Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἐνστερνίζομαι < ἐν + στέρνον

  Ρήμα επεξεργασία

ἐνστερνίζομαι