἴεσθαι εἴεω Εἰζηλῖνος Εἴζηλος εἴημαι εἵην εἴησθα εἰητήρ εἰθ- εἶθαρ Εἶθαρ εἴθε εἰθίζω εἰθισμένως εἰθυλόρδη Εἰθώβαλος εἰκ εἰκ- εἷκα εἰκαδάρχης εἰκαδεῖς Εἰκαδεύς εἰκάδιος Εἰκάδιος εἰκαδισταί εἰκαδιστής εἰκάζω εἰκαθεῖν εἰκαιοβουλία εἰκαιόβουλος εἰκαιοδάπανος εἰκαιοδουλία εἰκαιολατρεία εἰκαιολεσχέω εἰκαιολέσχης εἰκαιολεσχία εἰκαιολογέω εἰκαιολογία εἰκαιολόγος εἰκαιομοχθία εἰκαιομυθέω εἰκαιομυθία εἰκαιόμυθος εἰκαιοπονέω εἰκαιοπονία εἰκαιορημονέω εἰκαιορημοσύνη εἰκαιορρημονέω εἰκαιορρημοσύνη εἰκαῖος εἰκαιοσύνη εἰκαιότης εἰκαιουργός εἰκαιοφαγία εἰκαιόψογοι Εἴκανδρος εἰκάς εἰκάσδω ἐϊκάσδω εἰκάσεκτος εἰκασένατος εἰκασία εἰκάσιμος Εἰκάσιος εἴκασις εἴκασμα εἰκασμός εἰκασπρώτη εἰκαστέον εἰκαστήριον εἰκαστής εἰκαστικός εἰκαστός εἴκατι εἴκατι- εἶκε εἰκέλιος εἰκελόνειρος εἴκελος εἰκελόφωνος εἰκέναι εἰκῇ εἰκήμαχος εἰκηπονία εἰκλεῖ εἰκλόν εἰκνεῖται εἰκοβολέω εἰκοβολία εἴκοιστος εἰκόνη εἰκονίδιον εἰκονίζω εἰκονικός εἰκόνιον εἰκόνισμα εἰκονισμός εἰκονιστής εἰκονιστός εἰκονογραφέω εἰκονογραφία εἰκονογράφος εἰκονοειδής εἰκονοκαύτης εἰκονοκτίστης εἰκονολάτρης εἰκονολογέω εἰκονολογία εἰκονόμορφος εἰκονοποιέω εἰκονοποιία εἰκονοποιός εἰκονοστάσιον εἰκονόφιλος εἰκονοφόρος εἰκονώδης εἰκός εἰκοσάβιβλος εἰκοσάβοιος εἰκοσαγράμματον εἰκοσαγράμματος εἰκοσάγωνος εἰκοσαδραχμία εἰκοσαδράχμιος εἰκοσάδραχμος εἰκοσαεδρικός εἰκοσάεδρον εἰκοσάεδρος εἰκοσαετηρικός εἰκοσαετηρίς εἰκοσαετής εἰκοσαετία εἰκοσάκις εἰκοσάκλινος εἰκοσακότυλον εἰκοσάκωλος εἰκοσάκωπος εἰκοσάμετρος εἰκοσάμηνος εἰκοσαμναῖος εἰκοσαμοιρία εἰκοσαόμβη εἰκοσάπηχυς εἰκοσαπλάσιος εἰκοσαπλασίων εἰκοσαπλοῦς εἰκοσάπους εἰκοσαπρωτεία εἰκοσαπρωτεύω εἰκοσάπρωτοι εἰκοσάριθμος εἰκοσάρουρος εἰκοσάς εἰκοσαστάδιος εἰκοσάστεγος εἰκοσάφυλλος εἰκοσε- εἰκοσετηρίς εἰκοσέτηρος εἰκοσέτης εἰκοσήρης εἰκοσθέβδομον εἴκοσι εἰκοσι- εἰκοσιδύο εἰκοσιδύω εἰκοσιέβδομος εἰκοσίεδρος εἰκοσιείς εἰκοσιεκταῖος εἰκοσιενναέτης εἰκοσιεννέα εἰκοσιεννέατος εἰκοσιέξ εἰκοσιεπτά εἰκοσιεπταετής εἰκοσιεπταέτης εἰκοσιεπτάκις εἰκοσιεπταπλάσιος εἰκοσιεπτάς εἰκοσιετής εἰκοσιέτις εἰκοσιήμερος εἰκοσικαιεπταπλάσιος εἰκοσικαιπέντε εἰκοσικαιτετραπλασίων εἰκοσικαιτριέτης εἰκοσίκλινος εἰκοσίκωλος εἰκοσίμετρος εἰκοσίμνως εἴκοσιν εἰκοσινήριτος εἰκοσιοκτώ εἰκοσίπεδος εἰκοσιπενταετηρίς εἰκοσιπενταέτης εἰκοσιπενταπλάσιος εἰκοσιπεντάπους εἰκοσιπενταρουρικός εἰκοσιπεντάρουρος εἰκοσιπέντε εἰκοσίπηχυς εἰκοσίπους εἰκοσιστάδιος εἰκοσιτεσσαράπους εἰκοσιτέσσαρες εἰκοσιτρεῖς εἰκοσιτρία εἰκοσίφυλλος εἰκοσόβοιος εἰκόσορος εἰκοσταῖος εἰκοστή εἰκοστόγδοον εἰκοστόγδοος εἰκοστοδεύτερος εἰκοστοέβδομος εἰκοστοεκταῖος εἰκοστοέτης εἰκοστολόγος εἰκοστομόνον εἰκοστοόγδοος εἰκοστόπεμπτος εἰκοστόπρωτος εἰκοστός εἰκοστοτεταρταῖος εἰκοστοτέταρτος εἰκοστώνης εἰκοσώρυγος εἰκοτολογέω εἰκοτολογία εἰκοτολογικός εἰκότως Εἰκούρ εἰκτέον ἔϊκτην εἰκτικός ἔϊκτο ἔικτο ἐικτόν ἔϊκτον εἰκτός εἴκω εἵκω εἰκών εἰκώς εἴλα εἰλαδόν Εἰλαῖος εἰλαμίδες εἰλαπινάζω εἰλαπιναστής εἰλαπινατικός εἰλαπίνη εἰλαπινουργός εἶλαρ Εἰλαρίδης εἰλαρχ- εἰλαρχέω εἴλας εἰλατήριον Εἰλατίδας Εἰλατίδης εἰλάτινος εἴλεα εἰλέατρος Εἰλεβίη εἴλεγμαι εἰλεδανός Εἰλείθυια Εἰλειθυιαῖον Εἱλεῖται Εἱλενία Εἰλεοί εἰλεός εἰλεσίας Εἰλεσιεύς Εἰλέσιον εἰλετίας εἰλέτις εἱλέω εἰλέω εἰλεώδης εἴλη εἵλη εἰληδά εἰληδόν εἱληθερέω εἱληθερής εἱληθέρησις εἵληθι εἰληθμός εἴληθρον Εἰλήθυια Εἰληθυιοπολίτης εἰλήϊον εἰλήϊος εἰλήλουθα εἴλημα εἴληος εἰλῆς εἴλησις εἵλησις εἰλητάριον Εἱλήτι εἱλητικός εἰλητικός εἰλητός εἴληφα εἰλιγ- εἰλιγγιάω εἴλιγγος εἰλίγδην εἱλίγδην εἵλιγμα εἰλιγμός εἶλιγξ Εἰλιθ- εἱλικ- εἱλικοειδής εἱλικόεις εἱλικόμορφος εἰλικρίνεια εἰλικρινέω εἰλικρινής εἰλικρινοειδής εἰλικρινότης εἱλικτήρ εἱλικτός εἰλίνδησις εἰλινή εἰλινής εἷλιξ Εἰλιόνεια εἰλίονες εἱλιπόδης εἰλιπόδης εἰλίπορος εἰλίπους εἱλίσσω εἰλιτενής εἱλίχατο εἱλκτής εἱλκυ- εἱλκω- εἴλλω εἱλοθερής εἷλον εἱλόπεδον εἶλος εἰλύ εἰλύ- εἰλύαται Εἰλύθ- εἰλυθμός εἰλύϊος εἴλυμα εἴλυμι εἰλυός εἰλύς εἴλυσις εἰλυσπάομαι εἰλυσπόα εἰλύσπωμα εἰλύσσεται εἰλύσσω εἰλυστήριον εἰλυτά εἰλύτας εἰλυφάζω εἰλυφάω εἰλύω εἴλω Εἵλως εἵλως εἱλωτεία Εἵλωτες εἱλωτεύω εἱλώτης Εἱλωτία εἱλωτίζομαι εἱλωτικός Εἱλωτικός εἱλωτίς Εἱλωτίς εἷμα εἰμάδες εἷμαι εἱμαντοτόμος εἱμαρμένη εἱμαρμένος εἱμάρσην εἵμαρται εἵμαρτο εἱμαρτός εἱματανωπερίβαλλος εἱμάτιον εἱματισμός εἱματιστής εἱματοπώλης εἰμέν εἱμένος εἰμί εἶμι εἱμίθιος εἱμιμναϊῆος Εἰμινάκιον εἱμισόριον εἵμιττος εἱμιτύλιον εἴμμειν εἴμορος εἰν εἶν ἑΐν εἴν εἵν εἷνα εἰνα- εἰναετες εἰναετής εἰναέτης εἰναετίζομαι εἰναέτις εἰνακ- εἰνάκις Εἰναλία εἰναλιδῖνος εἰναλίδινος εἰνάλιος εἰναλίφοιτος εἰνάνυχες εἰνάνυχος εἴναξ εἰνάπηχυς εἰνάς εἶνας εἰνάτερες εἰνατέρες εἰνάτιον Εἰνάτιος εἴνατος Εἴνατος εἰναφώσσων εἵνεκα εἵνεκεν εἶνες εἰνεσίαι εἰνέτης εἰνί Εἰνοδία εἰνόδιος εἰνοσίγαιος εἴνοσις εἰνοσίφυλλος εἰνοσίχθων εἴντεσσι εἵνυμι εἱνύω εἴνω εἴξασι εἴξασκε εἴξεις εἶξις εἷο εἰοικυῖαι εἴοισαν εἴοιτο εἶον εἷος εἶπα εἰπάδεον εἰπεῖν εἴπερ εἷπερ εἴπεργε εἴποθεν εἶπον εἶπος εἴποτε εἴπου εἴρ Εἴρ εἶρ εἶρα εἴρα Εἵρα Εἴραμος Εἴρανα Εἰράς Εἰραφιών Εἰραφιώτης εἰράων εἰργαθεῖν εἶργμα εἱργμός εἰργμοφύλαξ εἵργνυμι εἱργνύω εἴργω εἰρέαται εἰρέβαδε εἰρεθύρη εἰρεῖς εἰρελάω Εἰρέμης εἴρεμος εἴρερος εἰρεσία Εἰρεσία Εἰρεσίαι Εἰρεσίδης εἰρεσίη Εἰρέσιον εἰρεσιώνη εἰρεσιώνης Εἰρέτρια εἴρευς εἰρεύς εἰρέω εἴρη εἴρη· εἴρηαι εἰρήδεται εἴρημαι εἴρην εἰρήνα εἰρηναγωγέω εἰρηνάζει εἰρηνάζω Εἰρηναῖον εἰρηναῖος Εἰρηναῖος εἰρηναρχεῖον εἰρηναρχέω εἰρηνάρχης εἰρηναρχία εἰρηναρχικός εἰρήναρχος εἰρήνευσις εἰρηνευτέον εἰρηνεύω εἰρηνέω εἰρήνη Εἰρήνη Εἰρηνία εἰρηνικός Εἰρήνιον Εἰρηνίς Εἰρηνίων εἰρηνοδίκαι εἰρηνοδίκης εἰρηνόδοτος εἰρηνόδωρος εἰρηνολογέω εἰρηνόμυρον εἰρηνοπάτριος εἰρηνοποιέω εἰρηνοποίησις εἰρηνοποιία εἰρηνοποιός Εἰρηνόπολις Εἰρηνουπολίτης εἰρηνοφόρος εἰρηνόφρων εἰρηνοφυλακέω εἰρηνοφύλαξ εἰρηνόχυτος εἰρήσομαι εἴρηται εἰρητέον εἰρητής εἰρίνεος Εἰρινόν εἴρινος εἴριον εἰρίπονος εἶρις Εἰρίσκος Εἰρῖται εἱρκτέον εἰρκτέον εἱρκτέος εἱρκτή Εἱρκτή εἱρκτήριον εἱρκτικός εἱρκτοφυλακέω εἱρκτοφύλαξ εἵρκτωσις εἱρμολόγιον εἱρμός εἶρξις εἰρο- εἰροκόμος εἰροκοπέω εἴρομαι εἰρομένως εἰροπλόκος εἰροπόκος εἰροπόνος εἶρος Εἶρος εἱρούισσα εἰρουργέω εἵρους εἰροφόρος εἰροχαρής εἴροψ εἰρτός εἰρύ- εἰρύαται εἰρύμεναι εἰρύσιμον εἰρυσιώνη εἰρύω εἴρω εἰρωθέντα Εἵρωμος εἴρων εἰρωνεία εἰρώνευμα εἰρωνεύομαι εἰρωνευτής εἰρωνευτικός εἰρωνίζω εἰρωνικός εἰρωνων εἰρωτάω εἰρωτέω εἰς εἷς εἴς εἰσ- εἷσα εἰσάγαν εἰσαγγελεύς εἰσαγγελία εἰσαγγέλλω εἰσάγγελος εἰσάγγελσις εἰσαγγελτικός εἰσαγείρομαι εἰσαγείρω εἰσάγω εἰσαγωγεῖον εἰσαγωγεύς εἰσαγωγέω εἰσαγωγή εἰσαγωγικός εἰσαγώγιμος εἰσαγώγιον εἰσαγωγός Εἰσάδικοι εἰσαεί εἰσαείμνηστος εἰσαείρομαι εἰσαθρέω εἰσαίρω εἰσαισθάνομαι εἰσαΐσσω εἴσαιτο εἰσαΐω εἰσαίω εἰσακοή εἰσακοντίζω εἰσάκουσις εἰσακουσμός εἰσακουστέον εἰσακουστός εἰσακούω εἰσακτέον εἰσακτέος εἰσάκτης εἰσακτικός εἰσαλείφω εἰσάλλομαι εἰσάμα εἰσαμείβω εἰσάμενος εἰσάμην εἶσαν εἰσαναβαίνω εἰσαναβάλλω εἰσαναγκάζω εἰσανάγω εἰσαναίρω εἰσαναλίσκω εἰσαναπέμπω εἰσανδρόω εἰσανεῖδον εἰσάνειμι εἰσανέχω εἰσανοράω εἰσανορούω εἰσάντα εἴσαντα εἰσαντλέω εἰσανύω εἰσάπαν εἰσαπαντάω εἰσάπαξ εἰσαποβαίνω εἰσαποδίδωμι εἰσαποκλείω εἰσαπόλλυμι εἰσαπομένω εἰσαποξεία εἰσαποστέλλω εἰσαπωξεία εἰσαράσσω εἰσαρθρόομαι εἰσαρπάζω εἰσάρτι εἰσαρτίζω εἰσαρύομαι εἰσᾴσσω εἴσατο εἰσᾴττω εἰσαυγάζω εἰσαῦθις εἰσαύξω εἰσαύριον εἰσάφασμα εἰσαφάσσω εἰσαφέτης εἰσαφίημι εἰσαφικάνω εἰσαφικνέομαι εἰσάφιξις εἰσαφύομαι εἰσαφύσσω εἰσάχρι εἰσάω εἰσβαίνω εἰσβάλλω εἴσβασις εἰσβατικόν εἰσβατός εἴσβατος εἰσβδάλλω εἰσβιάζομαι εἰσβιβάζω εἰσβλέπω εἰσβλητέον εἰσβοαθοέω εἰσβολή εἰσγένεσις εἰσγίγνομαι εἰσγνωρίζω εἰσγραφή εἰσγράφω εἰσδανείζω εἰσδαπανάω εἱσδέκατος εἰσδεκτήριος εἰσδεκτικός εἰσδεκτός εἴσδεκτος εἰσδέξιμος εἴσδεξις εἰσδέρκομαι εἰσδέχομαι εἰσδημέω εἰσδίδωμι εἴσδοσις εἰσδοχεῖον εἰσδοχή εἰσδρομή εἰσδύνω εἴσδυσις εἰσδυτικός εἰσδύω εἰσεάω εἰσεγγίζω εἰσεγείρομαι εἰσέδρακα εἰσεῖδον εἴσειμι εἰσείρω εἰσελασία εἰσέλασις εἰσελαστικός εἰσελαύνω εἰσελάω εἰσελεύσιον εἰσέλευσις εἰσελευστέον εἰσέλκω εἰσεμβαίνω εἰσεμπίπτω εἰσεμπλέκω εἰσεμπορεύομαι εἰσεμφέρω εἰσένεγξις εἰσενεκτέον εἰσενεκτέος εἰσένεκτον εἰσεντίθημι εἰσέπειτα εἰσεπιδημέω εἰσεπιλείβω εἰσέργνυμι εἰσερεύγομαι εἰσερπύζω εἰσέρπω εἰσερρύην εἰσέρρω εἴσερσις εἰσερύω εἰσέρχομαι εἰσέσθαι εἰσέτι εἰσευπορέω εἰσευρίσκω εἰσέχω εἰσέω ἐίση εἰσηγέομαι εἰσήγημα εἰσήγησις εἰσηγητέον εἰσηγητέος εἰσηγητήρια εἰσηγητής εἰσηγητικός εἰσηγήτρια εἰσηγήτωρ εἰσηγορία εἰσηθέω εἰσήκω εἰσηλεῖν εἰσηλυσία εἰσηλύσιον εἰσήλυσις Εἰσηνός εἴσηται εἶσθα εἷσθαι εἰσθεάομαι εἴσθεσις εἰσθέω εἰσθεωρέω εἰσθλ- εἴσθλασις εἰσθλίβω εἴσθλιψις εἰσθρῴσκω εἰσί εἰσιδέειν εἰσιδρύω εἰσιέμεναι εἰσίζομαι εἰσίημι εἰσίθμη εἰσικνέομαι εἰσιππεύω εἰσίπταμαι Εἰσίριος εἰσιτέον εἰσίτημα εἰσιτήριος εἰσιτητέον εἰσιτητέος εἰσιτητήρια εἰσιτητήριος εἰσιτητός εἰσιτόν Εἰσιτύχη Εἰσκαδία εἰσκαθίζω εἰσκαθίημι εἰσκαθοράω εἱσκαιδέκατος εἱσκαιεικοστός εἰσκαλαμάομαι εἰσκαλέω εἰσκαταβαίνω εἰσκαταδύνω εἰσκαταρρήγνυμι εἰσκατατάσσω εἰσκατατίθημι εἰσκαυχάομαι εἴσκειμαι εἰσκεκριμένως εἰσκέλλω εἰσκεραννύω εἰσκεφάλαιον εἰσκήρυξις εἰσκηρύσσω εἰσκινέομαι εἰσκλάομαι εἰσκλάω εἰσκλεῖστρον εἰσκλείω εἰσκλέπτω εἴσκλησις εἴσκλοτον εἰσκλύζω εἰσκλύω εἰσκνάω εἰσκολάπτω εἰσκόλαψις εἰσκολπίζομαι εἰσκολυμβάω εἰσκομιδή εἰσκομίζω εἰσκόμισμα εἰσκομίσματα εἰσκομιστέον Εἰσκονιανοί εἰσκρεμάννυμι εἰσκρίνω εἴσκρισις εἰσκριτήρ εἰσκριτικόν εἰσκριτικός εἰσκρούω εἰσκρύπτω εἰσκτάομαι εἰσκυκλέω εἰσκύκλημα εἰσκυλίνδω εἰσκυλίω εἰσκυμαίνω εἰσκύπτω εἴσκυρσις εἰσκύρω ἐΐσκω εἰσκωμάζω εἰσλάμπω εἰσλεύσσω εἰσλογίζομαι εἰσμαίομαι εἰσμαρτυρέω εἰσμάσσομαι εἰσματέομαι εἰσμετρέω εἰσμύζω εἰσναίω εἰσνέομαι εἰσνεύω εἰσνέω εἰσνήχομαι εἰσνοέω εἰσόβδην εἰσοδεύω εἰσοδιάζω εἰσοδιασμός εἰσόδιος εἰσοδοιπορέω εἴσοδον εἴσοδος εἰσοιδαίνω εἰσοικειόω εἰσοικέω εἰσοίκησις εἰσοικίζω εἰσοικισμός εἰσοικοδομέω εἰσοίκρισις εἰσοιστέος εἰσοιχνέω εἰσόκα εἰσόκε εἰσόκεν εἰσολισθάνω εἴσομαι εἰσομιλέω εἰσομόργνυμι εἷσον Εἰσόνη εἰσονομάζω εἰσόπιν εἰσοπίσω εἴσοπτος εἰσοπτρίζω εἰσοπτρικός εἰσοπτρίς εἰσόπτρισμα εἰσοπτρισμός εἰσοπτροειδής εἰσοπτρομαντεία εἰσοπτρομαντία εἴσοπτρον εἰσοράω εἰσορμάω εἰσορμίζω εἰσορούω ἔϊσος εἴσος ἐῖσος εἰσότε εἰσοτικόν εἰσοφάγος εἰσοφόριον εἰσοφόριος εἰσοχετεύω εἰσοχή εἴσοψις εἰσόψομαι εἰσπαίω εἰσπάμπαν εἰσπαραδέχομαι εἰσπαραδύομαι εἰσπειράομαι Εἱσπέλλον εἰσπέμπω εἰσπεράω εἰσπετάννυμι εἰσπέτομαι εἰσπηδάω εἰσπηδησιών εἰσπίμπλημι εἰσπίνω εἰσπίπτω εἰσπίτνω εἰσπίφρημι εἰσπλέω εἰσπλήρης εἰσπληρόω εἰσπλήσσω εἴσπλοια εἴσπλοος εἴσπνευσις εἰσπνευστέον εἰσπνέω εἰσπνήλας εἰσπνοή εἴσπνοια εἴσπνοος εἰσποδίζω εἰσποιέω εἰσποίησις εἰσποιητός εἰσπομπή εἰσπορεύομαι εἰσπορεύω εἰσπορίζω εἰσπράκτης εἴσπρακτος εἰσπράκτωρ εἴσπραξις εἰσπράσσω εἰσπρίαμαι εἰσπροεδρία εἴσπρωσις εἴσπτημα εἰσπτήματα εἰσπτύω εἴσπτωσις εἴσπυλλα εἰσράπτω εἴσρευσις εἰσρέω εἰσρήγνυμι εἰσρήσσω εἰσρίπτω εἰσροή εἴσροια εἴσροος εἰσροφέω εἴσρυσις εἰσσπάομαι εἰστάσσω εἴστε εἰστείνω εἰστείχω εἰστελέω εἰστέον εἰστήλην εἰστίθημι εἰστιτρώσκω εἰστοξεύω εἰστρέπομαι εἰστρέφομαι εἰστρέχω εἰστρυπάω εἴστρωσις εἰστυγχάνω εἰστύπτω ἐϜισύζορκος εἰσύστερον εἰσφαίνω εἰσφέρω εἰσφεύγω εἰσφθείρομαι εἴσφλασις εἰσφλάω εἰσφοιτάω εἰσφοίτησις εἰσφορά εἰσφορέω εἰσφόριον εἴσφορος εἰσφράσσω εἰσφρέω εἰσφρητέον εἰσφυλάττω εἰσφύρω εἰσφυσάω εἰσφύω εἰσχαράσσω εἰσχειρίζω εἰσχέω εἰσχορήγησις εἰσχράομαι εἴσχυσις εἰσχωρέω εἰσχωρίζω εἰσψύχω εἴσω εἴσωθεν εἰσωθέω εἰσωθίζομαι εἰσωμοσία εἴσωπερ εἰσωπή εἰσώπιον εἰσωπός εἴσωσις εἰσώστη εἰσωτερικός εἰσώτερος εἰσωτικόν εἰσωφάγος εἰσωφόριος εἶτα εἷται εἰτάκειν εἰτακεῖν εἴτε εἶτε εἰτέα εἶτεν εἶτι εἰτιδηποτοῦν εἴτις εἰτισκαί εἴτοι εἴτουν εἴτω εἴχεται εἰχόμενος εἴχω εἷψα Εἰώ ἐίω εἰῶ εἴωθα εἰωθάς εἰωθότως εἰων εἵως εἴως εἴωσεν ἐκ ἕκ ἑκuεhά ἙκuέλαϜος ἑκuέσιος ἑκuέτας ἕκuος Ἑκάβα Ἑκάβη ἑκαβόλος Ἑκαδήμεια Ἑκαδημία Ἑκάδημος Ἑκαέργη ἑκάεργος Ἑκάεργος ἐκάην ἕκαθεν Ἑκάλειος Ἑκάλη Ἑκάληθεν Ἑκαλήνδε Ἑκαλῆσι ἑκαλία ἑκάλιμος Ἑκαλίνη Ἑκάλιος ἕκαλος Ἑκαμήδη ἑκανόμος ἐκάρδικεν ἑκάς ἐκάς Ἕκας ἑκαστάκις ἑκαστάτω ἑκαστάχη ἑκασταχῆ ἑκασταχόθεν ἑκασταχόθι ἑκασταχοῖ ἑκασταχόσε ἑκασταχοῦ ἑκαστέρω ἑκάστοθεν ἑκάστοθι ἕκαστος ἑκάστοτε ἑκαστοτέρω Ἑκάσων Ἑκάτα Ἑκαταβόλος ἑκαταβόλος Ἑκάταιον Ἑκαταῖος Ἑκατεία Ἑκάτειον Ἑκατεῖος Ἑκατέος ἑκατεράκις ἑκατερέω ἑκατέρη ἑκάτερθε ἑκατερίδες ἑκατερίς ἑκάτερος Ἑκατερός ἑκατέρω ἑκατέρωθεν ἑκατέρωθι ἑκατέρως ἑκατέρωσε ἑκάτη Ἑκάτη Ἑκατηβελέτης ἑκατηβελέτης ἑκατηβελέτις ἑκατηβόλος Ἑκατηβόλος Ἑκατήσιον Ἑκατήσιος Ἑκατηφόρια ἕκατι Ἑκατικός ἑκατόγγυιος ἑκατόγγυος ἑκατογκάρανος ἑκατογκεφάλας ἑκατογκέφαλος ἑκατόγκρανος ἑκατογράμματος Ἑκατόγχειρ ἑκατόγχειρ Ἑκατογχειρία ἑκατόγχειρος Ἑκατόδωρος ἑκατόζυγος ἑκατόμβα Ἑκατόμβαιον ἑκατόμβαιος Ἑκατόμβαιος Ἑκατομβαιών Ἑκατομβεύς ἑκατόμβη Ἑκατόμβιον ἑκατόμβιος Ἑκατόμβιος Ἑκατόμβοια ἑκατομβοίδιον ἑκατομβοΐδιον ἑκατόμβοιος Ἑκατόμνως ἑκατόμπεδος ἑκατομπεντήκοντα ἑκατόμπηχυς ἑκατόμπολις ἑκατόμπους ἑκατομπτολίεθρος Ἑκατομπύλιος ἑκατόμπυλος Ἑκατόμπυλος ἑκατομφόνια Ἑκατομφόνια ἑκατόν Ἑκατὸν νῆσοι Ἑκατόνβουα ἑκατονδεκάρουρος ἑκατονεβδομηκονταπλάσιος ἑκατονεικοστός ἑκατονέξε ἑκατονεττά ἑκατόνζυγος ἑκατονκαιεβδομηκονταπλασίων Ἑκατοννήσιοι Ἑκατόννησοι ἑκατόνσεμνον ἑκατονστάτερον ἑκατονστάτηρον ἑκατοντάβιβλος ἑκατονταγράμματος ἑκατοντάγωνος ἑκατονταδικός ἑκατονταδόχος ἑκατοντάδραχμος ἑκατονταεβδομήκονταπλασίων ἑκατονταεβδομηκονταπλασίων ἑκατονταετηρίς ἑκατονταέτηρος ἑκατονταέτης ἑκατονταετής ἑκατονταετία ἑκατονταέτις ἑκατονταθύσανος ἑκατοντακαιεβδομηκονταπλασίων ἑκατοντακάρανος ἑκατοντακάρηνος ἑκατοντακέφαλος ἑκατοντακικαιεικοσάκι ἑκατοντάκις ἑκατοντάκλινος ἑκατοντακρήπις ἑκατοντάκρηπις ἑκατονταλαντία ἑκατοντάλαντος ἑκατοντάμαχος ἑκατονταμεδιμναῖον ἑκατονταμηναῖος ἑκατοντάμιγμα ἑκατονταμίγματος ἑκατόντανδρος ἑκατοντάπεδος ἑκατονταπήχης ἑκατονταπηχυαῖος ἑκατοντάπηχυς ἑκατονταπλασιάζω ἑκατονταπλασιασμός ἑκατονταπλάσιος ἑκατονταπλασίων ἑκατοντάπλεθρος ἑκατοντάπολις Ἑκατονταπολῖται ἑκατοντάπους ἑκατοντάπυλος ἑκατονταρουρικός ἑκατοντάρουρος ἑκατονταρχέω ἑκατοντάρχης ἑκατονταρχία ἑκατοντάρχιον ἑκατόνταρχος ἑκατοντάς ἑκατοντάστυλον ἑκατοντάστυλος ἑκατοντάφυλλος Ἑκατοντάχειρ ἑκατοντάχειρ ἑκατοντάχειρος ἑκατονταχῇ ἑκατοντάχοος ἑκατοντέριφον ἑκατοντεσσαρακοστός ἑκατοντοεβδομηκονταπλάσιος ἑκατοντόμαχος ἑκατοντόργυιος ἑκατοντορόγυιος ἑκατόντορος ἑκατοντούτης ἑκατοντοῦτις ἑκατοντόφθαλμος ἑκατόνφυλλος ἑκατοπεντηκοστόν ἕκατος Ἕκατος ἑκατοστάριος ἑκατοστεύω ἑκατοστήριος ἑκατοστιαῖος ἑκατοστοεβδομηκοστός ἑκατοστοεικοστόγδοον ἑκατοστοεικοστός ἑκατοστολόγος ἑκατόστομος ἑκατοστός ἑκατοστοτριακοστοτρίτος ἑκατόστυλος Ἑκατόστυλος ἑκατοστύς ἑκατόφυλλον Ἑκατών Ἑκατώνυμος ἑκατώρυγος ἑκατῶρυξ ἔκαχεν ἐκβαβάζω ἐκβαδιστέον ἐκβάζω ἐκβαθρεύω ἐκβαθρόω ἐκβαίνω ἐκβάκχευμα ἐκβάκχευσις ἐκβακχεύω ἐκβάλλω ἐκβαρβαρόω ἐκβαρβάρωσις ἐκβαρύνω ἐκβασανίζω ἐκβασανιστέον ἐκβασιλίζομαι ἐκβασιλίζω ἐκβάσιος Ἐκβάσιος ἔκβασις ἐκβασμίδωσις ἐκβάσμωσις Ἔκβασος ἐκβαστάζω Ἐκβάτανα Ἐκβατανηνός ἐκβάτανος ἐκβατέον ἐκβατηρία ἐκβατήριος ἐκβάτης ἐκβατικός ἐκβατός ἐκβαύζω ἐκβάω ἐκβδάλλομαι ἐκβεβαιόομαι ἐκβεβαίωσις ἐκβεβηκότως ἐκβεβηλόω ἐκβήσσω ἐκβιάζομαι ἐκβιάζω ἐκβιάομαι ἐκβίασμα ἐκβιασμός ἐκβιαστής ἐκβιαστικός ἐκβιάω ἐκβιβάζω ἐκβιβασμός ἐκβιβαστήρια ἐκβιβαστής ἐκβιβαστικός ἐκβιβρώσκω ἔκβιος ἐκβιούζει ἐκβιόω ἐκβλαστάνω ἐκβλαστέω ἐκβλάστημα ἐκβλάστησις ἐκβλασφημέω ἐκβλέπω ἐκβλήσιμος ἐκβλήσκομαι ἐκβλητέον ἐκβλητέος ἐκβλητικός ἔκβλητος ἐκβλητρία ἐκβλίζω ἐκβλίσαι ἐκβλιστέος ἐκβλύζω ἔκβλυσμα ἐκβλυστάνω ἐκβλύω ἐκβλώσκω ἐκβοάω ἐκβοή ἐκβοήθεια ἐκβοηθέω ἐκβοήθησις ἐκβόησις ἐκβοητικός ἐκβόητος ἐκβοθρεύω ἐκβοθρόω ἐκβολάς ἐκβολβέω ἐκβολβίζω ἐκβόλειον ἐκβόλειος ἐκβολεύς ἐκβολή ἐκβολία ἐκβολίζεται ἐκβολιμαῖος ἐκβόλιμος ἐκβόλιον ἐκβόλιος ἔκβολος ἐκβομβέω ἐκβόμβησις ἐκβοσκέω ἐκβόσκομαι ἐκβόσκω ἐκβοτανίζω ἐκβουτυπόω ἐκβραγμός ἐκβράζω ἔκβρασις ἔκβρασμα ἐκβρασμάτιον ἐκβρασμός ἐκβράσσω ἐκβρεκτέον ἐκβρέχω ἐκβρίθεια ἐκβροντάω ἐκβρυχάομαι ἔκβρωμα ἐκβυθίζομαι ἐκβυρσεύω ἐκβυρσόω ἐκβύρσωμα ἐκβύρσωσις ἐκγαΐζω ἐκγαλακτόω ἐκγαλάκτωσις ἐκγαληνίζω ἐκγαμέομαι ἐκγαμέω ἐκγαμίζω ἐκγαμίσκω ἐκγαμιστής ἐκγανόω ἐκγαυρόομαι ἐκγέγαα ἐκγεγάμεν ἐκγεγάονται ἐκγείνασθαι ἐκγελάω ἐκγελιώσαιμι ἐκγελοιόω ἔκγελως ἐκγενέτης ἐκγενής ἐκγεννάω ἐκγέννημα ἐκγιγαρτίζω ἐκγίγνομαι ἐκγίνομαι ἐκγλευκίζομαι ἐκγλισχραίνω ἐκγλυκαίνομαι ἐκγλυκαίνω ἐκγλυφή ἐκγλύφω ἐκγοητεύω ἐκγομφόω ἐκγόνιον ἔκγονος ἐκγραφή ἐκγράφω ἐκγρυτεύω ἐκγυμνάζω ἐκγυμνόω ἐκδαβῆ ἐκδᾳδόομαι ἐκδαῆναι ἐκδαίνυμαι ἐκδαίρω ἐκδαίω ἐκδακρύω ἑκδάκτυλος ἔκδαλος ἐκδαμάζω ἔκδαμος ἐκδανείζω ἐκδάνεισις ἐκδανεισμός ἐκδανειστεία ἐκδανειστής ἐκδανειστικός ἐκδαπανάω ἐκδάπτω ἔκδαρμα ἔκδαρσις ἐκδαρτικός ἐκδαρτός ἐκδασύνομαι Ἐκδαύμαυα ἐκδάω ἐκδεδιητημένως ἐκδεδιῃτημένως ἐκδεδίττομαι ἐκδεής ἔκδεια ἐκδείκνυμι ἐκδείκτης ἐκδειμαίνω ἐκδειματόω ἐκδειμάτωσις ἐκδεινόω ἐκδειπνέω Ἐκδείπους ἐκδείρω ἑκδεκαέτης ἑκδεκάκις ἐκδεκατεύω ἐκδέκομαι ἐκδεκτέον ἐκδεκτέος ἐκδέκτορος ἐκδέκτωρ ἐκδενδρόω ἐκδέννυμι ἐκδεξιάζομαι ἔκδεξις ἐκδεξιών ἐκδέρκομαι ἐκδερματίζω ἐκδερματόω ἐκδέρω ἔκδεσις ἐκδεσμεύω ἐκδεσμέω ἔκδετος ἐκδεύτερον ἐκδέχομαι ἐκδέψηται ἐκδέψομαι ἐκδέω ἐκδηθύνω ἐκδηϊόομαι ἐκδηϊόω ἔκδηλος Ἔκδηλος ἐκδηλόω ἐκδημαγωγέω ἐκδημέω ἐκδημητής ἐκδημητικός ἐκδημία ἐκδήμιος ἐκδημοκοπέω ἔκδημος ἐκδημοσιεύω ἐκδημοτικός ἐκδιαβαίνω ἐκδιαίνομαι ἐκδιαιτάω ἐκδιαίτησις ἐκδιαλύω ἐκδιάμετρος ἐκδιᾶν ἐκδιαπρίζω ἐκδιάστρα ἐκδιαφορέω ἐκδιαφόρησις ἐκδιάφορος ἐκδίδαγμα ἐκδιδάσκω ἐκδιδράσκω ἐκδιδύσκω ἐκδίδωμι ἐκδιέρχομαι ἐκδίζω ἐκδιηγέομαι ἐκδιηθέω ἐκδιθυραμβόω ἐκδιίημι ἐκδιίσταμαι ἐκδιίστημι ἐκδικάζω ἐκδικαιόομαι ἐκδικασία ἐκδίκασις ἐκδικαστάς ἐκδικαστής