Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χάρτη ουδέτερο

Παρώνυμα

επεξεργασία