1. Β
 2. β
 3. βʹ
 4. βᾶ
 5. βααζ
 6. Βαάλ
 7. Βααλβάζερος
 8. Βαάλιμος
 9. Βααλτίς
 10. Βαάρας
 11. Βάαυ
 12. Βάβα
 13. βαβάζω
 14. βαβαί
 15. βαβαιάξ
 16. βαβαικαλός
 17. Βαβαῖος
 18. βαβαιωτής
 19. βάβακα
 20. βαβάκινον
 21. βαβάκινος
 22. βάβακοι
 23. βαβάκτης
 24. βαβαλίζω
 25. βαβάλιον
 26. βαβαλιστήριον
 27. βάβαλον
 28. βάβαλος
 29. Βαβάνομον
 30. βάβαξ
 31. Βαβαρσάνα
 32. Βάβας
 33. Βαββαῖος
 34. Βαβέλ
 35. βαβέλιος
 36. Βαβελύκα
 37. βαβήρ
 38. Βάβης
 39. Βαβία
 40. Βαβίας
 41. βαβίζω
 42. Βαβίλα
 43. Βάβιοι
 44. βάβιον
 45. Βαβοράνα
 46. βαβουτζικάριος
 47. βαβράζω
 48. Βαβράντιον
 49. Βαβράντιος
 50. Βάβρας
 51. βάβρηκες
 52. βαβρήν
 53. Βαβρίας
 54. Βαβύα
 55. βαβύας
 56. βαβύη
 57. βαβύκα
 58. βαβυκώς
 59. βαβύλας
 60. Βαβυλᾶς
 61. Βαβύλη
 62. Βαβυλλήνιοι
 63. Βαβυλών
 64. βαβυλωνάριος
 65. Βαβυλωνεύς
 66. Βαβυλωνία
 67. Βαβυλωνιακός
 68. Βαβυλωνικός
 69. Βαβυλώνιος
 70. Βαβυλωνίς
 71. βαβύρας
 72. Βάβυρσα
 73. Βαβύρτας
 74. βαβύρτας
 75. Βάβυς
 76. Βαβυτάκη
 77. Βαβυτακηνός
 78. Βάγα
 79. Βαγαδανία
 80. Βαγαδάονες
 81. Βάγαζα
 82. βαγαῖος
 83. Βαγαῖος
 84. Βάγακον
 85. Βαγαπαῖος
 86. Βαγαπάτης
 87. Βαγάρδα
 88. βάγαρον
 89. βαγαρόν
 90. Βάγγας
 91. βαγεύει
 92. Βαγία ἄκρα
 93. Βαγιεννοί
 94. βαγινάριος
 95. βαγινδάριος
 96. βάγιον
 97. Βαγίσαρα
 98. Βαγίστανα
 99. Βαγιστανηνός
 100. Βαγιστάνης
 101. Βαγίστανον
 102. βάγμα
 103. Βαγνετία
 104. Βαγόραζος
 105. βάγος
 106. βαγός
 107. Βαγράδας
 108. Βαγραυανδηνή
 109. Βαγώας
 110. Βαγωδάρας
 111. Βαγῶον
 112. βαδαίνω
 113. Βαδαΐς
 114. Βαδάκη
 115. βαδακίζων
 116. Βαδάρα
 117. βαδάς
 118. Βαδᾶς
 119. Βαδάτιον
 120. βαδδίν
 121. Βάδεα
 122. βαδελεγεῖ
 123. Βαδέω
 124. Βαδεωπολίτης
 125. βάδηδοι
 126. βάδην
 127. Βαδιάθ
 128. Βαδιαμαῖοι
 129. Βαδιανή
 130. Βάδιζα
 131. Βαδιζαῖος
 132. βαδίζω
 133. βάδιλλος
 134. βάδιμος
 135. βάδιον
 136. βάδιος
 137. βαδιοῦμαι
 138. Βάδις
 139. βάδισις
 140. βάδισμα
 141. βαδισματίας
 142. βαδισμός
 143. βαδιστέον
 144. βαδιστέος
 145. βαδιστηλάτης
 146. βαδιστής
 147. βαδιστικός
 148. βαδιστοι
 149. βαδιστός
 150. βάδομαι
 151. βάδος
 152. Βάδρης
 153. Βαδρόμιος
 154. Βαδρομιών
 155. Βαδύ
 156. βαδύς
 157. Βαζακάτα
 158. Βαζαφράνης
 159. Βαζιγράβαν
 160. βάζιον
 161. Βάζιον
 162. Βάζιρα
 163. Βαζιρεύς
 164. Βαζίς
 165. βάζω
 166. βαθακίζων
 167. βαθάλη
 168. Βαθαναττία
 169. Βαθάναττος
 170. βαθανίαν
 171. βαθάρα
 172. Βάθεα
 173. βαθέη
 174. Βαθεῖα
 175. βαθέως
 176. βᾶθι
 177. Βαθιᾶται
 178. βαθίοι
 179. Βάθιππος
 180. βάθιστος
 181. βαθίων
 182. βαθμηδόν
 183. βαθμίς
 184. βαθμοειδής
 185. βαθμός
 186. βαθμόω
 187. βαθμώδης
 188. βαθόημι
 189. βαθόην
 190. Βαθοῖος
 191. βάθος
 192. Βάθος
 193. βάθρα
 194. βαθράδιον
 195. βάθρακος
 196. βάθραξ
 197. βαθρεία
 198. βαθρίδιον
 199. βαθρικόν
 200. βαθρικός
 201. βαθρίον
 202. βαθρόθυμα
 203. βάθρον
 204. βάθρος
 205. βάθρωσις
 206. βαθυαγκής
 207. βαθυαίδοιος
 208. βαθύβουλος
 209. βαθύγαιος
 210. βαθύγειος
 211. βαθυγένειος
 212. βαθύγεως
 213. βαθυγήρως
 214. βαθύγλυπτος
 215. βαθύγλωσσος
 216. βαθύγνοφος
 217. βαθυγνώμων
 218. βαθυδείελος
 219. βαθύδενδρος
 220. βαθυδινήεις
 221. βαθυδίνης
 222. βαθυδινήτης
 223. βαθύδοξος
 224. βαθυεργέω
 225. βαθύζωνος
 226. βαθύθριξ
 227. βαθυκαμπής
 228. βαθυκάρδιος
 229. βαθύκαρπος
 230. βαθύκερως
 231. βαθυκήτης
 232. βαθυκλεής
 233. βαθύκληρος
 234. Βαθυκλῆς
 235. βαθυκνήμις
 236. βαθύκνημος
 237. βαθύκολπος
 238. βαθυκόμης
 239. βαθύκομος
 240. βαθύκρημνος
 241. βαθυκρήπις
 242. βαθυκρύσταλλος
 243. βαθυκτέανος
 244. βαθυκύμων
 245. Βαθύλαος
 246. βαθύλειμος
 247. βαθυλείμων
 248. βαθυλήϊος
 249. Βαθυλιμενίτης
 250. Βαθύλλειος
 251. Βάθυλλιος
 252. Βάθυλλος
 253. βαθύμαλλος
 254. Βαθυμῆδαι
 255. βαθυμῆτα
 256. βαθύμητα
 257. Βαθυνίας
 258. βαθύνοος
 259. βαθύνους
 260. βαθύνω
 261. βαθύξυλος
 262. βαθυορυγή
 263. βαθυπέδιος
 264. βαθύπεδος
 265. βαθύπελμος
 266. βαθύπεπλος
 267. βαθύπικρος
 268. βαθυπλεκής
 269. βαθύπλευρος
 270. βαθυπλήξ
 271. βαθυπλόκαμος
 272. βαθύπλοκος
 273. βαθύπλοος
 274. βαθυπλούσιος
 275. βαθύπλουτος
 276. βαθυπόλεμος
 277. βαθύπολος
 278. βαθυπόνηρος
 279. βαθύπορος
 280. βαθυπρήων
 281. βαθύπτερος
 282. βαθυπύθμην
 283. βαθυπώγων
 284. Βαθυρά
 285. βαθυρρείτης
 286. βαθυρρείων
 287. βαθύρρη
 288. βαθυρρηγάλη
 289. βαθύρρηνος
 290. βαθυρριζία
 291. βαθύρριζος
 292. βαθύρροος
 293. βαθύρρωχμος
 294. βαθύς
 295. Βαθύς
 296. βαθύσαρκον
 297. βαθύσαρκος
 298. βαθύσικος
 299. βαθύσκαρθμος
 300. βαθυσκαφής
 301. βαθύσκιος
 302. βαθυσκόπελος
 303. βαθύσκοτος
 304. βάθυσμα
 305. βαθυσμῆριγξ
 306. βαθυσοφός
 307. βαθυσπῆλυγξ
 308. βαθύσπορος
 309. βαθύστερνος
 310. βαθυστολέω
 311. βαθύστολμος
 312. βαθύστομος
 313. βαθύστρωτος
 314. βαθύσχινος
 315. βαθύσχοινος
 316. βαθυτέρμων
 317. βαθύτης
 318. βαθύτιμος
 319. βαθυτομέω
 320. βαθύϋδρος
 321. βαθύϋπνος
 322. βαθυφροσύνη
 323. βαθύφρων
 324. βαθύφυλλος
 325. βαθύφωνος
 326. βαθυχάϊος
 327. βαθυχαῖος
 328. βαθυχαιτήεις
 329. βαθυχαίτης
 330. Βαθύχαιτοι
 331. βαθύχειλος
 332. βαθυχεύμων
 333. βαθύχθων
 334. βαθυχρήμων
 335. βαθύχροος
 336. βαθύχρους
 337. Βάθων
 338. βαΐ
 339. βαί
 340. βαΐα
 341. Βαία
 342. Βαιάγις
 343. Βαΐαι
 344. Βαιακαῖος
 345. Βαιάκη
 346. Βαϊανός
 347. Βαιάτης
 348. Βαίβα
 349. Βαῖβαι
 350. Βαιβαῖος
 351. Βαιβία Μαρκέλλα
 352. Βαίβιος
 353. βαῖβυξ
 354. βαίδειον
 355. Βαίδιον
 356. βαιδύμην
 357. Βαίδυοι
 358. βαϊήθ
 359. Βαιθ-
 360. Βαίθανα
 361. βαιθάρα
 362. βαῖκαν
 363. Βαικολικόν
 364. Βαικόρ
 365. Βαικούλα
 366. Βαίκυλα
 367. Βαικυλεύς
 368. βαίκυλος
 369. Βαίλων
 370. βαιμάζειν
 371. Βαῖμοι
 372. Βαίνακος
 373. βαΐνη
 374. βαίνη
 375. Βαῖνις
 376. βαϊνός
 377. Βαινοῦν
 378. βαίνω
 379. βαιοελυπίου
 380. βαίομαι
 381. βάϊον
 382. βαΐον
 383. βάιον
 384. βαιός
 385. Βαῖος
 386. βαίουλος
 387. βαϊοφορέω
 388. βαιοφορέω
 389. βαιοφορία
 390. βαϊοφορία
 391. βαϊοφόρος
 392. βαιόχρονος
 393. Βαῖρος
 394. βάϊς
 395. Βαίσαμψα
 396. Βαισαμψηνός
 397. Βαίσας
 398. βαισήνης
 399. βαίσηνος
 400. Βαισιππώ
 401. βαισσόν
 402. Βαίσων
 403. Βαίταρρα
 404. Βαιταρρίτης
 405. Βαιταρρούς
 406. βαιτάς
 407. βαίτη
 408. βαίτης
 409. Βαιτία
 410. Βαιτιεύς
 411. Βαιτική
 412. Βαιτικός
 413. βαίτιον
 414. Βαίτιον
 415. Βαίτιος
 416. Βαῖτις
 417. Βαιτογαβρεῖ
 418. Βαιτόριξ
 419. Βαιτουλῶν
 420. Βαιτουρία
 421. βαιτοφόρος
 422. βαιτρεύειν
 423. Βαιτύκη
 424. βαιτύλιον
 425. βαίτυλος
 426. Βαίτυλος
 427. βαῖτυξ
 428. βαιτών
 429. Βαίτων
 430. βαιῶμφαι
 431. βαιών
 432. Βαιών
 433. Βαιώνης
 434. Βαιῶτις
 435. βαιῶτις
 436. βακάϊον
 437. Βάκαλες
 438. Βακαλῖτις
 439. βακάνη
 440. βακάνιον
 441. βάκανον
 442. βακάντιβος
 443. Βακάρη
 444. Βακασίς
 445. Βακάται
 446. Βακατάϊλλοι
 447. βακέλας
 448. βάκηλος
 449. βακίας
 450. βακίζω
 451. βάκιλα
 452. Βακίνθιος
 453. βάκινος
 454. Βάκις
 455. Βακκαῖοι
 456. βάκκαρ
 457. βάκκαρις
 458. βάκκερα
 459. βακλίζω
 460. βάκλον
 461. βακνίδες
 462. βάκοα
 463. βακοίας
 464. βακόν
 465. Βακουᾶται
 466. βάκρον
 467. βάκται
 468. βακταρι
 469. βακταρικροῦσα
 470. βακτηρεύω
 471. βακτηρία
 472. βακτηρίδιον
 473. βακτήριον
 474. βακτηριοφόρος
 475. Βάκτρα
 476. βακτρᾶς
 477. βάκτρευμα
 478. βακτρεύω
 479. Βακτρία
 480. Βακτριανή
 481. Βακτριανός
 482. βακτριασμός
 483. Βάκτριον
 484. Βάκτριος
 485. βάκτρον
 486. βακτροπηρίτης
 487. βακτροπροσαίτης
 488. Βάκτρος
 489. βακτροφόρας
 490. βακύλιον
 491. βάκυλον
 492. Βακύροι
 493. βακχάζω
 494. βάκχαρ
 495. βάκχαρι
 496. βακχάριος
 497. βάκχαρις
 498. Βακχᾶς
 499. Βακχάω
 500. βακχάω
 501. Βακχεαστής
 502. Βακχέβακχον
 503. βακχέβακχον
 504. βακχέβακχος
 505. Βακχεία
 506. βακχεία
 507. βακχειακός
 508. Βακχειακός
 509. βακχειόμαντις
 510. Βακχεῖον
 511. Βάκχειος
 512. βακχεῖος
 513. Βακχεῖος
 514. βακχειοχόρειος
 515. Βακχειοχόρειος
 516. Βακχείριοι
 517. βακχειώτης
 518. Βάκχευμα
 519. βάκχευμα
 520. Βακχεύς
 521. Βακχεύσιμος
 522. βακχεύσιμος
 523. Βάκχευσις
 524. βάκχευσις
 525. Βακχευτής
 526. βακχευτής
 527. Βακχευτικός
 528. βακχευτικός
 529. βακχεύτρια
 530. βακχεύτωρ
 531. Βακχεύτωρ
 532. Βακχεύω
 533. βακχεύω
 534. Βακχέχορος
 535. Βάκχη
 536. βάκχη
 537. Βακχία
 538. Βακχιάδας
 539. Βακχιάζω
 540. βακχιάζω
 541. βακχιακός
 542. Βακχιακός
 543. Βακχιάς
 544. Βακχιαστής
 545. Βακχίδης
 546. Βακχικός
 547. βακχικός
 548. Βάκχιος
 549. βάκχιος
 550. βακχιόω
 551. Βακχιόω
 552. Βάκχις
 553. Βακχίς
 554. βακχίς
 555. Βακχισταί
 556. Βακχιστής
 557. Βακχιών
 558. Βακχιώτας
 559. Βακχιώτης
 560. βακχιώτης
 561. βακχόαν
 562. Βακχονησίτης
 563. Βάκχος
 564. βάκχος
 565. Βάκχου νῆσος
 566. βακχούρια
 567. Βακχυλίδης
 568. Βακχυλίς
 569. βάκχυλος
 570. Βάκχυρις
 571. Βακχώδης
 572. Βάκχων
 573. Βαλᾶ
 574. βαλάβαθρον
 575. Βαλαγαία
 576. Βάλαγραι
 577. Βαλαγρίτης
 578. βάλαγρος
 579. Βαλάδας
 580. Βαλαίας
 581. βάλαικες
 582. βαλαιόν
 583. Βαλαῖος
 584. Βαλάκα
 585. βαλακρός
 586. Βάλακρος
 587. βαλανάγρα
 588. βαλανάριον
 589. Βαλανέαι
 590. βαλανειόμφαλος
 591. βαλανεῖον
 592. βαλανειοφύλαξ
 593. βαλανείτης
 594. βαλανεύς
 595. βαλανευτής
 596. βαλανευτικός
 597. βαλανεύτρια
 598. βαλανεύω
 599. Βαλανεώτης
 600. βαλανηρός
 601. βαλανηφαγέω
 602. βαλανηφαγία
 603. βαλανηφάγος
 604. βαλανηφόρος
 605. βαλανίδιον
 606. βαλανίζω
 607. βαλανικόν
 608. βαλανικός
 609. βαλάνινος
 610. βαλάνιον
 611. βαλανίς
 612. βαλάνισις
 613. βαλανισμός
 614. βαλάνισσα
 615. βαλανιστέον
 616. βαλανιστής
 617. βαλανίτης
 618. βαλανῖτις
 619. βαλανοδόκη
 620. βαλανοειδής
 621. βαλανοκάστανον
 622. βαλανόμφαλος
 623. βάλανος
 624. βαλανοφαγέω
 625. βαλανοφάγος
 626. βαλανόω
 627. βαλαντ
 628. βαλαντίδιον
 629. βαλαντιοκλέπτης
 630. βαλάντιον
 631. βαλαντιοσκόπος
 632. βαλαντιοτομέω
 633. βαλαντιοτόμος
 634. Βαλαντίπυργον
 635. βαλαντουργός
 636. βαλανώδης
 637. βαλάνωσις
 638. βαλανωτός
 639. Βάλαρα
 640. βάλαρες
 641. βάλαρις
 642. Βαλαρός
 643. βαλαρός
 644. Βάλας
 645. βάλας
 646. βαλάσαι
 647. Βαλατινοί
 648. Βαλάτορος
 649. βαλαυστία
 650. βαλαύστινον
 651. βαλαύστιον
 652. βαλαύστρινος
 653. βαλβιδοῦχος
 654. βαλβιδώδης
 655. βαλβιδωδής
 656. Βάλβιλλα
 657. Βαλβίλλεια
 658. Βάλβιλλος
 659. Βαλβῖνος
 660. βαλβίς
 661. Βάλβος
 662. Βάλβουρα
 663. Βαλβουρεύς
 664. Βάλβουρος
 665. Βαλδαῖος
 666. Βάλδος
 667. βάλε
 668. Βαλεαρίδες
 669. Βαλεαρικός
 670. Βαλέζωρος
 671. βάλεκες
 672. Βαλεντινιανός
 673. Βαλεόκουρος
 674. Βαλερίαι
 675. Βαλεριανός
 676. βάλερος
 677. Βαληαρίδες
 678. βαλήν
 679. Βαλῆνοι
 680. Βαλῆος
 681. βάληος
 682. βαλῆρα
 683. Βαλητία
 684. Βάλητος
 685. βαλία
 686. Βαλιαρεῖς
 687. Βαλιαρίδες
 688. Βαλιαρικός
 689. βαλιδικός
 690. Βαλίθων
 691. βαλικιώτης
 692. Βαλίμερις
 693. Βαλίνα
 694. βαλῖνος
 695. Βαλίος
 696. βάλιος
 697. βαλιός
 698. Βάλις
 699. Βᾶλις
 700. βαλίς
 701. Βαλισβίγα
 702. βαλίσσηνος
 703. Βάλισσος
 704. βαλίτα
 705. Βαλίτα
 706. Βαλίτης
 707. Βάλιχα
 708. βαλιῶται
 709. Βάλκεια
 710. Βαλκειάτης
 711. Βάλλα
 712. βαλλάδη
 713. Βάλλαθα
 714. βαλλαθά
 715. βᾶλλαι
 716. Βαλλαῖος
 717. βαλλαντιατόμος
 718. βαλλαντίδιον
 719. βαλλάντιον
 720. βαλλαντιοτομέω
 721. βαλλαντιοτόμος
 722. βάλλαρις
 723. βαλλαχράδαι
 724. Βαλλαχράδαι
 725. βάλλεκα
 726. βαλλήιαι
 727. βαλλήν
 728. Βαλλήναδε
 729. Βαλληναῖον
 730. Βαλληναῖος
 731. βαλλητύς
 732. Βαλλιαρ-
 733. βαλλίζω
 734. βαλλίον
 735. βαλλιρός
 736. βάλλις
 737. βαλλισμός
 738. βαλλιστάριος
 739. Βαλλιστής
 740. βαλλιστής
 741. βαλλίστρα
 742. Βαλλίων
 743. Βαλλομάριος
 744. βάλλω
 745. βαλλωτή
 746. βαλμός
 747. βαλνικάριος
 748. Βαλόγγα
 749. Βαλόγκα
 750. Βάλοιον
 751. Βαλοῖος
 752. βαλοιτήσειρον
 753. βαλός
 754. Βάλσα
 755. βαλσαμέλαιον
 756. βαλσαμίνη
 757. βάλσαμον
 758. βαλσαμουργός
 759. βαλσαμῶδες
 760. βαλσαμώδης
 761. βαλσαμών
 762. Βαλτάσαρος
 763. βάλτιον
 764. Βαλτιπάτνα
 765. βάλτις
 766. Βαλύρα
 767. Βάλωμος
 768. Βαλώστιον
 769. βαλώστιον
 770. βᾶμα
 771. βάμβα
 772. βαμβαίνω
 773. βαμβάκεια
 774. βαμβακεία
 775. βαμβακεύτρια
 776. βαμβάκινος
 777. βαμβάκιον
 778. βαμβακοειδής
 779. βάμβακος
 780. βαμβάκτης
 781. βαμβακύζω
 782. βάμβαλα
 783. βαμβαλείν
 784. βαμβαλιαστύς
 785. Βαμβαλίων
 786. βάμβαλον
 787. βαμβαλύζω
 788. βάμβαξ
 789. βαμβραδών
 790. βαμβράσσει
 791. Βαμβύκη
 792. Βαμβυλεῖος
 793. βᾶμες
 794. βάμμα
 795. Βαμμάλα
 796. Βαμμόγουρα
 797. βάν
 798. βανά
 799. Βανάγαρα
 800. Βανάδασπος
 801. Βανάθα
 802. Βανάκη
 803. Βαναουασεί
 804. Βάνασα
 805. βάνατα
 806. Βαναυρεύς
 807. Βαναυρίδες
 808. Βάναυρος
 809. βαναυσέω
 810. βαναυσία
 811. βαναυσικός
 812. βαναύσιος
 813. βαναυσοποιία
 814. βάναυσος
 815. βαναυσοτεχνέω
 816. βαναυσότης
 817. βαναυσουργέω
 818. βαναυσουργία
 819. βαναυσουργός
 820. βάνδα
 821. Βανδῆλοι
 822. Βανδίλοι
 823. Βάνδιος
 824. Βανδοβηνή
 825. βάνδον
 826. βανδοφόρος
 827. βάνης
 828. βανθῶσαι
 829. βανιάριον
 830. βανιάτωρ
 831. Βανιζομενεῖς
 832. Βανιοῦβαι
 833. Βανίουροι
 834. Βανίσαι
 835. βάνισος
 836. βάννας
 837. βαννάται
 838. Βαννατία
 839. βάννεια
 840. βάννιμα
 841. Βάννων
 842. βανόν
 843. βανουαις
 844. Βανούβαροι
 845. βανούς
 846. Βαντία
 847. Βαντιανοί
 848. Βάντιοι
 849. Βαντουρᾶροι
 850. βανύσει
 851. Βάνων
 852. βανώτιον
 853. βανωτός
 854. Βαξάλα
 855. βάξις
 856. βᾶξον
 857. βαπαίνει
 858. Βάπται
 859. βαπτέον
 860. βάπτης
 861. βαπτίζω
 862. βαπτικός
 863. βάπτισις
 864. βάπτισμα
 865. βαπτισμός
 866. βαπτιστήρ
 867. βαπτιστήριον
 868. βαπτιστής
 869. βαπτιστικός
 870. βαπτιστός
 871. βάπτιτος
 872. βαπτός
 873. βάπτρια
 874. βάπτρον
 875. βάπτω
 876. Βάπυρον
 877. βάρ
 878. βάρα
 879. Βαραββᾶς
 880. Βαράγγη
 881. βαραγχ-
 882. βαραγχιάω
 883. βάραγχος
 884. Βάραζα
 885. Βαράθηνα
 886. Βάραθρα
 887. Βαραθρεύς
 888. βάραθρον
 889. Βάραθρον
 890. βάραθρος
 891. βαραθρόω
 892. βαραθρώδης
 893. βαραθρωδής
 894. Βαράκ
 895. Βαρακαῖος
 896. βαρακάκαι
 897. Βαράκη
 898. βαρακηνιμ
 899. Βαράκης
 900. βαρακίνη
 901. βαρακινῇσιν
 902. βαρακίς
 903. βάρακος
 904. Βαράκουρα
 905. βάραξ
 906. Βάραρος
 907. Βάρατθα
 908. Βαραχίας
 909. βαραχν-
 910. Βαρβαλισός
 911. Βαρβαλισσηνός
 912. Βαρβάνισσα
 913. βάρβαξ
 914. βαρβάρα
 915. Βαρβαρεῖ
 916. βαρβαρία
 917. Βαρβαρία
 918. βαρβαρίζω
 919. βαρβαρικάριος
 920. βαρβαρίκιον
 921. βαρβαρικός
 922. Βαρβαρικός
 923. Βαρβάριον ἄκρον
 924. βαρβαρισμός
 925. Βαρβαρισσός
 926. βαρβαριστί
 927. βαρβαρόγλωσσος
 928. βαρβαρόθυμος
 929. Βάρβαροι
 930. βαρβαροκτονία
 931. βαρβαροκτόνος
 932. βαρβαρόκτονος
 933. βαρβαρόομαι
 934. βάρβαρος
 935. βαρβαροστομία
 936. βαρβαρόστομος
 937. βαρβαρότης
 938. βαρβαρόφρων
 939. βαρβαροφωνέω
 940. βαρβαρόφωνος
 941. βαρβαρόω
 942. βαρβαρώδης
 943. βαρβαρωνυμία
 944. βαρβαρώνυμος
 945. Βάρβας
 946. Βαρβάτιος
 947. Βαρβατίων
 948. Βαρβάτος
 949. βαρβηλίτης
 950. Βαρβηλώ
 951. Βαρβήσολα
 952. Βαρβησόλας
 953. Βαρβίλλ-
 954. βάρβιλος
 955. Βάρβιος
 956. βαρβιτίζω
 957. βαρβιτιστής
 958. βάρβιτος
 959. βαρβιτῳδός
 960. Βαρβοράνα
 961. βαρβός
 962. Βαρβοσθένης
 963. Βαρβούκαλλος
 964. Βαρβούλας
 965. Βαρβύσης
 966. Βάργασα
 967. Βαργασηνός
 968. Βάργασος
 969. Βάργη
 970. Βαργιακίς
 971. Βαργιορᾶς
 972. Βαργοντήιος
 973. Βάργος
 974. Βαργόσα
 975. Βαργούσιοι
 976. Βαργύλια
 977. Βαργυλιήτης
 978. Βαργυλιητικός
 979. Βάργυλος
 980. Βάργυσοι
 981. Βαρδά
 982. βαρδαβάσται
 983. Βαρδαμάνα
 984. Βαρδάξημα
 985. Βαρδαῶτις
 986. βαρδῆν
 987. Βαρδησάνης
 988. Βάρδητον ὄρος
 989. Βαρδίνης
 990. βαρδίσαγνος
 991. βάρδιστος
 992. βάρδοι
 993. βάρδος
 994. Βαρδυαῖοι
 995. Βαρδυῆται
 996. Βάρδυλις
 997. Βάρδυλλις
 998. Βάρδυλλοι
 999. βαρδύνω
 1000. βαρδύς
 1001. βαρδύτερος
 1002. Βάρεια πόλις
 1003. Βάρεις
 1004. Βαρευκόρα
 1005. βαρέω
 1006. βαρέως
 1007. Βαρζαλώ
 1008. Βαρζάνης
 1009. Βαρζαῦρα
 1010. Βαρζαφράνης
 1011. βάρηκες
 1012. βάρημα
 1013. Βαρήνη
 1014. Βαρηνοί
 1015. βαρῆνος
 1016. Βάρης
 1017. βάρησις
 1018. Βαρητῖνος
 1019. Βαρήτιον
 1020. Βαρθολομαῖος
 1021. Βαριάνα
 1022. βαρίβας
 1023. βαριδοῦχος
 1024. βαρίη
 1025. βαρινακέδα
 1026. Βαρῖνος
 1027. βαρῖνος
 1028. βάριον
 1029. Βάριον
 1030. βαριοτομέω
 1031. βᾶρις
 1032. Βάρις
 1033. βαρισίκται
 1034. βαρίτης
 1035. βάριχοι
 1036. Βαριωνας
 1037. βάρκα
 1038. Βαρκαββας
 1039. βαρκάζω
 1040. βάρκαι
 1041. Βάρκαια
 1042. Βαρκαιάτης
 1043. Βαρκαῖος
 1044. βαρκαῖος
 1045. Βαρκάνιοι
 1046. Βάρκας
 1047. Βαρκεῖται
 1048. Βαρκέλλων
 1049. Βαρκέτις
 1050. Βάρκη
 1051. Βαρκινών
 1052. βαρκίων
 1053. Βαρκωφ
 1054. Βάρλα
 1055. βαρμίγκαλλος
 1056. Βαρμόκαρος
 1057. βάρμος
 1058. βαρμουχᾶ
 1059. Βάρνα
 1060. βάρνακα
 1061. Βαρνακίς
 1062. βάρναμαι
 1063. Βαρνίχιος
 1064. Βαρνοῦν
 1065. Βαρνοῦς
 1066. Βαρξάεις
 1067. βᾶρον
 1068. βάρος
 1069. βᾶρος
 1070. Βᾶρος
 1071. Βαρουκ
 1072. Βαρούκα
 1073. βαρουλκόν
 1074. βαρουλκός
 1075. Βαροῦσαι
 1076. βαροφίτης
 1077. βαρπύργος
 1078. βάρπυργος
 1079. Βάρραι
 1080. βαρραχεῖν
 1081. βάρρει
 1082. Βάρρων
 1083. Βαρσαβάς
 1084. Βαρσαββᾶς
 1085. Βαρσάβωρσος
 1086. Βαρσαέντης
 1087. Βαρσήμιος
 1088. Βαρσίνη
 1089. Βάρσιπα
 1090. Βαρτάς
 1091. Βαρτιμαῖος
 1092. βαρύ
 1093. βαρυαής
 1094. βαρυαλγής
 1095. βαρυάλγητος
 1096. βαρυαλκής
 1097. Βαρυάξης
 1098. βαρύαρον
 1099. βαρυαυδησμός
 1100. βαρυαχής
 1101. βαρυαχθέω
 1102. βαρυαχθής
 1103. βαρυβάμων
 1104. βαρυβόας
 1105. βαρυβρεμέτας
 1106. βαρυβρεμέτειρα
 1107. βαρυβρεμέτης
 1108. βαρυβρέντας
 1109. βαρυβρομήτης
 1110. βαρύβρομος
 1111. βαρυβρώς
 1112. Βαρύβυσσος
 1113. Βαρύγαζα
 1114. Βαρυγαζηνός
 1115. βαρυγαύτης
 1116. βαρύγδουπος
 1117. Βαρυγέτας
 1118. βαρυγέτας
 1119. βαρύγλωσσος
 1120. βαρύγονος
 1121. βαρυγούνατος
 1122. βαρύγουνος
 1123. βαρύγυιος
 1124. βαρυδαιμονέω
 1125. βαρυδαιμονία
 1126. βαρυδαίμων
 1127. βαρυδάκρυος
 1128. βαρύδακρυς
 1129. βαρυδάνειν
 1130. βαρυδάνιν
 1131. βαρύδεσμος
 1132. βαρύδικος
 1133. βαρύδιον
 1134. βαρυδότειρα
 1135. βαρύδουπος
 1136. βαρυδρόμου
 1137. βαρυεγκέφαλος
 1138. βαρύεις
 1139. βαρυεργέω
 1140. βαρυεργής
 1141. βαρύες
 1142. βαρύζηλος
 1143. βαρυηκοέω
 1144. βαρυηκοΐα
 1145. βαρυηκοία
 1146. βαρυηκοΐη
 1147. βαρυήκοος
 1148. βαρυηχής
 1149. βαρύηχος
 1150. βαρύθροος
 1151. βαρυθυμέομαι
 1152. βαρυθυμέω
 1153. βαρυθυμία
 1154. βαρύθυμος
 1155. βαρύθω
 1156. βάρυκα
 1157. βαρύκαν
 1158. βαρυκάρδιος
 1159. βαρυκαρπέω
 1160. βαρυκέφαλος
 1161. βαρυκηδής
 1162. βαρύκομπος
 1163. βαρύκοτος
 1164. βαρύκρανος
 1165. βαρυκτυπής
 1166. βαρύκτυπος
 1167. βαρυλαῖλαψ
 1168. Βαρυλλικά
 1169. Βαρύλλικος
 1170. βαρύλλιον
 1171. βαρύλογος
 1172. βαρύλυπος
 1173. βαρυμάνιος
 1174. βαρύμαστος
 1175. βαρυμελής
 1176. βαρυμηνιάω
 1177. βαρυμήνιος
 1178. βαρύμηνις
 1179. βαρύμηνος
 1180. βαρύμισθος
 1181. βαρύμιτον
 1182. βαρύμοχθος
 1183. βαρυμωροκάρδιος
 1184. βάρυνθεν
 1185. βαρύνουσος
 1186. βάρυνσις
 1187. βαρυντέον
 1188. βαρυντέος
 1189. βαρυντικός
 1190. βαρύνω
 1191. βαρύνωτος
 1192. βαρυοδμία
 1193. βαρύοδμος
 1194. βαρύοζος
 1195. βαρυολκός
 1196. βαρυόπας
 1197. βαρυόργητος
 1198. βαρύοσμος
 1199. βαρυουλκόν
 1200. βαρύοψ
 1201. βαρυπαθέω
 1202. βαρυπαθής
 1203. βαρυπάλαμος
 1204. βαρυπειθής
 1205. βαρυπένθεια
 1206. βαρυπενθής
 1207. βαρυπένθητος
 1208. βαρυπεσής
 1209. βαρυπετής
 1210. βαρυπεψία
 1211. βαρυπήμων
 1212. βαρύπλουτος
 1213. βαρυπνείων
 1214. βαρύπνοια
 1215. βαρύπνοος
 1216. βαρύποτμος
 1217. βαρύπους
 1218. βαρυπρεπής
 1219. βαρύπυκνος
 1220. βαρυρρήμων
 1221. βαρύς
 1222. βαρύσαρκος
 1223. βαρυσθενής
 1224. βαρυσίδηρος
 1225. βαρυσκελής
 1226. βαρυσκίπων
 1227. βαρυσμάραγος
 1228. βαρυσμός
 1229. βαρύσπλαγχνος
 1230. βαρυσταθμέω
 1231. βαρύσταθμος
 1232. βαρυστένακτος
 1233. βαρυστενάχων
 1234. βαρύστερνος
 1235. βαρύστομος
 1236. βαρυστονέω
 1237. βαρύστονος
 1238. βαρυσύμφορος
 1239. βαρυσφάραγος
 1240. βαρύσωμος
 1241. βαρυτάλαντος
 1242. βαρυταρβής
 1243. βαρυτελής
 1244. βαρύτης
 1245. βαρυτιμέω
 1246. βαρύτιμος
 1247. βαρύτλατος
 1248. βαρύτλητος
 1249. βαρυτονέω
 1250. βαρυτόνησις
 1251. βαρυτονητέος
 1252. βαρυτονικός
 1253. βαρύτονος
 1254. βαρύϋπνος
 1255. βαρύυπνος
 1256. βαρυφθέγκτας
 1257. βαρυφθέγκτης
 1258. βαρύφθογγος
 1259. βαρύφθονος
 1260. βαρύφλοισβος
 1261. βαρύφορτος
 1262. βαρυφροσύνη
 1263. βαρύφρων
 1264. βαρυφωνέω
 1265. βαρυφωνία
 1266. βαρυφωνίη
 1267. βαρύφωνος
 1268. βαρύχειλος
 1269. βαρυχείμων
 1270. βαρύχειρ
 1271. βαρύχθων
 1272. βαρύχορδος
 1273. βαρύχρους
 1274. βαρυχυμία
 1275. βαρύψυχος
 1276. βαρυώδης
 1277. βαρυώδυνος
 1278. βαρυωπέω
 1279. Βάρχουσα
 1280. Βαρχουσηνός
 1281. Βαρχωχεβᾶς
 1282. βάρωμος
 1283. Βάρων
 1284. βαρών
 1285. Βᾶς
 1286. βάς
 1287. βασά
 1288. βασαγεῖ
 1289. βασαγικόρος
 1290. βασαγίκορος
 1291. Βασαν
 1292. Βασανᾶραι
 1293. βασαναστραγάλα
 1294. βασαναστραγάλη
 1295. βασανεύω
 1296. βασανηδόν
 1297. Βασάνης
 1298. βασανίζω
 1299. Βασανίσαι
 1300. βασάνισμα
 1301. βασανισμός
 1302. βασανιστέον
 1303. βασανιστέος
 1304. βασανιστήρ
 1305. βασανιστήριον
 1306. βασανιστήριος
 1307. βασανιστής
 1308. βασανιστικός
 1309. βασανιστός
 1310. βασανίστρια
 1311. βασανίτης
 1312. Βασανίτης λίθος
 1313. Βασανῖτις
 1314. βάσανος
 1315. βασανύτης
 1316. βασάρα
 1317. Βασαρώναγος βασίλειον
 1318. βασβάδειν
 1319. Βασγοιδάριζα
 1320. βασείδιον
 1321. Βάσελος
 1322. βασεῦνται
 1323. Βάσηρα
 1324. Βασηρεύς
 1325. Βάσθης
 1326. Βάσι
 1327. Βασία
 1328. Βασιανός
 1329. βασίαρξ
 1330. Βασίας
 1331. βασίδιον
 1332. Βασίλαι
 1333. βασίλεα
 1334. βασίλεια
 1335. βασιλεία
 1336. Βασίλεια
 1337. βασιλειάω
 1338. βασιλείδης
 1339. Βασιλείδης
 1340. βασιλείδιον
 1341. βασίλειον
 1342. Βασίλειον
 1343. βασίλειος
 1344. Βασίλειος
 1345. βασιλεύς
 1346. Βασιλεύς
 1347. βασιλεύτατος
 1348. βασιλεύτερος
 1349. βασιλευτός
 1350. βασιλεύτωρ
 1351. βασιλεύω
 1352. βασίλη
 1353. Βασίλη
 1354. βασιληϜάδας
 1355. βασιληι
 1356. Βασιληΐδης
 1357. βασιληΐη
 1358. βασιλήϊος
 1359. βασιληΐς
 1360. βασιληίς
 1361. Βασιληίς
 1362. βασιλῇος
 1363. Βασιλιανός
 1364. Βασιλίδαι
 1365. βασιλίδιον
 1366. βασιλίζω
 1367. Βασιλικὰ Ἀμύντου
 1368. βασιλικός
 1369. Βασιλικός
 1370. βασιλικώνυμος
 1371. Βασιλῖνα
 1372. βασιλιναῦ
 1373. βασιλίνδα
 1374. βασίλιννα
 1375. Βασίλιος
 1376. βασιλίς
 1377. Βασιλίς
 1378. Βάσιλις
 1379. Βασιλισηνή
 1380. βασιλίσκος
 1381. Βασιλίσκος
 1382. βασιλισμός
 1383. βασίλισσα
 1384. Βασίλισσα
 1385. βασιλισταί
 1386. Βασιλίτης
 1387. Βάσιλλος
 1388. Βασιλοκλῆς
 1389. Βάσιλος
 1390. Βασίλος
 1391. Βασιλώ
 1392. βάσιμος
 1393. Βασιννοί
 1394. Βασινούπολις
 1395. βάσιον
 1396. βάσις
 1397. Βάσιστα
 1398. Βασίτας
 1399. Βασίχ
 1400. βάσκα
 1401. Βασκά
 1402. βασκαίνω
 1403. βασκανία
 1404. Βασκανία
 1405. βασκανίη
 1406. βασκάνιον
 1407. βάσκανος
 1408. βασκαντήρ
 1409. βασκαντικός
 1410. βασκαρίζειν
 1411. βασκάς
 1412. βασκᾶς
 1413. Βασκατίς
 1414. βασκαύλης
 1415. βασκαύλιον
 1416. βάσκειν
 1417. βασκέλειον
 1418. βασκεπικρολεα
 1419. βασκευταί
 1420. βάσκιλλος
 1421. βάσκιοι
 1422. Βάσκισα
 1423. βάσκον
 1424. βασκοσύνη
 1425. βάσκυλα
 1426. βάσκω
 1427. Βάσληχος
 1428. βασμ
 1429. βασμιαῖος
 1430. βασμίς
 1431. βασμός
 1432. Βασοροπέδα
 1433. Βασουλιεῖς
 1434. βᾶσσα
 1435. Βάσσα
 1436. Βᾶσσαι
 1437. βασσαίας
 1438. Βασσαῖος
 1439. Βασσάκης
 1440. βασσάρα
 1441. Βασσάρα
 1442. Βάσσαρες
 1443. Βασσαρεύς
 1444. βασσαρεύς
 1445. βασσαρέω
 1446. βασσαρικός
 1447. βασσάριον
 1448. βασσαρίς
 1449. βάσσαρος
 1450. βασσάτη
 1451. Βασσαχῖται
 1452. Βάσση
 1453. Βασσίανα
 1454. Βασσίδαι
 1455. Βασσίδινα
 1456. βᾶσσος
 1457. Βάσσος
 1458. βάσσος
 1459. βάσσων
 1460. βαστά
 1461. Βαστάγαζα
 1462. βασταγάριος
 1463. βασταγεύς
 1464. βασταγή
 1465. βαστάγιον
 1466. βάσταγμα
 1467. βασταγμός
 1468. βαστάζω
 1469. βάστακες
 1470. βαστακτέον
 1471. βαστακτέος
 1472. βαστακτής
 1473. βαστακτικός
 1474. βαστακτός
 1475. βάσταξις
 1476. Βαστάρναι
 1477. Βασταρνικός
 1478. Βάστας
 1479. βάσταχας
 1480. Βάστειρα
 1481. Βαστέρναι
 1482. βαστερνάριος
 1483. βαστέρνιον
 1484. βαστερνός
 1485. Βαστητανία
 1486. Βαστητανοί
 1487. Βαστία
 1488. βαστιζα κρόλεα
 1489. βαστιλᾶς
 1490. Βαστοῦλοι
 1491. βαστοφόλος
 1492. βάστραξ
 1493. βαστραχηλίζω
 1494. βασυμνιάτης
 1495. βασυνίας
 1496. Βατά
 1497. Βάταβοι
 1498. Βαταγκαίσσαρα
 1499. Βᾶται
 1500. βαταίνει
 1501. Βατάκης
 1502. βαταλίζομαι
 1503. βαταλίζω
 1504. βάταλον
 1505. βάταλος
 1506. Βάταλος
 1507. βατάν-
 1508. Βατάνα
 1509. Βαταναβηνός
 1510. Βατάναβος
 1511. Βατάναγρα
 1512. Βαταναία
 1513. Βαταναῖοι
 1514. Βατανέα
 1515. Βατάνεια
 1516. Βατανεῶται
 1517. Βατάνη
 1518. βατάνη
 1519. Βατανίς
 1520. Βατάνωχος
 1521. Βαταούα
 1522. Βαταουόδουρον
 1523. Βατάουοι
 1524. Βάτας
 1525. βατᾶς
 1526. βάτας
 1527. βᾶτε
 1528. βατεία
 1529. Βάτεια
 1530. Βατεινοί
 1531. βάτελλ-
 1532. βάτελλα
 1533. Βατετάρα
 1534. Βατεταραῖος
 1535. βατεύω
 1536. βατέω
 1537. Βατή
 1538. βάτη
 1539. Βατῆθεν
 1540. βατήν
 1541. βάτην
 1542. βατήρ
 1543. βατηρία
 1544. βατήριον
 1545. βατήριος
 1546. βατηρίς
 1547. βάτηρος
 1548. βατῆρος
 1549. βάτης
 1550. Βάτθινα
 1551. βατιά
 1552. βατία
 1553. Βατία
 1554. Βατίαι
 1555. βατιάκη
 1556. βατιάκιον
 1557. Βατίατος
 1558. βατιδοσκόπος
 1559. Βατίεια
 1560. Βατιεύς
 1561. βατίζω
 1562. βατιή
 1563. Βατιῆθεν
 1564. Βατίνα
 1565. Βατίνιος
 1566. Βάτιννα
 1567. βάτινον
 1568. βάτινος
 1569. βάτιον
 1570. βατίς
 1571. Βατίς
 1572. Βάτις
 1573. Βατμιζομανεῖς
 1574. Βάτναι
 1575. Βατναῖος
 1576. βάτνος
 1577. βατοδρόπος
 1578. βατόεις
 1579. βάτον
 1580. βατόρριζα
 1581. βάτος
 1582. βατός
 1583. Βάτος
 1584. Βατουσιάδης
 1585. βατρ-
 1586. Βατραχάρτα
 1587. Βατραχεῖα θάλασσα
 1588. βατράχειος
 1589. Βατράχη
 1590. βατραχίδιον
 1591. βατραχίζω
 1592. βατράχιον
 1593. βατραχιοῦν
 1594. βατραχιοῦς
 1595. βατραχίς
 1596. βατραχίσκοι
 1597. βατραχίτης
 1598. βατραχῖτις
 1599. Βατραχίων
 1600. βατραχομαχία
 1601. βατραχομυομαχία
 1602. Βατραχομυομαχία
 1603. Βάτραχος
 1604. βάτραχος
 1605. βατραχώδης
 1606. Βατρόμιος
 1607. Βάτταια
 1608. Βαττάκης
 1609. βατταλογέω
 1610. βάτταλος
 1611. Βάτταλος
 1612. βατταρίζω
 1613. Βαττάριος
 1614. βαττάρισμα
 1615. βατταρισμός
 1616. βατταριστής
 1617. Βαττιάδης
 1618. Βαττίδαι
 1619. βάττικες
 1620. βαττολογέω
 1621. βαττολογητέον
 1622. βαττολογία
 1623. βαττολόγος
 1624. Βάττος
 1625. βάττος
 1626. Βάττου σκοπιά
 1627. βατύλη
 1628. Βατυλλίς
 1629. βάτω
 1630. βατώδης
 1631. Βάτων
 1632. βαύ
 1633. βαῦ
 1634. βᾶϋ
 1635. βαὺ βαύ
 1636. Βαύα
 1637. βαυβαλίζω
 1638. βαυβάω
 1639. βαυβίζω
 1640. βαυβύζω
 1641. βαυβυκᾶνες
 1642. βαύβυκες
 1643. βαυβώ
 1644. Βαυβώ
 1645. βαυβών
 1646. βαῦδος
 1647. βαΰζω
 1648. βαϋθεῖ
 1649. βαυκαλάω
 1650. βαυκάλη
 1651. βαυκάλημα
 1652. βαυκάλησις
 1653. βαυκαλίζω
 1654. βαυκάλιον
 1655. βαύκαλις
 1656. βαυκαλισμός
 1657. βαύκαλον
 1658. Βαύκαλος
 1659. βαυκανήσεται
 1660. βαυκίδες
 1661. βαυκίδια
 1662. βαυκίζομαι
 1663. βαυκίζω
 1664. Βαῦκις
 1665. βαύκισμα
 1666. βαυκισμός
 1667. βαυκοπανοῦργος
 1668. βαυκός
 1669. Βαῦκος
 1670. βαυκύων
 1671. Βαυκώ
 1672. Βαῦλοι
 1673. Βάϋν
 1674. βαύνη
 1675. βαῦνος
 1676. βαυρία
 1677. βαυριόθεν
 1678. βαΰσδω
 1679. Βαῦστα
 1680. βαϋστικός
 1681. Βαύτισος
 1682. βαφά
 1683. βαφεῖον
 1684. βαφεύς
 1685. βαφευτικός
 1686. βαφή
 1687. βαφικός
 1688. βάφιον
 1689. βάφιος
 1690. βάφισσα
 1691. Βαφύρας
 1692. Βάφυρος
 1693. βαφωρι-
 1694. βάχθει
 1695. βάψιμον
 1696. βάψιμος
 1697. βάψις
 1698. βάω
 1699. βδαλεύς
 1700. βδάλλω
 1701. βδαλοί
 1702. βδάλσις
 1703. βδαροί
 1704. βδέλεσθαι
 1705. βδέλλα
 1706. βδελλάζεται
 1707. βδελλάζομαι
 1708. βδελλίζω
 1709. βδέλλιον
 1710. βδελλιστέον
 1711. βδελλολάρυγξ
 1712. βδέλλον
 1713. βδέλλων
 1714. βδέλος
 1715. βδέλυγμα
 1716. βδελυγμία
 1717. βδελυγμός
 1718. Βδελυκλέων
 1719. βδελυκτέος
 1720. βδελυκτός
 1721. βδελύκτροπος
 1722. βδελυρεύομαι
 1723. βδελυρία
 1724. βδελυρός
 1725. βδελυρότης
 1726. βδελυρώδης
 1727. βδελυρωπός
 1728. βδελύσσομαι
 1729. βδελύττω
 1730. βδελυχρός
 1731. βδέννυμαι
 1732. βδέσμα
 1733. Βδεῦ
 1734. βδεῦ
 1735. βδέω
 1736. βδόλος
 1737. βδύλλω
 1738. Βέατα
 1739. βεβαα
 1740. βεβάασι
 1741. Βεβαία
 1742. βεβαιολόγος
 1743. βεβαιόπιστος
 1744. βέβαιος
 1745. βεβαιότης
 1746. βεβαιότροπος
 1747. βεβαιόω
 1748. βεβαίωμα
 1749. βεβαίωσις
 1750. βεβαιωσύνη
 1751. βεβαιωτέον
 1752. βεβαιωτήρ
 1753. βεβαιωτής
 1754. βεβαιωτικός
 1755. βεβαιώτρια
 1756. βέβακα
 1757. βέβακται
 1758. βεβάμεν
 1759. βέβαμεν
 1760. βεβαρηότα
 1761. βεβαρηώς
 1762. βέβασαν
 1763. βεβασανισμένως
 1764. βέβασις
 1765. βεβαώς
 1766. Βεβέηκος
 1767. βέβηλος
 1768. βεβηλότης
 1769. βεβηλόω
 1770. βεβήλωσις
 1771. βεβῆσαι
 1772. Βέβια ὄρη
 1773. βεβιασμένως
 1774. βεβίηκε
 1775. Βέβιος
 1776. βεβλαμμένως
 1777. βέβλειν
 1778. βέβλεσθαι
 1779. βέβλη
 1780. βεβλήαται
 1781. βέβλην
 1782. βέβλωκεν
 1783. βεβολή
 1784. βεβολήατο
 1785. βεβόλημαι
 1786. βεβολημένος
 1787. βεβουλευμένως
 1788. Βεβοῦς
 1789. βεβράδα
 1790. βεβράξαντα
 1791. βεβράς
 1792. βέβρηκες
 1793. βέβριθα
 1794. βέβρινος
 1795. βέβροξ
 1796. βεβρός
 1797. Βεβρύκη
 1798. Βεβρύκιος
 1799. Βέβρυξ
 1800. Βέβρυσσα
 1801. βέβρυχε
 1802. βεβρω
 1803. βεβρώθοις
 1804. βεβρώθω
 1805. βεβρωκώς
 1806. βεβυκῶσθαι
 1807. βεβυλλῶσθαι
 1808. βεβυσμένος
 1809. βεβωμένος
 1810. Βέβων
 1811. βεβώς
 1812. βεβῶσα
 1813. Βεγέδα
 1814. Βέδακον
 1815. Βέδειρον
 1816. βέδοξ
 1817. βεδοῦριν
 1818. βέδυ
 1819. Βεδύνδια
 1820. Βεεζεβούλ
 1821. Βεεθσαβή
 1822. Βεέλζεμος
 1823. Βεελμεων
 1824. Βεελσάμην
 1825. Βεελτέεμος
 1826. Βεελφεγώρ
 1827. Βεζεθά
 1828. βεζέκ
 1829. Βέζεκ
 1830. βέῃ
 1831. βέη
 1832. βεθ
 1833. Βεθάνα
 1834. Βεθαῦνα
 1835. Βεθζαχαρία
 1836. Βεθηλ
 1837. Βέθηλα
 1838. Βεθλεπτηνφά
 1839. Βεθομά
 1840. βέθρον
 1841. Βεθσάνη
 1842. Βεθσούρα
 1843. Βεθσουραῖοι
 1844. Βεθώρα
 1845. βείδιος
 1846. βειέλοπες
 1847. βειέλοψ
 1848. Βειθ-
 1849. βεικάς
 1850. βείκατι
 1851. βεικηλᾶ
 1852. βεῖκος
 1853. βειλαρμοστάς
 1854. βείλομαι
 1855. βείομαι
 1856. βείρακες
 1857. βειρακή
 1858. βείριξ
 1859. βειρόν
 1860. Βείτυλος
 1861. βείω
 1862. βείωνται
 1863. βεκάς
 1864. βεκάτερος
 1865. βεκκεσέληνος
 1866. βέκος
 1867. βεκός
 1868. βεκτοῦρα
 1869. βεκῶς
 1870. βέλα
 1871. βελάς
 1872. βελάσεται
 1873. Βέλβινα
 1874. Βελβινήτης
 1875. Βελβινίτης
 1876. Βέλγαι
 1877. Βελγαῖος
 1878. Βέλγη
 1879. Βελγήδη
 1880. Βελγικός
 1881. Βελγυναία
 1882. Βελέβατος
 1883. βελεβέκη
 1884. βελεηφόρος
 1885. Βέλεια
 1886. βελειώδυνος
 1887. βέλεκκοι
 1888. βέλεκκος
 1889. Βελεμίνα
 1890. βέλεμνον
 1891. Βέλεν
 1892. βελενκώθιον
 1893. Βελεοῦς
 1894. Βελέριον
 1895. βελεσσιχαρής
 1896. Βελεστίχη
 1897. Βέλεσυς
 1898. Βελεφάντης
 1899. Βελζεδέκ
 1900. Βελήδα
 1901. Βεληδόνιοι
 1902. Βελιάρ
 1903. βελικός
 1904. Βέλιμος
 1905. Βελισάμα
 1906. Βελισάριος
 1907. Βελιστίχη
 1908. Βελιτανᾶς
 1909. Βελιτανοί
 1910. Βελιτάρας
 1911. βελίτης
 1912. Βέλιτρα
 1913. Βελιτρανός
 1914. Βελίττας
 1915. Βελιών
 1916. Βελκανία
 1917. Βελκίανα
 1918. βέλλαι
 1919. βέλλειν
 1920. Βελλερίδης
 1921. Βέλλερος
 1922. Βελλεροφόντας
 1923. Βελλεροφόντης
 1924. Βελλιάνειον δόγμα
 1925. Βελλιῆνος
 1926. βέλλιον
 1927. βελλίρ
 1928. Βελλοάκοι
 1929. Βελλοί
 1930. βέλλομαι
 1931. βελλούνης
 1932. Βέλλουρος
 1933. Βελλοῦτος
 1934. Βελμινᾶτις
 1935. βελοβυθοθαμβοσεισμοφόνος
 1936. βελοθήκη
 1937. βελόκιον
 1938. βελομαντία
 1939. βελόνη
 1940. Βελόνη
 1941. βελόνιον
 1942. βελονίς
 1943. Βελονίστρια
 1944. βελονοειδής
 1945. βελονοθήκη
 1946. βελονοποικίλτης
 1947. βελονοπώλης
 1948. βελονοπῶλις
 1949. βελοποιΐα
 1950. βελοποιϊκή
 1951. βελοποιός
 1952. βέλος
 1953. βελοστασία
 1954. βελόστασις
 1955. βελοσφενδόνη
 1956. βελότρωτος
 1957. βελουλκέω
 1958. βελουλκητέον
 1959. βελουλκία
 1960. βελουλκικός
 1961. βελουλκός
 1962. Βελοῦνον
 1963. βελοφόροι
 1964. Βελσεφών
 1965. Βέλσινον
 1966. βέλτατος
 1967. βέλτερος
 1968. Βέλτη
 1969. βελτιόνως
 1970. βελτιότης
 1971. βελτιόω
 1972. βέλτιστος
 1973. βελτίων
 1974. βελτίωσις
 1975. βελτιώτα
 1976. βελτιώτερος
 1977. βελτιωτής
 1978. βελτιωτικός
 1979. βελτός
 1980. βελτύνω
 1981. βελφ-
 1982. Βελφ-
 1983. Βελφαῖος
 1984. βελφός
 1985. Βελχάνια
 1986. Βελών
 1987. βελώνης
 1988. Βελώνιος
 1989. βεμβεύει
 1990. βεμβίδιον
 1991. βεμβίκεια
 1992. βεμβικιάω
 1993. βεμβικίζω
 1994. βεμβικώδης
 1995. Βέμβινα
 1996. Βεμβινάδε
 1997. Βεμβιναῖος
 1998. Βεμβίνηθεν
 1999. Βεμβινίτης
 2000. βέμβιξ
 2001. βέμβλετο
 2002. βεμβράς
 2003. βεμβραφύη
 2004. βεμβρεῖ
 2005. βεμβρός
 2006. βεμεῖ
 2007. Βεμέσελις
 2008. βεμόλετο
 2009. Βενδήνα
 2010. Βενδίδεια
 2011. Βενδίδειον
 2012. Βενδίδιος
 2013. Βενδῖς
 2014. Βενεβενδεύς
 2015. Βενεουεντόν
 2016. βενέρια
 2017. Βενετ-
 2018. Βενέτειος
 2019. Βενετιανός
 2020. Βενέτιος
 2021. βένετος
 2022. βενεφικιάριος
 2023. βενεφίκιον
 2024. βενεφρανός
 2025. Βενθεσικύμη
 2026. βένθος
 2027. βένθοσδε
 2028. Βενιαμειν
 2029. Βενιαμίν
 2030. Βενιαμίτης
 2031. Βενιαμῖτις
 2032. Βενλαῦνοι
 2033. Βέννα
 2034. Βενναῖος
 2035. βενναρχέω
 2036. βεννάρχης
 2037. Βεννεῖται
 2038. βεννεύω
 2039. Βεννικός
 2040. Βέννιος
 2041. βέννος
 2042. Βέντα
 2043. βέντιστος
 2044. Βενυσία
 2045. βέξις
 2046. βέομαι
 2047. βεραιδαρικός
 2048. βερβεαι
 2049. βερβεία
 2050. Βερβένιοι
 2051. βέρβερι
 2052. βερβερίζω
 2053. βερβέριον
 2054. βερβίνια
 2055. Βερβίς
 2056. βέρβον
 2057. Βέργα
 2058. βέργαι
 2059. βεργαΐζω
 2060. Βεργαῖος
 2061. Βέργαν
 2062. Βεργελίων
 2063. Βεργέπολις
 2064. Βεργεπολίτης
 2065. Βέργιδον
 2066. Βεργίλιος
 2067. Βεργίλλιος
 2068. βεργίον
 2069. Βέργιον
 2070. Βέργιος
 2071. Βέργομον
 2072. Βέργουλα
 2073. Βεργούλη
 2074. Βεργουσία
 2075. βέρδω
 2076. Βέρεγρα
 2077. βερεδάριος
 2078. βέρεδος
 2079. βέρεθρον
 2080. Βερεκύνδαι
 2081. βερεκύνδαι
 2082. Βερεκύνθιος
 2083. Βερέκυνθος
 2084. Βερέκυντες
 2085. Βερεκύντης
 2086. Βερεκυντίας
 2087. βερεκυντίας
 2088. Βερεκύντιος
 2089. Βερεκυντίς
 2090. Βερέκυς
 2091. Βερενιγκήσιος
 2092. βερενικάριος
 2093. Βερενικεῖον
 2094. Βερενίκειος
 2095. Βερενικεύς
 2096. Βερενίκη
 2097. Βερενικιάδαι
 2098. Βερενικιανός
 2099. Βερενικίδες
 2100. Βερενικίδης
 2101. βερενίκιον
 2102. Βέρεξ
 2103. Βερέσχεθοι
 2104. βερέσχεθος
 2105. Βέρζαμα
 2106. Βέρη
 2107. βερηδεύω
 2108. Βερηθίς
 2109. Βερηνία
 2110. βέρης
 2111. Βέρης
 2112. βερικόκκιον
 2113. βερίκοκκον
 2114. Βέρικος
 2115. Βερκέλλαι
 2116. Βερκετήσιον
 2117. βέρκιος
 2118. βερκνίς
 2119. Βέρμιον
 2120. βέρν-
 2121. Βερν-
 2122. Βέρναβα
 2123. βέρνακλος
 2124. Βέρνον
 2125. βερνώμεθα
 2126. Βεροεύς
 2127. Βερόη
 2128. Βέροια
 2129. Βεροιαῖος
 2130. Βερόκοσσος
 2131. βερονικάριος
 2132. βερονίκη
 2133. Βερονίκη
 2134. Βερονικιανός
 2135. Βερουνήσιος
 2136. Βέρουνος
 2137. βερρεύω
 2138. βέρρης
 2139. Βέρρης
 2140. βερρόν
 2141. Βερσαβή
 2142. Βέρσιβα
 2143. Βερσουβαί
 2144. Βερτίσκον
 2145. Βέρυτις
 2146. Βερυτίτης
 2147. Βεσβικηνός
 2148. Βέσβικος
 2149. Βέσβιον
 2150. Βεσηχάνα
 2151. βέσκεροι
 2152. Βεσκία
 2153. Βεσκιάτης
 2154. Βεσπασιανός
 2155. Βέσσαρα
 2156. Βέσσος
 2157. βέστη
 2158. βεστηκότα
 2159. βεστιάριον
 2160. βεστιάριος
 2161. βεστιαρίτης
 2162. Βεστῖνοι
 2163. βεστίον
 2164. βεστόν
 2165. βέστον
 2166. βέτεθρον
 2167. βετεράνος
 2168. βέτης
 2169. Βετιλῖνος
 2170. Βετούτιος
 2171. βετρανός
 2172. βεττάριον
 2173. Βέττερες
 2174. Βέττιος
 2175. βέττον
 2176. βεττονική
 2177. Βευαῖος
 2178. βεῦδος
 2179. Βεῦδος
 2180. Βεύη
 2181. Βεῦος
 2182. βέφυρα
 2183. Βέχειρ
 2184. Βεχειριάς
 2185. Βεχειρικός
 2186. Βεώνα
 2187. βῆ
 2188. βῇ
 2189. βη-
 2190. βῆβῆ
 2191. βηβήν
 2192. Βῆγις
 2193. Βηγίτης
 2194. βῆγμα
 2195. Βηδωρώ
 2196. βήζει
 2197. Βήθαβα
 2198. Βηθαμμαρία
 2199. Βηθανία
 2200. Βηθανίηθεν
 2201. Βηθαράμαθα
 2202. Βηθδαγων
 2203. Βηθεζουβᾶ
 2204. Βηθενναβρίς
 2205. Βηθζαθα
 2206. Βήθηλα
 2207. Βήθης
 2208. Βήθθηρα
 2209. βῆθι
 2210. Βηθλεέμη
 2211. Βηθλεμίτης
 2212. Βηθμαοί
 2213. Βηθσαϊδά
 2214. Βηθσάμη
 2215. Βηθσάν
 2216. Βηθσέμηρα
 2217. Βηθσώ
 2218. βήθυλος
 2219. Βηθφαγη
 2220. Βήϊοι
 2221. Βηΐτειος
 2222. βῆκα
 2223. βηκεῖον
 2224. βήκη
 2225. βηκία
 2226. βηκικός
 2227. βήκιον
 2228. βηκώνιον
 2229. Βήλ
 2230. βηλά
 2231. Βήλαβρον
 2232. Βήλαιος
 2233. Βήλεος
 2234. Βηλεσὶ Βιβλάδα
 2235. Βηλεύς
 2236. βήλημα
 2237. βηλήσσει
 2238. βηλήσσω
 2239. Βῆλθις
 2240. Βηλίδες
 2241. Βηλίδης
 2242. βηλόθυρον
 2243. βήλομαι
 2244. βῆλον
 2245. βηλόν
 2246. Βῆλος
 2247. βηλός
 2248. Βήλουρις
 2249. Βηλτίς
 2250. βῆμα
 2251. Βημάρχιος
 2252. βηματέω
 2253. βηματίζω
 2254. βηματιστής
 2255. βῆμεν
 2256. βήμεναι
 2257. βήναβλον
 2258. Βηνάγουρον
 2259. Βηναῖος
 2260. Βήνακος
 2261. Βήνδας
 2262. Βήνη
 2263. βῆνος
 2264. βηνῶσα
 2265. βήξ
 2266. βήξιλλον
 2267. Βηονάν
 2268. Βηπολιτανός
 2269. Βήπυρρον
 2270. βήρ
 2271. Βηρά
 2272. Βήραβαι
 2273. Βηραβόννα
 2274. βηράνθεμον
 2275. βήρβη
 2276. Βηρζηθώ
 2277. βήρηξ
 2278. βηρίδες
 2279. Βηρίθριος
 2280. Βήριθρος
 2281. Βηρίνη
 2282. Βῆρις
 2283. Βηρισάδης
 2284. βηρίχαλκον
 2285. βῆρος
 2286. Βήροσος
 2287. Βηρούθ
 2288. βηρούτ
 2289. Βηρσάβη
 2290. βηρύλλιος
 2291. βηρυλλίτης
 2292. βήρυλλος
 2293. βηρύς
 2294. βῆρυς
 2295. βηρυσσεύειν
 2296. Βηρυτιάς
 2297. Βηρύτιος
 2298. Βηρυτός
 2299. Βηρωθαῖος
 2300. Βηρώθη
 2301. Βήρωνες
 2302. Βηρωσσός
 2303. Βῆσα
 2304. βῆσα
 2305. Βήσαζε
 2306. Βησαιεύς
 2307. Βησαῖον
 2308. βησαλικόν
 2309. βήσαλον
 2310. βήσαμεν
 2311. Βησαντῖνος
 2312. Βήσαρα
 2313. βησάρτης
 2314. Βησᾶς
 2315. Βήσας
 2316. βησασᾶ
 2317. Βησεῖδαι
 2318. βήσετο
 2319. Βησηρᾶ
 2320. Βησιμώθ
 2321. Βῆσις
 2322. βήσομαι
 2323. Βῆσσα
 2324. βῆσσα
 2325. Βησσαεῖς
 2326. Βησσαῖος
 2327. βήσσασα
 2328. βησσήεις
 2329. Βησσιακός
 2330. βησσίον
 2331. Βησσός
 2332. Βῆσσος
 2333. βήσσω
 2334. βηστιαρίτης
 2335. Βηστίας
 2336. Βησύγγα
 2337. Βησυγγεῖται
 2338. Βητ-
 2339. βῆτα
 2340. Βήταβρις
 2341. βηταρμός
 2342. βητάρμων
 2343. βήτην
 2344. Βητίων
 2345. Βητοοῦν
 2346. Βητριακόν
 2347. Βηττιγοί
 2348. Βηττιγώ
 2349. βήττω
 2350. Βήφυρος
 2351. βηχία
 2352. βηχικός
 2353. βήχιον
 2354. βηχίον
 2355. Βῆχις
 2356. βηχώδης
 2357. βία
 2358. Βιαβάνα
 2359. Βιαδίκη
 2360. βιάζομαι
 2361. βιάζω
 2362. βιαθάνατος
 2363. βιαιοελυπίου
 2364. βιαιοθανασία
 2365. βιαιοθανατέω
 2366. βιαιοθάνατος
 2367. βιαιοκλώψ
 2368. βιαιολεχής
 2369. βιαιομάχας
 2370. βιαιομαχέω
 2371. βιαιομάχος
 2372. βίαιος
 2373. βιαιότης
 2374. βιαιόω
 2375. Βίαννα
 2376. Βιαντιάδης
 2377. Βιάνωρ
 2378. βιαρκής
 2379. βιάρπαγος
 2380. βιάρχης
 2381. βιαρχία
 2382. βίαρχος
 2383. Βίας
 2384. βιάσανδρα
 2385. βιασάνδρα
 2386. βίασμα
 2387. βιασμός
 2388. βιαστέον
 2389. βιαστέος
 2390. βιαστήρ
 2391. βιαστής
 2392. βιαστικός
 2393. βιαστός
 2394. βιατ-
 2395. βιατάς
 2396. βιατήριον
 2397. Βιατία
 2398. βιάτικον
 2399. βιάτωρ
 2400. βιαφορέω
 2401. βιάω
 2402. βιβάζω
 2403. Βίβακον
 2404. Βίβακτα
 2405. Βιβαλοί
 2406. βιβάριον
 2407. βιβάς
 2408. βιβάσθω
 2409. βιβάσθων
 2410. βίβασις
 2411. Βίβασις
 2412. βιβαστής
 2413. Βιβάστιος
 2414. Βίβαστος
 2415. βιβάω
 2416. βίβημι
 2417. Βιβιανός
 2418. βιβλ
 2419. βιβλ-
 2420. Βιβλάδα
 2421. βιβλαρίδιον
 2422. βιβλάριον
 2423. Βιβλία
 2424. βιβλιαγράφος
 2425. βιβλιαίγισθος
 2426. Βιβλιαίγισθος
 2427. βιβλιακός
 2428. βιβλιαρίδιον
 2429. βιβλιάριον
 2430. Βιβλιαφόριον
 2431. βιβλιαφόρος
 2432. βιβλιδάριον
 2433. βιβλίδιον
 2434. Βιβλίνη
 2435. Βιβλίνης
 2436. Βίβλινος
 2437. βίβλινος
 2438. βιβλιογραφία
 2439. βιβλιογράφος
 2440. βιβλιοθήκη
 2441. βιβλιοκάπηλος
 2442. βιβλιολάθας
 2443. βιβλιομαχέω
 2444. βιβλίον
 2445. βιβλιοπωλεῖον
 2446. βιβλιοπώλης
 2447. βιβλιοφορέω
 2448. βιβλιοφόριον
 2449. βιβλιοφυλακεῖον
 2450. βιβλιοφυλακέω
 2451. βιβλιοφυλακία
 2452. βιβλιοφυλάκιον
 2453. βιβλιοφύλαξ
 2454. βιβλίς
 2455. Βιβλίς
 2456. βιβλο-
 2457. βιβλοπώλης
 2458. βίβλος
 2459. Βίβλος
 2460. Βίβουλος
 2461. Βίβραγκτα
 2462. βιβραδικός
 2463. βιβρώσκω
 2464. βιβῶν
 2465. βιγᾶτος
 2466. Βίγερρα
 2467. Βιγίλας
 2468. Βιγίς
 2469. βιγλεύω
 2470. Βίδα
 2471. Βιδάσπης
 2472. Βιδάταν
 2473. Βιδερίς
 2474. βίδη
 2475. βίδην
 2476. βιδιαῖοι
 2477. βιδιαῖος
 2478. Βιδῖνος
 2479. βίδιος
 2480. Βῖδος
 2481. βίδυν
 2482. Βίεννα
 2483. Βιενναῖος
 2484. Βίεννος
 2485. Βίενος
 2486. Βίεσσοι
 2487. βίετος
 2488. βιεῦντες
 2489. βιζάκιον
 2490. βιζάριν
 2491. βιζάριον
 2492. βιζῆαι
 2493. βίζιον
 2494. Βιζύη
 2495. Βιζυηνός
 2496. Βιζώνη
 2497. Βιζώνιος
 2498. βίη
 2499. βιημάχος
 2500. Βιηνεχής
 2501. Βιήνωρ
 2502. Βίης
 2503. βιήσατο
 2504. Βιήσιος
 2505. βίηφι
 2506. Βίηφοι
 2507. Βίθαβα
 2508. Βιθαρμαΐς
 2509. Βιθία
 2510. Βιθίας
 2511. Βιθιάς
 2512. Βίθιγα
 2513. Βιθύαι
 2514. Βιθυανοπολίτης
 2515. Βιθύας
 2516. βίθυν
 2517. Βιθυνηίς
 2518. Βιθυνία
 2519. Βιθυνιακός
 2520. βιθυνιάρχης
 2521. Βιθυνιάρχης
 2522. βιθυνιαρχία
 2523. Βιθυνιαρχία
 2524. Βιθυνιάς
 2525. Βιθυνιάτης
 2526. Βιθυνιεύς
 2527. Βιθυνικός
 2528. Βιθύνιον
 2529. Βιθυνίς
 2530. Βιθυνός
 2531. Βιθυόπολις
 2532. Βιθυοπολίτης
 2533. Βίθυς
 2534. βικ-
 2535. βικαρία
 2536. βικαριανός
 2537. βικάριος
 2538. Βῖκας
 2539. βῖκας
 2540. βικεννάλιον
 2541. βικήσιμον
 2542. βικίδιον
 2543. Βίκιλις
 2544. βικίον
 2545. βίκλα
 2546. βῖκος
 2547. βικόστομον
 2548. βικρός
 2549. Βίκτας
 2550. βιλ-
 2551. Βίλβανα
 2552. Βίλβιλις
 2553. Βίλβινα
 2554. Βιλβινάτης
 2555. Βίληχα
 2556. Βίλιθος
 2557. Βίλιος
 2558. Βίλιππος
 2559. βιλίσκος
 2560. Βιλκώνιος
 2561. Βίλλα
 2562. Βιλλαῖος
 2563. βιλλαρικός
 2564. Βίλλαρος
 2565. βιλλᾶς
 2566. βιλλίν
 2567. βίλλος
 2568. Βιμάτρα
 2569. βιμβικίζεται
 2570. βίμβλινος
 2571. βίμβλις
 2572. βιμβλίς
 2573. Βιμινάκιον
 2574. Βινάγαρα
 2575. Βίναι
 2576. Βίνδαξ
 2577. Βίνδας
 2578. Βινδελκία
 2579. βίνδιξ
 2580. Βίνδιξ
 2581. βινεσκόμην
 2582. βινέω
 2583. βίνημα
 2584. βινητιάω
 2585. Βινίκιος
 2586. βίνολα
 2587. βῖνος
 2588. Βινσίττα
 2589. Βίνωθρις
 2590. βιξιλατίων
 2591. βιογραφία
 2592. βιοδότης
 2593. βιόδωρος
 2594. βιοδώτης
 2595. βιοδῶτις
 2596. βιοδώτωρ
 2597. βιοζυγής
 2598. βιοθάλμιος
 2599. βιοθανασία
 2600. βιοθανατέω
 2601. βιοθάνατος
 2602. βιοθανής
 2603. βιοθρέμμων
 2604. βιοθρέπτειρα
 2605. βιοκλώστειρα
 2606. βιόκουρος
 2607. βιοκωλυσία
 2608. βιοκωλύτης
 2609. βιολογέομαι
 2610. βιολογέω
 2611. βιολογικός
 2612. βιολόγος
 2613. βιομήχανος
 2614. βιόμορος
 2615. Βίονον
 2616. βιόπλαγκτος
 2617. βιοπλανής
 2618. βιοπονητικός
 2619. βιοπόνος
 2620. βιοποριστέω
 2621. βιοποριστικός
 2622. βιόπραγος
 2623. βιοπράτης
 2624. βιόπρατος
 2625. βιοπράτωρ
 2626. βιορρός
 2627. βίος
 2628. βιός
 2629. βιοσπόρος
 2630. βιόσσαο
 2631. βιοσσόος
 2632. βιοστερέτις
 2633. βιοστερής
 2634. βιοσφαγῶς
 2635. βιοτά
 2636. βιοτεία
 2637. βιοτελής
 2638. βιοτέρμων
 2639. βιοτερπής
 2640. βιότευμα
 2641. βιότευσις
 2642. βιοτεύω
 2643. βιοτή
 2644. βιότης
 2645. βιοτήσιος
 2646. βιοτικός
 2647. βιότιον
 2648. βίοτος
 2649. βιοτοσκόπος
 2650. βιοτρόφος
 2651. Βίοττος
 2652. βιοφειδής
 2653. βιοφθορία
 2654. βιοφθορίη
 2655. βιοφθόρος
 2656. Βιόφις
 2657. Βίοφις
 2658. βιοφορέομαι
 2659. βιόω
 2660. βιόωνται
 2661. βιόωντο
 2662. βιπίννιον
 2663. Βίππος
 2664. βιπτάζω
 2665. Βιράκελλον
 2666. Βιράνδη
 2667. Βίργος
 2668. Βίρθα
 2669. βιρίον
 2670. Βῖρις
 2671. Βιρκέννα
 2672. βίρρη
 2673. βίρροξ
 2674. βίρρος
 2675. βιρροφόρος
 2676. βιρρωθῆναι
 2677. Βίς
 2678. Βῖσα
 2679. Βισαῖος
 2680. Βισάλθη
 2681. Βισάλτης
 2682. Βισαλτία
 2683. Βισαλτικός
 2684. Βισάλτιος
 2685. Βισάνθη
 2686. Βισανθηνός
 2687. βισατός
 2688. Βισβαῖα
 2689. βίσβη
 2690. βίσβης
 2691. βίσεξτος
 2692. Βισθάνης
 2693. βισίλεκτος
 2694. Βισκαργίς
 2695. βίσκαρις
 2696. βισκᾶτα
 2697. Βίσουργις
 2698. Βίσσαιον
 2699. βίσσεον
 2700. Βισσίνου φάρμακον
 2701. Βισσύρας
 2702. βιστάκιον
 2703. βίσταξ
 2704. βιστήνη
 2705. βιστιάριον
 2706. Βίστιρος
 2707. Βιστονία
 2708. Βιστονικός
 2709. Βιστόνιος
 2710. Βιστονίς
 2711. Βίστρας
 2712. Βίστων
 2713. Βιστωνίς
 2714. Βισύρας
 2715. βίσχυν
 2716. βίσων
 2717. Βιτάλη
 2718. βιτάλια
 2719. Βιταλιανός
 2720. Βίταξα
 2721. Βίτελλα
 2722. Βιτελλῖνος
 2723. Βιτία
 2724. Βίτιννα
 2725. Βίτοιτος
 2726. βίτος
 2727. Βιτουργία
 2728. Βιτούριγες
 2729. Βιτουρίς
 2730. βίττακος
 2731. Βίττιον
 2732. Βιττίς
 2733. Βιττώ
 2734. Βίτυις
 2735. Βιτύϊτος
 2736. Βίτυλα
 2737. Βίτυς
 2738. Βίτων
 2739. βιτωτός
 2740. Βιύτ
 2741. Βίχερις
 2742. Βιψανία παστάς
 2743. Βιώ
 2744. βίῳ
 2745. βιῴατο
 2746. βιώδης
 2747. βιῴην
 2748. βιώλεθρος
 2749. Βίων
 2750. βιῶναι
 2751. βιώνης
 2752. Βιωνίδας
 2753. βίωρ
 2754. βιώσιμος
 2755. βίωσις
 2756. βιώσκομαι
 2757. βιωτέον
 2758. βιωτέος
 2759. Βιώτης
 2760. βιωτικός
 2761. βιωτός
 2762. βιώτω
 2763. βιωφελής
 2764. βιωφέλιμος
 2765. βιωφελῶς
 2766. βλάβεν
 2767. βλαβεραυγής
 2768. βλαβερόμματος
 2769. βλαβερός
 2770. Βλαβέρουρα
 2771. βλάβη
 2772. Βλάβη
 2773. βλαβόεις
 2774. βλάβομαι
 2775. βλαβοποιέω
 2776. βλαβοποιός
 2777. βλάβος
 2778. βλαβύρει
 2779. βλαβυρίαν
 2780. βλαβύσσειν
 2781. βλαγίς
 2782. βλάδαν
 2783. βλαδαρά
 2784. βλαδαρόν
 2785. βλαδαρός
 2786. βλαδόν
 2787. βλαδύς
 2788. βλάζειν
 2789. Βλαηνή
 2790. βλάθρον
 2791. βλαί
 2792. βλαῖκος
 2793. βλαιμάζειν
 2794. βλαισόομαι
 2795. βλαισοπόδης
 2796. βλαισόπους
 2797. βλαισός
 2798. Βλαῖσος
 2799. βλαισότης
 2800. βλαισώδης
 2801. βλαίσωσις
 2802. βλαιτόνους
 2803. βλακεία
 2804. Βλακεία
 2805. βλακείας
 2806. βλακεννόμιον
 2807. βλακεννόμιον τέλος
 2808. βλάκευμα
 2809. βλακεύς
 2810. βλακεύω
 2811. βλακίας
 2812. βλακικός
 2813. βλακότης
 2814. βλακώδης
 2815. βλάμμα
 2816. Βλάνδα
 2817. Βλάννων
 2818. βλάνος
 2819. Βλανῶνα
 2820. βλάξ
 2821. βλαπτήριος
 2822. βλαπτικός
 2823. βλάπτω
 2824. βλάσαμον
 2825. Βλασίων
 2826. βλάσκει
 2827. βλασκείας
 2828. Βλάσκων
 2829. βλάστα
 2830. βλαστάζειν
 2831. βλαστάνω
 2832. βλασταρίζουσα
 2833. βλαστάριον
 2834. βλαστάω
 2835. βλαστεῖον
 2836. βλαστέω
 2837. βλάστη
 2838. Βλάστη
 2839. βλάστημα
 2840. βλαστημός
 2841. βλαστήμων
 2842. βλάστησις
 2843. βλαστήσω
 2844. βλαστητικός
 2845. βλαστικός
 2846. βλαστοδρεπής
 2847. βλαστοκοπέω
 2848. βλαστολογέω
 2849. βλαστολογία
 2850. βλαστόν
 2851. βλαστός
 2852. Βλάστος
 2853. Βλαστοφοίνικες
 2854. βλαστοφορέω
 2855. βλαστοφυέω
 2856. βλαστόω
 2857. βλασφημέω
 2858. βλασφημητέος
 2859. βλασφημητήριον
 2860. βλασφημία
 2861. βλασφημόγλωσσος
 2862. βλασφημολόγος
 2863. βλάσφημος
 2864. βλασφημοσύνη
 2865. βλαταγίζουσα
 2866. Βλάτιος
 2867. βλάττα
 2868. Βλάττα
 2869. βλάτταν
 2870. βλατταρισμός
 2871. βλάττιος
 2872. βλαττοῖ
 2873. βλαττόσημος
 2874. βλαῦδες
 2875. Βλαυδηνός
 2876. Βλαῦδος
 2877. βλαύτη
 2878. Βλαύτη
 2879. βλαυτίον
 2880. βλαυτοῦν
 2881. βλαυτόω
 2882. βλαχά
 2883. βλαχάν
 2884. Βλαχέρναι
 2885. βλάχνον
 2886. βλᾶχρον
 2887. βλαψιγονία
 2888. βλάψις
 2889. βλαψίταφος
 2890. βλαψίφρων
 2891. βλεαίρει
 2892. Βλέανδρος
 2893. βλεερεῖ
 2894. βλέθρα
 2895. βλεθράνασιν
 2896. βλέθρον
 2897. βλεῖ
 2898. βλείης
 2899. βλεῖο
 2900. βλείς
 2901. βλεκέμυξος
 2902. βλέκυγες
 2903. βλεμεαίνω
 2904. Βλεμινᾶτις
 2905. βλέμμα
 2906. Βλέμυες
 2907. Βλέμυς
 2908. Βλένινα
 2909. βλέννα
 2910. βλέννος
 2911. βλεννός
 2912. βλεννώδης
 2913. βλεόερον
 2914. βλέορον
 2915. βλεπάζω
 2916. Βλεπαῖος
 2917. βλεπεδαίμων
 2918. βλεπετύζει
 2919. Βλέπης
 2920. βλέπησις
 2921. βλέπος
 2922. βλεπτέον
 2923. βλεπτέος
 2924. βλεπτικός
 2925. βλεπτός
 2926. Βλέπυρος
 2927. βλέπω
 2928. βλεσός
 2929. βλέτενον
 2930. βλέτυγες
 2931. βλέτυες
 2932. Βλετωνήσιοι
 2933. βλεφαρίζω
 2934. βλεφαρικός
 2935. βλεφαρίς
 2936. βλεφαρῖτις
 2937. βλεφαροκάτοχος
 2938. βλέφαρον
 2939. βλεφαρόξυστον
 2940. βλεφαροσπάξ
 2941. βλεφαροτόμον
 2942. Βλεψιάδαι
 2943. Βλεψιάδης
 2944. βλεψίας
 2945. Βλεψίας
 2946. Βλεψίδημος
 2947. βλέψις
 2948. Βλέψος
 2949. βλῆ
 2950. Βλήδας
 2951. βλήδην
 2952. βλήεται
 2953. βλήθα
 2954. βληθῆναι
 2955. βληθρήν
 2956. βλῆμα
 2957. βλήμεναι
 2958. βλήμενος
 2959. βλῆναι
 2960. βλῆνος
 2961. βλῇο
 2962. βλῆρ
 2963. βλῆραι
 2964. βλής
 2965. βλησείδιον
 2966. βλῆσθαι
 2967. βλήσιμος
 2968. βλῆσις
 2969. βλησκούνιον
 2970. βλήσκω
 2971. βλήσπειν
 2972. βλήσσανον
 2973. βληστάς
 2974. βληστρίζω
 2975. βληστρισμός
 2976. βλήτειρα
 2977. βλητέον
 2978. βλητέος
 2979. βλητεύει
 2980. βλήτης
 2981. βλητιεῖ
 2982. βλητικόν
 2983. βλητικός
 2984. βλῆτο
 2985. βλῆτον
 2986. βλητός
 2987. βλητρισμός
 2988. βλῆτρον
 2989. βλητρώσας
 2990. βληχάζω
 2991. βληχάομαι
 2992. βληχάς
 2993. βληχή
 2994. βληχηθμός
 2995. βλήχημα
 2996. βληχηματώδης
 2997. βλήχησις
 2998. βληχητά
 2999. βληχητικός
 3000. βληχητός
 3001. βλήχιον
 3002. βλῆχνον
 3003. βληχρόν
 3004. βλῆχρον
 3005. βληχρός
 3006. βλῆχρος
 3007. βληχώ
 3008. βληχώδης
 3009. βλήχων
 3010. βληχωνίας
 3011. βληχώνιον
 3012. βλιαρόν
 3013. βλιβρόν
 3014. βλίδες
 3015. βλίζω
 3016. βλίκανον
 3017. βλικάς
 3018. βλιμάδδομες
 3019. βλιμάζω
 3020. βλίμασις
 3021. βλίμη
 3022. βλίνος
 3023. βλίξ
 3024. Βλίσκοι
 3025. βλισκούνιν
 3026. βλίσσα
 3027. Βλίσσιοι
 3028. βλίσσω
 3029. βλιστηρίς
 3030. βλιτάς
 3031. βλιτάχεα
 3032. βλίταχος
 3033. βλιτομάμμας
 3034. βλίτον
 3035. βλιτόνουν
 3036. βλίττω
 3037. βλίτυξ
 3038. βλίτυρι
 3039. βλιτυρίζομαι
 3040. βλίτυρον
 3041. βλιτώδη
 3042. βλίτων
 3043. βλίτωνας
 3044. Βλίτωρ
 3045. βλιχάζω
 3046. βλίχαν
 3047. βλιχανώδης
 3048. βλιχώδης
 3049. βλοσέμεν
 3050. Βλόσσιος
 3051. βλοσυρία
 3052. βλοσυρόμματος
 3053. βλοσυρός
 3054. βλοσυρότης
 3055. βλοσυρόφρων
 3056. βλοσυρώπης
 3057. βλοσυρῶπις
 3058. βλοσυρωπός
 3059. Βλόσων
 3060. Βλούκιον
 3061. Βλουρεῖτις
 3062. βλόχον
 3063. βλόψ
 3064. βλύδιον
 3065. βλυζάνομαι
 3066. βλύζω
 3067. βλύσις
 3068. βλύσμα
 3069. βλυστάνω
 3070. βλυχάζω
 3071. βλύω
 3072. βλωθρός
 3073. βλωμιαῖος
 3074. βλωμίδιον
 3075. βλωμοί
 3076. βλωμός
 3077. βλωρός
 3078. βλῶσις
 3079. βλώσκω
 3080. Βνών
 3081. βοά
 3082. βόα
 3083. Βόα
 3084. βοᾷ
 3085. βοα-
 3086. βοάᾳ
 3087. βοάασκε
 3088. βοαγεία
 3089. Βοαγίδας
 3090. βοαγόρ
 3091. βοαγός
 3092. βοάγριον
 3093. Βοάγριος
 3094. βόαγρος
 3095. βοαδεῖ
 3096. βοαδρόμος
 3097. βοαθ
 3098. βοαθ-
 3099. βοαθοέω
 3100. Βοαθοῖος
 3101. βοαθόος
 3102. Βοακίης
 3103. βόαμα
 3104. Βοαμίλκας
 3105. Βοάνη
 3106. Βοανηργες
 3107. βοάνθεμον
 3108. βοάνθρωπος
 3109. βόαξ
 3110. Βοαρία ἀγορά
 3111. βοάριος
 3112. βοαρμία
 3113. Βοαρμία
 3114. Βοάρσαι
 3115. Βοάρσιον
 3116. βόαρχος
 3117. Βόας
 3118. Βοάσων
 3119. βοᾶτις
 3120. Βοαύλεια
 3121. βοαύλιον
 3122. βόαυλος
 3123. βοάω
 3124. βόβλιτον
 3125. Βοβωνία
 3126. Βοβωνιάτης
 3127. Βογαδία
 3128. Βογάδιον
 3129. Βογδομανίς
 3130. Βόγης
 3131. Βόγος
 3132. Βόγχαι
 3133. Βόδεγκος
 3134. Βοδερία
 3135. Βοδόστωρ
 3136. Βοδοῦννοι
 3137. βοέη
 3138. βοειακός
 3139. βοείδιον
 3140. βοείη
 3141. βοεικός
 3142. βόειος
 3143. βόεος
 3144. βοεργάζ
 3145. βόες
 3146. βοευδής
 3147. βοεύς
 3148. Βοζηνός
 3149. Βοζιάτα
 3150. βοή
 3151. βοῆ
 3152. βοηγενής
 3153. βοήγια
 3154. βοηγία
 3155. βοηγοί
 3156. βοηγός
 3157. βοηδόν
 3158. Βοηδρία
 3159. βοηδρομέω
 3160. Βοηδρόμια
 3161. βοηδρομία
 3162. βοηδρομίη
 3163. Βοηδρόμιος
 3164. Βοηδρομιών
 3165. βοηδρόμος
 3166. βοήθαρχος
 3167. βοήθεια
 3168. βοηθέω
 3169. βοήθημα
 3170. βοηθηματικός
 3171. βοηθήσιμος
 3172. βοήθησις
 3173. βοηθητέον
 3174. βοηθητέος
 3175. βοηθητικός
 3176. Βοήθιος
 3177. Βοηθοΐδης
 3178. βοηθόος
 3179. βοηθός
 3180. Βόηθος
 3181. Βοηθός
 3182. βοηθοῦρα
 3183. βοηλασία
 3184. βοηλασίη
 3185. βοηλάτας
 3186. βοηλατέω
 3187. βοηλάτης
 3188. βοηλατική
 3189. βοηλατικός
 3190. βοηλάτις
 3191. βόημα
 3192. βοηνόμος
 3193. βόηξ
 3194. βοήροτος
 3195. βόησις
 3196. βοητής
 3197. βοητικός
 3198. βοητός
 3199. βοητύς
 3200. βόθρευμα
 3201. βοθρεύω
 3202. βοθρέω
 3203. βοθρίζω
 3204. βοθρίον
 3205. βοθρίσκος
 3206. ΒοθρόϜα
 3207. βοθροειδής
 3208. βοθρόομαι
 3209. βόθρος
 3210. βοθρόω
 3211. βοθρώδης
 3212. βοθύνιον
 3213. βόθυνος
 3214. Βόθυνος
 3215. βοθυνωτής
 3216. βοῖ
 3217. Βοιαί
 3218. Βοιαῖος
 3219. Βοϊανόν
 3220. Βοιάτης
 3221. Βοιατικός
 3222. Βοιβαῖος
 3223. Βοίβη
 3224. Βοιβηΐς
 3225. Βοιβηίς
 3226. Βοιβιάς
 3227. Βοῖβος
 3228. βοιδάριον
 3229. Βοίδας
 3230. βοίδης
 3231. βοΐδης
 3232. βοίδιον
 3233. βοΐδιον
 3234. Βοΐδιον
 3235. Βοϊδίων
 3236. Βοιηδρομιών
 3237. βοιηθέω
 3238. βοιθός
 3239. Βοιΐδιον
 3240. βοικ-
 3241. βοικεῖ
 3242. βοϊκός
 3243. Βοΐλλαι
 3244. Βοϊλλανός
 3245. Βοίνασα
 3246. Βοινόα
 3247. βόϊνος
 3248. Βοιόδουρον
 3249. Βοῖοι
 3250. Βοιόν
 3251. βοιόν
 3252. Βοῖος
 3253. βοιούν
 3254. βοῖπις
 3255. Βοιρεβίστας
 3256. Βοΐσκα
 3257. Βοΐσκιον
 3258. Βοΐσκοι
 3259. βοΐσκος
 3260. Βοΐσκος
 3261. βοϊστί
 3262. Βοίτυλος
 3263. Βοιώ
 3264. Βοιών
 3265. Βοιῶριξ
 3266. Βοιωτάη
 3267. βοιωταρχέω
 3268. Βοιωταρχέω
 3269. Βοιωτάρχης
 3270. βοιωτάρχης
 3271. Βοιωταρχία
 3272. βοιωταρχία
 3273. Βοιώταρχος
 3274. βοιώταρχος
 3275. Βοιωτία
 3276. βοιωτιάζω
 3277. Βοιωτιάζω
 3278. Βοιωτιακός
 3279. Βοιωτίδιον
 3280. βοιωτίζω
 3281. βοιωτικός
 3282. Βοιώτιος
 3283. Βοιωτιουργής
 3284. Βοιωτίς
 3285. Βοιωτός
 3286. Βοιωτουργής
 3287. βοκάλιος
 3288. Βοκέρριος
 3289. Βόκκανον ἡμεροσκοπεῖον
 3290. Βοκόπια
 3291. Βοκόπιον
 3292. Βοκχορηίς
 3293. Βόκχορις
 3294. Βόκχος
 3295. Βοκώνιος
 3296. βολαῖα
 3297. βολαῖος
 3298. βολαυγέω
 3299. βολαυτουργός
 3300. βόλβα
 3301. Βόλβαι
 3302. Βολβαῖος
 3303. Βολβαιώτης
 3304. βόλβαξ
 3305. βολβάριον
 3306. Βόλβη
 3307. βολβίδιον
 3308. βόλβιθος
 3309. βολβίνη
 3310. βολβίον
 3311. βολβίσκος
 3312. βολβιτίνη
 3313. Βολβιτίνη
 3314. Βολβιτινίτης
 3315. Βολβίτινος
 3316. βολβιτίον
 3317. βολβιτίς
 3318. βόλβιτον
 3319. βολβιτόω
 3320. βολβιτώδης
 3321. βολβοειδής
 3322. βολβοκάστανον
 3323. βολβορυκτικός
 3324. βολβός
 3325. Βολβός
 3326. βολβοτύνη
 3327. βολβοφακῆ
 3328. Βολβυθίωτος
 3329. βόλβυθον
 3330. βολβώδης
 3331. βολβωρυχέω
 3332. Βόλγιος
 3333. βολεός
 3334. Βολέριον
 3335. Βολέρων
 3336. βολετισμός
 3337. βολευταί
 3338. βολέω
 3339. βολεών
 3340. βολή
 3341. βολίδιον
 3342. βολίζη
 3343. βολίζω
 3344. βολιμάριος
 3345. βολιμοδικαστής
 3346. βόλιμοι
 3347. βόλιμον
 3348. βόλιμος
 3349. Βολιναῖος
 3350. Βολίνη
 3351. βόλινθος
 3352. βόλιον
 3353. βολίς
 3354. Βολίσκος
 3355. Βολισός
 3356. Βολισσεύς
 3357. Βολισσός
 3358. βολιστικός
 3359. βολίστρα
 3360. βολίταινα
 3361. βολίτινος
 3362. βόλιτον
 3363. Βόλκων
 3364. βολλ-
 3365. βόλλα
 3366. βολλεύω
 3367. βόλλομαι
 3368. βολλωτός
 3369. βολμός
 3370. Βολογ-
 3371. βολόγαισσος
 3372. Βολογεσίφορα
 3373. Βολογεσιφορεύς
 3374. Βολογεσσιεύς
 3375. βολοί
 3376. βολοκτυπίη
 3377. βόλομαι
 3378. βόλος
 3379. Βολουμνήσιοι
 3380. βολουντάριος
 3381. Βόλουρος
 3382. βόλτιον
 3383. βόλυβδος
 3384. βόλυνθον
 3385. βομβάζω
 3386. βομβαίνω
 3387. βομβαλοβομβάξ
 3388. βομβάξ
 3389. βομβαύλιος
 3390. βομβέω
 3391. βομβηδόν
 3392. βομβήεις
 3393. βόμβημα
 3394. βόμβησις
 3395. βομβητής
 3396. βομβητικός
 3397. βομβήτρια
 3398. βομβικόν
 3399. βόμβιξ
 3400. βόμβο
 3401. βομβοία
 3402. βομβοιλαδόνας
 3403. βόμβος
 3404. Βόμβος
 3405. βομβόφωνος
 3406. βομβόχυλον
 3407. Βόμβρος
 3408. βομβρύζων
 3409. βομβρυνάζειν
 3410. βομβύζω
 3411. βομβυθυλεύματα
 3412. Βομβύκα
 3413. βομβυκής
 3414. βομβυκίας
 3415. βομβύκινος
 3416. βομβύκιον
 3417. Βομβυκιός
 3418. βομβυκοειδής
 3419. Βομβυλεία
 3420. βομβυλεύματα
 3421. βομβύλη
 3422. Βομβυλία
 3423. βομβυλιάζω
 3424. βομβυλίζω
 3425. βομβυλιοειδής
 3426. βομβύλιον
 3427. βομβυλιός
 3428. βομβυλίς
 3429. βόμβυλος
 3430. βόμβυξ
 3431. βομβώδης
 3432. βομβών
 3433. βομβωνάρια
 3434. Βομίλχαρ
 3435. Βοναδίη
 3436. βόνασος
 3437. Βονδελία
 3438. Βόνζης
 3439. Βονιφάτιος
 3440. Βόννα
 3441. βόνος
 3442. Βονώνης
 3443. Βονωνία
 3444. Βόξος
 3445. βοο-
 3446. βοοβοσκός
 3447. βοόγληνος
 3448. βοοδμητήρ
 3449. βοοζύγιον
 3450. βοόζυξ
 3451. βοοθύτης
 3452. βόοκλεψ
 3453. βοοκλοπίη
 3454. βοοκλόπος
 3455. βοόκραιρος
 3456. βοόκρημνος
 3457. βοοκτασία
 3458. βοόκτιστος
 3459. βοόκτιτος
 3460. βοολέτης
 3461. βοόμορφος
 3462. βοονόμος
 3463. βοοπρόσωπος
 3464. βοορραίστας
 3465. βοορραίστης
 3466. Βοος
 3467. Βοὸς αὐλή
 3468. βοοσκόπος
 3469. Βοόσουρα
 3470. Βοοσπορίδες
 3471. βοοσσόος
 3472. βοοστάσιον
 3473. βοόστασις
 3474. βοόστικτος
 3475. βοόστολος
 3476. βοοσφαγία
 3477. βοοσφαγίη
 3478. βοοτροφέω
 3479. βοοτροφή
 3480. βοοτρόφος
 3481. Βοουάτα
 3482. βοόω
 3483. βοοω
 3484. βοόων
 3485. Βοπός
 3486. βορά
 3487. βοράζω
 3488. Βοραΐδης
 3489. Βόραιτα
 3490. βοράς
 3491. βόρασσος
 3492. βορατίνη
 3493. βόρατον
 3494. βορατος
 3495. βοράω
 3496. Βορβητόμαχος
 3497. βορβόρεος
 3498. βορβοριανοί
 3499. βορβορίζω
 3500. βορβορισμός
 3501. βορβορῖται
 3502. βορβορόθυμος
 3503. βορβοροκοίτης
 3504. Βορβοροκοίτης
 3505. βορβορόομαι
 3506. βορβορόπη
 3507. βορβορόπις
 3508. βόρβορος
 3509. Βόρβορος
 3510. βορβοροτάραξις
 3511. βορβορουρύκη
 3512. βορβοροφόρβα
 3513. βορβορόω
 3514. βορβορυγή
 3515. βορβορυγμός
 3516. βορβορύζω
 3517. βορβορώδης
 3518. βορβορῶπις
 3519. βορβορωπόν
 3520. βορβορωπός
 3521. βορβόρωσις
 3522. βορβύλα
 3523. Βόργοι
 3524. Βόργυς
 3525. βόρδων
 3526. βορδών
 3527. βορδωνάριος
 3528. Βορεα-
 3529. Βορεάδης
 3530. Βορέας
 3531. Βορεάς
 3532. Βορεασμοί
 3533. Βορεασμός
 3534. Βορεασταί
 3535. Βορέηθεν
 3536. βόρεηθεν
 3537. Βορέηνδε
 3538. Βορέης
 3539. βορέης
 3540. Βορεῆτις
 3541. Βορειαῖος
 3542. βορειαῖος
 3543. Βορείγονοι
 3544. βορεινός
 3545. Βορειόθεν
 3546. βορεῖον
 3547. Βόρειον
 3548. Βορειόνης
 3549. βόρειος
 3550. Βόρειος
 3551. βορειοτικός
 3552. Βορειτηνή
 3553. βορέομαι
 3554. Βορεοντῖνοι
 3555. βόρεος
 3556. βορεύς
 3557. Βορεύς
 3558. βορεύω
 3559. βορεῶτις
 3560. βορηά
 3561. Βορηϊάδης
 3562. Βορηϊάς
 3563. βορήϊος
 3564. βόρηιος
 3565. Βορηΐς
 3566. βόρημαι
 3567. Βορῆς
 3568. βόρηται
 3569. βορθ-
 3570. βορθαγορίσκεα
 3571. Βορθεία
 3572. Βοριάδης
 3573. βοριαῖος
 3574. βοριακός
 3575. Βορίανθος
 3576. βορίζω
 3577. βορινός
 3578. Βορινός
 3579. Βόρκαιος Ἀνουάθου
 3580. Βορκάνιοι
 3581. Βόρκιος
 3582. Βόρμανον
 3583. βόρμαξ
 3584. Βορμίλκας
 3585. Βορμίσκος
 3586. βόρμος
 3587. βορολίβας
 3588. βοροποιός
 3589. βορός
 3590. βορότης
 3591. Βοροῦσκοι
 3592. βορράζων
 3593. Βορρᾶθεν
 3594. Βορραῖος
 3595. βορραῖος
 3596. Βόρραμα
 3597. Βορραπηλιώτης
 3598. βορραπηλιώτης
 3599. βορραπηλιωτικός
 3600. Βορρᾶς
 3601. βορρόθεν
 3602. βορρολιβικός
 3603. βορρόλιψ
 3604. βορσ-
 3605. Βόρσιππα
 3606. Βορσιππηνοί
 3607. βορσόν
 3608. βόρταχος
 3609. βόρυβος
 3610. βόρυες
 3611. Βόρυζα
 3612. Βορυζαῖος
 3613. βορύκνιον
 3614. βορύπαστον
 3615. Βορυσθενείτης
 3616. Βορυσθένης
 3617. Βορυσθενίς
 3618. Βορυσθενίτης
 3619. Βόρχος
 3620. Βοσίραρα
 3621. Βοσιραρίτης
 3622. βόσις
 3623. βοσκάδιος
 3624. βοσκάς
 3625. βόσκας
 3626. Βοσκέθ
 3627. βοσκεών
 3628. βοσκέων
 3629. βοσκή
 3630. βόσκημα
 3631. βοσκηματώδης
 3632. βόσκησις
 3633. βοσκητέον
 3634. βοσκητέος
 3635. βοσκήτωρ
 3636. βοσκός
 3637. Βοσκύπταιχμος
 3638. βόσκω
 3639. βόσμορον
 3640. Βόσπαρα
 3641. Βοσπορανοί
 3642. Βοσπόριος
 3643. Βοσπορίτης
 3644. Βοσπόριχος
 3645. Βόσπορος
 3646. βόσπορος
 3647. Βόσσος
 3648. Βόστρα
 3649. Βοστρηνός
 3650. βόστρυξ
 3651. βοστρυχηδόν
 3652. βοστρυχιδῆ
 3653. βοστρυχίζω
 3654. βοστρύχιον
 3655. βοστρυχίτης
 3656. βοστρυχοειδής
 3657. βοστρυχόομαι
 3658. βόστρυχος
 3659. βοστρυχώδης
 3660. βοτάμια
 3661. βοτάνα
 3662. βοτάνη
 3663. βοτανήαρσις
 3664. βοτάνηθεν
 3665. βοτανηφάγος
 3666. βοτανηφορέω
 3667. βοτανηφόρος
 3668. βοτανίδιον
 3669. βοτανίζω
 3670. βοτανικός
 3671. βοτάνιον
 3672. βοτανισμός
 3673. βοτανολογέω
 3674. βοτανολογία
 3675. βοτανολόγος
 3676. βοτανοφαγία
 3677. βοτανοφάγιον
 3678. βοτανώδης
 3679. βότειος
 3680. βότειρα
 3681. Βοτείρας
 3682. βοτέον
 3683. βοτέω
 3684. βοτήρ
 3685. βοτηράρχης
 3686. βοτηρίδιν
 3687. βοτηρικός
 3688. βότης
 3689. Βοτιάειον
 3690. Βοτιαεύς
 3691. βότις
 3692. βοτόν
 3693. βότον
 3694. βότραχος
 3695. βοτρεύς
 3696. Βότρης
 3697. Βοτρύας
 3698. βοτρύδιον
 3699. βοτρυδόν
 3700. Βοτρυηνός
 3701. βοτρυηρός
 3702. βοτρυηφορέω
 3703. βοτρυηφόρος
 3704. βοτρύϊος
 3705. βοτρυΐτης
 3706. βοτρυῖτις
 3707. Βοτρυλίων
 3708. βοτρυμός
 3709. βοτρυόδωρος
 3710. βοτρυοειδής
 3711. βοτρυόεις
 3712. βοτρυοκαρποτόκος
 3713. βοτρυόκοσμος
 3714. βότρυον
 3715. βοτρυόομαι
 3716. βοτρυόπαις
 3717. βοτρυοσταγής
 3718. βοτρυοστέφανος
 3719. βοτρυοῦχος
 3720. βοτρυοφορέω
 3721. βοτρυοφόρος
 3722. βοτρυοχαίτης
 3723. βότρυς
 3724. Βότρυς
 3725. βοτρυχίτης
 3726. βότρυχος
 3727. βοτρυχώδης
 3728. βοτρυώδης
 3729. βοτρυωτός
 3730. Βοττεᾶται
 3731. Βόττεια
 3732. Βοττηΐς
 3733. Βοττία
 3734. Βοττιαία
 3735. Βοττιαιίς
 3736. Βοττιαῖοι
 3737. Βοττιαῖος
 3738. Βοττικός
 3739. Βόττιος
 3740. Βόττων
 3741. Βότων
 3742. βου-
 3743. βούα
 3744. βοῦα
 3745. βουαγετόν
 3746. βουαγετός
 3747. βουαγόρ
 3748. βουαγός
 3749. Βουαινίς
 3750. βουάκραι
 3751. Βουάνα
 3752. Βουάνοι
 3753. Βουάνον
 3754. βουάρχη
 3755. Βουβάκης
 3756. βουβάλειος
 3757. βουβάλια
 3758. βουβάλιον
 3759. βούβαλις
 3760. βούβαλος
 3761. Βούβαλος
 3762. βουβάρας
 3763. Βουβάρης
 3764. βούβαρις
 3765. Βουβασσός
 3766. Βουβάστεια
 3767. Βουβαστεῖον
 3768. Βουβάστια
 3769. βουβαστικά
 3770. Βουβαστικός
 3771. Βούβαστις
 3772. βούβαστις
 3773. Βουβαστίτης
 3774. Βούβαστος
 3775. βουβαυκαλόσαυλος
 3776. βούβελα
 3777. Βουβεντανοί
 3778. βουβῆτις
 3779. Βούβια
 3780. βουβίλιξ
 3781. Βουβολκοί
 3782. βουβόσιον
 3783. βούβοσις
 3784. βουβότας
 3785. βουβότης
 3786. βούβοτος
 3787. βουβριστή
 3788. βούβρωστις
 3789. Βούβρωστις
 3790. βουβών
 3791. Βουβών
 3792. Βουβωνεύς
 3793. βουβωνία
 3794. βουβωνιακός
 3795. βουβωνίασις
 3796. βουβωνιασκόπος
 3797. βουβωνιάω
 3798. βουβωνικός
 3799. βουβώνιον
 3800. βουβωνίσκος
 3801. βουβωνοειδής
 3802. βουβωνοκήλη
 3803. βουβωνοκήλης
 3804. βουβωνοκηλικός
 3805. βουβωνόομαι
 3806. βουβωνοφύλαξ
 3807. βουβωνόω
 3808. βουβωνώδης
 3809. βουγάϊος
 3810. βουγενής
 3811. βοῦγλιν
 3812. βούγλωσσα
 3813. βούγλωσσον
 3814. βούγλωσσος
 3815. βουγονή
 3816. βουγονής
 3817. Βουγονία
 3818. Βούδαια
 3819. βουδάκη
 3820. Βούδαρον
 3821. Βούδεια
 3822. Βούδειοι
 3823. Βούδειον
 3824. Βούδειος
 3825. βουδεψήϊον
 3826. Βουδιάτης
 3827. Βουδίδαι
 3828. Βουδιεύς
 3829. Βουδῖνοι
 3830. Βούδιοι
 3831. βούδιον
 3832. Βούδιον
 3833. Βούδιος
 3834. Βουδίων
 3835. Βουδιών
 3836. βουδόκος
 3837. Βουδοργίς
 3838. Βουδόριγον
 3839. Βουδόριος
 3840. Βουδορίς
 3841. Βούδορον
 3842. βουδόρος
 3843. Βούδορος
 3844. Βούδουα
 3845. Βουδουῖκα
 3846. Βουδύας
 3847. βουδύτης
 3848. βουεργέτης
 3849. Βουζάρα
 3850. Βουζεῖς
 3851. Βουζύγη
 3852. βουζύγης
 3853. Βουζύγης
 3854. Βουζυγία
 3855. Βουζύγια
 3856. βουζύγιος
 3857. Βουζύγιος
 3858. βούζυγον
 3859. Βουήδων
 3860. βουθερής
 3861. βουθήλεια
 3862. Βουθήρας
 3863. Βούθηρος
 3864. Βουθία
 3865. Βουθιαῖος
 3866. Βουθοαῖος
 3867. Βουθόη
 3868. βουθοίνας
 3869. βουθοίνης
 3870. βούθοροι
 3871. βουθόρος
 3872. βούθορος
 3873. Βοῦθος
 3874. Βουθουρίς
 3875. βούθουτον
 3876. ΒουθρόϜα
 3877. Βουθρώτιος
 3878. Βουθρωτός
 3879. βουθυσία
 3880. βουθύσιον
 3881. βουθυτέω
 3882. βουθύτης
 3883. βούθυτος
 3884. βουθώνης
 3885. Βουίαιμον
 3886. Βουίανον
 3887. βουίδιον
 3888. βουκ-
 3889. Βοῦκα
 3890. Βουκαεῖς
 3891. Βούκαια
 3892. βουκαῖος
 3893. Βουκαῖος
 3894. βουκάκρατον
 3895. βουκανάω
 3896. βουκανῆ
 3897. βουκανισμός
 3898. βουκανιστήριον
 3899. βουκάπη
 3900. βουκάπηλος
 3901. βουκαρας
 3902. Βουκάρας
 3903. βουκαρδία
 3904. Βουκάρτερος
 3905. Βουκάτια
 3906. Βουκάτιος
 3907. βουκάτιος
 3908. βουκελᾶτον
 3909. βούκελλα
 3910. βουκελλάριον
 3911. βουκελλατᾶς
 3912. βουκέλλιον
 3913. βουκέντης
 3914. βούκεντρον
 3915. βουκέντρον
 3916. Βούκερα
 3917. Βουκεραΐς
 3918. βουκέραος
 3919. βούκερας
 3920. βούκερον
 3921. βούκερως
 3922. Βουκέφαλα
 3923. βουκεφάλας
 3924. Βουκεφάλας
 3925. Βουκεφάλεια
 3926. Βουκεφαλεῖς
 3927. Βουκεφαλία
 3928. βουκεφάλιον
 3929. Βουκεφαλῖται
 3930. Βουκέφαλοι
 3931. βουκέφαλος
 3932. Βουκέφαλος
 3933. βουκία
 3934. βουκίζω
 3935. βουκίν
 3936. βουκινάτωρ
 3937. βουκινῆσαι
 3938. βουκινίζω
 3939. Βούκιννα
 3940. Βουκινναῖος
 3941. Βουκίων
 3942. βουκκᾶς
 3943. βουκκελλάριος
 3944. βουκκελλάρις
 3945. βουκκελλᾶτον
 3946. βουκκίον
 3947. βουκκίων
 3948. βούκλα
 3949. βουκλάνιον
 3950. βοῦκλεψ
 3951. βουκλόπος
 3952. βουκόλα
 3953. βουκολεῖον
 3954. βουκολέω
 3955. βουκόλημα
 3956. βουκόλησις
 3957. βουκολητής
 3958. βουκολία
 3959. Βουκόλια
 3960. βουκολιάζομαι
 3961. βουκολιάζω
 3962. Βουκολιανός
 3963. βουκολιασμός
 3964. βουκολιαστάς
 3965. βουκολιαστής
 3966. Βουκολίδης
 3967. βουκολίζω
 3968. Βουκολικόν
 3969. βουκολικός
 3970. βουκολίνη
 3971. βουκόλιον
 3972. Βουκόλιον
 3973. βουκολίς
 3974. βουκολίσκος
 3975. βουκολισμός