τ τʹ τʼ τά ταβαίτας ταβάλα Τάβαλος ταβάσιος ταβέλλα ταβελλάριος ταβελλίων ταβερνοδύτης τάβλα ταβλάριος ταβλίζω ταβλίον ταβλιόπη ταβλιστήριον ταβλιστής τάβλον ταβλοπάροχος τάβλωμα ταβλωτός ταγά ταγαῖος ταγαρίζα ταγατίζων ταγγή ταγγίασις ταγγίζω ταγγός ταγεία ταγείς τάγευμα ταγεύω ταγέω ταγή ταγήν ταγηνάριον ταγηνίας ταγηνίζω ταγήνισις ταγηνισταί ταγηνιστός ταγηνίτης ταγηνοκνισοθήρας τάγηνον ταγηνοστρόφιον τάγιλος τάγμα ταγματάρχης ταγματικός ταγμάτιον ταγός ταγοῦχος τάγυρι τάγχαρας ταγώνιον τᾷδε τάδην ταθείς ταθρίσιον Ταιναριεύς Ταίναρος ταινί ταινία ταινιάζω ταινίδιον ταινίν ταινιοειδής ταινίον ταινιόπωλις ταινιόω ταινιώδης Ταινιωτικός ταινιωτικός ταιννί ταΐτης τακερός τακερόχρως τακερόω τακέρωσις τακηρός τάκιστα τακτέον τάκτης τακτικός τακτόμισθος τακτός τάκω τάκων τάλα ταλαεργός Ταλαιμένης ταλαίμοχθος τάλαινα Ταλαιονίδας Ταλαϊονίδης ταλαιπωρέω ταλαιπώρημα ταλαιπώρησις ταλαιπωρία ταλαιπωρίζω ταλαιπωρικός ταλαιπωρισμός ταλαίπωρος ταλαίφρων ταλακάρδιος ταλανίζω ταλαντάω ταλαντεία ταλαντεύω ταλαντιαῖος ταλαντιεῖος ταλαντισμός τάλαντον ταλαντόομαι ταλαντοῦχος ταλάντωσις Ταλαός ταλαός ταλαπαθής ταλαπείριος ταλαπενθής ταλάπης ταλάριον ταλαρίσκος τάλαρος τάλας ταλασήϊος ταλασία ταλάσιος ταλασιουργέω ταλασιουργία ταλασιουργικός ταλασιουργός ταλασίφρων ταλάσσαι ταλάσσῃς ταλαύρινος ταλάφρων ταλάωρ Ταλθύβιος ταλίκος τᾶλις τἄλλα ταλῶς τάμε ταμεία ταμεῖον ταμεσίχρως ταμία τάμια ταμιακός ταμίας ταμιεία ταμιείδιον ταμιεῖον ταμίευμα ταμίευσις ταμιευτήριον ταμιευτής ταμιευτικός ταμιεύτωρ ταμιεύω ταμίη ταμίης ταμικός ταμιοῦχος ταμιόω Ταμιράδαι ταμισίνης ταμίσιον τάμισος τάμνω τᾶμον τάν τᾶν τἄν Τάν Τάναγρα τανάγρα Ταναγραϊκή Ταναγραῖος Ταναγρικός ταναήκης ταναηχέτης τάναι ταναίμυκος Τάναϊς ταναίχαλκος ταναόδειρος ταναός ταναύπους ταναϋφής τανάχαλκος ταναῶπις τανεῖαι τανηλεγής τανήλοφος τανθαρύζω τανί τάνις Τάνις τανισια τανίσφυρος τανίφυλλος ταννί τανταλάσσεται τανταλεία Ταντάλειος Τανταλίδης τανταλίζω Τανταλίς τανταλόομαι Τάνταλος τανυ τάνυ τανύγληνος τανύγλωσσος τανυγλώχιν τανυγλώχις τανύδρομος τανυέθειρα τανυήκης τανυῆλιξ τανυηχέτα τανυηχής τανύθριξ τανυκνήμις τανύκνημος τανύκραιρος τανυκρήπις τάνυμαι τανυμήκης τανῦν τανύπεπλος τανύπλεκτος τανύπλευρος τανυπλόκαμος τανύπους τανύπρεμνος τανύπρωρος τανύπτερος τανυπτέρυξ τανύπτορθος τανύρριζος τανύρρινος τανύρροιζος τανυσίδρομος τανυσίπτερος τανυσιπτέρυγος τάνυσις τανυσίσκοπος τανύσκιος τανύσκομαι τανύστροφος τανυστύς τανύσφυρος τάνυται τανύτριχος τανυφάντης τανύφθογγος τανύφλοιος τανύφυλλος τανυχειλής τανύω ταξᾶτος ταξείδιον ταξεώτης ταξιαρχέω ταξιάρχης ταξιαρχία ταξιαρχικός ταξίαρχος ταξίλοχος ταξιόζωτος ταξιόομαι τάξις ταξίφυλλος ταξιώτης τάξος ταπεινολογία ταπεινός ταπεινότης ταπεινοφρονέω ταπεινοφροσύνη ταπεινόφρων ταπεινόψυχος ταπεινόω ταπείνωμα ταπείνωσις ταπεινωτέον ταπή τάπης ταπητάριος ταπητέμπορος ταπήτιον ταπίδιον ταπιδυφάντης ταπιδύφος τάπις ταπιτάριος ταπιτᾶς ταπιτιοῦχος ταπρῶτα ταρ τάρ τάραγμα ταραγμός ταρακτήριον ταράκτης ταρακτικός ταρακτός τάρακτρον ταράκτωρ τάρανδος Ταραντιναρχέω Ταραντιναρχία Ταραντίναρχος Ταραντινίδιον Ταραντινίζω Ταραντίνινος Ταραντῖνοι Ταραντῖνον Ταραντῖνος ταραξίας ταραξικάρδιος ταραξίπολις ταράξιππος ταραξιππόστρατος τάραξις Τάρας ταράσσω ταραχά ταραχή ταραχοποιός τάραχος ταραχώδης ταρβαλέος ταρβάλυξ ταρβαρέον ταρβέω τάρβη ταρβήεις τάρβος ταρβοσύνη ταρβόσυνος ταργαίνω ταργάνη τάργανον ταργανόομαι Ταργηλιών Ταργυηνός τάρες ταριχᾶς ταριχεία ταριχεῖον ταριχέμπορος ταρίχευσις ταριχευτήρ ταριχευτής ταριχευτικός ταριχευτός ταριχεύω ταριχηγός ταριχηΐη ταριχηρός ταρίχιον τάριχον ταριχόπλεως ταριχοποιέω ταριχοπράτισσα ταριχοπωλέω ταριχοπώλης ταριχοπώλιον τάριχος ταριχοφαγία ταριχώτης Ταρκύνιος ταρμύσσω Τάρνη ταρνόν ταρόν τάρπη ταρπήμεναι ταρπῆναι τάρριον τάρροθος ταρρός ταρσῆται ταρσικάριος Ταρσικός ταρσικοϋφικός Ταρσογενής ταρσόομαι Τάρσος Ταρσός ταρσός ταρσόω ταρσώδης τάρσωμα ταρσωτός Ταρτάρειος ταρταρίζω Ταρταρίζω ταρταρίτης Ταρταρίτης ταρταρόπαις Ταρταρόπαις Τάρταρος ταρταροῦχος Ταρταροῦχος ταρταρόφρουρος Ταρταρόφρουρος ταρταρόω Ταρταρόω Ταρταρώδης ταρτάρωσις Ταρτάρωσις ταρτημόριον Ταρτήσσιος Ταρτησσός ταρφέες ταρφειός Τάρφη τάρφθη τάρφος ταρφύς ταρχάνιον ταρχύω τάσις τάσσω τατᾶ τάτα ταταλίζω τατάομαι τατί τατικός τατός τατύρας ταῦ Ταυγέτα Ταϋγέτη Ταΰγετον Ταύγετον ταυληρόντα ταυράριος ταυραφέτης ταυράω Ταυρεασταί ταυρεία ταύρειος ταυρειών ταυρελάτης ταυρέλαφος ταυρεόμορφος ταύρεος Ταυρεών ταυρηδόν ταυρηλάτης ταυριάω ταυρίδιον ταυρίζω ταυρικός ταυρινάδαι ταυρίνδα ταυρίνη Ταύριος Ταυρίων ταυροβόας ταυροβόλιον ταυροβόλος ταυροβόρος ταυρογαστρικός ταυρογάστωρ ταυρογενής ταυροδέτης ταυρόδετος ταυροδιδαξία ταυροδράκαινα ταυροειδής ταυροθηρία ταυροθύσια ταυροθυτέω ταυρόθυτος ταυροκαθάπτης ταυροκαθάψια ταυροκάρηνος ταυροκένται ταυροκέρκουρος ταυρόκερως ταυροκέφαλος ταυρόκολλα ταυρόκολλον ταυροκολλώδης ταυρόκρανος ταυροκράτης ταυροκτονέω ταυροκτόνος ταυρομαχία ταυρομέτωπος ταυρόμορφος ταυρόομαι ταυροπάρθενος ταυροπάτωρ Ταυροπόλια ταυροπόλος ταυρόπους ταυροπρόσωπος ταυρόπρῳρος Ταῦρος ταῦρος ταυροσφαγέω ταυροσφάγος ταυροτενής ταυροφάγος ταυροφανής ταυρόφθαλμος ταυρόφθογγος ταυροφόνος ταυροφόρος ταυροφυής ταυροχόλια Ταυρώ ταυρώδης Ταυρών ταυρῶπις ταυρωπός ταυρωτικός ταΰς ταΰσιος ταῦτα ταύτᾳ ταὐτάζω ταύτῃ ταὐτίζω ταὐτογραφέω ταὐτοδυναμέω ταὐτοειδής ταὐτοέπεια ταὐτοεπέω ταὐτοῖος ταὐτοκλινής ταὐτολογέω ταὐτολόγημα ταὐτολογία ταὐτολογικῶς ταὐτολόγος ταὐτόματον ταὐτομήκης ταὐτόνοια ταὐτόνομος ταὐτόομαι ταὐτοπάθεια ταὐτοποδία ταὐτοποιέω ταὐτοποιός ταὐτοπολυλογέω ταὐτός ταὐτοσήμαντος ταὐτόσημος ταὐτοσυλλαβέω ταὐτότης ταὐτοφανής ταὐτόφωνος ταὐτόω ταὔτωμα ταὐτώνυμος ταφαιών τάφειμα ταφεῖν ταφεῖος ταφεύς ταφεών ταφή ταφήϊος ταφικόν Τάφιοι Τάφιος τάφιος ταφοειδής τάφος Τάφος ταφρεία τάφρευμα τάφρευσις ταφρευτής ταφρεύω τάφρη ταφροβολέω ταφροειδής ταφροποιέω τάφρος ταφρώδης ταφρωρύχος τάφρωσις ταφών τάχα ταχέως ταχεωστί ταχίζω ταχινά ταχίνας ταχινός τάχιστα ταχίων τάχος ταχυάλωτος ταχυβάμων ταχυβάτης ταχυβλαστία ταχύβλαστος ταχύβουλος ταχύγαμος ταχύγηρος ταχύγλωσσος ταχυγονία ταχύγονος ταχυγράφος ταχυδαής ταχύδακρυς ταχυδινής ταχυδρομέω ταχυδρομία ταχυδρόμος ταχυειλής ταχυεργής ταχυεργία ταχυεργός ταχυήρης ταχυθανασία ταχυθάνατος ταχύιππος ταχυκάρδιος ταχυκατάφορος ταχυκίνησις ταχυκίνητος ταχυκρίσιμος ταχυμαθής ταχυμάχης ταχυμετάβολος ταχύμηνις ταχύμητις ταχύμορος ταχύμυθος ταχυναυτέω ταχύνοια ταχύνω ταχυπαθής ταχυπειθής ταχυπέτης ταχυπλοέω ταχυπλοΐα ταχύπλοος ταχυπνοέω ταχύπνοια ταχύπομπος ταχύπορος ταχύποτμος ταχύπους ταχύπτερνος ταχυπτερορρυέω ταχύπτερος ταχύπωλος ταχύρροθος ταχύρροος ταχύρρωστος ταχύς ταχυστροφάλιγξ ταχυτάς ταχύτεκνος ταχυτής ταχυτόκος ταχυφθίμενος ταχυφυής ταχύφωνος ταχυχειλής ταχύχειρ ταχυχειρία τάων ταωνικός ταώνιος ταώς τάως τε τέ τεαρσιηκις τεαύτα τεβεις τεγγύρος τέγγω Τεγέα Τεγεάτης Τεγεατικός Τεγεᾶτις Τεγέη τεγείδιον τέγεος τέγη τεγίδιον τεγκτός τέγξις τέγος τεεῖο τεθαλυῖα τεθαρρηκότως τεθάφαται τέθηπα τέθμιος τεθμός τέθναθι τεθνακοχαλκίδας τεθολώς τεθορυβημένως τεθράϊος τεθριππεύω τεθριπποβάμων τεθριπποβάτης τέθριππος τεθριπποτροφέω τεθριπποτρόφος τεθρυλημένως τεθρυμμένως τεθυωμένος τεΐ τεῖδε τεῖδένυ τεΐν τεῖνδε τεινεσμός τεινεσμώδης τείνυμαι τείνω τεῖον τεῖος τείρεα Τειρεσίας Τειρεσίης τεῖρος τείρω τείρων Τείσανδρος τειχάριον τειχεσιπλήτης τειχέω τειχήεις τειχήρης τειχίδιον τειχίζω τειχικός τειχιόεις τειχίον τείχισις τείχισμα τειχισμός τειχιστέον τειχιστής τειχοδομέω τειχοδόμημα τειχοδομία τειχοδόμος τειχόδομος τειχοκαταλύτης τειχοκρατέω τειχολέτις τειχομαχέω τειχομάχης τειχομαχία τειχομαχικός τειχομάχος τειχομελής τειχοπόης τειχοποιέω τειχοποιία τειχοποιικός τειχοποιός τεῖχος τειχοσεισμοποιός τειχοσκοπία τειχοφυλακέω τειχοφύλαξ τειχύδριον τείχωμα τειχωτός τείως τέκε τεκετόνος τεκμαίρομαι τεκμαίρω τέκμαρ τέκμαρσις τεκμαρτέος τεκμαρτικός τεκμαρτός τεκμήριον τεκμηριόω τεκμηριώδης τεκμηρίωμα τεκμηρίωσις Τέκμησσα τεκμορεῖοι τεκμορεύω τέκμωρ τεκνίδιον τεκνίον τεκνογέννητος τεκνογονέω τεκνογονία τεκνογόνος τεκνοδαίτης τεκνοδότης τεκνόεις τεκνόθρεπτος τεκνοκτονέω τεκνοκτονία τεκνοκτόνος τεκνόκτονος τεκνολέτειρα τέκνον τεκνοπαράδοτος τεκνοποιέω τεκνοποίησις τεκνοποιητικός τεκνοποιία τεκνόποινος τεκνοποιός τεκνοραίστης τεκνοσπορία τεκνοσπορικός τεκνοσπόρος τεκνοσσόος τεκνοστοργής τεκνοτροφέω τεκνοτροφία τεκνοτρώκτης τεκνουργία τεκνοῦς τεκνοφαγία τεκνοφάγος τεκνοφονέω τεκνοφόνος τεκνόω τέκνωμα τέκνωσις τεκοκτόνος τέκον τέκος τέκταινα τεκταίνομαι Τεκταῖον τεκτόναρχος τεκτονεῖον τεκτονεύω τεκτονέω τεκτονία Τεκτονίδης τεκτονικός τεκτονουργός τεκτονόχειρ τεκτοσύνη τέκτων Τέκτων τεκών Τελαμών τελαμών τελαμωνία Τελαμωνιάδας Τελαμωνιάδης τελαμωνίδιον τελαμωνίζω Τελαμώνιοι Τελαμώνιος τελάρχης τελάσσαι τέλβω τελδαίνειν τελεάρχης τελέαρχος τελέεις τελέθω τελειάζω τελειογονέω τελειογονία τελειογόνος τελειοκαρπέω τελειοποιέω τέλειος τελειότης τελειοτοκέω τελειοτόκος τελειουργέω τελειόω τελείω τελείωμα τελείωσις τελειωτής τελειωτικός τελενικίζω Τελενικίζω τελεογονέω τελεοδρομέω τελεοδρόμος τελεοκαρπέω τελεόμηνος Τελέοντες τέλεος Τελέσαρχος Τελεσιάδας τελεσιάζω τελεσιάς τελεσίδρομος τελεσίερος τελεσικαρπέω Τελεσικράτης τελέσιος τελεσιουργέω τελεσιούργημα τελεσιουργία τελεσιουργός τέλεσις τελεσιυργός τελεσιφάντης τελεσίφρων τελέσκω τέλεσμα τελεσμός τελεσσίγαμος τελεσσίγονος τελεσσιδώτειρα τελεσσιεπής τελεσσίερος τελεσσίνοος τελεσσίτοκος τελεσσίφρων τελεστήρ τελεστήριον τελεστής τελεστία τελεστικός τελεστός τέλεστρα τελέστρια τελέστωρ τελεσφορέω τελεσφόρησις τελεσφορία τελεσφορίων Τελεσφόρος τελεσφόρος τελετά τελεταρχέω τελετάρχης τελεταρχικός τελετή τελετής τελευτά τελευταῖος τελευτάω τελευτή τελευτητέον τελέω τελέως τελήεις τέλθει τέλθος τελιάζω τελικός τελίσκω τελλίνη τέλλις Τέλλος τέλλω τέλμα τελματιαῖος τελματόομαι τελματώδης Τελμεσσός τελμίς τέλομαι τέλος τέλοσδε τέλσας τέλσον Τελφοῦσα Τελχίς τελχιτένοντες τελωνάρχης τελωνεία τελωνεῖον τελωνέω τελώνης τελωνητής τελωνία τελωνιάς τελωνικός τελώνιον τελωνίσιμος τέλωρ τελώριος τεμαχί τεμαχίζω τεμάχιον τεμαχισμός τεμαχιστός τεμαχίτης τεμαχοπώλης τέμαχος τέμενες τεμενίζω τεμενικός τεμένιος τεμένισμα τεμενίτης τεμενῖτις τέμενος τεμενουρός τεμενοῦχος τεμενωρός Τεμέση τέμμαι τέμνω Τέμπεα Τεμπείτης Τεμπικός Τεμπόθεν τεμποῦροι Τεμπώδης τέμω τεναγίζω τεναγῖτις τεναγόομαι τέναγος τεναγώδης τενάντιον τέναρον τέναρος τένδω τένεα Τενέδιος Τένεδος τενεκοῦντι τενθεία τενθεύω τένθης τένθινοι τενθρηδών Τενθρηδών τενθρήνη τενθρήνιον τενθρηνιώδης τένθω τενοντάγρα τενοντοκοπέω τενοντότρωτος τένων τέξις τέξω τέο τεοῖο τεός τέος τεοῦ τεοῦς τέουτος τεπόριον τεπτά τεράδερμον τεράζω τέραμνον τεραμότης τεράμων τέρας τερασκόπος τέρασμα τερασπορία τεράστιος τερατεία τεράτευμα τερατεύομαι τερατίας τερατικῶς τερατισμός τερατογονία τερατογόνος τερατογραφέω τερατοεργάτης τερατολογέω τερατολόγημα τερατολογία τερατολόγος τερατόμορφος τερατόομαι τερατοποιία τερατοποιός τερατοπρόσωπος τερατοσκοπία τερατοσκόπος τερατοτοκέω τερατουργέω τερατούργημα τερατουργία τερατουργός τερατώδης τερατωπός Τερβινθεύς Τεργηστόν τερεβινθίζω τερεβίνθινος τερέβινθος τερεβινθώδης τέρεινος τερείτης τερεμίνθινος τέρεμνον τερενόχρως τερετίζω τερέτισμα τερετισμός τερέτριον τέρετρον τερέω τερηδονίζομαι τερηδονισμός τερηδών τέρην τερθρεία τερθρεύομαι τερθρεύς τερθρηδών τέρθριος τέρθρον τέρθρος τερθρωτήρ τερίκαρπον τέρμα τερμάζω τερμαστῆρες τερματίζω τερμάτιον τερματοῦχος τερμέρειον Τερμέρειον Τερμερεύς Τερμησσός τερμιεὺς τερμιεύς Τερμίλαι τερμίνθινος τέρμινθος τερμινθοφάγος τερμιόεις τέρμιος τέρμις τερμοδρομέω τερμονίζω τερμόνιος τερμοσύνη τέρμων τέρνακα τέρος Τέρπανδρος Τερπιάδης τερπικέραυνος τερπνός τερπνότης τέρπομαι τέρπος τερπός τερπότραμις τέρπω τερπωλή τερπών τερρατόν τερσαίνω τερσανόεσσα τερσιά τέρσομαι τέρτα τέρτατος τερτιοκήριος τέρυ Τερφεύς τέρφος τέρχανον τέρχνος Τερψίας τερψιεπής τερψίμβροτος τερψίνοος τέρψις τερψίφρων Τερψιχόρα Τερψιχόρη τερψίχορος Τερψίων τεσσαράβοιος τεσσαρακαίδεκα τεσσαρακαιδεκάδωρος τεσσαρακαιδέκατος τεσσαρακαιδεκέτης τεσσαρακαιεικοσίπους τεσσαρακονθήμερος τεσσαράκοντα τεσσαρακονταδραχμιαία τεσσαρακονταδύο τεσσαρακονταεννέα τεσσαρακονταετής τεσσαρακονταετία τεσσαρακοντακαιπεντάκις τεσσαρακοντακαιπεντακισχιλιοστός τεσσαρακοντάκις τεσσαρακονταμναῖος τεσσαρακονταπέντε τεσσαρακοντάπηχυς τεσσαρακοντάρουρος τεσσαρακοντάς τεσσαρακονταστάδιος τεσσαρακονταχοίνικος τεσσαρακοντήρης τεσσαρακοντόργυιος τεσσαρακόντορος τεσσαρακοντούτης τεσσαρακόσιοι τεσσαρακοσταῖος τεσσαρακοστόγδοος τεσσαρακοστός τεσσαράμηνον τεσσαράριος τεσσαρασκαιδέκατος τέσσαρες τεσσαρεσκαίδεκα τεσσαρεσκαιδεκάγωνος τεσσαρεσκαιδεκάεδρον τεσσαρεσκαιδεκαέτης τεσσαρεσκαιδεκάκις τεσσαρεσκαιδεκάμηνον τεσσαρεσκαιδεκάπηχυς τεσσαρεσκαιδεκάσημος τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβος τεσσαρεσκαιδεκαταῖος τεσσαρεσκαιδέκατος τεσσαρεσκαιδεκέτης τεσσεδάριος τεσσερακαιεβδομηκοντούτης τεσσεράκοντα τέσσερες τεσσίχου τεσσοῦτος τεταγμένως τεταγών τεταμένως τεταμιευμένως τετανικός τετανόθριξ τέτανος τετανός τετανόω τετανώδης τετάνωθρον τετάνωμα τεταραγμένως τέταρος τετάρπετο τεταρταΐζω τεταρταϊκός τεταρταῖος τεταρτεύς τεταρτημοριαῖος τεταρτημόριον τεταρτημόριος τεταρτημορίς τεταρτηρόν τεταρτήχωρον τεταρτικός τεταρτολογέω τεταρτομερίτης τεταρτομοιρία τεταρτονεικοστή τεταρτοπώλης τέταρτος τετάσθην τέταται τετεύξεται τετευχῆσθαι τετεχνημένως τέτηκα τετηρημένως τετίημαι τέτλα τέτλαθι τετμημένος τετμηώς τέτμον τετολμηκότως τέτορες τέτορθαι τετρα τετρα- τετράαχμον τετραβάμων τετραβαρής τετράβιβλος τετραβόειος τετραβόλος τετράβραχυς τετράβυρσος τετράγγουρον τετραγενής τετράγηρυς τετράγκων τετραγλώχις τετράγναθος τετραγονία τετραγράμματος τετραγραμμιαῖος τετράγραμμος τετράγυος τετραγωνέω τετραγωνία τετραγωνιαῖος τετραγωνίας τετραγωνίζω τετραγωνικός τετραγώνισμα τετραγωνισμός τετραγωνοειδής τετραγωνοπρόσωπος τετράγωνος τετραγωνότης τετραγωνώδης τετραγωνῳδία τετραδακτυλιαῖος τετραδάκτυλος τετραδαρχέομαι τετραδαρχία τετράδειον τετραδεῖον τετράδερμα τετραδικός τετράδιον τετράδιος τετραδίσκιον τετραδισταί τετραδραχμιαῖος τετράδραχμον τετράδραχμος τετράδυμος τετράδων τετράδωρος τετράεδρος τετράειδος τετραέλικτος τετραελίκωπες τετραέλιξ τετραένης τετράεντον τετραεξηκοστόν τετραερμῆς τετράετα τετραέτεια τετραετηρία τετραετηρικός τετραετηρίς τετραέτηρος τετραετής τετραετία τετραετικός τετράζευκτος τετραζυγής τετράζυγος τετράζυξ τετράζω τετραήμερος τετραθέλυμνος τετράθυρος τετραΐζω τετραίνω τετραῖον τετράϊππον τετραΐστορον τετρακαιδεκάεδρον τετρακαιδεκαέτης τετρακαιδεκάπεδος τετρακαιδέκατος τετρακαιδεκέτης τετρακαιεικοστός τετρακαιεξηκοστόν τετρακάμαρος τετρακάτιοι τετρακέρατος τετράκερως τετρακέφαλος τετράκι τετρακίνη τετρακιόνιον τετράκις τετρακισεπίπεμπτος τετρακισεφέβδομος τετρακισμύριοι τετρακισχίλιοι τετρακίων τετράκλαστος τετράκληρος τετράκλινος τετράκναμος τετράκνημος τετρακόλουρος τετράκοντα τετρακόρη τετρακόρυμβος τετρακόρωνος τετρακόσιοι τετρακοσιοστός τετρακοστά τετρακότϋλος τετρακτύς τετράκυκλος τετρακυμία τετράκωλος τετρακωμία τετράκωμος τετράλασσον τετράλινον τέτραλιξ τετραλογία τέτραλον τετραμαίνω τετραμερής τετραμερία τετραμέτρητος τετράμετρος τετραμηνιαῖος τετραμήνιος τετράμηνος τετραμναῖος τετράμνους τετραμοιρία τετράμοιρος τετράμορος τετράμορφος τέτραμος τετράμυρον τετράμφοδον τετράμφορος τετράνομον τετραντίας τέτραξ τετράξοος τετραξός τετράξων τετραοδία τετραοδῖτις τετράοδος τετραοίδιος τετραονία τετραόργυιος τετραορία τετράορος τετραούγκιον τετράπαλαι τετραπαλαιστιαῖος τετραπάλαστος τετραπεδικόν τετραπέδιον τετράπεδος τετράπεζος τετραπελεθρία τετραπηχυαῖος τετράπηχυς τετραπλασιάζω τετραπλασιαῖος τετραπλασιεπιδιμερής τετραπλάσιος τετραπλασιότης τετραπλασίων τετραπλεθρία τετράπλεθρος τετράπλευρος τετραπλῇ τετραπλόος τετράπνης τετραποδηδόν τετραπόδης τετραποδητί τετραποδία τετραποδίζω τετραποδισμός τετραποδιστής τετραποδιστί τετράποδος τετράπολις τετράπολος τετράπορος τέτραπος τετράπους τετραπροσωπινός τετραπρόσωπος τετράπτερος τετραπτερυλλίς τετράπτιλος τέτραπτο τετράπτολις τετράπτυχος τετράπτωτος τετράπυλον τετραπυργία τετραπώγων τετραπωλία τετράπωλον τετράρουρος τετράρραβδος τετράρριζος τετράρρινος τετράρρυθμος τετράρρυμος τετραρχέω τετράρχης τετραρχία τετραρχικός τέτραρχος τετράς τετρᾶς τετράσειρον τετράσημος τετρασίριον τετράσκαλμος τετρασκελής τετράσπαστος τετράσσαρον τετρασσός τετραστάδιον τετραστάδιος τετραστάσιον τετραστάτηρος τετράστεγος τετραστιχία τετράστιχος τετραστοιχεί τετραστοιχία τετράστοιχος τετράστομος τετράστοον τετράστυλος τετρασυλλαβέω τετρασύλλαβος τετρασχιδής τετράσχιστος τετράσχοινος τετρασωμία τετράσωμος τετρατία τετράτιος τετράτομος τετράτονος τέτρατος τετράτροπος τετράτροχος τετράτρυφος τετραυγής τέτραφα τετραφαλαγγάρχης τετραφαλαγγαρχία τετραφαλαγγία τετραφάληρος τετράφαλος τετραφάρμακος τετράφαται τετράφατο τετράφορος τετράφυλος τετράφυον τέτραχα τετράχειρ τετραχῇ τετραχθά τετραχίζω τετραχίτων τετρᾶχμον τετραχόθεν τετραχόθι τετραχοϊαῖος τετραχοίνικος τετράχοος τετραχορδικός τετράχορδος τετραχοῦ τετράχους τετραχρονέω τετραχρονία τετράχρονος τετράχυτρος τετράχωρος τετραχῶς τετράων τετραώνυμος τετράωτος τετρεμαίνω τέτρημαι τετρήμερος τέτρηνε τετρήρης τετρηρικός τέτρηχα τετρήχει τετρίγει τέτριξ τετρόγυος τετρόμματος τέτρομος τετρόργυιος τετρόροφος τετρούγκιον τέτροφα τέτροφεν τετρωβολιαῖος τετρωβολίζω τετρώβολον τετρώβολος τετρῳδέομαι τετρώκοντα τετρωκοντάλιτρος τετρωκοστομόριον τετρώριστος τέτρωρον τέτρωρος τετρώροφος τετρώρυγος τέττα τετταράκοντα τεττίγιον τεττιγομήτρα τεττιγόνιον τεττιγότης τεττιγοφόρας τεττιγώδης τεττίζω τέττιξ τέτυγμαι τετυγμένα τετυφωμένως τετύχηκα τετώμενοι τεῦ τεῦγμα τευθαλλίς τευθενί τευθίδιον τευθιδώδης τευθίς τευθός τεῦθος Τευθρανίδης Τεύθρας τεύθριον τεύκριον τεύκριος Τευκρός Τεῦκρος τευκτήρ τευκτικός τευκτός τεύκτωρ τευμάομαι τεῦξις τεῦς τευτάζω Τευταμίδης τευτασμός τευτάσσω τευτλίον τευτλίς τευτλόεις τεῦτλον τευτλόρριζον Τευτλοῦσσα τευτλοφακῆ τευχεσφόρος τευχέω τευχήεις τεύχημα τευχήρης τευχηστήρ τευχῖτις τευχοπλάστις τεῦχος τευχοφόρος τεῦχρος τεύχω τέφρα τεφραῖος τεφρακός τεφράς τέφρη τεφρήεις τεφρίζω τέφρινος τεφροειδής τεφρός τεφρόω τεφρώδης τέφρωσις τέχνα τεχνάζω τεχνάομαι τεχνάρχης τέχνασμα τεχνασμός τεχναστέον τεχναστός τεχνάω τέχνη τεχνήεις τέχνημα τεχνήμων τέχνησις τεχνητικός τεχνητός τεχνήτωρ τεχνικός τεχνίον τεχνιτεία τεχνίτευμα τεχνιτεύω τεχνίτης τεχνιτικός τεχνῖτις τεχνογραφέω τεχνογραφικός τεχνογράφος τεχνοδίαιτος τεχνοειδής τεχνολογέω τεχνολογητέον τεχνολογία τεχνολόγος τεχνοπαίγνιον τεχνοπαράδοτος τεχνοπωλικός τεχνοσύνα τεχνούργημα τεχνουργία τεχνουργός τεχνόω τεχνύδριον τεχνύφιον τέχνωσις τέῳ τέων τεωρεῖς Τέως τέως τζάγγη τζαγκάριος τζάπιον τῆ τῇ τῆβαι τήβεννα τηβέννειος τηβεννικός τηβεννίς τηβεννοφορέω τηβεννοφόριον τηβεννοφόρος τηγάνη τηγανητόν τηγανίζω τηγάνιον τηγανισμός τηγανιστός τηγανίτης τήγανον τῆγμα τῆδε τῇδε τῆδες τηθαλλαδοῦς τήθεον τηθεύομαι τήθη τηθία τηθίβιος τηθίς τῆθος τηθυνάκιον τήθυον Τηθύς Τήϊος τηϊουργής Τηϊουργής τηκεδονικός τηκεδών τηκόλιθος τηκτέον τηκτικός τηκτός τήκω τηλαύγεια τηλαύγημα τηλαυγής τηλαύγησις τῆλε τηλεβαθής τηλέβιος Τηλεβόαι τηλεβόας τηλεβόλος Τηλεγόνεια Τηλέγονος τηλέγονος τηλεδαπός τηλεθάω τηλεθάων τηλέθροος τηλεκλειτός τηλεκλητός Τήλεκλος τηλεκλυτός Τηλέμαχος τηλέμαχος τηλεμάχος Τήλεμος τηλέπλανος τηλέπομπος τηλέπορος Τηλέπυλος τηλέπυλος τηλεσίφαντος τηλέσκοπος τηλεσκόπος τηλεφαής τηλεφανής τηλέφαντος τηλέφατος Τηλέφειον Τηλεφίδης τηλέφιλον τηλέφιον τηλεφόρος Τήλεφος τηλεφώνιον τηλέχθων τήλη τηλία τηλίζω τηλίκος τηλικόσδε τηλικοῦτος τηλικουτοσί τηλίνη τήλινος τῆλις τήλιστος τηλίτης τηλόθε τηλόθεν τηλόθι τηλοῖ τηλόμελι τηλοπέτης τηλορός Τῆλος τηλόσε τηλοτάτω τηλοῦ τηλουρός τηλύγετος τηλύθροος τηλῶθεν τηλωπός τημέλεια τημελέω τημέλη τημελής τημελητής τημένιος τημενίς Τήμενος τήμερον Τῆμνον Τῆμνος τῆμος τημόσδε τημοῦτος τηνάκις τηνάλλως τηνεῖ τήνελλα τήνελλος Τήνερος τηνεσμός τήνης τηνίκα τηνικάδε τηνικαῦτα τηνικαυτί τηνόθι τῆνος τηνῶ τηνῶθεν τηξιμελής τηξίποθος τῆξις τῇπερ Τηρείη Τηρεύς τηρέω τήρημα Τήρης τήρησις τηρητέον τηρητέος τηρητήριον τηρητής τηρητικός τήρητρα τηρήτρια τηρός τῆτα τητάομαι τῆτες τήτη τητινός τῆτος Τηΰγετον τηΰσιος τί ἦν εἶναι τιάλλακτον τιάρα τιάρας τιαραφόρος τιάρις τιαρόδεσμον τιαροειδής τιαροφόρος τιβάθων Τίβειος Τιβεριάς Τιβεριεύς Τιβέριος τιβήν Τίβυρον τιγάς τιγγάβαρι τιγγαβάρινος Τιγράνης τιγρήϊος τίγρις τιγροειδής τίεσκον τίζω τίη τιήρης τιθαιβώσσω τϊθαίνομαι τιθάς τιθασεία τιθάσευμα τιθάσευσις τιθασευτέον τιθασευτής τιθασευτικός τιθασεύτωρ τιθασεύω τιθάσιον τιθασός τιθασοτρόφος τιθή τίθημι τιθήνα τιθηνεία τιθηνεύω τιθηνέω τιθήνη τιθήνημα τιθήνησις τιθηνητήρ τιθηνητήριος τιθηνία τιθηνοκομητέον τιθηνόκομον τιθηνός τίθησθα τίθθη τιθός Τιθραύστης τιθυμαλλίς τιθύμαλλος τιθωνόκομον Τιθωνός τικτικός τίκτω τίλα τιλάω τίλημα τιλλάρια Τίλλιος τιλλοπώγων τίλλω τίλμα τιλμάτιον τιλμός τίλος τῖλος τίλσις τιλτός τίλτρον τίλφη Τιλφῶσσα τίλων τιμά τιμαδία τιμάεις τιμαιογραφέω Τιμαιογραφέω Τίμαιος τιμαῖος τιμαιρεσίαι τιμαλφέω τιμαλφής τιμάξιος τιμάορος τιμάοχος τιμαρχία Τίμαρχος Τιμάσαρχος τιμασία τίμασις Τιμασίων τιματάς τιμαχεῖον Τιμαχεῖον τιμάω τιμάωρ τιμέω τιμή τιμήεις τίμημα τιμῆντα τιμήορος τιμήσιος τίμησις τιμητεία τιμητέος τιμητεύω τιμητήρ τιμητήριος τιμητής τιμητικός τιμητός τιμιάζω τιμικόν τιμιοπωλέω τιμιοπώλης τίμιος τιμιότης τιμιουλκέω τιμιόω τιμιώρα τιμογραφέω τιμογραφία Τιμοδημίδας Τιμόδημος τιμόεις Τιμόθεος τιμοκάριδες Τιμοκράτης τιμοκράτης τιμοκρατία τιμοκρατικός Τιμόκριτος τιμολεόντειον Τιμολεόντειον Τιμολέων Τιμόνοος τῖμος Τιμοσθένης τιμοῦς τιμουχέω τιμουχία τιμούχιον τιμοῦχος τιμόω τιμωλίτης Τιμῶλος Τίμων τιμώνιον Τιμώνιον τιμωρέω τιμώρημα τιμωρησείω τιμώρησις τιμωρητέον τιμωρητέος τιμωρητήρ τιμωρητής τιμωρητικός τιμωρία τιμωρίζω τιμωρός τίν τίνα τίναγμα τιναγμός τινάκτειρα τινακτοπήληξ τινάκτωρ τινάσσω τίνη τινθαλέος τινθός τινθυρίζω τιννύοντες τίνυμαι τίνω τίξον τιό τίοισι τίος τιός τιοτίγξ τίποτε τίπτε τιρ Τιρίβαζος τίριος Τιρύνθιος Τίρυνς Τῖρυνς τίρων τιρωνᾶτος τίς τις τισιγίτης Τισιηνός τίσις Τισιφόνη Τισσαφέρνης τιταίνω τιτάν Τιτάν Τιτᾶνες τιτάνια Τιτάνια Τιτανικός Τιτάνιος Τιτανίς τίτανις τιτανισμός τιτανογραφία Τιτανογραφία τιτανοκράτωρ Τιτανοκράτωρ τιτανοκτόνος Τιτανοκτόνος τιτανολέτης Τιτανολέτης τιτανομαχία Τιτανομαχία τιτανόομαι Τιτανόπανες τίτανος Τίτανος τιτανώδης Τιτανώδης τιτανωτός τίταξ Τιταρήσιος τίτας τιτεύω Τιτῆνες τιτήνη τίτης τιτθεία τίτθεν τιτθεύω τίτθη τιτθίδιον τιτθίζω τιτθίον τιτθίς τιτθολαβέω τιτθός τιτιγόνιον τιτίζω Τίτιος τιτίς τιτλάρια τίτλος τιτλόω Τίτος τίτος τιτουϝέσθω τιτρώσκω τιττίο τιττυβίζω τιτυννός Τιτυοκτόνος Τιτυός τιτύρας τιτύρινος τιτυρίς τιτυριστής τίτυρος Τίτυρος τιτύς τιτύσκομαι τιτώ τίφη τίφθʼ τίφινος τίφιος τῖφος τίφυον τῖφυς Τῖφυς τιφώδης τίω τλάθυμος τλάμων Τλαπόλεμος τλάω τλήθα τλήθυμος τλημόνως τλημοσύνη τλήμων τλῆναι τληπάθεια τληπαθέω τληπάθημα τληπαθής Τληπόλεμος τλησικάρδιος τλησίπονος τλῆσις τλητέος τλητικός τλητός Τλῶς τμάγεν τμήγας τμήγω τμήδην τμῆμα τμημάτιον τμηματώδης τμῆσις τμησίχρους τμητέον τμητέος τμητήρ τμητής τμητικός τμητός τμητοσίδηρος Τμῶλος τνγʹ τοάκης τόθεν τόθι τοι τοί τοιαυτί τοίγαρ τοιγάρ τοιγαροῦν τοιθορύσσω τοῖιν τοῖν τοίνυν τοῖο τοῖος τοιόσδε τοιοσδί τοιουτογνώμων τοιοῦτος τοιουτοσί τοιουτόσχημος τοιουτότης τοιουτότροπος τοιουτόχροος τοιουτώδης τοῖρ τοίσδεσι τοίχαρχος τοιχάς τοιχίδιον τοιχίζω τοιχίον τοίχιος τοιχοβάτης τοιχογραφία τοιχοδιφήτωρ τοιχοδομέω τοιχόκρανον τοιχόομαι τοιχοποιία τοιχοποιός τοιχοπυργίσκος τοιχορύκτης τοῖχος τοιχοφορέω τοιχωρυχέω τοιχωρύχημα τοιχωρυχία τοιχωρυχική τοιχωρύχος τοιχωτός τόκα τοκαδεία τοκάδερ τοκαρίδιον τοκάς τοκάω τόκειος τοκετός τοκεύς τοκεών τοκήεσσα τοκίζω τόκιον τοκίς τοκισμός τοκιστής τοκογλυφέω τοκογλύφος τοκοπράκτωρ τόκος τοκοφορέω τολάριον τόλμα τολμάεις τολμάω τόλμη τολμήεις τόλμημα τολμηρός τόλμησις τολμητέον τολμητέος τολμητής τολμητίας τολμητικός τολμητός τόλμιλλος τολοιπόν τόλυξ τολύπευμα τολυπευτικός τολυπεύω τολύπη τομά τομαῖος τομάριον Τόμαρον Τόμαρος τομαροφύλακες τομάς τομάω τομεῖον τομεύς τομεύω τομή τομιαῖος τομίας τόμιον τομίον τόμιος τομίς τομοειδής τομός τόμος Τομοῦροι Τόμυρις τοναῖος τονάριον τόνεα τονέω τονή τονθολυγέω τονθορύζω τόνθων τονιαῖος τονίζω τονικός τόνιος τονιστέον τονοειδής τόνος τονόω τονῦν τονώδης τόνωσις τονωτέον τονωτικός τοξάζομαι τοξαλκέτης τοξαλκής τοξαλλίς τοξάριον τοξαρχέω τόξαρχος τοξεία τοξελκής τόξευμα τοξεύς τόξευσις τοξευτήρ τοξευτής τοξευτικός τοξευτός τοξεύω τοξήρης τοξία τοξιανοί τοξίας τοξικός τοξιτησία τοξῖτις τοξοβέλεμνος τοξοβόλος τοξοδάμας τοξόδαμνος τοξοειδής τοξοθήκη τοξόκλυτος τόξον τοξόομαι τοξοποιέω τοξοποιία τοξοποιός τοξοσύνη τοξότας τοξοτευχής τοξότης τοξότις τοξουλκός τοξοφορέω τοξοφόρμιγξ τοξοφόρος τοξοχίτων τοξωτός τοπάεις τόπαζος τοπάζω τοπάλαι τοπαρχεῖον τοπαρχέω τοπάρχης τοπαρχία τόπαρχος τοπαστέον τοπαστικός τοπεῖον τοπέω τοπηγορία τοπήϊον τοπίζω τοπικός τόπιον τοπισμός τοπίτης τοπογραμματεία τοπογραμματεύς τοπογραφέω τοπογραφία τοπογράφος τοποθεσία τοποθετέω τοποκρατέω τοποκράτωρ τοπομαχέω τόπος τοποτηρέω τοποτηρησία τοποτηρητής τόπριν τοπρίν τοπρόσθεν τοπρῶτον τοράλλιον τόρβηλος τόργος τορδύλιον τόρδυλον τορεία τορεῖον τορέλλη τόρευμα τορεύς τόρευσις τορευτής τορευτικός τορευτός τορεύω τορέω τορητός Τορκουᾶτος τόρμα τορμικά τορμίον τόρμος τορνεία τόρνευμα τόρνευσις τορνευτήριον τορνευτής τορνευτικός τορνευτολυρασπιδοπηγός τορνευτός τορνεύω τορνία τορνίσκος τορνογραφέω τορνοειδής τορνόομαι τόρνος τορνόω τορνωτός τορογλυφεύς τορονευτός τορόνος τορός τόρος τοροτίξ τόρτυρα τορτυρόμενον τορυνάω τορυνευτός τορύνη τορυνητός τορύνω Τορώνη τοσαετής τοσάκις τοσαπλασίων τοσαυτάκις τοσαυταπλάσιος τοσαυταχῶς τοσήμερον τόσνυν τόσος τοσόσδε τοσοσδί τοσουτάριθμος τοσουτοπλάσιος τοσοῦτος τοσουτοσί τόσσαι τόσσαις τοσσάκι τοσσάτιος τοσσῆνος τόσσος τοσσόσδε τοσσοῦτος τοτέ τότε τοτελευταῖον τοτοβρίξ τοτοῖ τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ τοτρίτον τού τοῦ τοὔνεκα τοὔνομα τουράκισον Τουρούλιος τούρπαινα τουτᾶ τουτάκι τουτάκις τουτεῖ τουτεί τουτέστι τουτί τοῦτις τουτόθεν τουτῶ τουτῶθεν τοῦφος τοφιών τόφρα τραβέα τράγαινα τράγαις τραγάκανθα τραγαλέον τραγαλίζω τραγάλιον τραγαλισμός τραγανός Τραγασαῖος τραγάω τραγεῖν τράγειος τραγέλαφος τράγεος τράγη τράγημα τραγηματίζω τραγημάτιον τραγηματισμός τραγηματοπώλης τραγηματοπώλιον τραγηματώδης τραγηφόρος τραγίαμβος τραγίδιον τραγίζω τραγικεύομαι τραγικός τραγικώδης τράγινος τράγιον Τράγιος τραγίσκος τραγιστάς τραγοβάμων τραγοειδής τραγόκερως τραγοκουρικός τραγόκτονος τραγόλας τραγομάσχαλος τραγόπαν τραγόπους τραγοπρόσωπος τραγοπτισάνη τραγοπώγων τραγορίγανος τράγος τραγοσκελής τραγοφαγέω τράγω τραγῳδάριον τραγῳδεύς τραγῳδέω τραγῴδημα τραγῳδητής τραγῳδητός τραγῳδία τραγῳδικός τραγῳδιογράφος τραγῳδιοποιός τραγῳδογράφος τραγῳδοδιδάσκαλος τραγῳδοποδάγρα τραγῳδοποιητής τραγῳδοποιία τραγῳδοποιός τραγῳδός Τραιανός τρακταΐζω τρακτευτής τρακτεύω τρακτός τράκτωμα Τράλλεις τραλλόν τράμις τράμμα τράμπις τρανής τρανίαν τρανοποιέω τρανός τρανότης τρανόω τράνς τράνωμα τρανωτικός τράξ τράπεζα τραπεζεῖον τραπεζείτης τραπεζεύς τραπεζήεις τραπεζήτας τραπεζία τραπεζίας τραπέζιον τραπεζιτεία τραπεζιτεύω τραπεζίτης τραπεζιτικός τραπεζοειδής τραπεζοκόμος τραπεζόκορος τραπεζολοιχός τραπεζόπιναξ τραπεζοποιέω τραπεζοποιία τραπεζοποιός τραπεζορήτωρ τραπεζότης Τραπεζοῦς τραπεζοφόρος τραπεζόω τραπεζώ τραπεζώδης τραπέζωμα τραπεζωνία τραπέζωσις τραπείομεν τραπελίζομαι τραπέμπαλιν τράπεσδα τραπέω τραπῆναι τράπηξ τραπητέον τραπητέος τραπητής τραπητός τρασιά τραυλίζω τραυλισμός τραυλοηχέω τραυλός τραυλότης τραυλόφωνος τραύλωσις τραῦμα τραυματεία τραυματιαῖος τραυματίας τραυματίζω τραυματικός τραυμάτιον τραυμάτισμαι τραυματισμός τραυματοθεραπεύω τραυματοποιός τραύξανα τράφαλλος τραφέμεν τραφερός τράφη τράφηξ τράφος τράφω τράχε Τραχειώτης τραχεόστρακος τραχέως τραχηλάγχη τραχήλια τραχηλιαῖος τραχηλιάω τραχηλίζω τραχηλιμαῖος τραχήλιον τραχηλίς τραχηλισμός τραχηλιστήρ τραχηλιώδης τραχηλοδεσμότης τραχηλοειδής τραχηλοκοπέω τραχηλοκοπία τράχηλος τραχηλόσιμος τραχηλώδης Τραχίνιος Τραχίς τραχόομαι τρᾶχος τράχουρος τραχυβατέω τραχύδερμος τραχυδέρμων τραχυντικός τραχύνω τραχυόδους τραχυόστρακος τραχύπους τραχύς τράχυσμα τραχυσμός τραχύστομος τραχύτης τραχύφλοιος τραχυφωνέω τραχυφωνία τραχύφωνος τράχω τραχώδης τράχωμα τραχωματικός τραχών τρέ Τρεβάτιος τρεῖος τρεῖς τρεισκαίδεκα τρεισκαιδεκάγωνος τρεισκαιδεκαέτης τρεισκαιδεκάκλινος τρεισκαιδεκάμετρος τρεισκαιδεκάμηνος τρεισκαιδεκαπάλαστος τρεισκαιδεκάπηχυς τρεισκαιδεκαπλασίων τρεισκαιδεκαστάσιος τρεισκαιδεκασύλλαβος τρεισκαιδεκαταῖος τρεισκαιδεκατημόριον τρεισκαιδέκατος τρεισκαιδεκαφόρος τρεισκαιδεκάχορδος τρεισκαιδεκέτης τρεισκαιδεκήρης τρεισκαιδεκώρυγος τρείω τρέμιθος τρέμω τρέξι τρέπεδδα τρεπτέον τρεπτέος τρεπτικός τρεπτός τρεπτότης τρέπω τρεσᾶς τρέστης τρέφος τρεφουργία τρέφω Τρεφώνιος τρεχέδειπνος τρέχις τρέχνος τρέχω τρέψις τρεψίχρως τρέω τρηγαλέον τρηδών τρῆμα τρηματίζω τρημάτιον τρηματόεις τρηματώδης τρήμη τρῆνυ τρηρόν τρήρων τρῆσις τρητοκουρήτας τρητός τρηχαλέος Τρηχίς Τρῆχος τρηχυβατέω τρηχύνω τρηχύς τρήχω τρηχώ τρηχώδης τρι τρι- τρία τριαγμός τριάδελφος τριαδίζω τριαδικός τριάζω τρίαινα τριαινατῆρες τριαινοειδής τριαινοῦχος τριαινόω τριαινώδης τριακάδαρχος τριακαιδεκέτης τριακάς τριακάσιοι τριακάτιοι τριάκις τριάκοιστος τριακονθάμματος τριακονθήμερος τριάκοντα τριακοντάδραχμοι τριακονταδύο τριακονταετηρίς τριακονταέτης τριακονταετία τριακοντάζυγος τριακοντάκις τριακοντάκλινος τριακοντάκωπος τριακοντάμερος τριακονταμηνιαῖος τριακοντάμηνος τριακονταμναῖος τριακονταμοιρία τριακοντάμοιρος τριακονταμόριος τριακοντάπεδος τριακονταπεντάπηχυς τριακονταπέντε τριακοντάπηχυς τριακονταπλάσιος τριακοντάπους τριακοντάρουρος τριακοντάρχης τριακονταρχία τριακοντάς τριακοντάσημος τριακονταστάδιος τριακοντάσχοινος τριακοντατέσσαρες τριακοντατρεῖς τριακοντάφυλλος τριακονταχοίνικος τριακοντάχους τριακοντάχρονος τριακόντερος τριακοντετηρίς τριακοντέτης τριακοντήρης τριακοντόδραχμος τριακοντοέτης τριακοντόκωπος τριακοντόριον τριακόντορος τριακοντούτης τριακοντώρυγος τριακόσια τριακοσιεξήκοντα τριακόσιοι τριακοσιομέδιμνοι τριακοσιοστός τριακοσιόχους τριακοσταῖος τριακοστημόριον τριακόστια τριακοστόδυος τριακοστόπεμπτος τριακοστός τριακτήρ τριανδρικόν τρίανδρος τριάντα τριαντέτης τριάνωρ τριάξ τριάριοι τριάρμενος τριαρχία τριάς τριᾶς τριασμός τριάσσω τριατέτταρα τριαῦλαξ τριαύχενος τριαύχην τριβαία τριβακός τριβαλλοί Τριβαλλοί τρίβανον τριβανόω τρίβαξ τριβάρβαρος τριβάς τρίβασμος τρίβαφος τριβελής τριβεύς τριβή τριβήν τριβίδιν τρίβικος τριβικός τριβολεκτράπελος τριβολοειδῶς τρίβολος τρίβος τρίβραχυς τρίβροχος τριβυνάριον τρίβω τριβώλετερ τρίβωμος τρίβων τριβωνάριον τριβωνεύομαι τριβωνικῶς τριβώνιον τριβωνιώδης τριβωνοφορέω τριβωνοφορία τριβωνοφόρος τριβωνώδης τρίγαμος τριγένεια τριγενής τριγέννητος τριγερήνιος τριγέρων τριγίγας Τριγκαῖος τρίγλη τρίγληνος τριγλίζω τριγλίον τριγλίς τριγλῖτις τριγλοβόλος τριγλοφία τριγλοφόρος τριγλυφία τρίγλυφος τριγλώχιν τριγλώχις τριγμός τριγόλας τρίγομφος τριγονέω τριγονία τρίγονος τριγράμματος τρίγυον τριγχός τρίγων τριγωνίζω τριγωνικός τριγωνισμός τριγωνιστί τριγωνίστρια τριγωνοδεσπότης τριγωνοειδής τριγωνοκρατορέω τριγωνοκράτωρ τρίγωνον τρίγωνος τριγωνότης τρίδακνος τριδακτυλιαῖος τριδάκτυλος τρίδειρος τριδέσποτος τρίδουλος τρίδραχμος τρίδυμος τριδύναμος τρίδωρος τριέγγονος τρίειδος τριέλικτος τριέλιξ τριέμβολος τρίενος τριέσπερος τρίετες τριετήρ τριετήρης τριετηρικός τριετηρίς τριέτηρος τριέτης τριετία τριετίζω τριζυγής τρίζυγος τρίζω τριζῳδία τρίζωος τριηκάς τριήκοντα τριηκοντήμερος τριηκόσιοι τριημερία τριήμερος τριημιαρτάβιον τριημίγυον τριημικοτύλιον τριημιολία τριημίπηχυς τριημιπλίνθιον τριημιπόδιον τριημιπόδιος τριημίςεον τριημῖστατῆρα τριημιστατῆρα τριημιτόνιον τριημίτονον τριημιχοῖνιξ τριημιωβόλιον τριηραρχέω τριηράρχημα τριηράρχης τριηραρχία τριηραρχικός τριήραρχος τριηραύλης τριηρέτης τριηρημιολία τριήρης τριηρικός τριηριτεύω τριηρίτης τριηριτικός τρίηρον τριηρονόμος τριηροποιικός τριηροποιός τριθάλασσος τριθάλεια τριθαλής τριθαλλίαι τριθέλυμνος τρίθετος τριθημέρη τριθημερινός τρίθυρον τρίιππον τρικαλάμιος τρικαλίνδητος Τρικάρανος τρικάρανος τρικαρανοστρεφής τρικάρηνος τρίκαρπος τρικέλλαρον τρίκεντρον τρικεράμιον τρικέραμον τρικέρβερος τρικέφαλος Τρίκκη τρίκκος τρικλαρία τρικλιναρχία τρικλινιάρχης τρικλινικός τρικλίνιον τρίκλινος τρίκλυστος τρίκλωνος τρίκλωστος τρίκογχος τρικόκκια τρίκοκκος τρικόλλυβον τρικόλουρος τρικόλωνος τρικόνητος τρίκορος τρικόρυθος τρίκορυς τρικόρυφος τρικόρωνος τρικοτυλιαῖος τρικότυλος τρίκουρος τρίκρανος τρικράσπεδος τρίκροος τρίκροτος τρίκτειρα τρικτυαρχέω τρίκτυπος τρικτύς τρικύαθος τρίκυζα τρικυλίνδητος τρικύλιστος τρικυμία τρικώλιος τρίκωλος τρικώμαρχος τρικωμία τρίκωμος τριλάγυνος τριλγλώχις τρίλεκτος τρίλινος τρίλλιστος τρίλοβος τριλογέω τριλογία τριλοφία τρίλοφος τριμάκαιρα τρίμακρος τριμαρκισία τριμαστιγίας τριμάτιον τριμάχιον τριμελής τριμέρεια τριμερής τριμερίζω τρίμετρος τριμηνία τριμηνιαῖος τρίμηνος τριμήσιον τριμίγματος τριμίσκον τριμιτάριος τριμίτινος τρίμιτος τρῖμμα τριμμάτιον τριμματολογέω τριμμός τριμναῖος τρίμνους τρίμνως τριμοιρία τριμοιριαῖος τριμοιρίτης τρίμοιρος τρίμορος τρίμορφος τρίμυξος Τρινακρία τρινακρία τρίναξ τρινήσαρχος τρίνυκτον τριξέλλας τρίξεστον τριξός τρίξυλος τριοβολιαῖος τρίογδον τριοδέομαι τριοδήϊος τριοδία τριόδιον τριοδίτης τριοδῖτις τριοδοντία τριοδόντιον τρίοδος τριόδους τριόδων τριοειδής τρίοζος τριοῖσι τριολύμπιος τριονία Τριόπας τριοπηλίς Τριόπιον τριοπίς τριόργυιος τριόρχης τρίορχος τριοτό τριοττίς τριούγκιον τριούμβουρα τριοῦχος τριόφθαλμος τριπαγισμός τριπαία τριπαιδία τρίπαις τρίπαλαι τριπάλαιος τριπαλαιστιαῖος τριπάλαστος τρίπαλτος τριπανάγορσις τριπάνουργος τρίπαππος τριπάρθενος τριπάροδος τρίπατρος τριπάτωρ τριπάχυιος τρίπεδος τριπέδων τρίπεζαν τριπέμπελος τριπενθημιμερής τριπέρυσιν τριπέτηλος τριπετής τρίπηδος τρίπηχυς τριπιθήκινος τριπλανής τριπλανήτης τρίπλαξ τριπλασιάζω τριπλασιεπιδιμερής τριπλασιεπίπεμπτος τριπλάσιος τριπλασιότης τριπλασίων τρίπλεθρος τριπλεκής τρίπλευρος τριπλῇ τριπληγόνος τριπλόη τριπλοκία τρίπλοκος τριπλόος τριπλόω τρίπλωσις τριποδαβάκιον τριπόδειος τριπόδης τριποδηφορέω τριποδηφορικός τριποδηφόρος τριποδία τριποδίζω τριπόδιον τριπόδιος τριποδοειδής τριπόθητος τρίποκος τριπολία τριπόλιον τρίπολις τριπόλιστος τριπολιτικός τριπολῖτις τρίπολος τριπόνητος τρίπορθος τριπορνεία τρίπορνος τρίπος τρίπους τρίπρατος τριπρόσωπος τριπτέον τρίπτερος τριπτήρ τριπτήριον τρίπτης Τριπτόλεμος τριπτός τρίπτρον τριπτύς τρίπτυχος τρίπτωτος τριπύλιος τριπυλοειδής τρίπυλον τρίπυργος τρίπωλος τρίρριζος τρίρρυθμος τρίρρυμος τρίς τρισάθλιος τρισάλαστος τρισαλιτήριος τρισάλυπος τρίσαμος τρισάνθρωπος τρισάποτμος τρισαρειοπαγίτης τρισάριθμος τρισαριστεύς τρισάσμενος τρισατυχής τρισάωρος τρισβδέλυρος τρισδείλαιος τρισδύστηνος τρισεινάς τρισέληνος τρισέλικτος τρισεξάγιστος τρισεξώλης τρισέπαρχος τρισεπιβάρβαρος τρισευδαίμων τρίσεφθος τρισέχθιστος τρισέωλος τρισήμερος τρίσημος τρισκαίδεκα τρισκαιδεκάκις τρισκαιδέκατος τρισκακοδαίμων τρίσκαλμος τρισκατάπτυστος τρισκατάρατος τρισκεκορημένος τρισκελής τρισκελίς τρισκοπάνιστος τρίσλοπος τρίσμα τρίσμακαρ τρισμακάριος τρισμακάριστος τρισμακαρίτης τρισμάκαρος τρίσμεγας τρισμέγας τρισμέγιστος τρισμός τρισμύριοι τρισμυριόπαλαι τρισμυριοπλασίων τρισνέατος τρισοιζυρός τρισόλβιος τρισολυμπιονίκας τρισολυμπιονίκης τρισοῦφος τρίσοφος τρίσπαστος τρισπερίοδος τρίσπερμον τρισπίθαμος τρισπόλιον τρίσπονδος τρισπυθιονίκης τρισσάκις τρισσάτιος τρισσαχῆ τρισσεύω τρισσόζωος τρίσσοθεν τρισσόθεν τρισσοκέφαλος τρισσός τρισσόω τριστάδιος τρίσταθμος τριστάσιος τριστάτηρος τριστάτης τρίστεγος τριστέταρτον τριστιχία τρίστιχος τριστοιχί τρίστοιχος τρίστομος τρίστοος τρίστροφος τρισυλλαβέω τρισυλλαβία τρισύλλαβος τρισύνθετος τρίσφυλλον τρισχημάτιστος τρίσχημος τρισχιδής τρισχιλιέτης τρισχίλιοι τρισχιλιοστός τρισχιλιοτρισμύριοι τρισχιλιοφόρος τρίσχιστος τρίσχοινος τρισώματος τρίσωμος τριταγωνιστέω τριταγωνιστής τριταΐζω τριταϊκός τριταιογενής τριταῖος τριταιοφυής τριταλαντιαῖος τριτάλαντος τριτάλας τριτάνυστος τριταρτημόριον τρίτατος τριτάω τριτεία τριτεῖα τρίτειχος τρίτευμα τριτεύς τριτευτής τριτεύω τριτημέρη τριτημοριαῖος τριτημόριον τριτημόριος τριτημορίς τριτήμορον τριτίρενες τριτοβάμων Τριτογένεια Τριτογενής τριτοκέω τριτόκος τριτοκούρη τριτολογέω τριτομηνίς τρίτομος τρίτονος τριτοπατέρες Τριτοπατέρες τριτοπατρῆς Τριτοπατρῆς τριτοπάτωρ Τριτοπάτωρ τριτοπηλίς τρίτος τριτόσπονδος τριτόσπορος τριτοστάτης τρίτρα τρίττοια τριττός τριττύα τριττυαρχέω τριττύαρχος τριττύς τριτώ Τριτώ τριτῳδέομαι Τρίτων Τριτωνιάς Τριτώνιος Τριτωνίς τριτωνίσκος Τριτωνίσκος τριυίωνος τριύφαντος τριφαλαγγία τριφάλεια τριφάλης τρίφαλλος τριφάσιος τρίφατος τρίφθογγος τριφίλητος τριφορέω τριφόρος τριφυής τριφύλακος τριφυλία τριφύλλινος τριφύλλιον τριφυλλίς τρίφυλλον τρίφυλλος τρίφυλος τριφυόν τρίφωνος τρίχα τριχάϊκες τριχάικες τρίχακτον τριχάλεπτος τριχαλκία τρίχαλκον τρίχαλος τρίχαπτος τριχάρακτος τριχάς τριχαστός τριχέα τρίχειλος τρίχειρ τρίχες τριχῆ τριχήλαβον τριχήν τριχθά τριχθάδιος τριχία τριχίας τριχίασις τριχιάω τριχίδιον τρίχινος τρίχιον τριχίς τριχισμός τριχόβρως τριχόδεσμος τριχοειδής τριχόθεν τριχοίνικος τριχοκόλλημα τριχοκόμος τριχοκοσμητής τριχολάβιον τριχολαβίς τριχολογέω τριχόλωτος τριχόμαλλος τριχομανές τριχομάχιον τρίχοον τριχοποιέω τρίχορδος τριχορία τριχορροέω τριχορρυέω τριχορρυής τριχοτομέω τριχότονος τριχοτρώκτης τριχοῦ τρίχουλος τριχουνιαῖος τρίχους τριχόφοιτος τριχοφορέω τριχοφόρος τριχοφυέω τριχοφυής τριχοφυΐα τριχόφυλλος τριχόω τριχρονέω τρίχρονος τρίχροος τρίχρυσον τριχρώματος τρίχρως τριχώδης τρίχωμα τριχωμάτιον τρίχωρος τριχῶς τρίχωσις τριχωτός τριψείδιον τριψημερέω τρῖψις τρίψορχις τρίψυχος τριωβολεῖος τριωβολιαῖος τριωβολιμαῖος τριώβολον τριώδελον τριῳδέομαι τριώδους τριῶλαξ τριωνυμία τριώνυμος τριώνυχος τριώριον τριώροφος τριώρυγος τρίωτον Τροία τροια Τροίαθεν Τροίανδε Τροιζήν Τροιζήνιος Τροιζηνίς Τροίζηνος Τροίη Τροίηθεν Τροίηνδε τρομάζω τρομαίνω τρομαλεόφωνος τρομερός τρομέω τρομητός τρομικός τρομοποιέω τρομοποιός τρομός τρόμος τρομώδης τρόνα τρόπα τροπαγός τροπαία τροπαϊκιαῖος τροπαϊκόν τρόπαιον τροπαῖος τροπαιουχέω τροπαιοῦχος τροπαιοφορέω τροπαιοφορία τροπαιοφόρος τροπαλίζω τρόπαλις τροπαλισμός τροπαλόν τροπάομαι τροπέω τροπή τροπήϊον τρόπηλις τρόπηξ τροπίας τροπιδεῖον τροπίζω τροπικός τρόπις τροπολογέω τροπολογία τροπολόγος τροπομάσθλης τροπός τρόπος τροποφορέω τροπόω τροπωτήρ τρούβλιον τρούεται τρούθιος τρούλιον τροῦλλα τροῦλλος τροῦροι τροφά τροφάλιον τροφαλίς τροφεία τροφεῖα τροφεῖον τροφέοντο τροφεύς τροφεύω τροφή τρόφημα τροφητικός τροφιά τροφίας τροφικός τροφιμαῖος τρόφιμος τροφιμότης τρόφιον τροφιοῦται τρόφις τροφῖτις τροφιώδης τροφόεις τροφοποιός τροφός τροφοσαρκωτική τροφοφορέω τροφοφόρος τροφώ τροφώδης Τροφώνιος τροχαδάριος τροχάδην τροχάδια τροχάζω τροχαϊκός τροχαιοειδής τροχαῖος τροχαιοχόρειος τροχαϊσμός τροχαλεῖον τροχαλία τροχαλίζω τροχαλός τροχαντήρ τροχαρέα τροχάς τρόχασμα τροχαστής τροχαστικός τροχάω τροχειλέα τροχεῖον τροχελλέα τροχεός τροχερός τροχεύομαι τροχή τροχηλασία τροχηλατέω τροχηλάτης τροχήλατος τροχηλιά τροχιά τροχιάζω τροχιαῖος τροχιαμβικός τροχίας τροχίασμα τροχίζω τροχικός τροχιλεία τροχιλεῖον τροχιλίδιον τροχίλος τροχιλώδης τροχίμαλλον τρόχιμος τρόχιον τροχιός τρόχις τροχισκάριον τροχίσκιον τροχίσκος τροχίτης τρόχμαλος τροχοβόλος τροχοδινέομαι τροχοειδής τροχόεις τροχοκουράς τροχοπαικτέω τροχοπέδη τροχοποιέω τροχός τρόχος τροχώδης τρόχωσις τροχωτός τρύβλιον τρυγαβόλια τρυγάνη τρυγάω τρύγγας τρυγέρανος τρυγερός τρυγέω τρύγη τρύγημα τρυγήσιμος τρύγησις τρυγητήρ τρυγητήριον τρυγητής τρυγητικός τρύγητος τρυγήτρια τρυγηφάγος τρυγηφάνιος τρυγηφόρος τρυγία τρυγίας τρυγίζω τρυγικός τρύγινον τρύγιος τρύγις τρυγοδαίμων τρυγοδίφησις τρυγόζω τρυγοιπέω τρύγοιπος τρυγονάω τρυγόνιον τρυγόνιος τρύγος τρυγοσώματος τρυγόω τρυγυλίας τρύγω τρυγῳδέω τρυγώδης τρυγῳδία τρυγῳδικός τρυγῳδοποιομουσική τρυγῳδός τρυγών τρυεῖτις τρύζω τρυηλίς τρυλίζω τρυλισμός τρύλλιον τρῦμα τρυμαλιά τρυμαλῖτις τρυμάτιον τρύμη τρύξ τρύος τρῦπα τρυπαλώπηξ τρυπάνη τρυπανία τρυπανίζω τρυπανικός τρυπάνιον τρυπανισμός τρυπανοειδής τρύπανον τρυπανοῦχος τρυπανώδης τρυπάω τρύπη τρύπημα τρυπημάτιον τρύπησις τρυπητέον τρυπητήρ τρυπητής τρυπητός τρυσάνωρ τρυσίβιος τρυσίππιον τρῦσις τρύσκει τρυσμός τρυσσόν τρυτάνη τρύφακτος τρυφάλεια τρυφάλη τρύφαξ τρυφάω τρυφεραίνομαι τρυφεραμπέχονος τρυφερεύομαι τρυφερία τρυφερόβιος τρυφεροδίαιτος τρυφερόομαι τρυφερός τρυφερόσαρκος τρυφεροστήμων τρυφερότης τρυφερόφθαλμος τρυφερόχρως τρυφερωδῶς τρυφή τρυφηλός τρύφημα τρυφήρης τρυφητής τρυφητικός τρυφοκαλάσιρις τρύφος τρυφώματα τρυχηρός τρύχινος τρυχίον τρύχνον τρύχνος τρυχνόω τρῦχος τρυχόω τρύχω τρύχωσις τρύω τρῶα Τρῳαδεύς Τρῳαί Τρῳάς τρωγάλια τρωγάλιον τρώγανα Τρωγίλιος τρώγλη τρωγλίτης τρωγλῖτις τρωγλοδύνων τρωγλοδυτέω τρωγλοδύτης τρωγλοδυτικός τρωγλοδύτις τρωγλόδυτος τρωγλύδριον τρῶγμα τρωγμός Τρωγοδύται τρώγω Τρῶες τρώζειν Τρωΐαθεν Τρωϊάς Τρωϊκός Τρωΐλος Τρώϊος Τρωΐς Τρωΐτης τρωκτά τρωκταίζω τρώκτης τρωκτικός τρωκτός τρώμα τρῶμα τρώξ τρωξαλλίς τρώξανον τρωξάρτης Τρωξάρτης τρώξιμος τρῶξις Τρῳός Τρῶος τρωοφθόρος Τρωοφθόρος τρωπάω Τρώς τρῶσις τρωσμός τρωτέον τρωτός τρωχάω τρώω τύ τύβαρις τυβηκτίς τυβίον τυγάνιον τυγάτριον τυγχάνω τύδαι Τυδεΐδης Τυδεύς τυΐ τυῖδε τύϊον τυκάνη τύκη τυκίζω τυκίον τύκισμα τῦκον τύκος τυκτά τυκτός τυλαίνιον τυλάριον τύλαρος τυλάς τυλεῖον τύλη τυληρός τύλιγμα τυλιγμός τυλίον