φ φʹ φᾶ φάανθεν φαάντατος φαάντερος φάβα φαβατάριον φαβάτινος Φάβιος φαβοκτόνος φαβόμελι φαβοτύπος Φαβωρῖνος φάγαινα φαγάνθρωπος φαγᾶς Φάγγων φαγέδαινα φαγεδαινικός φαγεδαινόομαι φαγεδαίνωμα φαγεῖν φαγέσωρος φαγηλός φάγημα φαγήσια φάγιλος φαγλαός φαγολοίδορος φάγον φάγος φαγός φάγρος φάγυλοι φάγων φάγωρος φαδάσαι φάε φάεα φαεθοντιάς φαεθοντίς Φαέθουσα φαέθω Φαέθων φαέθων φαεινός φαείνω φαεννός φαεννώ φαέσασθαι φαεσίμβροτος φάεσσα φαεσφορέω φαεσφορία φαεσφόρος φάζαινα φαζακηνίαις φαζάλη φάηκες φαθί Φαίαξ φαίαξ φαίδει φαιδιμόεις Φαίδιμος φαίδιμος Φαίδρα φαίδρα Φαίδρη Φαιδριάδες φαιδροείμων φαιδρόνους φαιδρόομαι Φαῖδρος φαιδρός φαιδρότης φαιδρυντής φαιδρυντικός φαιδρύντρια φαιδρύνω φαιδρωπός φαιδυντής Φαίδων Φαίηκες φαίκανον φαικάς φαικάσιον φαίκλα φαικός φαιλόνη φαιλόνης Φαινέας φαινέσκετο φαινίνδα Φαίνιππος φαινίς φαινόλη φαινόλης φαινόλις φαινομένως φαινομηρίς φαινόπους φαινοπροσωπέω φαινοῦκλον φαῖνοψ Φαῖνοψ φαίνω φαίνων Φαίνων φαινῶπις φαιός φαιουρός φαιοχίτων φαιρίδδω Φαισάνα Φαῖστος Φαιστός φακαρίς φακᾶς φακέα φακεινοπώλιον φάκελος φακεψός φακῆ φάκηλος φακηψός φακιάλιον φακινᾶς φακινοπώλιον φάκινος φακιόλιον φακίολος Φάκιον φάκιον φακοειδής φακόμελι φακοπτισάνη φακοπώλιον φακός φακουσιακός Φακουσιακός φάκοψις φάκται φακτονάριον φακώδης φάκωσις φακωτός φάλα φαλαγγάρχης φαλαγγαρχία φαλαγγηδόν φαλαγγιάω φαλαγγιόδηκτος φαλάγγιον φαλαγγιόπληκτος φαλαγγίτης φαλαγγιτικός φαλαγγομαχέω φαλαγγομάχης φαλαγγοστορύναι φαλαγγόω φαλάγγωμα φαλάγγωσις φαλαγκτήριον φάλαγξ φάλαι φαλαίκειον Φάλαικος φάλαινα Φαλαισίαι φαλάκρα φαλακριάω φαλακροειδής φαλακρόομαι φαλακρός φαλακρότης φαλάκρωμα φαλάκρωσις φαλακτόνοιο φαλάμεσσιν φαλάνθειος φαλάνθη φάλανθος φαλαντίας φαλάντωμα φάλαρ φάλαρα φαλαρίς Φάλαρις φαλαρισμός φαλαρῖτις φάλαρον φάλαρος Φαλέας φαλεροῦχος Φαληρεύς φαληριάω Φαληρικός φαλήριον φαληρίς Φαληρόθεν Φαληροῖ Φάληρον Φαληρόνδε Φάληρος φάληρος Φαλῆς φαλῆς φαλίζει φαλιόπους φαλιός φαλίπτει φάλκης Φάλκης φαλκίδιον φαλλαγωγεῖον φαλλαγωγία φαλλαγώγια φάλλαινα φάλλη Φαλλήν φαλληφορέω Φαλληφόρια φαλλικός φαλλοβάτης φαλλός φαλλοφορέω φαλλοφόρος φάλος φαλός φαλύγματα φάλυρα φαλύσσεται φαλωτός φάμα φαμάξαι φαμί φαμιλία φαμιλιαρικός φαμιλιάριος φαμιλιαρίς φαμιστός φαμμάστρια φάν Φαναί φάναι φαναῖος φάναξ φαναός φανάπτης φανάριον φανάω φανδόν φάνδουρος φάνεν φανερομισής φανερόμισος φανεροποιέω φανεροποίησις φανερός φανερότης φανερόφιλος φανερόω φανέρωσις φανερωτής φανή φανήῃ Φάνης φανητιασμός φανίον Φάννιος φανοίην φανόμηρις φανόπτης φανός Φανοσθένης Φανοτεύς φανότης φάνσις φαντάζομαι φαντάζω φαντασία φαντασιάζομαι φαντασιαστής φαντασιαστικός φαντασιοκοπέω φαντασιοκόπος φαντασιοπλήκτως φαντασιόω φάντασις φαντασιώδης φάντασμα φαντασμάτιον φαντασμός φανταστής φανταστικός φανταστός φάντης φαντικός φαντός φάντωρ φανυλός Φανώ φάο φαορκίς φάος φαοστασία φάρ φαραγγαῖον φαραγγίτης φαραγγόω φαραγγώδης φάραγξ φάραι Φαρανδάκης φαρανίτης φαρανῖτις φαρατρίτας φαράω Φαραώθης φαρβό φάργμα φάργνυμι φαρεός φαρέτρα φαρετρεών φαρέτρη φαρέτριον φαρετρίτης φαρετροφόρος φαρθένος φαρία φαρικόν φάρινος φάριον Φᾶρις Φαρισαῖος φαρισαῖος Φαρίτης φαρκάζω φαρκιδόομαι φαρκιδώδης φαρκίς φαρκτόομαι φαρκτός φαρμακάω φαρμάκεια φαρμακεία φαρμακεργάτης φαρμακεύς φαρμάκευσις φαρμακευτέον φαρμακευτής φαρμακευτικός φαρμακεύτρια φαρμακεύω φαρμακή φαρμακηρός φαρμακία φαρμακικός φαρμάκιον φαρμακίς φαρμακίστρια φαρμακίτης φαρμακίων φαρμακοδοσία φαρμακόεις φαρμακοθήκη φαρμακόμαντις φάρμακον φαρμακοποιέω φαρμακοποιία φαρμακοποιός φαρμακοποσία φαρμακοποτέω φαρμακοπωλέω φαρμακοπώλης φάρμακος φαρμακός φαρμακοτρίβης φαρμακοτρίπτης φαρμακουργός φαρμακοφόρος φαρμακόω φαρμακτήρ φαρμακτήριος φαρμάκτης φαρμακτός φαρμακώδης φαρμακών φαρμακωνῖτις φάρμαξις φαρμάσσω φαρμιανόν Φαρνάβαζος Φαρνάκειος φαρνάκειος Φαρνάκης Φαρνάσπης Φαρνοῦχος φάρξις Φάρος φάρος φᾶρος φαροφόρος φαρόω Φαρσάλιος Φάρσαλος φάρσος φαρσοφόρος φάρσωμα φαρύγγεθρον φαρυγγίζω φαρυγγοτομία φαρυγίνδην φάρυγξ φαρυμός φαρύνει φάρχμα φάρω φάσαξ φασγάνιον φασγανίς φασγανιῶσαν φάσγανον φασγανουργός φασγάνω φασήλιον Φάσηλις φασηλοειδής φάσηλος φάσθαι Φασιανός φασιανός φάσιμος φασίολος Φᾶσις φάσις φασκαίνω φασκάς φασκία φάσκον φάσκω φάσκωλος φάσμα φασματιάω φασματολογέω φασματοφάνεια φασματώδης φάσουλος φάσσα φάσσιον φασσοφόνος φατειός φατέον φατέος φάτης φατί φατίζω φατικός φατιρίς φάτις φάτνα φατνεύω φάτνη φατνίζομαι φατνίον φάτνιος φατνόω φάτνωμα φατνωματικός φάτνωσις φατνωτός φατός φάτρα φατριά φάτριν φάττα φαττάγης φάττιον φάττος φαύζω φαυλεπίφαυλος φαυλία φαυλίζω φαύλιος φαύλισμα φαυλισμός φαυλίστρια Φάϋλλος φαυλόβιος φαυλόνους φαυλορρημόνως φαῦλος φαυλότης φαυλουργός φαῦνος φαυοφόρος φαυροφόρος Φαυσιάδης φαῦσιγξ φαυσίμβροτος φαῦσις φαύσκω φαῦσμα φαυστήρ φαυστήριος Φαῦστος φαύω φάψ φάω Φαώνιος φαωτός Φεαί φέβομαι φεγγαῖον φεγγάρχης φεγγίτης φεγγοβολέω φέγγος φέγγω φεῖ Φειά φειδαλφιτέω Φείδας Φειδιακός Φειδίας Φείδιππος φειδίτης φειδίτια φείδομαι φειδομένως φειδός φειδώ φειδωλή φειδωλία φειδώλιον φειδωλός φείδων Φείδων Φειδωνίδης φειδώς φειράω φεισμονή φειστέον φειστέος φέκλη φελγύνει φελίζω φελλαγωγία φελλάς φελλάτας φελλεύς φελλεύω φελλεών φελλίνας φελλίνιοι φέλλινος φελλίον φελλίς φελλόδρυς φελλόπους φελλός φελλοχαλαστέω Φελλώ φελλώδης φελόνης φέλων φεν φέναγμα φενάκη φενακίζω φενακικῶς φενάκισμα φενακισμός φενακιστής φενακιστικός φενακνίς φέναξ Φένεος φενίνδα φεννῆσι φεννησία φεννίον φέννος φένω φένω† φεόγω Φεραί φεραϊκός Φεραῖος φεραῖος φεράλιος φερανθής φέρασπις φεραυγής φερβήτης φέρβω φερεαυγής φερέβοτρυς φερέγγυος φερεγλαγής φερέζυγος φερέζωος φερέκακος φερέκαρπος φερεκλεής Φέρεκλος φερέκοσμος φερεκράτειον Φερεκράτης Φερεκύδης φερεκυδής φερέμηλος φερεμμελίης φέρενα φερένικος Φερένικος φερέοικος φερέοινος φερέπολις φερεπονέω φερεπονία φερέπονος φερέπτερος φερεπτόλεμος φερέπτολις φερεσανθής φερέσβιος φερεσσακής φερεσσίπονος φερεστάφυλος φερέσταχυς φερεστέφανος φερετρεύομαι φερέτριος φέρετρον Φέρης φέριστος φέρμα φερνάριον φερνή φερνίζω φέρνιον φέροικος φερόλβιος φερόμβρον φέροπλος Φέρουσα φερρεύει Φερρεφάττιον φερρεφάττιον Φερσέφασσα Φερσεφόνα Φερσεφόνη φερτάζω φέρτατος φέρτε φέρτερος φερτός φέρτρον φέρτρυς φερφερέτας φέρω φερωνυμέομαι φερωνυμία φερώνυμος φεσκάσιον φετιάλιοι φεῦ φεύγυδρος φεύγω φεύζω φευκταῖος φευκτέον φευκτέος φευκτιάω φευκτικός φευκτός φευξασπίδιον φευξείω φεύξιμος φευξιπ φεῦξις φεψαλόομαι φέψαλος φεψάλυξ φέως φή φῆ Φηγεύς φηγινέος φήγινος φηγός φηγότευκτος φηγών φήῃ φηληκίζω φηληκόθρεπτος φήληξ φηλητεύω φηλητής φῆλος φηλόω φήλωμα φήλωσις φῆμα φήμη φημί φημίζω Φήμιος φήμιος φῆμις φημισμός φημοσύνη φῆν φήναι φήνη φηνός φήρ Φηραί φήρεα Φηρητιάδης φηρία φηρομανής φῄς Φῆστος φητιαλεῖς φήτρη φθάζω φθαίρω φθάν φθάνω φθάρμα φθαρσία φθαρτικός φθαρτός φθαστέον φθατέω φθέγγομαι φθεγγώδης φθεγκτικός φθεγκτός φθέγμα φθεγματικός φθέγξις φθείρ φθειράριος φθειρίασις φθειριασμός φθειριάω φθειρίζομαι φθείριον φθειρισμός φθειριστικός φθειρόβρωτος φθειρογράφος φθειροκομίδης φθειροκτονέω φθειροκτόνον φθειροποιέω φθειροποιός φθειροπύλη φθειροτραγέω φθειροτρωκτέω φθειροφάγοι φθειροφόρος φθείρω φθειρώδης Φθειρῶν φθεῖσαι φθερσίβροτος φθερσιγενής φθέωμεν φθῆ Φθία Φθιάς φθίδιος Φθίη Φθίηνδε Φθίηφι φθίμενος φθίνα φθινάς φθίνασμα φθινάω φθινόκαρπος φθινόκωλος φθινομετόπωρον φθινοπωρικός φθινοπωρινός φθινοπωρίς φθινοπωρισμός φθινόπωρον φθινύθω φθίνυλλα φθίνω φθινώδης φθινωδικός Φθῖος Φθιραί φθῖσα φθισήνωρ φθίσθαι φθισιάω φθισικεύομαι φθισικός φθισίμβροτος φθίσις φθισίφρων φθῖτο φθιτός φθιτόω φθίω φθίωσις Φθιώτης Φθιῶτις φθογγάζομαι φθογγάριον φθογγή φθογγήεις φθόγγος φθόη φθόϊς φθοΐσκος φθονερία φθονερός φθονέω φθόνησις φθονητέον φθονητικός φθονόλετρος φθόνος φθορά φθορεῖον φθορεύς φθορηγενής φθορία φθορικός φθόριμος φθόριος φθοροεργός φθοροποιέω φθοροποιός φθόρος φθορώδης φθόσις φθοώδης φθύζω φι φιάλα φιάλη φιαληφόρος φιαλίδιον φιαλίτης φιάλλω φιαλοβωμός φιαλοειδής φιαλομαντεία φιαλομαντεῖον φιαλόω φιαλώδης φιαλωτός φιαρός φιαρύνω φιβάλεως φιβί φίβλα φιβλόομαι Φιγαλεύς Φιγαλία Φίγλος φιδάκνη φιδίτης φιδίτια φιδίτιον φιέλη φικιδίζω φικοπήδαλος φικοτύχη φιλάβουλος φίλαβρος φιλαγαθέω φιλαγαθία φιλάγαθος φιλάγλαος φιλάγραυλος φιλαγρέτις φιλαγρευτής φιλαγρέω φιλάγριον φίλαγρος φιλαγρότις φιλάγρυπνος φιλάγων φιλαγωνιστής φιλαγωνιστικός φιλαδέλφεια φιλαδελφέω φιλαδελφία φιλαδέλφιον φιλάδελφος φιλαδύναμος φιλάεθλος φιλαθήναιος φιλαθλητής φίλαθλος φῖλαι φιλαίακτος φιλαιδήμων φιλαιδής φιλαίματος φίλαιμος φιλαίμων φιλαίτερος φιλαίτιος φιλακανθίς φιλακίζομαι φιλακόλαστος φιλακόλουθος φιλάκρατος φιλακριβέω φιλαλειπτέω φιλαλεξανδρεύς φιλαλέξανδρος φιλαλήθεια φιλαλήθειος φιλαλήθης φιλαλληλία φιλάλληλος φίλαλμος φιλάλυπος φιλαλυστής φιλαμαρτήμων φιλαμπελέω φιλάμπελος φιλαμπελόω φιλαναγνωστέω φιλαναγνώστης φιλαναλωτής φιλανδρία φιλάνδριος φίλανδρος φιλάνθεμος φιλανθής φιλανθρακεύς φιλανθρώπευμα φιλανθρωπεύομαι φιλανθρωπέω φιλανθρωπία φιλανθρώπινος φιλανθρώπιον φιλάνθρωπον φιλάνθρωπος φιλάνωρ Φιλάνωρ φίλαξ φιλάοιδος φιλαπελλῆς φιλάπεπτος φιλαπεχθημοσύνη φιλαπεχθήμων φιλαπεχθής φιλαπλοϊκός φιλαπόδημος φιλαργεῖος φιλαργικός φιλαργυρέω φιλαργυρία φιλάργυρος φιλάρετος φιλαριστείδης φιλαριστοτέλης φιλάρματος φιλάρπαξ φιλαρσάκης φιλάρτεμις φιλάρχαιος φιλαρχέω φιλαρχία φιλαρχιάω φιλαρχικός φίλαρχος φιλάρχων φιλασκητής φιλαστράγαλος φιλαστρόλογος φιλάσωτος φιλατία φίλατο φιλαυθόμαιμος φίλαυλος φιλαύστηρος φιλαυτέω φιλαυτία φίλαυτος φιλαυτότης φίλαυχος φιλαχαιός φιλαχιλλεύς φιλαψευδής φιλέβδομος φιλέγγυος φιλεγκλήμων φιλεγκώμιος φιλέθειρος φιλειδήμων φιλεκαγαθία φιλεκδημητής φιλέκδημος φιλελεήμων φιλελευθέριος φιλελεύθερος φιλέλλην φίλελπις φιλέμπορος φιλενδεικτέω φιλένδοξος φιλένδοτος φιλένθεος φιλέντολος φιλέξοδος φιλεορταστής φιλέορτος φιλεπαινος φιλέπαινος φιλεπίστήμων φιλεπίστροφος φιλεπιτιμητής φιλεπίτιμος φιλεραστέω φιλεραστής φιλεραστία φιλέραστος φιλεράστρια φιλεργέω φιλεργία φιλεργός φιλερημία φιλέρημος φιλέριθος φίλερις φιλεριστέω φιλεριστής φιλεριστία φιλεριστικός φιλέριστος φιλερνέω φίλερος φίλερως φιλέσπερος φιλεστιάτωρ Φιλεταίρειος φιλεταιρία φιλεταιρικός φιλεταίριον φιλέταιρος φίλετνος φιλεύδιος φιλεύηχος φιλεύιος φιλεύλειχος φίλευνος φιλευποιία φιλευριπίδης φιλεύτακτος φιλευτράπελος φιλευφρόσυνος φιλεύχειλος φιλευώδης φιλέφηβος φιλεχθής φιλεχθρέω φίλεχθρος φιλέψιος φιλέω φίλη Φίληβος φίληβος φιληδέω φιληδής φιληδία φιληδονία φιληδονικός φιλήδονος φιληκοέω φιληκοΐα φιλήκοος φιληλάκατος φιληλιάς φιληλιαστής φίλημα φιλημάτιον φιλήμη φιλημονίειος Φιλημονίειος φιλημοσύνη φιλήμων φιλήνεμος φιλήνιος φιλήνωρ φιληραϊστής φιλήρεμος φιλήρετμος φιλησία φιλησίμολπος φιλησίμως Φιλήσιος φιλήσιος φίλησις φιλησιστέφανος φιλήσυχος φιλητέον φιλητέος φιλητεύω φιλήτης φιλητής φιλητήσιος φιλητικός Φιλητορίδης φιλητός φίλητρον φιλήτωρ φιλήφαιστος φιλία φιλιάζω φιλιακός φιλιαστής φιλιατρέω φιλιάτρης φιλίατρος φιλίδρως φιλικός Φίλιννα φίλιος φιλιόω Φιλίππειος φιλιππέω φιλιππία φιλιππιδόομαι φιλιππίζω Φιλιππικός Φιλίππιον φιλιππισμός Φίλιππος φίλιππος φιλιπποτρόφος φιλίππῳ φιλίσκος Φιλιστίδης φιλίστιον φιλιστορέω Φίλιστος φίλιστος φιλίστωρ φιλῖτα φιλίτια φιλιτιανοί φιλίτιον φίλιχθυς φιλίων φιλίωσις φιλιωτής φιλιωτικός φιλλυρέα Φιλλυρίδας Φιλλυρίδης φιλο- φιλόβακχος φιλοβαρβαρίζω φιλοβάρβαρος φιλοβάρβιτος φιλοβασίλειος φιλοβασιλεύς φιλοβασιλισταί φιλοβάσκανος φιλοβήδιοι φιλόβιβλος φιλοβοιωτός φιλόβορος φιλοβορρᾶς φιλόβοτρυς φιλόβουλος φιλοβούπαις φιλόβρωτος φιλογαθής φιλογάϊος φιλόγαιος φιλογαλλοβραχειονοτύμπανος φιλόγαμος φιλογαρέλαιος φιλογαστορίδης φιλογείτων φιλογελοιαστής φιλογέλοιος φιλόγελως φιλογένεσις φιλογενναῖος φιλογερμανικός φιλογέρων φιλογεωμέτρης φιλογεωμετρία φιλογεωργία φιλογέωργος φιλογηθής φιλογλιχέω φιλόγλυκυς φιλογονία φιλόγονος φιλογραμματέω φιλογραμματία φιλογράμματος φιλογραφέω φιλογυμναστέω φιλογυμναστής φιλογυμναστία φιλογυμναστικός φιλογύμναστος φιλογύναιος φιλογύνης φιλογυνία φιλογώνιος φιλοδαιτύμων φιλόδακρυς φιλοδαμοῦσα φιλοδάρειος φιλοδάρτης φιλόδαφνος φιλοδειπνιστής φιλόδειπνος φιλοδέμνιος φιλόδενδρος φιλοδεπαστής φιλοδεσποτέω φιλοδέσποτος φιλοδημία φιλόδημος φιλοδημοτικός φιλοδημώδης φιλοδίκαιος φιλοδικαστής φιλοδικέω φιλοδικία φιλόδικος φιλοδίτης φιλοδοξέω φιλοδοξία φιλόδοξος φιλοδοσία φιλόδοτος φιλόδουλος φιλόδουπος φιλοδρήριος φιλόδρομος φιλόδροσος φιλόδυρμος φιλόδυρτος φιλοδωρία φιλόδωρος φιλοεθνής φιλοεργός φιλοζέφυρος φιλοζήλως φιλοζωέω φιλοζωΐα φιλόζωος φιλόζῳος φιλοζωωτέον φιλόθακος φιλοθεαμοσύνη φιλοθεάμων φιλοθεΐα φιλόθεος φιλοθεότης φιλόθερμος φιλοθερσίτης φιλοθεωρέω φιλοθεωρητής φιλοθέωρος φιλοθήβαιος φιλόθηλυς φιλοθήξ φιλόθηρ φιλοθηρέω φιλοθηρθήσαυρος φιλοθηρία φιλόθηρος φιλοθήσαυρος φιλοθόρυβος φιλοθουκυδίδης φιλοθρέμματος φιλοθρέμμων φιλόθρεσκος φίλοθρεψ φιλοθρηνής φιλόθρηνος φιλόθυρσος φιλοθύτης φιλόθυτος φιλοΐατρος φιλοιερεύς φιλοίκειος φιλοικοδόμος φιλοικτίρμων φιλοίκτιστος φίλοικτος φιλοινία φίλοινος φιλοιστρομανής φίλοιστρος φιλοΐστωρ Φιλοίτιος φιλοίφας φιλοκἀγαθία φιλοκἄγαθος φιλοκαθάριος φιλοκάθολος φιλόκαινος φιλόκαισαρ φιλόκακος φιλοκαλέω φιλοκαλία φιλοκάλιον φιλοκαλλωπιστής φιλόκαλος φιλοκαμπής φιλοκαρποφόρος φιλοκατάσκευος φιλόκενος φιλοκέρδεια φιλοκερδέω φιλοκερδής φιλοκερδία φιλοκέρτομος φιλοκηδεμών φιλοκηδής φιλόκηπος φιλοκιθαριστής φιλοκίνδυνος φιλοκισσοφόρος φιλοκλαύδιος φιλόκλαυτος φιλοκλέαρχος φιλόκλεια Φιλοκλέων Φιλοκλῆς φιλοκνήμις φιλόκνισος φιλοκνώσιος φιλόκοινος φιλοκόλαξ φιλοκόμοδος φιλόκομος φιλοκονίμων φιλόκοπρος φιλοκορίνθιος φιλοκοσμία φιλοκόσμιος φιλόκοσμος φιλόκουρος Φιλοκράτης φιλόκρατον φιλόκρημνος φιλοκρινέω φιλοκρόταλος φιλόκροτος φιλοκτέανος φιλοκτεανώτατος φιλοκτήματος φιλοκτημοσύνη φιλοκτήμων Φιλοκτήτας Φιλοκτήτης φιλοκτίστης φιλόκτιτος φιλόκυβος φιλοκυδής φιλοκύμαιος φιλοκυνηγέτης φιλοκυνηγία φιλοκύνηγος φιλόκυνος φιλοκύριος φιλόκυρος φιλοκύων φιλοκωθωνιστής φιλόκωμος φιλοκώμῳδος φιλόκωπος φιλόλαγνος φιλολάκων φιλολαλία φιλόλαλος φιλολάμπαδος φιλόλαος φιλολήϊος φιλόλιθος φιλόλιχνος φιλολογέω φιλολογία φιλόλογος φιλολοιδορία φιλολοίδορος φιλολουστέον φιλολουτρέω φιλόλουτρος φιλόλυπος φιλόλυρος φιλομάθεια φιλομαθέω φιλομαθής φιλομαθία φιλομακεδών φιλομάλακος φιλομαντεία φιλομαντευτής φιλόμαντις φιλομαντόσυνος φιλόμαστος φιλομαχέω φιλόμαχος φιλόμβριος φίλομβρος φιλόμβροτος φιλομειδής φιλομειράκιος φιλομεῖραξ φιλομεμφής φιλομετάβολος φιλομέτριος φιλομήδιον Φιλομήλα φιλομήλα Φιλομηλεΐδης Φιλόμηλος φιλόμηλος φιλόμηρος φιλομήτηρ φιλομητόρειος φιλομητορία φιλομήτωρ φιλομίσως φιλομμείδης φιλομμειδής φιλομμηδής φιλόμολπος φιλομόναχος φιλομουσέω φιλομουσία φιλόμουσος φιλομόχθηρος φιλόμοχθος φιλομυθέω φιλομυθία φιλόμυθος φιλόμυρος φιλομυρτοφαγηκόμος φιλόμωμος φιλονάματος φιλοναύτης φιλονεικέω φιλόνεικος φιλόνεος φιλονέρων φιλονικέω φιλονικηδόν φιλονικητέον φιλονικητέος φιλονικία φιλόνικος φιλόνομος φιλονοσέω φιλονύμφιος φιλόξεινος φιλοξένειος φιλοξενέω φιλοξενία φιλοξενικός Φιλόξενος φιλόξενος φιλοξενοφῶν φιλοξύτονος φιλόοινος φιλοπαθής φιλοπαιγμοσύνη φιλοπαίγμων φιλοπαίγνιος φιλοπαιδεία φιλοπαιδία φιλοπαίκτης φιλόπαις φιλοπαίσμων φιλοπαίστης φιλοπάλαιστρος φιλοπάννυχος φιλόπαππος φιλοπαράβολος φιλοπάρθενος φιλοπαρρησιαστής φιλοπάρυγρος φιλοπάτηρ φιλοπατρία φιλόπατρις φιλοπάτρως Φιλοπάτωρ φιλοπάτωρ φιλοπενθής φιλοπένταθλος φιλοπέρσης φιλοπευθής φιλοπευστέω φιλοπεύστης φιλοπευστία φιλόπευστος φιλόπικρος φιλοπιστεύομαι φιλοπλάκουντος Φιλοπλάτανος φιλοπλάτων φιλόπλεκτος φιλοπληκτικός φιλοπλόκαμος φιλόπλοος φίλοπλος φιλοπλούσιος φιλοπλουτέω φιλοπλουτία φιλόπλουτος φιλοποιέω φιλοποίησις φιλοποιητής φιλοποιητικός φιλοποιία Φιλοποίμην φιλοποίμνιος φιλοποιός φιλοπόλεμος φιλόπολις φιλοπολίτης φιλοπολύγελως φιλόπομπος φιλοπονέω φιλοπονηρία φιλοπόνηρος φιλοπονία φιλόπονος φιλοποσία φιλοποτέω φιλοπότης φιλοποτία φιλοπότις φιλόποτμος φιλοπουλύγελως φιλοπραγματίας φιλοπραγμονέω φιλοπραγμονία φιλοπραγμοσύνη φιλοπράγμων φιλόπρακτος φιλοπρεπής φιλοπρόβατος φιλοπροσηγορία φιλοπροσήγορος φιλοπροσηνής φιλοπρωτεία φιλοπρωτεύω φιλόπρωτος φιλοπτόλεμος φιλόπτορθος φιλοπτωχία φιλοπυγιστής φιλόπυρος φιλόπυστος φιλοπωριστής φιλοργής φιλόργιος φιλορήτωρ φιλόρθιος φιλοριστία φιλορμίστειρα φιλορνιθία φίλορνις φιλορρηματία φιλόρρυθμος φιλορρώθων φιλορρώξ φιλόρτυξ φιλορχήμων φιλορχηστής φιλορχικός φιλορώμαιος φίλος φῖλος φιλοσάραπις φιλοσαρκία φιλοσέβαστος φιλοσίγματος φιλόσιτος φιλόσκαρθμος φιλόσκεπος φιλόσκηπτρος φιλοσκήπων φιλόσκιος φιλοσκόπελος φιλόσκοπος φιλοσκύλαξ φιλοσκωμμοσύνη φιλοσκώμμων φιλοσκωπτέω φιλοσκώπτης φιλοσμάραγος φιλόσμηνος φιλοσοφέω φιλοσόφημα φιλοσοφητέον φιλοσοφητέος φιλοσοφία φιλοσοφικός φιλοσοφοκλῆς φιλοσοφομειρακίσκος φιλόσοφος φιλοσπῆλυγξ φιλόσπονδος φιλοσπούδαστος φιλόσπουδος φιλοστάφυλος φιλοστεφανέω φιλοστέφανος φιλόστολος φιλόστονος φιλοστοργέω φιλοστοργία φιλόστοργος φιλοστρατιώτης φιλόστροφος φιλοσύγγαμος φιλοσυγγενής φιλόσυκος φιλοσυκοφαντία φιλοσυμβίωτος φιλοσύμμαχος φιλοσυνάγωγος φιλοσυνέστιος φιλοσυνήθης φιλοσυνουσιάζω φιλοσυνουσιαστής φιλοσύντομος φιλοσωκράτης φιλοσωματέω φιλοσωματία φιλοσώματος φιλοσώφρων φιλοταλαίπωρος φιλοτάπεινος φιλοτάραχος φιλοτάριχος φιλότας φιλοτεκνέω φιλοτεκνία φιλότεκνος φιλοτερπής φιλοτεχνέω φιλοτέχνημα φιλοτέχνης φιλοτεχνητέον φιλοτεχνία φιλοτεχνῖται φιλότεχνος φιλοτεχντεχνῖται φιλότης φιλοτήσιος φιλοτιβέριος φιλοτίμαιος φιλοτιμέομαι φιλοτίμημα φιλοτιμητέον φιλοτιμία φιλότιμος φιλοτοιοῦτος φιλοτόλμως φιλοτραγήμων φιλοτραγῳδός φιλοτράπεζος φιλοτραφής φιλότροπος φιλοτροφέω φιλοτροφία φιλοτρόφιον φιλότροφος φιλότρυφος φιλοττάριον φιλοτύραννος φιλότυφος φιλοτώθαστος φιλοϋγιής φιλοφαίαξ φιλοφάρμακος φιλόφθογγος φιλοφθονία φιλόφθονος φιλοφιλία φιλόφιλος φιλοφόρμιγξ φιλοφρονέομαι φιλοφρόνημα φιλοφρόνησις φιλοφρονητικός φιλοφροσύνα φιλοφροσύνη φιλοφρόσυνος φιλόφρων φιλοφυσικός φιλόφωνος Φιλοχάρης φιλοχαρής φιλόχηρος φιλόχλαινος φίλοχλος φιλοχορευτής Φιλόχορος φιλόχορος φιλοχρηματέω φιλοχρηματία φιλοχρηματιστής φιλοχρηματιστικῶς φιλοχρημάτιστος φιλοχρήματος φιλοχρημονέω φιλοχρημοσύνη φιλοχρήμων φιλόχρησμος φιλόχρηστος φιλοχρήστωρ φιλόχριστος φιλοχρύσης φιλοχρυσία φιλόχρυσος φιλοχωρέω φιλοχωρία φιλόχωρος φιλοψάμαθος φιλοψευδής φιλοψευδία φιλοψευδολόγος φιλοψεύστης φιλοψία φιλόψιλος φιλόψογος φίλοψος φιλοψυχέω φιλοψυχητέον φιλοψυχητέος φιλοψυχία φιλόψυχος φιλόψυχρος φιλόω φιλτάτιον φίλτατος φίλτερος Φιλτραῖος φιλτρίς φιλτροδότις φιλτροκατάδεσμος φιλτροκίνητος φίλτρον φιλτροποιός φιλτροπόσιμον φιλτρόποτον φίλυβρις φιλυβριστής φιλυγιής φιλύδρηλος φιλυδρίας φίλυδρος φιλύκη φίλυμνος φιλυπήκοος φίλυπνος φιλυπόδοχος φιλυπόστροφος φιλυποστροφώδης φιλύρα Φιλύρα φιλυρέα Φιλυρίδας φιλύρινος φιλύριον φιλῳδία φιλῳδός Φίλων φίλων φιλώνειος φιλωνίδειον φιλωνίζω φιλώραιος φιλωρείτης φίλως φίλωσις φιλωτερίς φιλωτικός φιμάριον φιμοκάτοχον φιμός φιμόω φιμώδης φίμωσις φιμωτικός φίμωτρον φιν Φινεύς φίνις φίντατος Φίντις φίξ φίσκος φισκοσυνήγορος φιτιαλεῖς φιτρός φίττα φιττάκια φιττακίδες φῖτυ φίτυμα φιτυποίμην φῖτυς φιτύω φλαβίλλιον φλαγέλλιον φλαδιάω φλάζω Φλάκκος φλαμέντας Φλαμινῖνος Φλάμμας φλανύσσω φλάσις φλάσκη φλάσμα φλασμός φλαστός φλαττόθρατ Φλάυιος φλαυρίζω φλαῦρος φλαυρότης φλαυρουργός φλάω φλεβάζω φλεβικός φλέβιον φλεβοδονώδης φλεβονευρώδης φλεβονώδης φλεβοπαλία φλεβοπεριμέτριος φλεβορραγία φλεβόσφυγμος φλεβοτμής φλεβοτομέω φλεβοτόμησις φλεβοτομητέον φλεβοτομία φλεβοτομική φλεβοτόμος φλεβοτονέομαι φλεβώδης φλεγέθω φλεγιάω φλέγμα φλεγμαγωγός φλεγμαίνω φλέγμανσις φλεγμασία φλεγματιαῖος φλεγματίας φλεγματικός φλεγμάτιον φλεγματισμός φλεγματοειδής φλεγματόεις φλεγματόομαι φλεγματώδης φλεγμονάομαι φλεγμονή φλεγμονικός φλεγμονώδης φλεγμός φλεγμώδης φλέγος Φλέγρα Φλεγραῖα Φλέγυαι Φλεγύαι Φλεγύας φλεγύας φλεγυάω φλεγυρός φλέγω φλεδονεία φλεδονεύομαι φλεδονέω φλεδονώδης φλέδων φλειά Φλειάσιος φλέϊνος φλειός Φλειοῦς φλενός φλέξις φλέος φλεύς φλεύω φλέψ φλέω φλέως φληδάω φληναφάω φληνάφημα φληναφία φλήναφος φληναφώδης φλῆνος φληνύω φλιά φλιαρός φλιάσιος φλίβω φλιδάω φλιδιόωντο φλιδών φλιή φλιμέλιον φλιοῦς φλῖψις φλόα φλόγεος φλογερός φλογερῶνυξ φλογετός φλογιά φλογιάω φλογίδιον φλογίζω φλογικός φλόγινος φλογίον φλόγιος φλογίς φλόγισμα φλογισμός φλογιστός φλογίστρα φλογίτης φλογῖτις φλογμός φλογμοτύραννος φλογμόω φλογοβαφής φλογοδέρπνοι φλογοειδής φλογόεις φλογοιδέομαι φλογολαμπής φλογόλευκος φλογόω φλογώδης φλόγωμα φλογωπός φλόγωσις φλογώψ φλόη φλοίαξ φλοιδέω φλοΐζομαι φλόϊνος φλοιοβαρής φλοιορραγής φλοιόρριζος φλοιός φλοιόω φλοῖσβος φλοϊσμός φλοϊστικός φλοίω φλοιώδης φλοιῶτις φλοκτίς φλομίς φλόμος φλομώδης φλονίς φλονῖτις φλόνος φλόξ φλόος φλόρος φλουάζω φλούδιον φλουμαρικός φλοῦς φλῦ φλυακογραφία φλυακογράφος φλύαξ φλυαρέω φλυάρημα φλυαρία φλυαρογραφέω φλυαροκοπέω φλυαροκοπία φλυαρολογέω φλυαρολογία φλύαρος φλυαρώδης φλυάσσω φλυδαρός φλυδάω Φλυεύς φλυζάκιον φλυζογράφος φλύζω φλύκταινα φλυκταινίδιον φλυκταινίς φλυκταινοειδής φλυκταινόω φλυκταινώδης φλυκταίνωσις φλυκτίς φλύος φλύσις φλύω φνεί φόα φόβα φοβερίζω φοβερισμός φοβεροδιακράτορες φοβεροδιακράτωρ φοβεροειδής φοβερόμματος φοβεροποιέω φοβερός φοβερότης φοβερωπός φοβερώψ φοβεσιστράτη φοβέστρατος φοβέω φόβη φόβημα φοβητέον φοβητέος φοβητικός φοβητός φόβητρον φοβίζω φοβοδιάκτορες φοβοδιάκτωρ φοβόδιψος φοβοειδής φοβοθεΐα φοβοποιέω φόβος φοιβάζω φοιβαίνω φοιβάς φοιβαστής φοιβαστικός φοιβάστρια φοιβάω Φοίβειος Φοίβη Φοιβηΐς φοιβηλάλος φοίβησις φοιβητεύω φοιβητήρ φοιβητής φοιβητός φοιβήτρια φοιβήτωρ φοιβόληπτος φοιβονομέομαι Φοῖβος φοῖβος φοΐδες φοίνα φοινάς φοινήεις φοίνιγμα φοινιγμός φοινίζω φοινικαιγύπτιος φοινικαῖος φοινικάνθεμος φοινικαρχέω φοινικάρχης φοινικάρχια φοινικαρχία φοινικάς φοινίκασπις φοινικείμων φοινίκειος φοινικελίκτης φοινίκεος Φοίνικες φοινικεών Φοινίκη φοινικήϊος φοινικηΐς φοινικηρόν φοινικίας Φοινικίδιον φοινικίζω Φοινικικός φοινίκινος φοινίκιον φοινίκιος φοινικιοῦς φοινικίς φοινίκισμα φοινικιστής Φοινικιστί φοινικίτης φοινικοβάλανος φοινικόβαπτος φοινικοβατέω φοινικοβαφής φοινικογενής φοινικογράφος φοινικοδάκτυλος φοινικοέανος φοινικόεις φοινικόθριξ φοινικοκρήδεμνος φοινικόκροκος φοινικόλεγνος φοινικόλοφος φοινικόνωτος φοινικοπαράδεισος φοινικοπάρηος φοινικοπάρυφος φοινικόπεδος φοινικόπεζα φοινικόπτερος φοινικόπτερυξ φοινικοπώλης φοινικόροδος φοινικόρυγχος φοινικοσκελής φοινικοστερόπας Φοινικόστολος φοινικοτρόφος φοινίκουρος φοινικοῦς φοινικοφαής φοινικοφόρος φοινικόφυτος φοινικτέον φοινικτικῶς φοινικτός φοινικών Φοῖνιξ φοῖνιξ Φοίνιξ φοίνιξις φοίνιος φοινίσκη Φοίνισσα φοίνισσα φοινίσσω φοινός φοινώδης φοΐς φοιτάζω φοιταλέος φοιταλιεύς φοιταλιώτης φοιτάς φοιτάω φοιτεία φοίτης φοίτησις φοιτητέον φοιτητήρ φοιτητής φοιτητός φοιτίζω φοιτός φοῖτος Φολέγανδρος φόλετρον φολιδοειδής φολιδόομαι φολιδώδης φολιδωτός φολίς φολκός φολλικώδης φόλλις Φολόη φόλυες φολύνει φονά φόναξ φονάω φονεργάτης φόνευμα φονεύς φονεύσιμος φονευτέον φονευτής φονευτικός φονεύτρια φονεύω φονή φονής φονικός φόνιος φονοειδής φονόεις φονοκτονέω φονοκτονία φονοκτόνος φονολιβής φονόρυτος φονός φόνος φονουργός φονόω φόντης φονώδης φοξῖνος φοξίχειλος φοξός φοξότης φορά φοράδην φοράδιον φορακιώδης φοράς φορβαδικός φορβαία φορβαῖος φορβάμων φόρβαντα Φόρβας φορβάς φορβασία φορβειά φορβή φόρβια φόρβιον φορβόν φόρβον φόρβυτα φοργάνη φορεαφόρος φόρεθρον φορειά φορεῖον φόρεμα φόρεσις φορέσκω φορετρίζω φόρετρον φορεύς φορεύω φορέω φορηδόν φόρημα φορήμεναι φόρησις φορητέος φορητικός φορητός φορί φόριγγες φορικός φόριμος φορίνη φόριον φόρκες Φορκίδες φορκόν Φόρκος Φόρκυνος Φόρκυς φορμαλεία φορμηδόν φορμιγκτάς φόρμιγξ φορμίζω φορμικτήρ φορμικτής φορμικτός φορμίον φορμίς φορμίσκιον φορμίσκος Φορμίων φορμοκοιτέω φορμορραφέομαι φορμορραφίς φορμός φορμοσίκων φορμοφορέω φορμοφόρος φορμύνιος φορολογέω φορολόγητος φορολογία φορολόγος φόρον φορός φόρος φοροτελής φοροφορέω φορταγωγέω φορταγωγός φόρταξ φορτηγέω φορτηγία φορτηγικός φορτηγός φορτιαφόρος φορτίζω φορτικεύομαι φορτικός φορτικότης φόρτιμος φορτίον φορτίς φορτισμός φορτοβαστάκτης φόρτος φορτοστόλος φορτοφορέω φορτόω φορύη φορυκαία φορυκτός φορύνω φόρυς φορύσσω φορυτός φορω φόσσατον φοτεύει φοῦ φουάδδει φουγίων φοῦιξ φουλβίν φουλβῖνον φουλιᾶτα φουλίδερ φούλλικλον φουλλόμενοι φουμῶσος φοῦνδα Φούριος φουρνάκιος Φούρνιος φουρνοειδής φουρνοπλάστης φοῦρνος φοῦσα φοῦσκα Φούφιος φόως φόωσδε Φράγγος φράγδην φραγέλλη φραγέλλιον φραγελλόω φράγμα φραγμίτης φραγμός φράγνυμι φραδά φραδάζω φραδατήρ φραδάω φραδεύω φραδή φραδής Φραδμονίδης φραδμοσύνη φράδμων φράζω φρακτεύω φράκτης φρακτικός φρακτός φρανίζω φράξις φράσδω φρασίζωον φρασίν φράσις φρασμοσύνη φράσσεται φράσσω φραστέον φραστήρ φράστης φραστικός φραστός φραστύς φράστωρ Φράστωρ φράτηρ φρατορία φρατορικός φράτρα φρατριάζω φρατριακός φρατριαρχέω φρατρίαρχος φρατριασμός φρατριαστής φρατριατικός φρατριεύς φρατρίζω φρατρικός φράτριος φράττω φράτωρ φρεάντλης φρέαρ Φρεάρριος φρεατία φρεατιαῖος φρεατίας φρεάτιον φρεάτιος φρεατισμός φρεατορύκτης φρεατοτύπανον Φρεαττώ φρεατώδης φρεῖαρ φρεναπατάω φρεναπάτης φρεναρτίους φρενήρης φρένιον φρενιτιαῖος φρενιτίασις φρενιτιάω φρενιτίζω φρενιτικός φρενῖτις φρενιτισμός φρενοάρας φρενοβαρής φρενοβλάβεια φρενοβλαβέω φρενοβλαβής φρενοβλαβία φρενογηθής φρενοδαλής φρενοθελγής φρενόθεν φρενοκλοπέω φρενοκλόπος φρενόληπτος φρενολῃστής φρενομανής φρενομόρως φρενοπληγής φρενόπληκτος φρενοπλήξ φρενοτέκτων φρενοτερπής φρενόω φρενώλης φρένωσις φρενωτήριον φρεσσίλυτος φρέω φρεωρυχέω φρεωρυχία φρεωρυχικά φρεωρύχος φρήν φρηταῖος φρηταρχέω φρήταρχος φρήτηρ φρητία φρήτρη φρήτριος φρήτωρ φρίζω φρικάζω φρικαλέος φρικασμός φρίκη φρικία Φρικίας φρικίας φρικίασις φρικιάω φρικνός φρικόομαι φρικοποιός φρῖκος φρικτέον φρικτοπαλαίμονες φρικτοπαλαίμων φρικτός φρικώδης φρικωδία φρικώεις φριμαγμός φριμάσσομαι φριμάω φρίν φρίνιον φρίξ φριξαύχην φριξόθριξ φριξοκόμης φριξολόφος φριξός Φρίξος φριξωποβρόνταξ φριξωποβρονταξαστράπτης φρίσσω φροιμιάζομαι φροιμιαστέος φροίμιον φρονέω φρόνημα φρονηματίας φρονηματίζομαι φρονηματισμός φρονηματώδης φρόνησις φρονητέον φρονητέος φρονητικός φρονίμευμα φρονιμεύομαι φρονίμευσις φρόνιμος φρονιμότης φρονιμώδης Φρόνιος φρόνις φρονούντως φροντίζω Φρόντις φροντίς φρόντισις φρόντισμα φροντιστέον φροντιστέος φροντιστήριον φροντιστής φροντιστικός φροντίστρια φροῦδος φρουμεντάριος φροῦνος φρουρά φρουραρχέω φρουράρχης φρουραρχία φρούραρχος φρουρέω φρούρημα φρούρησις φρουρητήρ φρουρητικός φρουρητός φρουρήτωρ Φρούρια φρουρικός φρούριον φρουρίς φρουροδόμος φρουρός φρουρύτης φρύαγμα φρυαγματίας φρυαγμός φρυαγμοσέμνακος φρυακτής φρυάσσομαι φρυγανίζω φρυγανικός φρυγάνιον φρυγανίς φρυγανισμός φρυγανιστήρ φρυγανίτης φρυγανοειδής φρύγανον φρυγανοφόρος φρυγανώδης Φρύγες φρύγετρον φρυγεύς φρυγεύω Φρυγία Φρύγια φρυγία φρυγιατικόν φρυγιαύλιον φρυγίζω Φρυγίη φρυγίλος φρυγίνδα φρύγιον Φρύγιος φρύγιος Φρυγιστί φρυγῖτις φρυγμός φρύγω φρυκτός φρυκτωρέω φρυκτωρία φρυκτώριον φρυκτωρός φρύνη φρυνικός φρύνιον Φρυνίχειος Φρύνιχος φρυνοειδής φρυνολόγος φρῦνος Φρυνώνδας φρυνώνδειος Φρύξ φρύξ φρύξις φρύττω φῦ φυά φυγαγωγός φύγαδε φυγαδεία φυγαδεῖον φυγάδευσις φυγαδευτέον φυγαδευτήριον φυγαδευτικός φυγαδευτός φυγαδεύω φυγαδικός φυγάδις φυγαδοδαίμων φυγαδοθήρας φυγαίχμης φυγανθρωπεύω φυγανθρωπία φυγαρσενία φυγαρχέω φυγάς φυγγάνω φύγδα φύγεθρον φύγεργος φυγή φύγιμον φυγίνδα φυγοδέμνιος φυγόδεμνος φυγοδικέω φυγοδικία φυγόδικος φυγόλεκτρος φυγομαχέω φυγόμαχος φυγόξεινος φυγόξενος φυγόπατρις φυγόπολις φυγοπονία φυγόπονος φυγοπτόλεμος φυγόπτολις φύζα φυζακινός φυζαλέος φυζάναι φυζηλός φύζω φυή φύη φυκαρίζω φυκάριον φύκης φυκία φυκίασις φυκίδιον φυκιόεις φυκίοικος φυκίον φύκιος φυκιοφάγος φυκιοφόρος φυκιοχαίτης φυκιόω φυκίς φυκῖτις φυκιώδης φυκογείτων φυκόθριξ φῦκος φυκοτύχη φυκοφάγος φυκόω φύκτιμος φυκτός φυκώδης φύλαγμα φυλαδόν φυλάζω φυλακά Φυλάκα φυλακάρχης φυλακεία φυλακεῖον φυλακεύς Φυλάκη φυλακή φυλακία Φυλακίδας Φυλακίδης φυλακίζω φυλακικός φυλάκιον φυλακίς φυλάκισσα φυλακιτεύω φυλακίτης φυλακιτικός φυλακῖτις Φύλακος φυλακός φύλακος φυλακτέος φυλακτήρ φυλακτηρία φυλακτηριάζω φυλακτήριον φυλακτήριος φυλάκτης φυλακτικός φυλακτός φύλακτρον φυλάκτωρ φύλαξ φυλαξιθαλάσσειος φύλαξις φυλαρχέω φυλάρχης φυλαρχία φύλαρχος Φύλας Φυλάσιος φυλάσιος φυλάσσω Φυλεΐδης Φυλείδης φυλετεύω φυλέτης φυλετικός Φυλεύς Φυλή φυλή φυληρις φυλία φυλίη φύλιος φυλλάζω φυλλάκανθος φυλλάμπελον φυλλαναλογημός φυλλανθές φυλλάριον φυλλάς φυλλεῖν φυλλεῖον φύλλες φυλλία φυλλιάς φυλλιάω φυλλίζω φυλλικός φυλλίνης φύλλινος φύλλιον φυλλίς φυλλῖτις Φυλλιών φυλλοβολέω φυλλοβολία φυλλοβόλος φυλλόκομος φυλλοκόπος φυλλοκρίνω φυλλολογέω φυλλολογία φυλλολόγος φυλλομανέω φυλλομανής φύλλον φυλλορόος φυλλορροέω φυλλόρροια φυλλορρόος φυλλόσκεπος φυλλοστάφυλον φυλλόστρωτος φυλλοτόκος φυλλοτόμος φυλλοτρώξ φυλλοφορέω φυλλοφόρος φυλλοφυέω φυλλοχοέω φυλλοχόος φυλλόω φυλλώδης φύλλωμα φυλοβασιλεύς φυλοβασιλικά φυλοκρινέω Φυλομάχη Φυλομέδουσα φῦλον φύλοπις Φυλώ φυλώδης φῦμα φυματίας φυμάτιον φυματόομαι φυματώδης φῦν φύξ φυξανορία φυξήλιος φύξηλις φυξίμηλα φύξιμος φύξιον φύξιος φυξίπολις φύξις φύος φύππαξ φυράδην φύρακες φύραμα φυραματικά φύρασις φυρατέον φυρατής φυρατός φυράω φύρδην φύρκος φύρμα φυρμᾶται φυρμός φυροῖ φυρός φυρόχρωμος φύρσιμος φύρσις φυρτήτης φύρω φύς φῦσα Φυσάδεια φυσακτήρ φυσαλέος φυσαλλίς φύσαλος φύσανσις φυσάριον φύσας φυσασμός φυσατήριον φυσάω φυσέχη φυσέων φυσηλάται φύσημα φυσημάτιον φύσησις φυσητέον φυσητήρ φυσητήριον φυσητής φυσητικός φυσητός φυσήτωρ φυσήφρων φυσίαμα φυσιασμός φυσιάω φυσίγγη φυσιγγιστής φυσιγγόομαι φυσίγναθος φυσιγνώμων φῦσιγξ φυσίζοος φυσίζους φυσίζῳος φυσίκευμα φυσικεύομαι φυσίκιλλος φυσικλείδιον φυσικός φύσιμος φυσιογνωμία φυσιογνωμονέω φυσιογνωμονία φυσιογνωμονικός φυσιογνωμοσύνη φυσιογνώμων φυσιολογέω φυσιολόγημα φυσιολογητέον φυσιολογία φυσιολογικός φυσιολόγος φυσιοποιέω φυσιόω φύσις φυσίωμα φυσίωσις Φύσκα φύσκη φυσκία φύσκιον φύσκος φύσκων φυσόβαθρον φυσοειδής φυσόομαι φύσσα φυστή φύστις Φυσώ φυσώδης φυταγωγέω φυταλιά φυταλίζω φυταλίη φυτάλιος φυτάλμιος φυταρίδιον φυτάριον φυτάς φυτεία φύτειρον φύτευμα φυτεύσιμος φύτευσις φυτευτέον φυτευτήριον φυτευτής φυτευτικός φυτευτός φυτεύω φυτηκομέω φυτηκομία φυτήκομος φυτηκόμος φυτιαῖος φυτικός φύτιος φύτλα φύτλη φύτλον φυτοβασίλειον φυτοειδῶς φυτοεργός φυτοκομέω φυτοκόμια φυτόν φυτόομαι φυτός φυτοσκαφία φυτοσκάφος φυτοσπορία φυτοσπόρος φυτοτροφέομαι φυτοτροφία φυτοτρόφος φυτουργεῖον φυτουργέω φυτούργημα φυτουργία φυτουργικός φυτουργός φυτούριον φυτοφόρος φυτοφύλαξ φύτρα φυτώδης φυτών φυτώνυμος φύτωρ φυτώριον φύω φῷ φώγανον φώγω φωΐς Φώκαια Φωκαιεύς φώκαινα φωκαρχέω φωκάρχης φώκειος Φωκεῖς Φωκεύς φώκη Φωκικός Φωκίς φωκίς φωκίων Φῶκος φωκτός φωλάζω φωλάς φωλεά φωλεία φωλεός φώλευσις φωλευτέον φωλεύω φωλέω φωλεώδης φωλητήρ φωλητήριον φωλία φωλίον φωλίς φωνά φωνάεις φωνάριον φωνασκέω φωνασκητής φωνασκία φωνασκικός φωνασκός φωναστικοί φωνέω φωνή φωνήεις φώνημα φώνησις φωνητήριος φωνητής φωνητικός φωνητός φωνικός φωνίον φωνίς φωνοβόλος φωνομαχέω φωνομαχία φωνόμιμος φῶνος φῶξις φώρ φωρά φωρατός φωράω φώρειον φωριαμός φωριάω φωρίδιος φώριον φώριος φῶρος φώρτατος φώς φῶς φώσκω φώσσω φώσσων φωσσώνιον φωστήρ φωσφόρεια φωσφορέω φωσφορία φωσφόριον φωσφόρος φώσων φωταγωγέω φωταγωγία φωταγωγός φωταύγεια φώταυγος φωτεινοειδής φωτεινός φωτίγγιον φωτιγγιστής φῶτιγξ φωτίζω φώτιον φώτισις φώτισμα φωτισμός φωτιστήριον φωτιστικός φωτοβίαιος φωτοβίας φωτοβολία φωτοδότης φωτοδώτης φωτοειδής φωτοθυρίς φωτοκινήτης φωτοκράτωρ φωτολαμπής φωτολόγιον φωτοπλήξ φωτοποιός φωτουλκός φωτουργός φωτοφάνεια φωτοφανής φωτοφόρος φωτώδης φῶυξ φώψ