μ μʹ μʼ μά μᾶ μαʹ μαατρόν μαγαδίζω μαγάδιον μάγαδις μαγάζω Μαγαρικός μαγαρίς μαγαρίσκος μάγαρον μαγάς μαγγάνα μαγγανάριος μαγγανεία μαγγάνευμα μαγγανευτήριον μαγγανευτής μαγγανευτικός μαγγανεύτρια μαγγανεύω μάγγανον μαγδαλιά μάγδωλος μαγδωλοφυλακία μαγδωλοφύλαξ μαγεία μαγεῖον μαγείραινα μαγειρεία μαγειρεῖον μαγείρευμα μαγειρευτικός μαγειρεύω μαγειρικός μαγειρίσκιον μαγειρίσκος μαγείρισσα μάγειρος μαγειρώδης μαγέτας μάγευμα μαγεύς μαγευτής μαγευτικός μαγεύω Μαγιαδδώ μαγιανός μαγίδιον μαγικός μάγιν μαγίς μαγκίππιον μάγκορον μάγλα μάγμα μαγμός Μάγνης μάγνης Μαγνησία Μάγνητες Μαγνητικός Μαγνήτινος μαγνήτινος Μαγνῆτις Μάγνος μάγοιρος Μάγος Μᾶγος μάγος μαγοφόνια μαγύδαρις μαγῳδία Μάγων μαδαγένειος μαδαῖος μαδάλλει μάδαρα μαδάρεις μαδαριάω μαδαροκέφαλος μαδαρός μαδαρότης μαδαρόω μαδάρωσις μαδάσκομαι μαδάω μᾶδδα μάδεγμα μαδηγένειος μάδησις μαδιγένειος μαδίζω μάδισις μάδισος μαδιστήριον μαδόνη μάδος μαδός μάδρυα μαδρυνθήσομαι Μάδυτος μαδών μαδωνάϊς μαεῖται μᾶζα μαζαγόας μαζαγρέτας μαζάκις Μαζάρης μαζάω μαζέας μαζεινός μαζήρεοι μαζηρός μαζίνης μαζίον μαζίσκη μαζοβόλιον μαζονομεῖον μαζονόμον μαζονόμος μαζοπέπτης μαζοποιέω μαζοποιός μαζός Μαζουσία μαζοφαγέω μαζοφάγος μαζοφορίς μαζύγιον μαζῶνες μαθαλίς μαθᾶμαι μαθετάς μάθη μάθημα μαθηματικεύομαι μαθηματικός μαθηματοπωλικός μαθημοσύνη μάθησις μαθητεία μαθητέος μαθητεύω μαθητής μαθητιάω μαθητικεύομαι μαθητικός μαθητός μαθήτρια μαθητρίς μάθος μάθυιαι Μαῖα μαῖα Μαιάνδριος Μαίανδρος μαιανδρώδης Μαιάς μαιάς μαιεία μαίευμα μαιεύομαι μαίευσις μαιευτικός μαιεύτρια μαιήϊος Μαιῆτις μαιήτωρ μαιθαῦ Μαικήνας μαίμακος Μαιμακτήρ Μαιμακτηριών Μαιμάκτης Μαιμαλίδης μαῖμαξ μαιμάσσω μαιμάχης μαιμάω μαιμώσσω Μαινάλιος Μαίναλον μαίνανδρος μαινάς μαίνη μαινίδιον μαινίς μαινόλης μαινόλιος μαινόλις μαίνομαι μαινομένη μαίομαι μαῖον μαιόομαι Μάϊος μαϊούλιον Μαῖρα μαιριάω μαίσων μαιτυρέω μαῖτυς Μαίων μαίωσις μαιωστᾷ Μαιώτης Μαιωτικός μαιωτικός Μαιωτιστί μαίωτρα Μάκαρ μάκαρ Μακαρέαι Μακαρεύς μακάρι μακαρία μακαρίζω μακαρίνη μακάριος μακαριότης μάκαρις μακαρισμός μακαριστέον μακαριστής μακαριστός μακαρίτης μάκαρος μακαρτός μακεδνός Μακεδονία Μακεδονίζω Μακεδονικός Μακεδονιστί Μακεδών μακέλας μακέλη μάκελλα μακελλεῖον μακελλίτης μάκελλον μάκελλος μακελλωτός μακεσίκρανος Μακέτης Μακηδών μάκιρ μακιστήρ μάκιστι Μάκιστος μακκοάω μάκκορ μᾶκος μάκρα μακραγορία μακραίων μακρακές μακράν μακραπόδοτος μακραυχένοπλος μακραύχην μακρέτειος μακρηγορέω μακρηγορία μακρήγορος μακρημερία μακροαπόδοτος μακροβάμων μακρόβιος μακροβιότης μακροβίοτος μακροβίωσις μακροβολέω μακροβολία μακροβόλος μακρογένειος μακρόγενυς μακρογηραία μακρογηράω μακρογήρως μακρόγηρως μακρογόγγυλος μακροδάκτυλος μακροδρόμος μακροειδής μακρόηλος μακροημέρευσις μακροήμερος μακρόθεν μακρόθι μακρόθριξ μακροθυμέω μακροθυμία μακρόθυμος μακροθῶραξ μακροιαμβεῖον μακροκαμπυλαύχην μακροκαταληκτέω μακρόκαυλος μακροκέντης μακρόκεντρος μακρόκερκος μακροκέφαλος μακροκοίλιος μακροκομέω μακρόκρανοι μακροκωλία μακρόκωλος μακρόκωπος μακρόλοβος μακρολογέω μακρολογία μακρολόγος μακρόμαλλος μακρόμισθος μακρονοσέω μακρονοσία μακρόξυλος μακροπέπερι μακρόπεπλος μακροπεριοδεύτως μακροπερίοδος μακρόπλεκτος μακρόπνοια μακρόπνοος μακροποιέω μακρόπολος μακροπόνηρος μακροπονία μακροπόρευτος μακροπορέω μακροπορία μακρόπορος μακροπρόσωπος μακρόπτερος μακροπτόλεμος μακροπτύστης μακρόπυλος μακροπώγων μακρορριζία μακρόρριζος μακρόρρυγχος μάκρος μακρός μακρόσημος μακροσίδηρος μακροσκελής μακρόσκιος μακρόσπαρτον μακροσύλλαβος μακροσύνθετον μακρόσφυκτος μακροτάτω μακροτενής μακροτένων μακροτέρω μακροτέρως μακρότης μακροτομέω μακρότομος μακροτονέω μακροτονία μακρότονος μακροτράχηλος μακροϋπνία μακροφάρυγξ μακροφλυαρήτης μακροφυέω μακροφυής μακρόφυλλος μακροφωνέω μακρόφωνος μακρόχειρ μακρόχηλος μακροχρονέω μακροχρονίζω μακροχρόνιος μακροχρονιότης μακροψυχέω μακροψυχία μακρόψυχος μάκρυμμα μακρύνω μακρυσμός μάκρων μάκρωσις μακρώτης μακτήρ μακτήριον μάκτης μακτός μάκτρα μακτρισμός μακτρίστρια μάκτρον μακύνω μακών μάλα μαλαβάθρινος μαλάβαθρον μάλαγμα μαλαγματίζω μαλαγματώδης μαλακαίπους μαλακαύγητος μαλάκεια μαλακευνέω μαλακευτικός μαλάκηκτος μαλάκια μαλακία μαλακιάω μαλακίζομαι μαλακίννης μαλάκιον μαλακιστέον μαλακίων μαλακόγειος μαλακόγναθος μαλακογνώμων μαλακόδερμος μαλακοειδής μαλακόθριξ μαλακόκισσος μαλακοκόλαξ μαλακοκρανεύς μαλακόλαλος μαλακοποιέω μαλακοποιός μαλακόπους μαλακοπτυχής μαλακοπύρηνος μαλακός μαλακόσαρκος μαλακόστρακος μαλακόσωμος μαλακότης μαλακοτρεφής μαλακότριχος μαλακόφθαλμος μαλακόφλοιος μαλακόφρων μαλακόφωνος μαλακόχειρ μαλακοψυχέω μαλακόψυχος μαλακόω μαλακτέον μαλακτήρ μαλακτικός μαλακτός μαλάκυνσις μαλακύνω μαλακώδης μάλαξις μάλασσος μαλάσσω μαλατῆρες μαλάχη μαλάχιον μαλάχιος μάλβαξ μάλδακον Μαλέα Μάλεια μαλερός μάλευρον μαλέω μάλη μάληκος μαλητέον μάλθα μαλθάζω μαλθαίνω μαλθακευνία μαλθακία μαλθακίζομαι μαλθάκινος μαλθακιστέον μαλθακιστέος μαλθακός μαλθακότης μαλθακόφωνος μαλθακτήριον μαλθακτικός μαλθακύνω μαλθακώδης μάλθαξις μαλθάσσω μάλθη μαλθώδης μάλθων Μαλιακός μάλιαν μαλίασις μαλιασμός μαλιάω μαλιεῖς μαλιή μαλιναθάλλη μάλιον μαλίρ Μαλίς μαλίς μάλιστα μάλκη μαλκιάω μάλκιος μαλκίω μαλκόν μἀλλά μαλλαθόντες Μάλλιος μαλλόδετος μαλλοειδής μᾶλλον Μαλλός μαλλός μάλλυκες μάλλωσις μαλλωτάριον Μαλλώτης μαλλωτός μαλόβαθρον Μαλόεις μᾶλον μαλοπάραυος μαλός μαλόω μάματα Μάμερσα Μαμερτῖνος Μάμερτος μαμιρά Μαμμάκυθος μαμμᾶν μάμματα μάμμη μαμμία μαμμίδιον μαμμικός μαμμόθρεπτος μαμμοπάτωρ μάμμος Μαμμωνᾶ μαμμωνυμικῶς μαμμῷος μαμωνᾶς μάν μανάκιν μανάκις μανάσιος μαναύεται μανδάκης μάνδαλος μανδαλωτός μανδήλη μανδοτά μάνδρα μανδραγόρας μανδραγοριζομένη μανδραγορικός μανδραγορίτης μάνδρευμα μανδύα μανδυοειδής Μανεθώς Μανερῶς Μανέρως μάνη Μανῆς μάνης μανθάνω Μανία μανία μανιάκης μανιακός μάνιαξ μανιάς μανιάω μανίκια μανικός μανιόκηπος μανίον μανιοποιέω μανιοποιός Μάνιος μανιουργέω μᾶνις μανίω μανιώδης μάννα μαννάριον μάννινον μάννος μαννοφόρος μαννώδης μανός μανοσπορέω μανόσπορος μανόστημος μανότης μανόφυλλος μανόχροος μανόω μαντεία μαντεῖον μαντεῖος μάντευμα μαντεύομαι μαντευτέον μαντευτέος μαντευτής μαντευτικός μαντευτός μαντεύτρια μαντηΐη μαντήιον μαντήιος μαντιάρχης μαντικός μαντίλη Μαντινέα Μαντινέη Μαντίνεια Μαντινεύς μαντίον Μάντιος μαντιπολέω μαντιπόλος μάντις μαντιχώρας μάντοι μαντοσύνα μαντοσύνη μαντόσυνος μαντῷος μάνυ μανύω μανώδης μάνωσις μανωτικός μάξεινος Μάξυες μάομαι μαππάριος μαππίον Μάρ μάρα μάραγδος μάραγνα μάραγοι μαραθίς μαραθίτης μαραθοειδής μάραθον μάραθρον Μαραθών Μαραθωνομάχης μαραίνομαι μαραίνω μαραίπους μαράν μαρὰν ἀθά μάρανσις μαραντικός Μαράξας μάραον μαρασμός μαρασμώδης μαράσσαι μαράσσω μαραυγέω μαραυγία Μάραφις μαργαίνω μαργαρίδης μαργαρίς μαργαρίσκον μαργαριτάριον μαργαρίτης μαργαρογονία μάργαρον μάργαρος μαργάς μαργάω μαργήεις μάργηλις μάργης Μαργιτεία Μαργίτης Μαργιτομανής μαργόομαι μάργος μαργοσύνη μαργότης Μαρδόνιος Μάρδος μάρδος Μάρδων Μαρέη Μάρεια Μᾶρες μάρη μαρήγει Μαριανδυνία Μαριανδυνίζω Μαριανδυνός μαριεύς μαρικᾶς Μαριλάδης μαριλευτής μαρίλη μαρίλιον μαριλοκαύτης μαριλοπότης μαρίν μαρῖνος Μάριος Μάρις μάρις Μάρισα μαρίσκος μαρίω Μαρκία Μάρκιος Μάρκος μαρμαίρω μάρμαρ μαρμαράριος μαρμάρειος μαρμάρεος μαρμαρεργατέω μαρμαρίζω μαρμαρικός μαρμάρινος μαρμαρῖτις μαρμαρογλύπτης μαρμαρογλυφία μαρμαρόεις μαρμαροκονία μάρμαρον μαρμαροποιός μαρμαρόπτερος μάρμαρος μαρμαρουργός μαρμαροφεγγής μαρμαρόω μαρμαρυγή μαρμάρυγμα μαρμαρυγώδης μαρμαρύζω μαρμαρυκᾷ μαρμαρύσσω μαρμαρώδης μαρμαρῶπις μαρμαρωπός μαρμάρωσις μαρμαρωσσός μάρναμαι Μάρνας μᾶρον μαρούλιον Μάρπησσα Μαρπήσση Μάρπησσος μάρπτις μάρπτω μάρρον Μαρρουκῖνος μαρσίππιον μάρσιππος Μαρσύας Μάρτιος μαρτιχόρας μάρτυρ μαρτυρέω μαρτύρημα μαρτύρησις μαρτυρητέον μαρτυρητικός μαρτυρία μαρτυρίη μαρτύριον μαρτυρογράφιον μαρτύρομαι μαρτυροποιέω μαρτυροποίημα μαρτυροποίησις μαρτυροποιΐα μάρτυρος μάρτυς μαρυκάομαι Μάρων Μαρώνεια μαρώνη Μασάδα μασάομαι μάσασθαι μάσδασνος μάσημα Μάσης μάσησις μασητά μασητήρ μάσθλημα μάσθλης μασθλήτινος μασθός μασθωτόν μασι- μασίγδουπος Μασίστης Μασίστρης μασκαύλης μάσκη μάσμα μασουάφιον μασουχᾶς μάσπετον Μασσαγέται μᾶσσαι Μασσαλία Μασσαλιώτης Μασσανάσσης μασσάομαι μάσσεται μᾶσσον μασσότερον μάσσω μάσσων μάστα μαστάζω μασταλίδες Μαστανάβας μάσταξ μαστάριον μασταρύζω μαστεία μάστειρα μαστείω μάστευσις μαστευτέον μαστευτής μαστεύω μαστήρ μαστήριος μαστιάω μαστιγέω μαστιγία μαστιγίας μαστιγιάω μαστίγιον μαστιγονομέομαι μαστιγονόμος μαστιγοφορέω μαστιγοφόρος μαστιγόω μαστιγώσιμος μαστίγωσις μαστιγωτέος μαστιγωτικός μαστίζω μαστίκτειρα μαστίκτωρ μάστιξ μαστίον μάστις μαστιστής μαστιχᾶτον μαστιχάω μαστιχέλαιον μαστίχη μαστιχηρά μαστίχινος μαστίω μαστόδεσμος μαστόδετον μαστοειδής Μαστορίδης μαστός μαστρεία μαστρικός μαστροπεία μαστροπεύω μαστροπικός μαστροπίς μαστροπός μαστροπώδης μαστρός μαστροφός μαστρυλλεῖον μάστρυς μαστύς μαστώδης Μάστωρ μασύντης μασχαλέον μασχάλη μασχαλήττει μασχαλιαία μασχαλίζω μασχάλιον μασχαλίς μασχαλίσματα μασχαλισμός μασχαλιστήρ μασχαλόν ματᾴζω ματαιάζω ματαιοβαστάκτης ματαιόκομπος ματαιοκοπία ματαιολογέω ματαιολογία ματαιολόγος ματαιολοιχός ματαιομοχθέω ματαιοποιός ματαιοπονέω ματαιοπόνημα ματαιοπονία ματαιοπόνος ματαιοπραγέω ματαιοπώγων μάταιος ματαιοσύνη ματαιότεκνος ματαιοτεχνία ματαιότης ματαιουργός ματαιόφημος ματαιοφρονέω ματαιοφροσύνη ματαιόφρων ματαιοφωνία ματαιόφωνος ματαιόω ματαϊσμός Μάταλλος μάταν μάταξα ματάω ματευτής ματεύω ματέω μάτη μάτημι μάτην μάτηρ ματήρ ματία ματίζω ματίη ματιολοιχός μάτιον μάτος ματραδελφεός ματρόδοκος ματρόθεν ματρομάτωρ ματρόπολις ματροπόλος ματρυιά ματρυλεῖον μάτρυλλος μάτρως ματταβεῖ Ματταθίας ματτυάζω ματτύη ματτυοκόπης μαῦδι μαῦλις μαυλιστήπιον μαυλιστήριον μαυλιστής μαυρός Μαυρουσία Μαυρούσιος μαυρόω Μαύσσωλλος Μαυσώλειον Μαύσωλος μαφόριον μαφόρτης μάχα μάχαιρα μαχαιρᾶς μαχαιρίδιον μαχαῖριν μαχαίριον μαχαιρίς μαχαιρίων μαχαιριωτός μαχαιροδέτης μαχαιροθήκη μαχαιροκοπέω μαχαιρομαχέω μαχαιροποιεῖον μαχαιροποιός μαχαιροπώλης μαχαιροπώλιον μαχαιρουργός μαχαιροφορά μαχαιροφορέω μαχαιροφόρος μαχαιρόφυλλον μαχαιρώνιον μαχαιρωτός μαχαίτας μαχανά Μαχανεῖος Μαχανεύς Μαχανίς Μαχανῖτις μαχατάρ μαχατάς μαχάω Μαχάων μαχειόμενος μαχετέον μαχετέος μάχη μαχήμων μάχηνδε μαχητέον μαχητής μαχητικός μαχητός μάχιμος μαχιμώδης μαχλάς μαχλεύομαι μάχλης μαχλικός μαχλοίονας μαχλοίων μάχλος μαχλοσύνη μαχλότης Μαχμά μάχομαι μαχομένως μάψ μαψαῦραι μαψίδιος μαψιλόγος μαψιτόκος μαψίφωνος μαψυλάκας μάψωτος μάω μγʹ μδʹ μεʹ Μεγάβαζος Μεγαβάτης μεγαβρεμέτης Μεγάβυζος μεγάβυξος μεγαδαίμων μεγαδάκτυλος Μεγάδης μεγάδωρος μεγαθαμβής μεγαθαρσής μέγαθος μεγάθυμος μεγαίνητος Μέγαιρα μεγαίρω μεγακήτης μεγακλεής Μεγακλέης Μεγάκλεια μεγακυδής μεγαλάδικος μεγαλαλκής μεγαλάμπρως μεγαλάμφοδος μεγαλάνδροι μεγαλανορία μεγαλάνωρ μεγαλάρτια μεγαλάρτιος μεγάλαρτος μεγαλαυχέω μεγαλαύχημα μεγαλαύχην μεγαλαυχής μεγαλαυχητέον μεγαλαύχητος μεγαλαυχία μεγάλαυχος μεγαλεῖος μεγαλειότης μεγαλειωτός μεγαλέμπορος μεγαλεπίβολος μεγαλεπίβουλος μεγαληγορέω μεγαληγορία μεγαλήγορος μεγαληνορία μεγαλήνωρ μεγαλήτωρ μεγαλήφατος μεγαλίζομαι μεγαλικώτατος μεγαλκής Μεγάλλειον μεγαλόβιος μεγαλοβλαβής μεγαλοβόας μεγαλοβόος μεγαλόβοτος μεγαλόβουλος μεγαλοβρεμέτης μεγαλόβρομος μεγαλόβρυχος μεγαλόβωλος μεγαλογάστωρ μεγαλογκία μεγαλογνωμονέω μεγαλογνωμοσύνη μεγαλογνώμων μεγαλογραφέω μεγαλογραφία μεγαλοδάπανος μεγαλόδενδρος μεγαλόδηλος μεγαλοδοξία μεγαλόδοξος μεγαλόδουλος μεγαλόδους μεγαλοδυναμία μεγαλοδύναμος μεγαλοδωρέομαι μεγαλοδωρία μεγαλόδωρος μεγαλοειδῶς μεγαλοείμων μεγαλοεργέω μεγαλοέργημα μεγαλοεργής μεγαλοεργία μεγαλοεργικός μεγαλοεργός μεγαλόζηλος μεγαλόζωνος μεγαλοημέρευσις μεγαλόηχος μεγαλόθριξ μεγαλόθυμος μεγαλόθυτον μεγάλοιτος μεγαλοκαμπής μεγαλόκαρπος μεγαλόκαυλος μεγαλόκερως μεγαλοκευθής μεγαλοκέφαλος μεγαλοκίνδυνος μεγαλοκλεής μεγαλοκμής μεγαλοκοίλιος μεγαλόκολπος μεγαλόκορος μεγαλοκόρυφος μεγαλόκοτος μεγαλόκρακτος μεγαλοκρατής μεγαλοκράτωρ μεγαλόκτυπος μεγαλοκύμων μεγαλόκωλος μεγαλόλαλος μεγαλόμαζος μεγαλομανής μεγαλόμασθος μεγαλομέρεια μεγαλομερής μεγαλομέτωπος μεγαλομήτηρ μεγαλόμητις μεγαλόμικρος μεγαλόμισθος μεγαλομοιρία μεγαλομυκητής μεγαλομυστήριον μεγαλόνοια μεγαλόνοος μεγαλοπάθεια μεγαλοπάρῃος μεγαλοπενθής μεγαλόπετρος μεγαλοπλούσιος μεγαλόπλουτος μεγαλόπνοος μεγαλοποιέω μεγαλοπόλεμος μεγαλόπολις Μεγαλοπολίτης μεγαλοπολίτης μεγαλοπόνηρος μεγαλόπορνος μεγαλόπους μεγαλοπραγία μεγαλοπραγμοσύνη μεγαλοπράγμων μεγαλοπρέπεια μεγαλοπρεπής μεγαλοπτέρυγος μεγαλόπτωχος μεγαλόπυλος μεγαλόρινος μεγαλορρέκτης μεγαλορρημονέω μεγαλορρημονία μεγαλορρημοσύνη μεγαλορρήμων μεγαλόρριζος μεγαλορρώξ μεγάλος μεγαλόσαρκος μεγαλοσθενής μεγαλόσκιος μεγαλοσμάραγος μεγαλοσοφιστής μεγαλόσπλαγχνος μεγαλοστάφυλος μεγαλόσταχυς μεγαλοστένακτος μεγαλόστερνος μεγαλόστηθος μεγαλόστομος μεγαλόστονος μεγαλόσφυκτος μεγαλοσχήμων μεγαλοσώματος μεγαλόσωμος μεγαλότεχνος μεγαλότης μεγαλότιμος μεγαλότολμος μεγαλότοξος μεγαλοτράχηλος μεγαλουργέω μεγαλουχία μεγαλοῦχος μεγαλοφανής μεγαλοφαρής μεγαλοφεγγής μεγαλόφθαλμος μεγαλόφιλος μεγαλόφλεβος μεγαλοφρονέω μεγαλοφροσύνη μεγαλόφρων μεγαλοφυής μεγαλοφυΐα μεγαλόφυλλος μεγαλοφωνέω μεγαλοφωνία μεγαλόφωνος μεγαλόχαρτος μεγαλοχάσμων μεγαλοψόφητος μεγαλόψοφος μεγαλοψυχέω μεγαλοψυχία μεγαλόψυχος μεγαλύνω μεγαλώδυνος μεγάλωμα μεγαλώνυμος μεγαλωπός μεγάλως μεγαλωστί μεγαλωσύνη μεγαλωφελής Μεγαμηδεΐδης μεγάμυκος μεγάνωρ Μεγαπένθης Μέγαρα Μεγάρα Μέγαράδε Μεγαρεύς Μεγάρη Μεγαρίζω Μεγαρικός Μεγαρίς Μεγαριστί Μεγαρόθεν Μεγαροῖ μέγαρον μέγαρόνδε Μέγαρος μέγαρσις μεγαρτός μέγας Μέγας μεγασθενής μεγάσυρνος μεγασχιδής μεγάτιμος μεγάτολμος μεγαυχής μεγαύχητος Μεγαφέρνης μεγεθικός μεγεθόομαι μεγεθοποιέω μεγεθοποίησις μεγεθοποιός μέγεθος μεγεθουργία μεγεθόω μεγεθύνω μεγήρατος μεγήριτος Μέγης Μέγιλλος μεγιστάν μεγιστᾶνες μεγιστεύω μεγιστοάνασσα μεγιστοπάτωρ μεγιστόπολις μέγιστος μεγιστόσωμος μεγιστότιμος Μεγιστώ μεγύτης μέδεα Μεδεών μεδέων μεδιμναῖος μέδιμνος Μέδοισα μέδομαι μέδος Μέδουσα μέδω Μέδων μέδων μέζεα μέζων μεθαιρέω μεθάλλομαι μεθάμερα μεθαμέριος μεθάπτομαι μεθαρμογή μεθαρμόζω μεθάρμοσις μεθεδράζω μεθείω μεθεκτέον μεθεκτέος μεθεκτικός μεθεκτός μεθέλεσκε μεθελίτης μεθελκυστέον μεθέλκω μεθέμεν μέθεξις μεθέορτος μεθέπω μεθερμηνευτικός μεθερμηνεύω μεθερπύζω μεθέρπω μέθεσις μεθετέον μεθέτερος μεθετικός μέθη μεθήκω μέθημαι μεθημερινός μεθημέριος μεθημοσύνη μεθήμων μεθίδρυσις μεθιδρύω μεθιζάνω μεθίημι μεθιππεύω μεθίπταμαι μεθιστάνω μεθίστημι μέθλην μεθό μεθοδεία μεθόδευμα μεθοδευτέον μεθοδευτής μεθοδευτικός μεθοδεύω μεθοδηγέω μεθοδικός μεθόδιον μεθοδίτης μέθοδος μεθολκή μεθομήρεος μεθομιλέω μεθομοίωσις μεθόπιον μεθόπωρον μεθορίζω μεθόριος μεθορκόω μεθορμάομαι μεθορμίζω μέθυ μεθυδότης μεθυδριάς μεθυδρίδες Μεθυδριεύς Μεθύδριον μεθυδώτης μεθυμναῖος μεθύμνιον μεθυπάρχω μεθυπερβατῶς μεθυπῖδαξ μεθυπλήξ μεθυποδέομαι μεθυποστρέψιμος μεθυπόστρωσις μεθυποχώρησις μεθύσης μεθύσιον μέθυσις μεθύσκω μέθυσμα μεθυσοκότταβος μέθυσος μεθυσοχάρυβδις μεθυστάς μεθύστερος μεθυστής μεθυστικός μεθύστρια μεθυσφαλέω μεθυσφαλής μεθυτρόφος μεθυχάρμων μεθύω Μεθώνη μειαγωγέω μειαγωγός μεῖγμα μείγνυμι μειδάμων μειδάω μείδημα μειδίαμα Μειδίας μειδίασμα μειδιασμός μειδιαστικός μειδιάω μεῖδος Μειδυλίδαι Μειδύλος μειζονάκις μειζονία μειζονότης μειζόνως μείζων μείης μείλανι μεῖλαξ μείλγμα μείλια μείλιγμα μειλικτήριος μειλικτικός μειλικτός μείλικτρα μειλίνεος Μειλινόη μείλινος μείλιξις μείλιον μειλίσσω μειλίχη μειλιχία μειλιχιεῖον μειλιχίη μειλίχιος μείλιχμα μειλιχόβουλος μειλιχόγηρυς μειλιχόδωρος μειλιχόθυμος μειλιχόμειδος μείλιχος μειλιχόφωνος μειλιχώδης μεῖξις μεῖον μειονεκτέω μειονεκτικός μειονεξία μειόνως μειοπυρεξία μειότης μειουρία μειόφρων μειόω μειρακεύομαι μειρακιεία μειρακιεξαπάτης μειρακιεύομαι μειράκιον μειρακιόομαι μειρακίσκη μειρακίσκος μειρακιώδης μειρακιωδία μειρακύλλιον μεῖραξ μείρομαι μείς μεῖστος μεῖχμα μείωμα μείων μειώνυμος μείωσις μειωτέον μειώτης μειωτικός μειωτός μελάγγαιος μελαγγραφής μελάγκαρπος μελάγκερως μελαγκευθής μελάγκολπος μελαγκόμης μελαγκορυφίζω μελαγκόρυφος μελάγκουρος μελάγκραιρα μελαγκράνινος μελαγκρανίς μελαγκρήπις μελάγκροκος μελάγκωπος μελαγχαίτης μελάγχιμος μελαγχίτων μελάγχλαινος μελάγχλωρος μελαγχολάω μελαγχολία μελαγχολικός μελάγχολος μελαγχολώδης μελαγχροιής μελάγχροος μελάγχρως μελάθρα μέλαθρον μελαθρόω μέλαινα μελαινάς μελαινίς μελαινονεφής μελαινόρινες μελαίνω μελαμβαθής μελαμβαφής μελάμβιος μελάμβοος μελαμβόρειος μελάμβροτος μελάμβωλος μελαμεῖον μελαμπαγής μελάμπεπλος μελαμπέραμον μελαμπέταλος μελαμπεταλοχίτων μελάμπετρος μελαμπόδεια μελαμποδεῖον μελαμπόδιον μελαμπόρφυρος Μέλαμπος Μελάμπους μελάμπους μελαμπράσιον μελάμπρῳρος μελάμπτερος μελάμπυγος μελάμπυρον μελαμφαής μελαμφαρής Μελάμφυλλον μελάμφυλλος μελάμφωνος μελαμψήφις μελαμψίθιος μελάμψωρος μέλαν μελανάγριος μελανάετος μελαναθὴρ μελαναθήρ μελάναιγις μελαναίων μελαναυγής μελανδανέως μελάνδειρος μελάνδετος μελανδίνης Μελανδῖται μελανδόκος μελανδόχιον μελάνδρυον μελάνδρυος μελάνδρυς μελανειδέω μελανειμονέω μελανειμοσύνη μελανείμων Μελανεύς μελανέω μελάνζοφος μελάνζωνος μελάνζωτος μελανηφόρος μελανθέα μελανθέλαιον μελάνθεμον μελάνθεον Μελανθεύς μελανθής μελάνθινος μελάνθιον Μελάνθιος Μέλανθος μελάνθριξ Μελανθώ μελάνια μελανία μελανίζω μελάνιον Μελάνιππος μελάνιππος μελανίχροος μελανόβροχος μελανόγειος μελανόγραμμος μελανοδέρματος μελανοδοχεῖον μελανοειδής μελανοείμων μελανόεις μελανόζυξ μελανόθριξ μελανοκάρδιος μελανοκιοεργός μελανόκολπος μελανοκόμης μελανόκωλος μελανόμαλλος μελανόμματος μελανόν μελανονεκυοείμων μελανονεφής μελανόομαι μελανοπλόκαμος μελανοποιός μελανόπους μελανόπτερος μελανοπτέρυξ μελανόπωλος μελανορράβδωτος μελανόρριζον μελανός μελανοσπαλάκισσα μελάνοσσος μελανόστερφος μελανόστικτος μελανόστολος μελάνοστος μελανοσυρμαῖος μελανοσώματος μελανότης μελανουργός μελανουρίς μελάνουρος μελανόφαιος μελανόφθαλμος μελανόφλεψ μελανοφορέω μελανοφόρος μελάνοφρυς μελανόφυλλος μελανόχλωρος μελανόχροος μελανόχρως μέλανσις μελάνσπερμον μελάνστερνος μελαντειχής μελάντερος μελαντηρία μελαντήριον μελαντραγής μελάνυδρος μελάνω μελανώδης μελανῶπις μελάρρινος Μέλας μέλας μέλασμα μελασμός μέλδομαι μέλδω μέλε μελεάγριον μελεαγρίς Μελέαγρος μελέαγρος μελεάζω μελεαί μελεγγραφής μελεδαίνω μελεδαντός μελεδηθμός μελέδημα μελεδήμων μελεδών μελεδωνεύς μελεδώνη μελεδωνός μέλει μελέϊνος μελεϊστί μελεοπαθής μελεοπόνος μέλεος μελεόφρων μελερόν μελεσίπτερος μελέτα μελεταίνω μελετάω μελέτη μελέτημα μελετηρός μελέτησις μελετητέος μελετητήριον μελετητικός μελετητός μελέτωρ μέλη μεληδόν μεληδών μέλημα Μέλης Μελησίας μελησίμβροτος Μελήσιππος μελησμός μελητέον μελητέος μελητής Μελητίδης Μέλητος μέλι Μελία μελία μελιαδής Μελίαι μελίαμβοι μελίβδεσθαι μελιβόας Μελίβοια μελίβρομος μελιγαθής μελίγαρυς μελίγδουπος μελιγενέτωρ μελίγηρυς μελίγληνος μελίγλωσσος μέλιγμα μελιειδής μελίεφθον μελίζω μελίζωρος μελίη μελιηγενής μελιηδής μελίθρεπτος μελίθροος μελίϊνος μελίκακι Μελικέρτας μελίκηρα μελικήριον μελικηρίς μελίκηρον μελίκηρος μελικηρώδης μελίκομπος μελικός μελικράς μελίκρατον μελίκρητον μελίκταινα μελικτάς μελικτής μελιλώτινος μελίλωτον μελίμηλον μελίνεως μελίνη μέλινον μέλινος Μελινοφάγοι μελιοῦχος μελίπαις μελίπηκτον μελίπνοος μελιπτέρωτος μελίπτορθος μελιρραθάμιγξ μελίρροθος μελίρροος μελίρρυτος μέλις μελίσδω μελισιδωνοφρυνιχήρατα μελίσκιον μέλισμα μελισμάτιον μελισμός μελίσπονδα μέλισσα μελισσαῖος μελίσσειος μελισσεύς μελισσήεις μελισσία μελίσσιος μελισσοβότανον μελισσόβοτος μελισσοκόμος μελισσοκράς μελισσονόμος μελισσόομαι μελισσοπόλος μελισσοπόνος μελισσόρυτος Μέλισσος μελισσοσόος μελισσότευκτος μελισσότοκος μελισσοτρόφιον μελισσοτρόφος μελισσουργεῖον μελισσουργέω μελισσουργία μελισσουργικός μελισσουργός μελισσοφάγος μελισσοφάτνη μελισσόφονος μελισσόφυλλον μελισσόφυτον μελίσσω μελισσών μελισταγής μελίστακτος μελιστής μελιστί Μελιταῖος μελίτεια μελίτειον μελιτερπής μελιτέτροπα Μελίτη μελιτηρός Μελιτίδης μελίτινος μελίτιον Μελιτίς μελιτισμός μελιτίτης μελιτοειδής μελιτόεις μελιτόν μελιτοποιέω μελιτοποιός μελιτοπωλέω μελιτοπώλης μελιτόρρυτος μελιτουργέω μελιτουργία μελιτοῦς μελιτοῦττα μελιτόφυλλον μελιτόχροος μελιτόω μέλιττα μελίτταινα μελίττιον μελιττοπηχέω μελιττοπόλος μελιττοτρόφιον μελιττουργός μελιττώδης μελιττών μελιτώδης μελίτωμα μελίτωσις μελίφθογγος μελιφόρος μελίφρων μελίφυλλον μελίφυρτος μελίχλωρος μελίχματα μελιχοίρινα μελίχροος μελιχρός μελιχρότης μελίχρυσος μελιχρώδης μελίχρως μέλκα μέλκιον μελλάκιον μέλλαξ μελλάρχων μελλέβιος μελλείρην μελλειρονία μελλέποσις μελλέπταρμος μελλέφηβος μέλλημα μέλλησις μέλλησμα μελλησμός μελλητέον μελλητέος μελλητής μελλητιάω μελλητικός μελλιέρη μελλίχιος μελλιχόμειδος μέλλιχος μελλιχόφωνος μελλόγαμβρος μελλόγαμος μελλογυμνασίαρχος μελλοδειπνικός μελλοθάνατος μελλοκούρια μελλονικιάω μελλόνυμφος μελλόπαις μελλόποσις μελλοπρόεδρος μελλοπρύτανις μελλυμέναιος μέλλω μελλώ μελογραφία μελογράφος μελοθεσία μελοκοπέω μελοκόπησις μελοκοπία μελοκόπος μέλομαι μελοποιέω μελοποιητής μελοποιΐα μελοποιός μέλος μελοτυπέω μελουργέω μελουργός μελουρίς μέλοψ μέλπηθρα μέλπηθρον μελπήτωρ μέλπομαι Μελπομένη Μελπόμενος μέλπω μελπῳδός μελύδριον μέλω μελῳδέω μελῴδημα μελώδης μελῳδητικός μελῳδητός μελῳδία μελῳδικός μελῳδός μέμαα μεμαθημένως μεμαίκυλον μεμακυῖα μεμαώς μέμβλεται μέμβλωκα μεμβράδιον μεμβραδοπώλης μεμβράνα μέμβραξ μεμβράς μεμβραφύα μεμβρίδιον μεμελανωμένως μεμελετηκότως μεμελετημένως μεμελημένως μεμελλημένως μεμερισμένως μεμετιμένος μεμετρημένως μεμηκώς μέμηλα μέμηλε μεμηνιμένως μεμηνότως μεμηχανημένως μεμιασμένως μεμιγμένως μεμισημένως Μέμμιος μέμνεο μεμνέῳτο Μεμνόνειον Μεμνόνειος μεμνονίδες Μέμνων μεμοιραμένως μεμολυσμένως μέμονα μεμονωμένως μεμόρηται μεμόριον μεμορυχμένα μεμουνωμένος μεμπτέος μεμπτός μεμυδότος μέμυκα μέμφειρα μεμφητός μεμφίδες Μέμφις Μεμφίτιον μέμφομαι μεμφωλή μεμψιβολέω μεμψιμοιρέω μεμψιμοιρητέον μεμψιμοιρία μεμψίμοιρος μέμψις μέν μεναίχμης Μένανδρος μένανδρος μενάσσει Μενδαῖος Μένδη Μένδης μενεαίνω μενεγχής μενεδήϊος Μενέδημος μενέδουπος Μενεκλῆς Μενεκράτης μενεκράτης μενέκτυπος Μενελάϊον Μενελαΐς Μενέλαος Μενέλας μενεμάχος μενεμηλάδες Μενέξενος μενεπτόλεμος Μενεσθεύς Μενέσθης Μενέσθιος Μενεσθώ μενετέον μενετέος μενετικός μενετός μενεφύλοπις μενεχάρμης μένημα μενητέον μενθήρη μενθηρίζω Μενίππη μέννης μενοεικής Μενοικεύς μενοινάω μενοινή μενοινής Μενοιτιάδης Μενοίτιος μένος μεντάγρα Μέντης μεντιόπον μέντοι μέντοινε μέντον Μεντορουργής Μέντωρ μένω Μένων μέρα μεράρχης μεραρχία Μεργάνη μέργιζε μέρεια Μεριδάρπαξ μεριδάρχης μεριδαρχία μεριδαρχικά μερίδιον μεριζομένως μερίζω μερικεύω μερικός μέριμνα μερίμναμα μεριμνάω μερίμνημα μεριμνητής μεριμνητικός μεριμνοποιέω μεριμνοποιός μεριμνοτόκος μεριμνοφροντιστής μερινων μερίς μέρισμα μερισμός μεριστέον μεριστής μεριστικός μεριστός μεριτεία μεριτεύομαι μερίτης μεριτικός μερμαίρω Μερμερίδης μερμέριος Μέρμερος μέρμερος μέρμηρα μερμηρίζω μερμηρικοί μερμίλλων μέρμις Μερμνάδαι μέρμνος μερόεν Μερόλας μέρομαι Μερόπα Μέροπες μεροπήϊος μεροποιός μεροποσπόρος μέρος Μέροψ μέροψ μέρτρυξ μερύτης μές μέσαβον μεσαβόω μεσάγκυλον μεσάγριος μεσάδιος μεσάζω μεσαῖος μεσαιπόλιος μεσαίτατος μεσαίχμιον μέσακλον μεσακόθεν μέσακτος μεσαμβρίη μεσάραιον μεσάτιον μέσατος μεσαύλη μεσαύλιον Μεσαύλιος μεσαύλιος μέσαυλον μέσαυλος μεσαύχην μέσδων μεσεγγυάω μεσεγγύη μεσεγγύημα μεσεγγυόομαι μεσέγγυος μεσεγγύωμα μεσειδιόω μεσεμβολέω μεσεμβόλημα μεσεμβόλησις μεσεμβολία μεσέμβολος μεσεντέριον μεσέρκειος μεσευθύς μεσεύς μεσεύω μέση μεσηγύ μεσήεις μεσῆλιξ μεσημβρία μεσημβριάζω μεσημβριάς μεσημβριάω μεσημβρίζω μεσημβρινός μεσήμβριον μεσήμβριος μεσημβριστός μεσημέριος μεσήπειρος μεσηρεύω μεσήρης μέσης μεσήτιος Μέσθλης μεσιάνη μεσίδιον μεσίδιος μεσιδιόω μεσιτεία μεσιτεύω μεσίτης μέσκος μέσμα μεσοβασιλεία μεσοβασίλειος μεσοβασιλεύς μεσόβιος μεσόβραχυς μεσόγαια μεσόγαιος μεσογάστωρ μεσόγεως μεσογεωτικός μεσογονάτιον μεσόγραφος μεσοδάκτυλον μεσοδάκτυλος μεσοδερκής μεσόδμη μεσόδοκον μεσοδόμιον μεσόδομος μεσοειδής μεσόζευγμα μεσοζύγιος μεσόθεν μεσόθριξ μέσοι μεσόκενος μεσόκλαστος μεσοκνήμιον μεσόκοιλος μεσόκοπος μεσοκουράδες μεσόκουρος μεσόκρανον μεσοκρινής μεσοκύνιον μεσόκωλον μεσολαβέω μεσολαβής μεσολάβησις μεσόλαβος μεσολάνιον μεσόλευκος μεσομάζιον μεσόμακρος μεσομέλας μεσομηνία μεσομήνιον μεσομήρια μεσόμνη μεσομφαλία μεσομφάλιον μεσόμφαλος μέσον μεσόνεοι μεσονεφής μεσονύκτιος μεσόνυξ μεσοπαγής μεσοπέρδην μεσοπερσικός μεσόπλατος μεσοπλεύριος μεσόπλουτος μεσοπόλιος μεσόπολις μεσοπόντιος μεσοπορέω μεσοπορία μεσοπορικόν μεσοπόρος μεσοπόρφυρος μεσοποτάμιος μεσοπτερύγια μεσόπτωτα μεσοπύγιον μεσοπύλη μεσοπύργιον μεσόριον μεσόρομβος μεσορραγής μέσος μεσοσέληνον μεσοστάτης μεσόστενος μεσοστροφωνίαι μεσοστύλιον μεσοσυλλαβέω μεσοσυλλαβία μεσόσφαιρος μεσοσχιδής μεσοταγής μεσότακτος μεσοτείχιος μεσότης μεσότοιχον μεσότοιχος μεσοτομέω μεσότομος μεσοτριβακόν μεσοτρίβας μεσοτριβής μεσότυχος μεσουρανέω μεσουράνημα μεσουράνησις μεσουράνιος μεσουράνισμα μεσούριον μέσουροι μεσοφάλακρος μεσοφανής μεσοφαράγγιον μεσοφέρδην μεσόφθαλμος μεσόφθεγμα μεσοφλέβιον μεσόφρυον μεσόχθων μεσόχλοος μεσόχορος μεσοχρόνιος μεσόχροος μεσόχωρος μεσόω μεσπίλη μέσπιλον μεσπιλώδης μέσπλη μεσπόδι Μέσσα μέσσαβον Μεσσάλας Μεσσάνα Μεσσάνιος Μεσσάπιος μέσσατος μέσσαυλος Μέσση μεσσηγυδορποχέστης μεσσηγύς Μεσσηΐς Μεσσήνη Μεσσήνιοι Μεσσήνιος μεσσήρης μεσσογενής μεσσόγεως μεσσόθεν μεσσόθι μεσσοικέται μεσσοπαγής μεσσόπλουτον μεσσόρης μέσσορος μέσσος μεσσοτύλαρον μέστα μέστακα μέστε μεστός μεστότης μεστόω μέστωμα μέστωσις μεσύμνιον μέσφα μέσφι μεσῳδικός μεσῳδός μέσωρος μετά μεταβαίνω μεταβάλλω μεταβάπτω μεταβασανίζω μετάβασις μεταβατέον μεταβάτης μεταβατικός μεταβατός μεταβιάζομαι μεταβιβάζω μεταβιβαστέος μεταβιόω μεταβλαστάνω μεταβλέπω μετάβλημα μεταβλητέον μεταβλητέος μεταβλητικός μεταβλητός μεταβοθρεύω μεταβολά μεταβολεύς μεταβολή μεταβολία μεταβολικός μεταβολιμαῖος μετάβολος μεταβούλευμα μεταβουλεύω μεταβουλία μετάβουλος μετάβρασκος μετάγγελος μεταγγίζω μεταγγισμός Μεταγείτνια Μεταγείτνιος Μεταγειτνιών μεταγενής μεταγεννάω μεταγίγνομαι μεταγιγνώσκω μετάγνοια μεταγνώμη μετάγνωσις μεταγραμματίζω μεταγραμματισμός μεταγραπτέον μεταγραφεύς μεταγραφή μεταγραφικός μεταγράφω μετάγω μεταγωγεύς μεταγωγή μεταγωγός μεταδαίνυμαι μεταδειπνέω μεταδετέον μεταδετέος μεταδεῦσαν μεταδέχομαι μεταδέω μεταδήμιος μεταδιαιτάω μεταδιαταγή μεταδιατάσσω μεταδιατίθεμαι μεταδιδάσκω μεταδίδωμι μεταδιεράω μεταδιοικέω μεταδιοίκησις μεταδίομαι μεταδιορθόω μεταδιόρθωσις μεταδιορισμός μεταδιωκτέον μεταδίωκτος μεταδιώκω μεταδίωξις μεταδοκέω μεταδοξάζω μεταδόρπιος μεταδόσιμον μετάδοσις μεταδοτέον μεταδοτέος μεταδότης μεταδοτικός μεταδουλόω μετάδουπος μεταδρομάδην μεταδρομή μετάδρομος Μετάδως μέταζε μεταζεύγνυμι μεταζήτησις μετάθεσις μεταθετέον μετάθετος μεταθέω μεταθύω μεταιβολία μεταΐγδην μεταΐζω μεταιονάω μεταίρω μεταΐσσω μεταιτέω μεταίτης μεταίτησις μεταίτιος μεταίφνιος μεταιχμεῖ μεταίχμιον μεταίχμιος μεταιωρέομαι μετακαθέζομαι μετακαθίζω μετακαθοπλίζω μετακαινίζω μετακαλέω μετακάρπιον μετακατασκευάζω μετακατασκευή μετακατατροπή μετακαταχέω μετακαταψύχομαι μετάκειμαι μετακενόω μετακεντρίζω μετακεράννυμι μετάκερας μετακέρασμα μετακιάθω μετακινέω μετακίνημα μετακίνησις μετακινητέος μετακινητός μετακιόνιον μετακιρνάω μετακλαίω μετακλάω μετακλείω μετακληρουχέω μετάκλησις μετακλητέος μετάκλητος μετακλίνω μετάκλισις μετακλύζω μετακοιμάομαι μετακοιμίζομαι μετακοίμιος μετάκοινος μετακοίνωνος μετακόκκω μετακολουθέω μετακομιδή μετακομίζω μετακόμισις μετακομιστέος μετακόνδυλοι μετακόπτω μετακοσμέω μετακόσμησις μετακόσμιος μετακρούω μετακτέον μετακτίζω μετακυκλέομαι μετακυλίνδω μετακύμιος μετακύνιον μετακύριον μεταλαγχάνω μεταλαμβάνω μεταλγέω μεταλγής μεταλδήσκω μεταλήγω μεταληπτέον μεταληπτικός μετάληψις μεταλισχευτέον μεταλλαγή μεταλλακτέον μεταλλακτήρ μεταλλακτός μετάλλαξις μεταλλάρχης μεταλλάσσω μετάλλατος μεταλλάω μεταλλεία μεταλλεῖον μεταλλεύς μετάλλευσις μεταλλευτής μεταλλευτικός μεταλλευτός μεταλλεύω μεταλλήγω μεταλλίζομαι μεταλλικός μεταλλίτης μεταλλοιόω μεταλλοίωσις μέταλλον μεταλλουργεῖον μεταλλουργέω μεταλλουργός μετάλμενος μεταλογίζομαι μεταλόγιον μεταλωφέω μεταμάζιος μεταμάθησις μεταμαίομαι μεταμανθάνω μεταμείβω μετάμειψις μεταμέλει μεταμέλεια μεταμελέτη μεταμελητικός μεταμελητός μεταμελλησμός μεταμέλομαι μετάμελος μεταμέλπομαι μεταμήθεια μεταμίγνυμι μεταμίσγω μεταμισθόω μεταμορφόω μεταμόρφωσις μεταμοσχεύω μεταμπίσχω μεταμυθεύομαι μεταμφιάζω μεταμφιέννυμι μεταμώλιος μεταμώνιος μεταναγιγνώσκομαι μεταναιετάω μεταναιέτης μεταναπείθω μετανάστασις μετανάστατος μεταναστεύω μετανάστης μετανάστιος μετανάστρια μεταναφέρω Μετάνειρα μετανέομαι μετανέρχομαι μετανθέω μετανιπτρίς μετανίσομαι μετανίστημι μετανοέω μετανόημα μετανοητικός μετάνοια μεταντλέω μέταξα μεταξάβλαττα μεταξάριος μετάξιον μέταξον μεταξύ μεταξυλογία μεταξύτης μεταξωτός Μέταπα μεταπαθῶς μεταπαιδαγωγέω μεταπαιδεύω μεταπαιδιά μεταπαιφάσσομαι μεταπαραδίδωμι μεταπαράδοσις μεταπαραλαμβάνω μεταπαραλλάσσω μεταπαρατίθημι μεταπαύομαι μεταπαυσωλή μεταπείθω μεταπειράομαι μεταπείρω μεταπειστός μεταπεμπτέος μετάπεμπτος μεταπέμπω μετάπεμψις μεταπεσσεύω μεταπέταμαι μεταπήγνυμι μεταπηδάω μεταπήδησις μεταπίνω μεταπιπίσκω μεταπιπράσκω μεταπίπτω μετάπλασις μεταπλασμός μεταπλάσσω μεταπλαστικός μεταπλέω μεταπλόμενοι μετάπλοος μεταπνέω μεταπνοή μεταποιέω μεταποιή μεταποίησις μεταποιητέον μεταποίνιος μεταπομπή Μεταπόντιον Μεταπόντιος μεταπόντιος μεταπορεύδην μεταπορεύομαι μεταποροποιέω μεταποροποίησις μεταποτέον μετάπρασις μεταπράτης μεταπρεπής μεταπρέπω μεταπτοιέω μετάπτωσις μεταπτωτικός μετάπτωτος μεταπύργιον μεταπυργίς μεταπωλέω μεταρδεύω μεταρίθμιος μεταρράπτω μεταρρευματίζω μεταρρευματισμός μετάρρευσις μεταρρέω μεταρριζόω μεταρριπίζω μεταρρίπτω μετάρροια μεταρρυθμέω μεταρρυθμίζω μεταρρύθμισις μεταρρυθμιστέον μεταρρυθμόω μετάρρυσις μεταρσιολεσχέω μεταρσιολέσχης μεταρσιολεσχία μεταρσιολογικός μετάρσιος μεταρσιόω μέταρσις μεταρυσμόω μεταρχή μετάρχιος μετασεύομαι μετασκαίρω μετασκάπτω μετασκευάζω μετασκευαστικός μετασκευή μετασκευωρέομαι μετασκηνόω μετασοβέω μετασπάω μετασπεύδω μετασπόμενος μέτασσα μέτασσαι μετασσεύομαι μετάσταλσις μετάστασις μεταστατέον μεταστατέος μεταστατικός μετάστατος μεταστείχω μεταστέλλω μεταστένω μεταστήθιον μεταστοιχεί μεταστοιχειόω μεταστοιχί μεταστολίζομαι μεταστοναχίζομαι μεταστρατεύομαι μεταστρατοπεδεύω μεταστρεπτέον μεταστρεπτικός μεταστρέφω μεταστροφάδην μεταστροφή μεταστρωφάω μεταστύλιον μεταστυφελίζω μετασυγκρίνω μετασυνεθίζομαι μετασυντάσσω μετασυντίθημι μετασύρω μετασυσχηματίζομαι μετασφαιρισμός μετάσχεσις μετασχηματίζω μετασχημάτισις μετασχηματισμός μετασχηματιστέον μετασχιστής μετασωματόομαι μετάταξις μετατάσσω μετατεύχω μετατίθημι μετατίκτω μετατραγῳδία μετατρέπω μετατρέφω μετατρέχω μετατροπαλίζομαι μετατροπεύω μετατροπή μετατροπία μετατροπιάζομαι μετάτροπος μετατροχαζόντως μετατρωπάομαι μετατρωχάω μετατυπόω μετατύπωσις μεταυγάζω μεταυδάω μεταῦθις μέταυλος μεταύριον μεταυτίκα μεταῦτις μεταυχένιος μεταφέρω μεταφέψω μετάφημι μεταφημίζω μεταφοιτάω μεταφορά μεταφορέω μεταφορητός μεταφορικός μεταφράζομαι μεταφράζω μετάφρασις μεταφραστής μεταφραστικός μετάφρενον μεταφρίσσω μεταφύομαι μεταφυτεία μεταφύτευσις μεταφυτευτέον μεταφυτεύω μεταφωνέω μεταφωτίζομαι μεταχάζομαι μεταχαρακτηρίζω μεταχαρακτηρισμός μεταχαράσσω μεταχάσκω μεταχειμάζω μεταχειρέομαι μεταχείρημα μεταχειρίζω μεταχείριος μεταχείρισις μεταχειρισμός μεταχειριστέος μεταχειριστικός μεταχειρόω μεταχεύομαι μεταχέω μεταχθόνιος μετάχοιρον μεταχρηματίζω μεταχρονέω μεταχρόνιος μετάχρονος μεταχρώννυμι μετάχυσις μεταχωρέω μεταχώρησις μεταψαίρω μεταψαλάσσω μεταψηφίζω μετάψυξις μετέασι μετεγγράφω μετέγγυος μετεγκεντρίζω μετεγκλίνω μετεγχέω μετείθη μέτειμι μετεῖπον μετείς μετεισάμενος μετεισβαίνω μετεισδύνω μετεισέρχομαι μετείω μετεκβαίνω μετέκβασις μετεκβιβάζω μετεκβολή μετέκγονοι μετεκδέχομαι μετεκδίδωμι μετέκδυμα μετεκδύομαι μετεκέχειρον μετέκκλιτος μετεκπνέω μετεκφώνητος μετελαύνω μετελέγχω μετέλευσις μετελευστέον μετελευστέος Μέτελλος μετεμβαίνω μετέμβασις μετεμβιβάζω μετέμμεναι μετεμπίπτω μετέμφυτος μετεμψυχόομαι μετεμψύχωσις μετενδύνω μετενδύω μετενεκτέον μετενηνεγμένως μετεννέπω μετενσωματόομαι μετενσωμάτωσις μετένταλμα μετεντίθημι μετεξαιρέομαι μετεξανίσταμαι μετεξαντλέω μετεξάρτυσις μετεξεράω μετεξέτεροι μετέπειτα μετεπιγραφή μετεπιγράφω μετεπίδεσις μετεπιδέω μετεπικαλέω μετέρασις μετεράω μέτερρος μετέρχομαι μετέσσυτο μετεσχηματισμένως μετεύαδεν μετευθύνω μετεύχομαι μετεχομένως μετέχω μετέω μετεωρέω μετεωρία μετεωρίδιον μετεωρίζω μετεώρισις μετεώρισμα μετεωρισμός μετεωριστής μετεωριστικός μετεωροθήρας μετεωροκοπέω μετεωροκόπος μετεωρολεσχέω μετεωρολέσχης μετεωρολογέω μετεωρολογία μετεωρολογικός μετεωρολόγος μετεωροποιέω μετεωροπολέω μετεωροπόλος μετεωροπορέω μετεωροπορία μετέωρος μετεωροσκοπικός μετεωροσκόπιον μετεωροσκόπος μετεωροσοφιστής μετεωροσύνη μετεωρότης μετεωροφανής μετεωροφέναξ μετεωροφρονέω μετῆλαι μέτηλυς μέτην μετηνέμιος μετήορος μετήσεσθαι μετίσχω μετιτέον μετιτῆλαι μετοιακίζομαι μετοικεσία μετοικέσιον μετοικέτης μετοικέω μετοίκησις μετοικία μετοικίζω μετοικικός μετοίκιον μετοίκιος μετοίκισις μετοικισμός μετοικιστέον μετοικιστής μετοικοδομέω μετοικονομέω μέτοικος μετοικοφύλαξ μετοιστέον μετοίχομαι μετοιωνίζομαι μετοκλάζω μετοκωχή μετολισθαίνω μετονομάζω μετονομασία μετόνομθεν μετόνυχον μετοξύ μετόπη μετόπιν μετόπισθε μέτοποι μετοπωρίζω μετοπωρινός μετόπωρον μετορμίζω μετόρχιον Μετοῦλος μετουσία μετουσιαστικός μετούσιος μετουσῶ μετοχέτευσις μετοχετεύω μετοχή μετοχικός μετοχλίζω μετοχμάζω μέτοχος μετρέω μετρήδην μετρηδόν μέτρημα μετρημάτιον μέτρησις μετρητέον μετρητέος μετρητής μετρητιαῖος μετρητικός μετρητίς μετρητός μετριάζω μετριακός μετριασμός μετριάω μετριεύομαι μετρικός μετριολογέομαι μετριολόγος μετριοπαγής μετριοπάθεια μετριοπαθέω μετριοπαθής μετριοπότης μέτριος μετριόσιτος μετριοσύνη μετριότης μετριοφιλής μετριοφροσύνη μετριόω μετροειδής μετρόκροτος μετρολογία μέτρον μετρονόμοι μετροποιέω μετροποιΐα μετροσύνθετος μέττα μέττον μετωνυμία μετωνυμικός μετώνυμος Μετώπα μετωπαδόν μετωπηδόν μετωπιαῖος μετωπίας μετωπίδιος μετωπικός μετώπιον μετωπίς μέτωπον μετωποσκόπος μετωποσώφρων μεῦ μέχρι μέχριπερ μή μὴ ἀλλά μὴ γάρ μὴ δή μή κοτε μὴ ὅπως μὴ ὅτι μὴ οὐ μὴ πολλάκις μή που μὴ πώποτε μηγενη μηδαμά μηδαμεῖ μηδαμῆ μηδαμῇ μηδαμινός μηδαμόθεν μηδαμόθι μηδαμοῖ μηδαμός μηδαμόσε μηδαμοῦ μηδαμῶς μηδάτερος μηδέ Μήδεια μήδεϊα Μήδειοι Μήδειος μηδείς μηδέν μηδέποθι μηδέποτε μηδέπω μηδεπώποτε Μηδεσικάστη μηδέτερος μηδετέρωθεν μηδετέρωσε Μηδία μηδίζω Μηδικός μήδιον μήδιος Μηδίς Μηδισμός Μηδιστί Μηδοκτόνος μηδόλως μήδομαι μηδοπόθεν μηδοπότερος Μῆδος μῆδος Μηδοσάδης μηδοστισοῦν μηδοσύνη μηδοτίη Μηδοφόνος μηθαμά μηθαμόθεν μηθαμοῦ μηθαμῶς μηθείς μηθέτερος μηθίδη Μήθυμνα Μηθυμναῖος Μηθώνη μῆκα μηκάζω μηκάομαι μηκάς μηκασμός μηκεδανός μηκέτι μηκή μηκηθμός μηκητικός μηκικός Μηκιστεύς Μηκιστηϊάδης μήκιστος μηκόθεν μηκοποιέω μῆκος μήκοτε μηκότης Μηκύβερνα Μηκυβερναῖος μήκυνσις μηκυντέον μηκυντικός μηκύνω μηκυσμός μήκων μηκωνάριον μηκώνειος Μηκώνη μηκωνικός μηκώνιον μηκωνίς μηκωνῖτις μηκωνοειδής μηκωνοφόρος μηλάνθεμον μηλάνθη μηλάπιον μηλάτης μηλάτων μηλαφάω μηλέα μηλεανορεῖ μηλέη μήλειος μήλη Μηλιάδες Μηλιάς μηλιαυθμός Μηλιεύς μηλίζω μηλινοειδής μηλινόεις μήλινος Μήλιος Μηλίς μηλίς μηλίσκον μηλίτης μηλιωτός μηλόβαι μηλοβατέω μηλοβαφής Μηλόβιος μηλοβολέω Μηλόβοσις μηλοβοσκός μηλοβότας μηλοβοτέω μηλοβοτήρ μηλοβότης μηλόβοτος μηλογενής μηλοδαΐκτας μηλοδόκος μηλοδροπῆες μηλοδωράκινον μηλοειδής μηλοθύτης μηλόκαρπον μηλοκίτριον μηλοκόμος μηλοκοπικός μηλοκτόνος μηλοκυδώνιον μηλολόνθη μηλομαχία μηλόμελι μῆλον μηλονομεύς μηλονόμης μηλονομιαῖος μηλονόμος μηλοπάρειος μηλοπέπων μηλοπλακοῦς Μῆλος μηλός μηλοσκόπος μηλοσόη μηλόσπορος μηλοσσόος μηλοσφαγέω μηλοσφαγία μηλοτρόφος μηλοῦχος μηλοφόνος μηλοφορέω μηλοφορία μηλοφόρος μηλοφύλαξ μηλόφυλλον μηλόχρους μῆλοψ μηλόω μηλώδης μήλωθρον μηλών Μήλων μηλώσιος μήλωσις μηλωτή μηλωτίς μηλωτρίδιον μηλωτρίς μήμη μημωτά μήν μήνα μηναγυρτέω μηναγύρτης μηναῖος μηνάνθος μηνάς μήνη μηνιάζω μηνιαῖος μηνίαμα μηνιάρχης Μηνιασταί μηνιαστεία μηνιάω μηνίγγιον μηνιγγότρωτος μηνιγγοφύλαξ μῆνιγξ μηνιεῖος μηνίζω μηνιθμός μήνιμα μήνιον Μήνιος μῆνις μηνίσκος μηνιταῖος μηνιτής μηνίω μηνογένειον Μηνόδωρος μηνοειδής μηνόρηκτος μήνυμα μήνυσις μηνυτέον μηνυτήρ μηνυτής μηνυτικός μηνυτρίζομαι μήνυτρον μηνύτωρ μηνύω μῆον Μῄονες Μῃονίη Μῃονίς μήποθεν μήποτε μήπω μήπως μῆρα μηρία μηριαῖος μῆριγξ μηρίζω μήριθμος μήρινθος μηρίον Μηριόνης μηρίς μήρισμα μηροκαυτέω μηροκήλη μηροραφής μηρός μηροτραφής μηροτυπής μήρυγμα μηρυκάζω μηρυκάομαι μηρυκίζω μηρυκισμός μήρυμα μηρυμάτιον μήρυξ μηρύομαι μήρυσμα μής Μήστωρ μήστωρ μήτε μήτειρα μήτηρ μήτι μητιάω μητίετα μητίζομαι μήτιμα μητιόεις μητίομαι μητιόωσα μήτις μῆτις μήτοι μῆτος μήτρα μητραγυρτέω μητραγύρτης μητράδελφος μητράζω μητραλοίας μητρανοίκτης μητράριον μητρεγχύτης μήτρη μήτρια μητριάζω μητριάς μητρίδιος μητρίζω μητρικός μητρίς Μητρογαθής μητρογαμία μητρογάμος μητροδίδακτος μητρόδοκος Μητρόδωρος μητροήθης μητρόθεν μητροκασιγνήτη μητροκοίτης μητροκολωνεία μητροκτονέω μητροκτονία μητροκτόνος μητροκωμία μητρόληπτος μητρολῴας μητρομανία μητρομήτωρ μητρομιξία μητρομίξιον μητρόξενος μητροπάτωρ μητρόπολις μητροπολίτης μητροπολιτικός μητροπόλος μητρορραίστης μητρόρριπτος μητροτύπτης μητροφθόρος μητροφόνος μητροφόντης μητρυιά μητρυιάζω μητρυιή μητρυιογάμος μητρυιός μητρυιώδης μητρῳακός μητρῴζω μητρώϊος μητρώιος μήτρων μητρωνυμικός Μητρῷον μητρῷος μήτρως μητρῳσμός μηχανάομαι μηχανάριος μηχανάω μηχανεύομαι μηχανεύς μηχανή μηχάνημα μηχάνησις μηχανητέον μηχανητέος μηχανητής μηχανητικός μηχανητός μηχανικός μηχανῖτις μηχανιώτης μηχανογράφος μηχανοδίφης μηχανόεις μηχανοπανουργία μηχανοποιέω μηχανοποίημα μηχανοποιΐα μηχανοποιός μηχανορραφέω μηχανορράφος μηχανοστάσιον μηχανοσφαιροποιΐα μηχανοτευχέω μηχανουργία μηχανουργός μηχανοφόρος μηχάνωμα μῆχαρ μήχι μῆχος Μῄων μθʹ μία μιαιγαμία μιαίνω μιαιφονέω μιαιφονία μιαιφόνος μίανσις μιάντης μιαντός μιαρία μιαρόγλωσσος μιαρός μιαρότης μιαροφαγέω μίασμα μιασμός μιάστωρ μίαχος μίγα μιγάδην μιγάδις μιγάζομαι μιγάς μίγδα μίγδαν μίγδην μιγδηράζειν μιγής μίγμα μῖγμα μιγματοπώλης μιγμός μίγνυμι Μίδας Μιδέα Μιδέαθεν Μιδεᾶτις Μίδεια Μιδυλίδαι μιεῖν μιερός μιηφόνος Μιθραδάτειος Μιθραδάτης Μιθραῖον Μιθράκανα Μίθρας Μιθριακός Μιθριδάτης μίθρος μικιχιζόμενος μικκοπρεπής μικκός μικκότρωγος μικκύλος μίκλας μικός μικραδικητής μικραίτιος μίκρασπις μικραῦλαξ μικρέμπορος μικροβασιλεία μικροβασιλεύς μικρόβοτρυς μικρόβωλος μικρογένειος μικρόγενυς μικρογλάφυρος μικρογνωμοσύνη μικρογραφέω μικρογραφία μικροδοσία μικρόδουλος μικροθαύμαστος μίκροθεν μικροθυμία μικρόθυμος μικροκαμπής μικροκαρπία μικρόκαρπος μικροκενόσπουδος μικροκέφαλος μικροκίνδυνος μικροκλέπτης μικροκοίλιος μικρόκομψος μικρολεγής μικροληψία μικρολογέομαι μικρολογητέον μικρολογία μικρολόγος μικρόλυπος μικρομεγέθης μικρομελής μικρομέρεια μικρομερής μικρομετρέω μικρόμισθος μικρόμματος μικρόμυρτος μικρόνησος μικρόπλεον μικρόπνους μικροποιέω μικροποιός μικροπολιτεία μικροπολίτης μικροπολιτικός μικροπόνηρος μικρόπους μικροπρέπεια μικροπρεπής μικροπρόσωπος μικρόπτερα μικροπτέρυξ μικροπύρηνος μίκρορραξ μικρόρριν μικρορροπύγιος μικρόρρωξ μικρός μικρόσαρκος μικροσιτία μικρόσιτος μικροσκελής μικρόσοφος μικρόσπερμος μικρόσπλαγχνος μικρόσταχυς μικρόστηθος μικρόστομος μικρόσφαιρον μικροσφυκτέω μικρόσφυκτος μικροσφυξία μικροτεχνία μικρότης μικροτοκιστής μικρότοπος μικροτράπεζος μικροτράχηλος μικρότριχος μικροφάγος μικρόφθαλμος μικροφιλοτιμία μικροφιλότιμος μικροφροσύνη μικρόφρων μικροφυής μικροφυΐα μικρόφυλλος μικροφωνία μικρόφωνος μικροχαρής μικρόχωρος μικροψυχέω μικροψυχία μικρόψυχος μικρύνω μικρώνυμος μικτέον μῖκτο μικτός μικτότης μικτόχροος μικύθειος μικύθινον μίκυθος μῖλαξ Μιλήσιος Μιλησιουργής Μίλητος μιλιάζω μιλιαρήσιον μιλιάριον μιλιασμός μίλιον μιλλός μῖλος μιλτάριον μιλτεῖον μίλτειος μιλτεύς μιλτηλιφής Μιλτιάδης μίλτινος μιλτίτης μιλτοκάρηνος μιλτολογέω μιλτοπάρηος μιλτόπρεπτος μιλτόπρῳρος μίλτος Μιλτοφοριών μιλτοφυρής μιλτόχρως μιλτόω μιλτώδης μιλτωρυχία μιλτωρύχος μιλτωτός μιλφός μίλφωσις Μίλων Μιλώνιος μιμαίκυλον Μιμαλλών μιμάξασα μίμαρκυς Μίμας μιμάς μίμαστα μιμαυλέω μίμαυλος μιμεία μιμέομαι μιμηλός μίμημα μίμησις μιμητέος μιμητής μιμητικός μιμητός μιμήτωρ μιμία μιμίαμβοι μιμικός μιμιχμός μιμνάζω μιμνᾴσκω Μιμνέρμειον μιμνήσκω μίμνω μιμόβιος μιμογράφος μιμολογέομαι μιμολόγος μιμορτοβία μῖμος μιμώ μιμῳδός μίν μιν μίνδαξ Μίνδαρος Μίνδιος μίνδις Μινέρουιον μίνθα μινθόβαψ μίνθος μινθόω μίνθωνος μίνιον Μιντουρναῖοι Μιντούρνη Μινύαι μινυανθής Μινυάς Μινύας Μινύεια Μινύειος μινύζηον Μινυήιος μινυθέω μινύθημα μινύθησις μινυθικός μινύθω μινυθώδης μίνυνθα μινυνθάδιος μινυνθάνω μινύον μινύριγμα μινυρίζω μινύρισμα μινυρισμός μινυρίστρια μινύρομαι μινυρός μινυώριος μινύωρος μίνω Μινῴα Μινώη Μινώϊος Μινωΐς Μίνως Μινώταυρος μίξ μιξ- μιξαίθρια μιξάνθρωπος Μιξαρχαγέτας μιξαρχαγέτας μιξέλληνες μιξεριφαρνογενής μιξίαμβος μιξίας μίξιμος μίξις μιξοβάρβαρος μιξοβόας μιξογενής μιξοδία μιξοθάλασσος μιξόθηλυς μιξόθηρ μιξόθηρος μιξόθριξ μιξόθροος μιξοιφία μιξόλευκος μιξολύδιος μιξολυδιστί μιξόμβροτος μιξονόμος μιξοπάρθενος μιξοπόλιος μιξόπυος μιξοφρύγιος μίξοφρυς μιξοφυής μιξόχλωρος μιργάβωρ μιρράνης μίρτουλον μισαγαθία μισάγαθος μισαδελφία μισάδελφος μισαθήναιος μισαλάζων μισαλέξανδρος μισαλήθης μισαλληλία μισάλληλος μισάμπελος μισανδρία μίσανδρος μισανθρωπέω μισανθρωπία μισάνθρωπος μισαπόδημος μισαργυρία μισάρετος μίσασθαι μισγάγκεια μισγοδία Μισγόλας μίσγω μισέλλην μίσεργος μισέρως μισεταιρία μισέταιρος μίσευμα μισέω μισηδονία μίσηθρον μισήλιος μίσημα μισήνερως μισητέος μισήτη μισητής μισητία μισητίζω μισητικός μίσητος μισητός μίσητρον μισθαποδοσία μισθαποδότης μισθαποχή μισθάριον μισθαρνέω μισθάρνης μισθαρνητικός μισθαρνία μισθαρνικός μισθάρνισσα μίσθαρνος μισθαρχίδης μίσθιος μισθοδοσία μισθοδοτέω μισθοδότης μισθοδουλία μισθόδουλος μισθόδωρος μισθοκαρπία μισθομολογία μισθοπιπράσκω μισθοποιέομαι μισθοπρασία μισθός μισθουργός μισθοφορά μισθοφορέω μισθοφορητέον μισθοφορητέος μισθοφορία μισθοφορικός μισθοφόρος μισθόω μίσθωμα μισθωμάτιον μισθωσιμαῖος μισθώσιμος μίσθωσις μισθωτεύω μισθωτήριον μισθωτής μισθωτικός μισθωτός μισθώτρια