χ χά χααναία χαβίτια χαβός χάβος χαβότια Χαβρίας χαβῶνες χάδε χάδην χάζομαι χάζω χαίνω χάϊος χαῖος Χαιρέας χαιρεκακέω χαιρεκακία χαιρέκακος χαιρετίζω χαιρέτισμα χαιρετισμός χαιρετιστικός χαιρέφυλλον Χαιρεφῶν χαιρηδών χαιρητικός χαιροσύνη χαίρω Χαιρώνεια χαίτα χαιτάεις χαιτέεις χαίτη χαιτήεις χαίτωμα χάκωμα χαλά χαλαβεῖν χαλάδριον χάλαζα χαλαζάεις χαλαζαῖος χαλαζάω χαλαζεπής χαλαζήεις χαλαζίας χαλαζιάω χαλάζιον χαλάζιος χαλαζοβολέω χαλαζοβόλος χαλαζοκοπέω χαλαζοκοπία χαλαζόομαι χαλαζοφύλαξ χαλαζώδης χαλάζωσις χαλαίνω χαλαίπους χαλαίρυπος χάλανδρον χαλαργός χαλαρός χαλαρότης χαλαρόω χάλασις χάλασμα χαλασμάτιον χαλασμός χαλαστέον χαλαστήρια χαλαστικός χαλαστόν χαλαστός Χαλάστρα Χαλαστραῖος χαλατονέω χαλάτριον χαλάω χαλβάνη χαλβανίς χαλβανόεις χαλδαΐζω Χαλδαῖος Χάλεβος χαλειδοφόρος χαλεπαίνω χαλεπήρης χαλεπός χαλεπότης χαλεπτύς χαλέπτω χαλεπῶς Χαλεστραῖον χαλία χαλιδοφόρος χαλικάζω χαλικῖτις χαλικοκαύστης χαλίκραιος χαλίκρητος χαλικώδης χαλίκωμα χαλιμάζω χαλιμάς χαλιναγωγέω χαλιναγωγία χαλιναγωγός χαλινάριον χαλινῖτις χαλινοποιική χαλινοποιός χαλινός χαλινουργός χαλινοφάγος χαλινόω χαλίνωσις χαλινωτήρια χάλιξ χάλις χαλιστόν χαλιφρονέω χαλιφροσύνη χαλίφρων χαλκάνθεμον χαλκανθές χαλκάνθη χαλκανθίζω χάλκανθον χάλκανθος χαλκάνθρωπος χαλκανθώδης χαλκάρματος χαλκάς χάλκασπις χαλκεγχής χαλκεία χαλκεῖον χάλκειος χαλκείτης χαλκειώδης χαλκέλατος χαλκεμβολάς χαλκέμβολος χαλκένδυτος χαλκέντερος χαλκεντής χαλκέντονον χαλκεόγομφος χαλκεόθυμος χαλκεοθώραξ χαλκεοθώρηξ χαλκεοκάρδιος χαλκεόκρανος χαλκεόκτυπος χαλκεομήστωρ χαλκεομίτρας χαλκεόνωτος χαλκεόπεζος χαλκέοπλος χάλκεος χαλκεόστερνος χαλκεοτευχής χαλκεοτέχνης χαλκεόφωνος χαλκέοψ χάλκευμα χαλκεύς χαλκευτήριον χαλκευτής χαλκευτικός χαλκευτός χαλκεύω χαλκέων χαλκεών χαλκῆ χάλκη χαλκηδόνιον χαλκηδών χαλκήϊον χαλκήϊος χαλκήλατος χαλκήρης χαλκήσιον χαλκιαῖος χαλκιδεύομαι Χαλκιδεύς Χαλκιδιακός χαλκιδίζω Χαλκιδικός χαλκίδιον χαλκιδῖτις χαλκιεία χαλκίζω χαλκικός χαλκίναος χαλκίνδα χάλκινος χαλκίοικος χαλκίον χαλκιοφύλαξ Χαλκίς χαλκίς χαλκισκάριον χαλκισμός χαλκίτης χαλκῖτις χαλκοάρας χαλκοβαρής χαλκοβατής χαλκόβατος χαλκοβόας χαλκογένειος χαλκόγενυς χαλκογλώχιν χαλκογλώχις χαλκοδαίδαλος χαλκοδάμας χαλκοδεσμωτήρ χαλκόδετος χαλκόδους χαλκοειδής χαλκόζωνος χαλκόθερμον χαλκοθέσιον χαλκοθήκη χαλκόθροος χαλκοθώραξ χαλκοκέραυνος χαλκοκνήμις χαλκοκολλητής χαλκοκόλλητος χαλκοκορυστάς χαλκοκορυστής χαλκοκράς χαλκόκρατος χαλκοκροδυσταί χαλκόκροτος χαλκόκτυπος χαλκοκώδων χαλκολίβανον χαλκολίβανος χαλκόλιθος χαλκολογέω χαλκολόγος χαλκόλοφος χαλκομίτρας χαλκομόλυβδος χαλκόμυια χαλκομωτής χαλκόνωτος χαλκοπαγής χαλκοπάρᾳος χαλκοπάρῃος χαλκόπεδος χαλκοπλάστης χαλκόπλευρος χαλκοπληθής χαλκόπληκτος χαλκοποιός χαλκόπους χαλκόπρῳρος χαλκόπτερος χαλκόπτης χαλκόπυλος χαλκοπώγων χαλκοπώλης χαλκόροφος χαλκορυχεῖον χαλκός χαλκοσάνδαλος χαλκοσκελής χαλκοσμάραγδος χαλκόστερνος χαλκοστέφανος χαλκόστομος χαλκοτειχής χαλκότευκτος χαλκοτήγανον χαλκότονον χαλκότοξος χαλκοτόρευτος χαλκοτορέω χαλκότορος χαλκοτυπεῖον χαλκοτυπέω χαλκοτυπία χαλκοτυπική χαλκοτύπιον χαλκοτύπος χαλκότυπος χαλκουργεῖον χαλκουργέω χαλκούργημα χαλκουργία χαλκουργικός χαλκουργός χαλκοῦς χαλκοφάλαρος χαλκοφανής χαλκόφι χαλκοφόρος χαλκόφωνος χαλκοχάρμας χαλκοχάρμης χαλκοχίτων χαλκόχρους χαλκόχυτος χαλκόω χαλκύδριον χαλκώδης Χαλκωδοντιάδης χαλκώδων χάλκωμα χαλκωμᾶς χαλκωμάτιον χαλκωματουργός Χάλκων χαλκών χαλκώνητος χαλκῶνυξ χαλκωρυχεῖον χαλκωρυχέω χαλκωρύχος χαλκωτήρ χαλμαίας Χαλυβδικός χαλυβηΐς Χάλυβος χάλυβος Χάλυψ χάλυψ χαμάδις χαμαδύτης χαμᾶζε χαμᾶθεν χαμαί χαμαιάκτη χαμαιβάλανος χαμαίβατος χαμαίγειρον χαμαιγενής χαμαιδάφνη χαμαιδιδάσκαλος χαμαιδικαστής χαμαιδρυάς χαμαιδρυΐτης χαμαίδρυς χαμαιευνάς χαμαιεύνη χαμαιευνής χαμαιεύνης χαμαιεύρετος χαμαίζηλος χαμαιζυμήτης χαμαῖθεν χαμαίκαυλος χαμαικέρασος χαμαίκισσος χαμαικλινής χαμαικοιτέω χαμαικοίτης χαμαικοιτία χαμαικοίτιον χαμαικυπάρισσος χαμαίλεος χαμαιλεύκη χαμαιλεχής χαμαιλέων χαμαιλίβανος χαμαίλυκον χαμαίλυκος χαμαιμηλᾶτον χαμαιμηλέλαιον χαμαιμήλινος χαμαίμηλον χαμαιμυρσίνη χαμαιμύρτη χαμαιπέτεια χαμαιπετέω χαμαιπετής χαμαιπεύκη χαμαίπιτυς χαμαιπλάτανος χαμαίπους χαμαιράφανος χαμαιρεπής χαμαιριφής χαμαίρυτον χαμαίρωψ χαμαιστρωσία χαμαίστρωτος χαμαισύκη χαμαισχιδής χαμαιτυπεῖον χαμαιτυπέω χαμαιτύπη χαμαιτυπής χαμαιτυπία χαμαιτυπίς χαμαίτυπος χαμαιτύπος χαμάνδις χαμάομαι χαμελαία χαμελαΐτης χαμερπής χαμεταιρίς χάμευνα χαμευνάς χαμευνέω χαμεύνη χαμεύνης χαμευνία χαμεύνιον χαμευνίς χάμευνος χαμηλός χαμῖτις χαμνός χαμόθεν χαμοκοιτέω χαμόκοιτος χαμόμυλον χαμόν χαμοσόριον χαμούλκιον χαμουλκός χάμψα χάμψαι χάν Χαναναῖος χᾶνας χανδά χανδάνω χανδόν χανδοπότης χανδός χάννα χάνοι χάνος χανοῦχος χανύω Χάονες χάος χαός χαόω χαρά χαράγγελος χάραγμα χαραγμή χαραγμός χάραδος Χαράδρα χαράδρα χαραδραία χαραδραῖος χαράδρειον χαραδρεών χαράδρη χαραδρήεις χαράδριον χαραδριός χαραδρόομαι χάραδρος χαραδρώδης χαρακίας χαρακίδες χαρακίζω χαράκιον χαρακισμός χαρακίτης χαρακμή χαρακοβολία χαρακολογέω χαρακοποιέομαι χαρακοποιία χαρακόω χαρακτήρ χαρακτηριάζω χαρακτηρίζω χαρακτηρικός χαρακτήρισμα χαρακτηρισμός χαρακτηριστέον χαρακτηριστικός χαράκτης χαρακτός χαράκωμα χαρακών χαράκωσις χαραμβαλιαστύς χαραμός χάραξ χαραξίποντος χάραξις χαράσσω χαρείη χαρῆναι Χάρης χαρία Χαριάδαι Χαρίδημος χαριδότης χαριδώτης χαρίεις χαριεντίζομαι χαριέντισμα χαριεντισμός χαριεντότης χαριεργός χαρίζω Χαρικλῆς Χαρικλώ χαριλαμπέτις χάριν Χάρις χάρις χαρίσιος χάρισμα χαρισμός χαριστεῖον χαριστέον χαριστέος χαριστήριος χαριστικός χαριστίων χαριστωνία χαρίτερπνος χαριτήσιον χαριτία χαρίτινος χαρίτιον χαριτοβλέφαρος χαριτογλωσσέω χαριτοδότης χαριτοδώτειρα χαριτόεις χαριτόμορφος χαριτοποιέω χαριτόπωλις χάριτος χαριτόφωνος χαριτόω χαριτώνυμος χαριτώπης χαριτώσιος χαρκεύς χαρκολόγος χαρκωματᾶς χάρμα Χαρμαντίδης χάρμη Χαρμίδεια χαρμίδεια Χαρμίδης χαρμοδότειρα χαρμονή χαρμονικός χαρμοσύνη χαρμόσυνος χαρμόφρων χαροποιέω χαροποίημα χαροποιός Χάροπος χαροπός χαροπότης χαροπόφθαλμος Χάροψ χάροψ χαρταρέα χαρτάριον Χάρτας χάρτη χαρτηρά χαρτηρία χάρτης χαρτιατικά χαρτίδιον χαρτίον χάρτισμα χαρτογράφος χαρτοθήκη χαρτόπηρον χαρτοποιός χαρτοπράτης χαρτοπώλης χαρτός χαρτοτόμος χαρτουλάριος χαρτοφυλάκιον χαρτοφύλαξ χαρτυφάντης Χάρυβδις χάρυβδις Χάρων χάρων Χαρώνιος Χαρωνῖται χαρωπός χάσιος χάσις χασκάζω χάσκανον χάσκαξ χάσκω χασκωρέω χάσμα χασμαθυπουργός χασμάομαι χασματίας χασμάτιον χασμέομαι χάσμη χάσμημα χάσμησις χασμωδέω χασμώδης χασμωδία χαστηρία χατεύω χατέω χατίζω χατίς χατος χαυλίξυν χαυλιόδους χαῦναξ χαυνόγειον χαυνολόγος χαυνοπολίτης χαυνόπρωκτος χαῦνος χαυνόσομφος χαυνότης χαυνόφρων χαυνόω χαύνωμα χαύνωσις χαυνωτικός χαυών χάω χαώδης χεδρία χεδροπά χεδροπώδης χέεια χεζανάγκη χεζητιάω χέζω χεῖ χειά χειή χειλάριον χειλᾶς χειλίαρχος χειλολάβος χειλοποτέω χεῖλος χειλός χειλοτένων χειλοφύλαξ χειλόω χείλωμα χεῖμα χειμαδεύω χειμαδίζω χειμάδιον χειμάζω χειμαίνω χειμάμυνα χείμαρος Χείμαρος χειμάρροος χειμαρρώδης χειμάς χειμασία χείμασις χειμασκέω χείμαστρον χειματικός χειμάω χειμέθλη χειμερίζω χειμερινός χειμέριος χειμεριώδης χείμερος χείμετλον χειμιέω χειμίη χειμοθνής χειμοσπορέομαι χειμόσπορος χειμοφυγέω χειμών χειμωνικός χειμωνόθεν χειμωνοτύπος χείρ χειράγρα χειραγρικός χείραγρος χειραγωγέω χειραγώγημα χειραγωγία χειραγώγιμος χειραγωγός χειραλγός χειραλειπτέω χειράλυσις χειράμαξα χειραμάξιον χειραμός χειραπτάζω χειραπτέω χειράς χειραφεσία χειραψία χειρεκμαγεῖον χειρεργάτης χειρητής χειριάω χειρίδιον χειριδόομαι χειριδωτός χειρίζω χειρικός χείριξις χείριος χειριπέδα χειρίς χείρισμα χειρισμογράφος χειρισμός Χειρίσοφος χειρίσοφος χειριστέον χειριστεύω χειριστής χειριστικόν χείριστος χειρλάω χειροάλυσις χειροάναξ χειροβαλλίστρα χειροβάναυσος χειροβαρής χειρόβιος χειρόβλημα χειροβλιμάομαι χειροβολέω χειρόβολον χειροβοσκός χειροβρώς χειρογάστωρ Χειρογονία χειρογραφέω χειρογραφία χειρόγραφος χειροδάϊκτος χειρόδεικτος χειρόδεσμος χειροδίκαιος χειροδίκης χειροδόσιον χειροδοτέω χειρόδοτος χειροδράκων χειροδρόπος χειροέρκτης χειροήθεια χειροήθης χειροθεσία χειρόκμητος χειροκοπέω χειροκόπος χειροκρασία χειροκρατέω χειροκρατησία χειροκρατία χειροκρατικός χειροκρίτης χειρόκτυπος χειρολάβη χειρολαβίς χειρολογέω χειρολυχνία χειρόμακτρον χειρόμαντις χειρομάππιον χειρομάχα χειρομαχέω χειρομαχία χειρομήριον χειρομύλη χειρομύλιον χειρόμυλον χειρόνιβον χειρόνιπτρον χειρονομέω χειρονομησείω χειρονομία χειρονόμος χειρόνως χειροπέδη χειρόπεδον χειροπληθής χειροπληθιαῖος χειροπόδης χειροποιέομαι χειροποίητος χειροπόνια χειρόπους χειροσιδήριον χειροσκοπία χειροσκοπικός χειροσκόπος χειρόσοφος χειροστρόφιον χειροτένων χειρότερος χειροτεχνέω χειροτέχνημα χειροτέχνης χειροτεχνία χειροτεχνικός χειροτέχνιον χειροτεχνίτης χειροτέχντμητος χειροτονέω χειροτονητέον χειροτονητής χειροτονητός χειροτονία χειρότονος χειροτριβέω χειροτριβία χειροτυπής χειρουργέω χειρούργημα χειρουργητέος χειρουργία χειρουργικός χειρουργός χειρόχρηστοι χειρόχωλος χειρόω χείρωμα Χείρων χείρων χειρωνακτέω χειρωνάκτης χειρωνακτικός χειρῶναξ χειρωναξία χειρωνάξιον Χειρώνειος Χειρωνιάς Χειρωνίς χειρωνίς χείρωσις χειρωτικός χειρωτός χείσομαι χείω χέλειον χελεύς χελιδόνειος χελιδόνεως χελιδονία χελιδονιαῖος χελιδονίας χελιδονιδεύς χελιδονίζω χελιδόνιον χελιδόνιος χελιδονίς χελιδόνισμα χελιδονισμός χελιδονισταί χελιδών χελίσκιον χέλισκον χελιχελώνη χελκβει χελλαρίης χελληστυάρχας χελληστυαρχέω χελληστύς χέλλιοι χέλλος χελλών χελύδριον χέλυδρος χελύκλονος χέλυμνα χελυνάζω χελύνειον χελύνη χελύνιον χελύννα χελυνοίδης χελυοσσόος χέλυς χέλυσμα χελύσσομαι χελῦτις χελών χελωνάριον χελώνειον χελώνη χελωνία χελωνιάς χελώνινος χελώνιον χελωνίς χελωνοειδής χελωνός χελωνοφάγος χελώτρα Χέμμις χέννιον χενόσιρις χέραβος χέραδος χεράριος χερδαμός χέρεια χέρειον χερειότερος χερείων χέρεσσι χέρης χεριάρας χεριάρης χέριον χεριφυρής χέρμα χερμάδιον χερμάζω χερμάς χερμαστήρ χερμάτης χερματιστής χέρνα Χέρνασος χερνής χερνήτης χερνητικός χερνῆτις χερνήτωρ χερνιβεῖον χερνίβιον χέρνιβον χερνιβόξεστον χέρνιμμα χερνίπτομαι χερνίτης χέρνιψ χεροκένως χερομυσής χερόνησος χερόνιπτρον χεροπληθής χερόπληκτος χερουβίν χερρόνησος χερσάβροχος χερσαῖος Χερσαῖος χερσάλμη χέρσαμμος χερσάμπελος χερσάνιππος χερσάρακος χερσάσπορος χερσεία χερσεύω χερσέφιππος χερσία Χερσιδάμας χέρσινος χερσίτης χερσόβιος χερσόθεν χερσόθι χερσοθρύϊον χερσοθρυῖτις χερσοκοπέω χερσοκοπία χερσόκοπος χερσοκόπος χέρσονδε χερσονησίζω χερσονήσιος Χερσονησίτης χερσονησίτης χερσονησοειδής Χερσόνησος χερσόνησος χερσονησώδης χερσονομή χέρσος χερσόω χέρσυδρος χερσώδης χερύδριον χεσᾶς χεσείω χεσιφωνέω χέσμα χεῦα χεῦαι χεῦμα χεύω χέω χῆ χηλαμός χηλαργός χηλᾶς χήλευμα χηλευτός χηλεύω χηλή χήλινος χηλοδευσεῖν χηλός χηλόω χήλωμα χηλώτιον χῆμαι χημεία χἡμεῖς χήμη Χημία χημίον χήμωσις χήν χηνάγριον Χηναί χηνάλοπες χηναλωπέκειος χηναλωπεκιδεύς χηναλώπηξ χηναμύχη χηνάριον χήνειος χηνέρως χήνημα χηνιάζω χηνιδεύς χηνίζω χηνίον χηνίσκος χηνοβοσία χηνοβοσκικός χηνοβόσκιον χηνοβοσκός χηνοβωτία χηνομεγέθης χηνοτροφεῖον χηνοτρόφος χηνύστρα χηνυστράομαι χηνυστρεῖς χηνώδης χήρ χήρα χηραίνω χηραιότης χηράμβη χηραμβής χηραμίς χηραμοδύτης χηραμόθεν χηραμός χηραμύς χηραμών χήρατο χηρεία χήρειος χήρευσις χηρεύω χήρη χηρικός χῆρος χηροσύνη χηρόω χήρωσις χηρωσταί χηρωστής χητεία χήτειος χητίζω χῆτος χητοσύνη χθαμαλοπτήτης χθαμαλός χθαμαλότης χθαμαλόω χθές χθεσινός χθεσιφωνῶν χθιζά χθιζινός χθιζός χθίσδος χθόα χθόνεια χθονήρης Χθονία χθόνιος χθονοπαις χθονόπαις χθονόπλαστος χθονοριφής χθονοστιβής χθονοτρεφής χθύπτης χθών χθωρόδλαψον χῖ χιάζω Χῖαι χιακά χιάς χίασμα χιασμός χιαστέον χιαστί χιαστός χιδά χίδαι χιδρίας χῖδρον χιδροπώλης χίδρυ χιεζέω χίθος χιθωνίσκος χιλάαγρα Χίλεος χιλεύω χιλή χιλήγονος χιλιάγωνος χιλιάζω χιλιάκις χιλίανδρος χιλιάριθμος χιλιάροτρος χιλιαρχέω χιλιάρχης χιλιαρχία χιλιαρχικός χιλίαρχος χιλιάς χιλιαστήρ χιλιαστύς χιλιετηρίς χιλιέτης χιλιοδύναμος χίλιοι χιλιοκαιπεντηκοσταπλασίων χιλιοκράτωρ χιλιοκτακοσιογδοηκονταπλασίων χιλιόκωμος χιλιόμβη χιλιόναυς χιλιοναύτης χιλιόομαι χιλιόπαλαι χιλιόπηχυς χιλιοπλάσιος χιλιοπλασίων χίλιος χιλιοστός χιλιοστύς χιλιοτάλαντος χιλιοφόρος χιλιόφυλλος χιλιόχρυσος χιλίωρος χιλοποιέομαι χιλός χιλόω χίλωμα Χίλων Χιλώνειος χιλωτήρ Χίμαιρα χίμαιρα χιμαιράς χιμαίρειος χιμαιρίς χιμαιροβάτης χιμαιροθύτης χιμαιροφόνος χιμαιροφύλαξ χιμάρα χιμάραρχος χιμαροκτόνος χίμαρος χιμαροσφακτήρ χίμεθλον χιμέτλη χιμετλιάω χίμετλον χιογενής Χιογενής χιοειδής χῖον χιόνεος χιονίζω χιονικός χιόνινος χιόνιον χιονισμός χιονόβατος χιονοβλέφαρος χιονόβλητος χιονοβολέομαι χιονοβόλος χιονόβολος χιονόβοσκος χιονοβροχοπαγής χιονοδροσοφερής χιονόεις χιονοθρέμμων χιονόκτυπος χιονόμελι χιονόομαι χιονόπεζα χιονοτρόφος χιονόχροος χιονόχρως χιονώδης χιονωπός Χίος Χῖος χιουργής Χιουργής χιόω χιραλέος χίραμα χιράς Χίρων χιτάναλλον χιτών χιτωνάριον χιτώνη χιτωνία χιτώνιον χιτωνισκάριον χιτωνίσκιον χιτωνίσκος χιωδῶς χιών χλαβός χλάδω χλαῖνα χλαινηφόρος χλαινίζω χλαινίον χλαινιστής χλαινοθήρας χλαινόω χλαίνωμα χλαμυδηφόρος χλαμύδιον χλαμυδίσκη χλαμυδοειδής χλαμυδόομαι χλαμυδοποιία χλαμυδουργία χλαμυδουργός χλαμυδοφορέω χλαμυρίς χλαμυρός χλαμύς χλανίδιον χλανιδίσκα χλανιδίσκιον χλανιδοποιία χλανιδοποιός χλανιδουργία χλανίς χλανισκίδιον χλανίσκιον χλανίτιδες χλαρός χλεμερός χλέος χλευάζω χλεῦαξ χλευασία χλεύασμα χλευασμός χλευαστής χλευαστικός χλευδόν χλεύη χλήδης χλῆδος χλιά χλιαίνω χλιαρός χλιαρότης χλιαροψύχιον χλίασμα χλιάω χλίβιον χλιδαίνομαι χλιδανός χλιδανόσφυρος χλιδάω χλιδή χλίδημα χλιδιάω χλίδος χλίδων χλιδώνιον χλιδωνόπους χλίδωσις χλιεροθαλπής χλιερός χλίζω χλιόεις χλιόομαι χλίω χλιώδης χλοάζω χλοανθέω χλοανθής χλοανός χλοαρός χλόασμα χλοαυγής χλοάω χλόδη χλοερός χλοεροτρόφος χλοεύνης χλόη χλοήβαφος χλοηκομέω χλοήρης χλοηρός χλοητόκος χλοηφαγέω χλοηφαγία χλοηφάγος χλοηφορέω χλοηφόρος χλόϊα χλοιδᾶν χλοιόομαι χλοόκαρπος χλοόμορφος χλόος χλοσσός χλουβοκεραμεύς χλούδειν χλουία χλουνάζειν χλούνειος χλούνης χλοῦνις χλουνός χλοῦς χλοώδης χλυρών χλωράζω χλωραθέω χλωραίνομαι χλωράκοπον χλώρασμα χλωραύχην χλωράω χλωρεύς χλωρηΐς χλωρίασις χλωριάω χλωρίζω χλωρικός χλωρίς Χλῶρις χλωρῖτις χλωρίων χλωροβοτάνη χλωροειδής χλωρόκομος χλωροκυρτίς χλωρομέλας χλωροποιός χλωρόπτιλος χλωρός χλωροσαῦρα χλωροστρουθίον χλωρότης χλωρότομος χλωρότυρα χλωροφαγέω χλωροφάγος χλωροφυλακία χνάσμι χναῦμα χναυρός χναυστικός χναύω χνιαρωτέρα χνοάζω χνοάω χνόη χνοΐζω χνόϊος χνόος χνοώδης χοαῖος χοανεύω χοάνη χόανος χοάρβηνα Χοάσπης Χοασπῖτις χοάσσομαι χοαχύτης χόδανος χοδέαντες χοδιτεύειν χοεῖον Χόες χόες χοεύω χοή χοήρης χοηφόρος χοΐδιον χοϊεῖος χοϊκός χοινίκη χοινικιαῖος χοινίκιον χοινικίς χοινικομέτρης χοῖνιξ χοίρα χοιράγχη χοιραδικός χοιραδόλεθρον χοιραδώδης χοιράς χοιράφιος Χοιρέαι χοίρειος χοιρέμπορος χοίρεος χοιρεών χοιριδιέμπορος χοιρίδιον χοιρίζω χοιρίημα χοιρικός Χοιρίλος χοιρίνας χοιρίνη χοίρινος χοιρίον χοιρίσκος χοιροβοσκός χοιρογρύλλιος χοιρόγρυλλος χοιροδέλφαξ χοιρόθλιψ χοιροκαλαμίς χοιροκομεῖον χοιροκτονεῖον χοιροκτόνος χοιρομάγειρος χοιροπίθηκος χοιροπωλέω χοιροπώλης χοῖρος χοιρόσακον χοιροσπέλεθος χοιροσφαγεῖον χοιροσφαγία χοιροσφάγος χοιροτροφεῖον χοιροφορβεῖον χοιροφορέω χοιροφόρημα χοιροψάλας χοιρώδης χοιρωδία χοιρώνια χοΐσκος χολαγωγός χολάδια χολαίνω χολαῖος χόλαισι Χολαργεύς χολάς χολάω χολέδρα χολεμεσία χολέρα χολεριάω χολερικός χολερώδης χολή χολήβαφος χοληγός χοληδόχος χολημεσία χολημετέω χολίκιον χολικός χόλιξ χόλιον χόλιος χολλάς Χολλείδης χολοβαφής χολοβάφινος χολόβαφος χολοδεκτικός χολοδόχος χολοειδής χολόεις χολοίβαφος χολοιβόρος χολοποιός χόλος χολόω χολώδης χολώομαι χολωτός χονδράκανθος χονδρεύω χονδριάω χονδρίλη χόνδρινος χονδρίον χονδρίς χονδρίτης χονδριωτός χονδροβολία χονδροκοπεῖον χονδρονευρώδης χονδροποιητικός χονδροπτισάνη χονδρός χόνδρος χονδροσύνδεσμος χονδρότυπος χονδροφυής χόνδρυλλα χονδρώδης χόνδρωσις χόννος χοοπλάστης χοοποίησις χοοπότης χοός χοότης χοοφορέω χοοφορία χοραγεῖον χοραγέτας χοραυλέω χοραύλης χορδά χορδάριον χορδαψός χόρδευμα χορδεύω χορδή χορδίον χορδολογέω χορδοποιός χορδοπώλης χορδοστροφία χορδοστρόφος χορδοτόνιον χορδοτόνον χορεία χορεῖον χορεῖος χόρευμα χόρευσις χορευτάς χορευτέον χορευτέος χορευτής χορευτικός χορεύω χορηγεῖον χορηγέτης χορηγέω χορήγημα χορήγησις χορηγία χορηγικός χορήγιον χορηγίς χορηγός χοριαμβικός χορίαμβος χορικός χοριοειδής χόριον χόριος χοριτεία χορῖτις χοροβατέω χορόδανον χοροδιδασκαλία χοροδιδασκαλικός χοροδιδάσκαλος χοροειδής χοροήθης χοροιθαλής χοροιμανής χοροιμανία χοροιτυπέω χοροιτυπία χοροιτυπίη χοροίτυπος χοροιτύπος χοροκάλη χοροκιθαρεύς χοροκιθαρίζω χοροκιθαριστής χοροκτόνος χορολέκτης χορομανής χορόνδε χορόνικος χοροπαίγμων χοροπαίκτης χοροπλεκής χοροποιία χοροποιός χορός χοροστάδες χοροστασία χοροστατέω χοροστάτης χοροστατικός χοροτερπής χοροψάλτρια χορτάζω χορταιόβαμος χορταῖος χορτάρακος χορτάριον χορτασία χόρτασμα χορτασμός χορταστικός χορταστός χορτάχυρον χορτέγχερσος χορτηγέω χορτηγία χορτηγός χορτικός χορτίον χορτοάχυρον χορτόβολον χορτοβολών χορτόβωλος χορτοδρέπανον χορτοθήκη χορτοκοπή χορτοκοπία χορτοκοπικός χορτοκόπιον χορτοκόπος χορτολογέω χορτολογία χορτολόγος χορτομανέω χορτονομή χορτοπαραλήμπτης χορτοπάτητος χορτοπηγεῖον χορτοπηγία χορτόπλινθον χορτοπράτης χορτοπώλης χόρτος χορτόσπερμον χορτοσπορέω χορτοσπορία χορτοστασία χορτόστρωμα χορτότηλις χορτοτομία χορτοτόμος χορτοφαγέω χορτοφάγος χορτοφόρος χορτοφύλαξ χορτώδης χορῳδέω χορῳδία χορωνός χορωφελήτης χουοπλάστης χοῦς χόω χοωποίησις χραδαμύλα χραίνω χραισμέω χραίσμη χραισμήεις χραισμήϊον χραίσμημα χραίσμησις χραισμήτωρ χραντός χράομαι χραῦσις χραυτίζω χραύω χράω χρέα χρεαγωγός χρεάρπαξ χρέεσθαι χρεία χρειακός χρεῖος χρειοφελέτης χρειόω χρειώ χρειώδης χρείων χρείως χρεμέδα χρεμέθω χρεμετίζω χρεμέτισμα χρεμετισμός χρεμετιστικός χρέμης χρεμίζω χρεμίς χρέμμα χρέμπτομαι χρέμυς χρέμψ χρεμψιθέατρος χρεοδοσία χρεοδοτέω χρεοκ- χρεόν χρεονόμος χρέος χρεοφειλέτης χρεοφείλης χρεοφυλάκιον χρέψ χρεώ χρέω χρεωκοπέω χρεωκοπία χρεωκοπίδης χρεωκόπος χρεωλυτέω χρεωλύτησις χρεώμενος χρεών χρέως χρεωστέω χρεώστημα χρεώστης χρεώστησις χρεωστία χρεωστικῶς χρεωφειλέτης χρεωφείλημα χρεωφυλακέω χρεωφυλακία χρεωφυλακικός χρεωφυλάκιον χρεωφύλαξ χρεωφυλάσσω χρή χρῇ χρῆ χρηέομαι χρήεσσι χρῄζω χρηΐα χρηΐζω χρηΐσκομαι χρῆμα χρηματαγωγός χρηματίζω χρηματικός χρημάτισις χρηματισμός χρηματιστέον χρηματιστέος χρηματιστήριον χρηματιστής χρηματιστικός χρηματίτης χρηματοδαίτης χρηματοποιός χρηματουργία χρηματοφθορικός χρηματοφυλάκιον χρηματοφύλαξ χρήμη χρημοσύνη χρῆν χρήννυμι χρῆος χρῇς χρῄσδω χρησιμεύω χρησιμολογέω χρησιμολογία χρήσιμος χρησιμότης χρῆσις χρησμαγόρης χρησμηγορέω χρησμηγόρος χρησμογράφιον χρησμοδοσία χρησμοδοτέω χρησμοδότημα χρησμοδότης χρησμολάλος χρησμολέσχης χρησμολογέω χρησμολογία χρησμολογική χρησμολόγιον χρησμολόγος χρησμολύτης χρησμοπευστέω χρησμοποιός χρησμός χρησμοσύνη χρησμοφόρος χρησμοφύλαξ χρησμῳδέω χρησμῴδημα χρησμώδης χρησμῳδία χρησμῳδικός χρησμῳδόληρος χρησμῳδός χρήσμων χρἤσται χρηστέον χρηστέος χρηστεύομαι χρηστήρ χρηστηριάζω χρηστήριον χρηστήριος χρηστηριώδης χρήστης χρηστικός χρηστογραφία χρηστοήθεια χρηστοήθης χρηστοινέω χρηστοκαρπία χρηστόκαρπος χρηστολογέομαι χρηστολογία χρηστολόγος χρηστομάθεια χρηστομαθέω χρηστομαθής χρηστομουσέω χρηστός χρηστότης χρηστουργία χρηστοφιλία χρηστόφιλος χρηστοφωνία χρήστωρ χρητήρ χρῖ χρῖμα χρίμπτω χρίσιμος χρῖσις χρῖσμα χριστέον χριστήριον χρίστης χριστιανικός Χριστιανός Χριστός χριστός χρίω χρόα χροάζω χροανθές χροιά χροΐζω χροιή χρόϊσις χροϊσμός χρόμαδος χρόμη Χρομίος Χρόμιος Χρόμις χρόμις χρονίζω χρονικός χρονιόομαι χρόνιος χρονιότης χρονίσκος χρονισμός χρονιστέον χρονιστέος χρονιστός χρονογραφέω χρονογραφία χρονογράφος χρονοκρατέω χρονοκράτωρ χρονολάβον χρόνος χρονοτριβέω χρονουλκέω χρονόω χροός χροτιή χρούστη χρυσάετος χρύσαιγις χρυσαΐζω χρυσαϊκόν χρυσάκτιν χρυσαλάκατος χρυσαλλίς χρύσαμμος χρυσαμοιβός χρυσάμπυξ χρυσανθεμίς χρυσάνθεμον χρυσανθής χρυσάνθινα χρυσάνθρωπος χρυσάνιος Χρυσάντας χρυσανταυγής χρυσάντινος χρυσάορος χρυσαργύριον χρυσάργυρος χρυσάρματος χρύσασπις χρυσαστράγαλος χρυσαττικός χρυσαύγεια χρυσαυγέω χρυσαυγής χρυσαυγίζω χρυσάφιον χρύσαφος Χρυσάωρ χρυσάωρ χρυσεγχής χρυσεῖον χρύσειος χρυσεκλέκτης χρυσελεφαντήλεκτρος χρυσελεφάντινος χρυσέμβολος χρυσέμπαικτος χρυσένδετος χρυσεοβόστρυχος χρυσεόδμητος χρυσεόδους χρυσεόκμητος χρυσεοκόλλητος χρυσεοκόμης χρυσεόκυκλος χρυσεόμαλλος χρυσεομίτρης χρυσεόνωτος χρυσεοπήληξ χρυσεοπήνητος χρυσεόπλοκος χρυσεόρρυτος χρύσεος χρυσεοσάμβαλος χρυσεοσάνδαλος χρυσεόσκαπτρος χρυσεοστέφανος χρυσεόστολμος χρυσεόστολος χρυσεόταρσος χρυσεότευκτος χρυσεοφεγγής χρυσεργής χρυσεργός Χρυσεύς χρυσευτική χρυσεψητής Χρύση χρυσήγορος Χρυσηΐς χρυσηλάκατος χρυσήλατος χρυσήλεκτρος χρυσήνιος χρυσήρης Χρύσης χρυσιαῖος χρυσιδάριον χρυσίδιον χρυσίζω χρυσικός χρύσινος χρυσίον χρυσιοπλύσιον χρυσίππειος Χρύσιππος Χρυσίς χρυσίς χρυσίσκηπτρον χρυσίτης χρυσοβάλανος χρυσοβαφής χρυσοβέλεμνος χρυσοβελής χρυσοβήρυλλος χρυσοβόστρυχος χρυσόβωλος χρυσόγεως χρυσόγλυφος χρυσόγλωσσος χρυσόγονον χρυσόγονος χρυσογραφής χρυσογραφία χρυσοδαίδαλτος χρυσοδακτύλιος χρυσοδέκτης χρυσόδετος χρυσοδίνας χρυσοέθειρ χρυσοειδής χρυσοείμων χρυσοέλικτος χρυσόζυγος χρυσοζύμιον χρυσόζωνος χρυσόηλος Χρυσόθεμις χρυσόθριξ χρυσόθρονος χρυσοθώραξ χρυσοκαλλίας χρυσοκάνθαρος χρυσόκανθος χρυσοκάρηνος χρυσόκαρπος χρυσοκελεύθης χρυσοκέλευθος χρυσόκερως χρυσοκέφαλος χρυσοκίθαρις χρυσοκίτρινος χρυσόκλυστος χρυσόκμητος χρυσοκογχύλιον χρυσόκοκκος χρυσοκόλλα χρυσοκόλλητος χρυσόκολλος χρυσοκόμας χρυσοκομέω χρυσοκόμη χρυσοκόμης χρυσόκομος χρυσοκόραλλος χρυσοκόρυμβος χρυσοκοσμήτης χρυσοκρόταλος χρυσολαβής χρυσολαμπίς χρυσολάχανον χρυσόλιθος χρυσόλινον χρυσόλοβος χρυσολογέω χρυσολόγος χρυσόλογχος χρύσολον χρυσόλοπος χρυσόλοφος χρυσολύρης χρυσόμαλλος χρυσομανής χρυσομηλολόνθιον χρυσόμηλον χρυσομῆτρις χρυσομίτρης χρυσόμορφος χρυσόμφαλος χρυσόνημα χρυσονήστρια χρυσονήτης χρυσόνομος χρυσόνωτος χρυσόξιφος χρυσόξυλον χρυσοπαγής χρυσοπάρυφος χρυσόπαστος χρυσόπατρος χρυσοπάτωρ χρυσοπέδιλος χρυσόπεζα χρυσόπεπλος χρυσοπέταλος χρυσοπήληξ χρυσοπήνιτος χρυσόπηχυς χρυσόπλευρος χρυσοπλόκαμος χρυσόπλοκος χρύσοπλος χρυσοπλύσιον χρυσοποιία χρυσοποίκιλος χρυσοποίκιλτος χρυσοποιός χρυσόποκος Χρυσόπολις χρυσόπολις χρυσόπους χρυσοπράσιος χρυσόπρασος χρυσοπρεπώδης χρυσοπρόσωπος χρυσόπρυμνος χρυσόπρῳρος χρύσοπτα χρυσοπτερος χρυσόπτερος χρυσοπτέρυγος χρυσοπώλης χρυσοραγές χρυσορανίς χρυσόραπις χρυσορόης χρυσόροφος χρυσόρραβδος χρυσορραγής χρυσόρραπις χρυσορρήμων χρυσορρόης χρυσόρρυτος χρυσορύκτης χρυσόρυτος χρυσός χρυσοσανδαλαιμοποτιχθονία χρυσοσάνδαλος χρυσοσάπφειρος χρυσόσημος χρυσόσπερμον χρυσοσπόρος χρυσόσταθμος χρυσόστεγος χρυσοστέπτωρ χρυσοστέφανος χρυσοστεφής χρυσοστήμων χρυσόστομος χρυσόστροφος χρυσόσωρος χρυσοτέκτων χρυσότερος χρυσότευκτος χρυσοτευχής χρυσοτόκος χρυσότοξος χρυσοτόρευτος χρυσοτριαίνης χρυσοτρίαινος χρυσότυπος χρυσούατος χρυσοϋποδέκτης χρυσουργεῖον χρυσουργέω χρυσουργός χρυσοῦς χρυσοϋφής χρυσοφάεννος χρυσοφαής χρυσοφάλαρος χρυσοφανής χρυσόφαντος χρυσοφάσγανος χρυσοφεγγής χρυσόφιλος χρυσοφορέω χρυσοφορητός χρυσοφορία χρυσοφόρος χρύσοφρυς χρυσοφύλαξ χρυσοχαῖτα χρυσοχαίτης χρυσοχάλινος χρυσόχαλκος χρυσόχειρ χρυσόχελυς χρυσοχίτων χρυσοχοεῖον χρυσοχοέω χρυσοχόης χρυσοχοϊκός χρυσοχοκή χρυσοχόος χρυσόχοος χρυσόχροος χρυσοψέλια χρυσόω χρυστουμῖνος χρυσυποδέκτης χρύσωμα χρυσωματοθήκη χρυσών χρυσωνέω χρυσώνης χρυσώνητος χρυσῶπις χρυσωπός χρυσώρυφος χρυσωρυχεῖον χρυσωρυχέω χρυσωρυχίτης χρυσωρύχος χρύσωσις χρυσωτής χρυσωτός χρυσώτρια χρυσώψ χρυτταῖος χρῷ χρῴζω χρῶμα χρωματίζω χρωματικός χρωμάτινος χρωμάτιον χρωματισμός χρωματοποιία χρωματοπώλης χρωματουργία χρωματουργός χρωμοκρασία χρώννυμι χρώς χρῶσις χρωστήρ χρωτίδιον χρωτίζω χυδαΐζομαι χυδαιολογία χυδαῖος χυδαιότης χυδαιόω χυδαϊστί χυδανός χύδην χυθρίδιον χυλάριον χυλιάζω χυλίζω χύλισμα χυλισμός χυλιστά χυλοειδής χυλοποιέω χυλός χυλόω χυλώδης χύλωμα χύλωσις χυλωτός χύμα χυμάτιον χυμεία χυμένη χύμευσις χυμευτικός χυμίζω χυμίον χυμός χυμόω χυμώδης χύμωσις χύνω χυρβιάζω χύσις χυσταία χύστος χυτήρ χύτης χυτικός χυτλάζω χύτλον χυτλόω χυτός χύτρα χυτραῖος χύτρειος χυτρεοῦς χυτρεύς χυτρεψός χυτρίδιον χυτρίζω χυτρικός χυτρίνδα χυτρῖνος χύτρινος χυτρίον χυτρίς χυτρίσκη χυτρισμός χυτρίτης χυτρόγαυλος χυτροειδής Χύτροι χυτροπλάθος χυτρόπους χυτροπώλης χυτροπώλιον χύτρος χυτροτομέω χυτροφόρος χυτρώδης χωλαίνω χώλανσις χώλασμα χωλάω χωλεία χώλευμα χωλεύω χωλιαμβοποιέω χωλίαμβος χώλοθρον χωλοκράββατον χωλόομαι χωλοποιός χωλόπους χωλός χωλότης χώλωμα χώλωσις χῶμα χωματεκβολεύς χωματεκβολία χωματεπείκτης χωματεπιμελητής χωματεπιστάτης χωματεργολάβος χωματίας χωματίζω χωματικός χωμάτιον χωματισμός χωματογραφία χωματοφύλαξ Χών χωνεία χωνεῖον χώνευμα χώνευσις χωνευτήρ χωνευτήριον χωνευτής χωνευτός χωνεύω χώνη χωνίον χώννυμι χῶνον χῶνος χώομαι χώρα χωράζω χωραρχία χωράσμιος χώραυλος χωραφιαῖος χωράφιον χωρεπίσκοπος χωρέω χώρη χώρημα χωρημάτιον χώρησις χωρητέον χωρητικός χωρί χωριάζεσθαι χωρίδιον χωρίζω χωρικός χωρίον χωρίς χωρίσιμος χώρισις χώρισμα χωρισμός χωριστέον χωριστέος χωριστής χωριστικός χωριστός χωρίτης χωριτικός χωρμετρέω χωρμέτρης χωρμετρία χωροβατέω χωροβάτης χωρογραφέω χωρογραφία χωρογραφικός χωρογράφος χωροθεσία χωρομετρέω χωρομέτρης χωρομετρία χωρονομικός χῶρος Χῶρος χωροφιλέω χωροφιλία χωροφύλαξ χωρυτός χώρως χῶς χῶσις χῶσμα χωστέον χωστός χωστρίς χῶυ χωφορέω χωφόριον