ο ὅ γε ὅ τι ὅ ττι ὀ- οʹ ὀά ὀᾶ ὄα Ὄα ὀάνυες ὄαρ ὀαρίζω ὀάρισμα ὀαρισμός ὀαριστής ὀαριστύς ὄαροι ὄαρος Ὄασις ὀβάλλω ὄβδη ὀβελεία ὀβελία ὀβελιαῖος ὀβελίας ὀβελιαφόρος ὀβελίζω ὀβελισκολύχνιον ὀβελίσκος ὀβελισμός ὀβελίτης ὀβελός ὀβολιαῖος ὀβολίσκος ὀβολισμός ὀβολολογέω ὀβολός ὀβολοστατέω ὀβολοστατήρ ὀβολοστάτης ὀβολοστατική ὄβρια Ὀβριάρεως ὀβρίκαλα ὀβριμόγυιος ὀβριμοδερκής ὀβριμοδυνάστης ὀβριμοεργός ὀβριμόθυμος ὀβριμόπαις ὀβριμοπάτηρ ὀβριμοπάτρα ὀβριμοπάτρη ὄβριμος ὀβριμόσπορος ὄβρυζα ὀβρυζιακός ὄβρυζος ὀγάστριος ὀγδοαδικός ὀγδοαῖος ὀγδοάς ὀγδοατικός ὀγδόατος ὀγδόδιον ὀγδοήκοντα ὀγδοηκοντάδραχμος ὀγδοηκοντάλιθος ὀγδοηκοντάπηχυς ὀγδοηκοντάρουρος ὀγδοηκοντατάλαντος ὀγδοηκοντατέσσαρες ὀγδοηκοντούτης ὀγδοηκοσταῖος ὀγδοηκοστός ὀγδοημόριον ὀγδοιο- ὄγδοος ὀγδώκοντα ὅγε Ὄγκα ὀγκαλέω ὀγκάομαι ὄγκη ὀγκηθμός ὄγκημα ὀγκηρός ὄγκησις ὀγκηστής ὀγκηστικός ὀγκητής ὀγκία ὀγκίαι ὄγκινος ὄγκιον ὀγκοειδής ὀγκολογέω ὀγκοπελεθίαν ὀγκοποιέω ὄγκος ὀγκόφωνος ὀγκόω ὀγκύλλομαι ὀγκύλον ὀγκυλόομαι ὀγκώδης ὄγκωμα ὄγκωσις ὀγκωτικός ὀγκωτός ὀγμεύω Ὄγμιος ὄγμος ὄγυρον ὀγχέω Ὀγχησμίτης Ὀγχήστιος Ὀγχηστός ὄγχνη ὅδα ὄδαγμα· ὀδαγμός ὁδαγός ὁδαῖος ὀδακτάζω ὀδάξ ὀδαξησμός ὀδαξητικός ὀδάξω ὀδαξώδης ὀδαρός ὁδάω ὅδε ὁδεία ὀδελονόμος ὀδελός ὅδευμα ὁδεύσιμος ὅδευσις ὁδευτής ὁδεύω ὀδέων ὁδηγέω ὁδήγησις ὁδηγητήρ ὁδηγητικός ὁδηγήτρια ὁδηγία ὁδηγός ὁδηπορία ὁδί ὅδιος Ὀδίος ὅδισμα ὁδιστής ὁδίτης ὀδμά ὀδμαλέος ὀδμάομαι ὀδμή ὀδμήεις ὄδμηνος ὁδό ὁδοιδοκέω ὁδοιδόκος ὁδοιπλανέω ὁδοιπλανής ὁδοιπλανία ὁδοιπορέω ὁδοιπορία ὁδοιπορικός ὁδοιπορινός ὁδοιπόριον ὁδοιπόρος ὁδοίπορος ὀδολκαί ὁδόμετρον ὀδοντάγρα ὀδονταγωγόν ὀδονταλγέω ὀδονταλγία ὀδοντάριον ὀδοντᾶς ὀδοντίας ὀδοντίασις ὀδοντιάω ὀδοντίζω ὀδοντικός ὀδοντίς ὀδόντισμα ὀδοντισμός ὀδοντοβολέω ὀδοντοειδής ὀδοντόκερας ὀδοντόκυνες ὀδοντομάχης ὀδοντοξέστης ὀδοντοξυστήρ ὀδοντόομαι ὀδοντοποιέω ὀδοντοπονία ὀδοντόσμηγμα ὀδοντότριμμα ὀδοντοτύραννος ὀδοντοφόρος ὀδοντοφυέω ὀδοντοφυής ὀδοντοφύησις ὀδοντοφυΐα ὀδοντοφυτικός ὀδοντόφυτος ὀδοντωτός ὁδοποιέω ὁδοποίησις ὁδοποιητικός ὁδοποιία ὁδοποιός ὀδός ὁδός ὁδοσκοπέω ὁδοστρωσία ὁδούρεις ὁδουρέω ὁδούρης ὁδουρός ὀδούς ὁδοφυλακέω ὁδοφύλαξ ὁδοχνοῦς ὁδόω Ὀδρύσαι Ὀδρύσης ὀδύνα ὀδυναίτερος ὀδυναρός ὀδυνάω ὀδύνη ὀδύνημα ὀδυνηρός ὀδυνήφατος ὀδυνηφόρος ὀδυνοσπάς ὀδυνώδης ὄδυρμα ὀδυρμός ὀδύρομαι ὀδυρτέον ὀδύρτης ὀδυρτικός ὀδυρτός Ὀδυσήιος Ὀδύσσεια Ὀδύσσειος Ὀδυσσεύς ὀδύσσομαι ὄδωδα ὀδώδει ὀδωδή ὀδώδυσται ὀδών ὁδωτός ὀέα ὀειδής ὄες ὄεσσι ὄζαινα ὀζαινικός ὀζαινίτης ὀζαίνομαι ὀζαλέος ὀζειέα ὄζη ὀζήκεις Ὀζόλαι ὄζολις ὀζομενία ὀζόομαι ὄζος ὀζόστομος ὀζόχρωτος ὄζυγες ὄζω ὀζώδης ὀζωτός Ὄη ὄη ὅθεν ὀθέτη ὅθι ὄθιζα ὄθλεις Ὀθλία ὄθμα ὄθμισμα ὀθνεῖος ὀθνιότυμβος ὄθομαι ὀθονείδιον ὀθόνη ὀθονιακός ὀθονιηρά ὀθόνινος ὀθόνιον ὀθονιοπλόκος ὀθονιοποιός ὀθονιοπώλης ὀθόννα ὀθονοποιός ὁθούνεκα ὁθούνεκεν ὀθρεῖν ὄθριξ ὄθροον Ὀθρυονεύς Ὄθρυς οἴ οἷ ὁΐ οἷα Οἴαγρος οἰαδόν οἰακηδόν οἰακίζω οἰάκιον οἰάκισμα οἰακιστής οἰακονομέω οἰακονόμος οἰακοστροφέω οἰακοστρόφος οἰάκωσις οἴαξ οἴαροι οἰάτης Οἰᾶτις οἰάω οἰβοιβοῖ οἶβος οἴγνυμι οἴγω οἶδα οἰδαίνω οἰδαλέος οἰδάνω οἶδαξ οἶδας οἰδέω οἴδημα οἰδηματώδης οἴδησις οἰδήτης οἴδιον Οἰδιπόδας Οἰδιπόδειος Οἰδιπόδης Οἰδίπους οἰδίσκω οἶδμα οἰδματόεις οἴδομαι οἰδοποιέω οἶδος οἰέανος οἴεος οἰέτεας οἰέτης ϝοιζηάζω ὀΐζυος ὀϊζυρός ὀϊζύς ὀϊζύω οἴζω οἴη οἰήιον οἰήϊον οἰηκίζω οἴημα οἰηματίας οἴηξ οἴησις οἰησίσοφος οἰητέον οἰητέος οἰήτης οἰητικός οἰητόν οἶις οἶκα οἴκαδε οἴκαδις οἰκάριον ϝοικέα οἴκει οἰκειάζω οἰκειακός οἰκειοποιέω οἰκειοπραγία οἰκεῖος οἰκειότης οἰκειοτονέομαι οἰκειοτοπέω οἰκειόφωνος οἰκειόω οἰκείω οἰκείωμα οἰκειωματικός οἰκείωσις οἰκειωτικός οἰκέσιον οἰκετεία οἰκετεύω οἰκέτης οἰκετία οἰκετικός οἰκέτις οἰκεύς οἰκέω οἰκήϊος οἴκημα οἰκηματικός οἰκημάτιον οἰκήσιμος οἴκησις οἰκητήρ οἰκητήριον οἰκητήριος οἰκητής οἰκητικός οἰκητός οἰκήτωρ οἰκία οἰκιακός ϝοικιάτας οἰκίδιον οἰκίδιος οἰκίζω οἰκιήτης οἰκιμβάζειν οἰκίον οἰκισία οἴκισις οἰκίσκη οἰκίσκος οἰκισμός οἰκιστήρ οἰκιστής οἰκιστικός οἰκιτιεύς Ὀϊκλέης Οἰκλείδας Οἰκλείης οἰκοβασιλικόν οἰκόβιος οἰκογένεια οἰκογενής οἰκοδέγμων οἰκοδέκτωρ οἰκοδεσπόζω οἰκοδέσποινα οἰκοδεσποσύνη οἰκοδεσποτεία οἰκοδεσποτέω οἰκοδεσπότης οἰκοδεσπότησις οἰκοδεσποτικός οἰκοδίαιτος οἰκοδομεύς οἰκοδομέω οἰκοδομή οἰκοδόμημα οἰκοδομημάτιον οἰκοδόμησις οἰκοδομητέον οἰκοδομητέος οἰκοδομητικός οἰκοδομητός οἰκοδομία οἰκοδομικός οἰκοδομιστήριος οἰκοδόμος οἰκοδοχεύς οἰκοθαλής οἰκόθεν οἴκοθεν οἰκόθετος οἴκοθι οἰκόθουρος οἰκόθρεπτος οἴκοι οἰκοκερδής οἰκοκρατέομαι οἰκομαχία οἰκόνδε οἶκόνδε οἰκονομέω οἰκονόμημα οἰκονομημένως οἰκονομία οἰκονομικός οἰκονόμισσα οἰκονόμος οἰκοπεδικός οἰκόπεδον οἰκοποιός οἰκοπορεῖα οἰκόριος οἶκος οἰκός οἴκοσε οἰκοσιτία οἰκόσιτος οἰκοσκευή οἰκοσκοπικόν οἰκοσόος οἰκότης οἰκοτραφής οἰκοτρίβαιος οἰκοτριβής οἰκότριψ οἰκότροφος οἰκοτύραννος οἰκότως οἰκουμένη οἰκουμενικός οἰκουργός οἰκουρέω οἰκούρημα οἰκουρία οἰκουρικός οἰκούριος οἰκουροκαθέδριος οἰκουρός οἰκοφθορέω οἰκοφθορία οἰκοφθόρος οἰκοφόρος οἰκοφυλακέω οἰκοφυλάκιον οἰκοφύλαξ οἰκτειρέω οἰκτείρημα οἰκτίζω οἰκτικός οἰκτιρμός οἰκτιρμοσύνη οἰκτίρμων οἰκτίρω οἴκτισμα οἰκτισμός οἴκτιστος οἶκτος οἰκτοσύνη οἰκτριζόμενος οἰκτρόβιος οἰκτρόγοος οἰκτρογοοῦντας οἰκτρόγους οἰκτροκέλευθος οἰκτρολογία οἰκτρομέλαθρος οἰκτροπαθής οἰκτρός οἰκτρότης οἰκτρόφωνος οἰκτροχοέω οἴκυλα ϝοικύπολις ϝοίκω οἰκῶναξ οἰκώς οἰκωφελής οἰκωφελία οἰκωφελίη οἰλάωμα Ὀϊλεύς Ὀϊλιάδης οἶμα οἶμαι οἰμάω οἴμη οἰμηδοκέω οἴμηλα οἴμημα οἰμητεύει οἴμοι οἶμος οἰμωγή οἴμωγμα οἰμωγμός οἰμώζω οἰμωκτί οἰμωκτία οἰμωκτικός οἰμωκτός οἰμωξία οἰμώσσω οἰναγγεῖον οἰναγωγός οἰναδοθήρας Οἰναῖος ϝοίνακες οἰνάλμη οἰνάνθα οἰνανθάριον οἰνάνθη οἰνάνθινος οἰνανθίς οἰναρέα οἰνάρεον οἰνάρεος οἰναρίζω οἰνάριον οἰναρίς οἴναρον οἴναρος οἰνάς οἰναχθής Οἰνεΐδαι Οἰνείδης οἰνέλαιον οἰνέμπορος οἰνεραστής Οἰνεύς οἴνη οἰνηγία οἰνηγός οἰνηρός οἰνήρυσις Οἰνιάδαι οἰνιάς οἰνιαστήρια οἰνίδιον οἰνιεῖς οἰνίζω οἰνικός οἴνινος οἰνίσκος οἰνιστήρια οἰνιστηρία οἰνιψυκτήρ οἰνοβαρείων οἰνοβαρέω οἰνοβαρής οἰνοβαφής οἰνοβλαβής οἰνοβρεχής οἰνοβρώς οἰνόγαλα οἰνόγαρον οἰνογευστέω οἰνογεύστης οἰνογευστικός οἰνόδεσμον οἰνοδόκος οἰνοδοσία οἰνοδοτέω οἰνοδότης οἰνοδοχεῖον οἰνοδόχος οἰνοδώτης οἰνοειδής οἰνόεις Οἰνόη οἰνοηθητής οἰνοθήκη οἰνοθήρας οἰνοκάπηλος οἰνοκάχλη οἰνοκηκίς οἰνόκρεον οἰνόληπτος οἰνολογέω οἰνολογία οἰνομανής Οἰνόμαος οἰνομάχλη οἰνόμελι οἰνομετρέω οἰνομήτωρ οἰνομύρσινον οἶνον οἰνοπαραλημπτής οἰνόπεδος οἰνοπέπαντος οἰνοπέπηκτον οἰνόπη Οἰνοπία Οἰνοπίδης οἰνοπίπης Οἰνοπίων οἰνοπλάνητος οἰνοπληθής οἰνοπλήξ οἰνοποιέω οἰνοποιητέον οἰνοποιία οἰνοποιός οἰνοπόρος οἰνοποσία οἰνοποσίαρχος οἰνοπόσιον οἰνοποτάζω οἰνοποτέω οἰνοποτήρ οἰνοπότης οἰνοπότις οἰνοπράτης οἰνόπται οἰνοπωλέω οἰνοπώλης οἰνοπώλιον οἰνορρόδινον οἰνός οἶνος οἰνόσπονδος οἰνοτόκος οἰνοτροπικοί οἰνοτρόποι οἰνοτρόφος οἰνουργέω οἰνουργία Οἰνοῦσσαι οἰνοῦττα οἰνοφαγία οἰνοφερής οἰνοφλυγέω οἰνοφλυγία οἰνοφλυγίζω οἰνόφλυξ οἰνοφορεῖον οἰνοφορέω οἰνοφόρος οἰνοφύλαξ Οἰνόφυτα οἰνόφυτος οἰνοχαρής οἰνοχάρων οἰνοχειριστής οἰνοχίτων οἰνοχοεία οἰνοχοεύς οἰνοχοεύω οἰνοχοέω οἰνοχόη οἰνοχόημα οἰνοχοΐα οἰνοχοΐδιον οἰνοχοϊκός οἰνοχόος οἰνόχρως οἰνόχυτος οἶνοψ Οἶνοψ οἰνοψυκτήρ οἰνόω οἰνώδης οἰνών Οἰνώνα οἰνώνης οἰνῶντα οἰνωπός οἰνωροί οἴνωσις Οἰνωτρία οἴνωτρον οἰνώψ οἴξασα οἷο οἰόβατος οἰοβίοισι οἰοβουκόλος οἰοβώτας οἰόγαμος οἰογένεια οἰόζωνος Οἰόθεν οἰόθεν οἴοθεν οἴοθι οἰόθι οἰοθόρ οἰόκερως οἴομαι Οἶον οἱονεί οἰονοϊστική οἰονόμος οἰόνους οἷόνπερ οἱονπερεί οἷόντε οἰόομαι οἰοπέδη οἰοπέδιλος οἰοπόλας οἰοπολέω οἰοπόλος οἰόρ οἰόρπατα οἶος οἷος ὄϊος οἰός οἱοσδήποτε οἰοταζομένης οἰόφρων οἰοχίτων οἰόω οἷπερ οἰρών ὄϊς οἷς οἴσαξ ὀΐσατο ὀίσατο οἶσε οἴσετε οἶσθα ὀισθείς οἰσθλά οἶσις οἰσμός οἰσόκαρπον οἶσος οἰσοφάγος οἴσπη οἰσπώτη οἰστέος ὀΐστευμα ὀϊστευτήρ ὀϊστευτής ὀϊστεύω οἰστικός ὀϊστοβόλος ὀϊστοβρόχιον ὀϊστοδέγμων ὀϊστοδόκη ὀϊστοδόχος ὀϊστοθήκη ὀϊστοκόμος οἰστός ὀϊστός ὀϊστοῦχος οἰστράω οἰστρηδόν οἰστρήεις οἰστρηλασία οἰστρηλατεῖται οἰστρήλατος οἴστρημα οἴστρησις οἰστροβολέω οἰστρογενέτωρ οἰστροδίνητος οἰστροδόνητος οἰστρομανής οἰστρομανία οἰστροπλάνεια οἰστροπλήξ οἴστρος οἶστρος οἰστροφόρος οἰστρώδης οἰσύα οἰσύϊνος οἰσύινος οἴσυλος οἴσυον οἰσυοπλόκος οἰσυουργός οἰσύπειον οἰσύπη οἰσυπηρός οἰσυπίς οἰσυπόεις οἴσυπον οἴσυπος οἰσυπώδης οἴσω Οἰταῖος Οἴτη Οἰτόλινος οἶτος Οἰτόσυρος Οἴτυλος οἰφεί οἴφω Οἰχαλία Οἰχαλιεύς Οἰχαλίη Οἰχαλίηθεν οἰχέομαι οἰχητέον οἰχμή οἰχνέω οἴχομαι οἰχῶρος ὀΐω ὀίω οἴω οἰωνίζομαι οἰώνισις οἰώνισμα οἰωνισμός οἰωνιστήριον οἰωνιστής οἰωνιστικός οἰωνόβρωτος οἰωνοθέτης οἰωνόθροος οἰωνοκτόνος οἰωνομαντεία οἰωνομαντικός οἰωνόμαντις οἰωνόμικτος οἰωνοπολέω οἰωνοπολία οἰωνοπόλος οἰωνός Οἰωνός οἰωνοσκοπεῖον οἰωνοσκοπέω οἰωνοσκοπητικός οἰωνοσκοπία οἰωνοσκοπικός οἰωνοσκόπος οἰωνοτροφεύς οἰῶντα οἵως ὅκα ὄκᾳ Ὄκελλος ὀκέλλω ὅκη ὀκιμβάζω ὅκκα ὄκκαβος ὄκκον ὀκλαδία ὀκλαδίας ὀκλαδιστί ὀκλαδόν ὀκλάζω ὀκλάξ ὀκλάς ὄκλασις ὄκλασμα ὀκνάδραστον ὀκναλέος ὀκνέω ὀκνηρεύω ὀκνηρία ὀκνηρός ὄκνησις ὀκνητέον ὄκνος ὀκνώδης ὁκοδαπός ὀκορνός ὀκριάζω ὀκριάομαι ὀκριάω ὀκρίβας ὀκρίβατον ὀκριοειδής ὀκριόεις ὄκρις ὀκρυόεις ὀκτάβλωμος ὀκταγράμματον ὀκταγράμματος ὀκταγωνικός ὀκτάγωνον ὀκτάγωνος ὀκταδακτυλιαῖος ὀκταδάκτυλος ὀκτάδιον ὀκτάδραχμος ὀκταεδρικόν ὀκτάεδρος ὀκτάειδος ὀκταετηρίς ὀκταέτης ὀκταετία ὀκταήμερος ὀκτακαιεικοσέτης ὀκτακάτιοι ὀκτάκερκις ὀκτάκις ὀκτακισμύριοι ὀκτακισχίλιοι ὀκτακισχιλιοστός ὀκτάκλινον ὀκτάκνημος ὀκτακόσιοι ὀκτακοσιοστός ὀκτακότυλος ὀκτάκωλος ὄκταλλος ὀκτάλοβος ὀκταλοχία ὀκταμερής ὀκτάμετρος ὀκταμηνιαῖος ὀκτάμηνος ὀκτάξεστος ὀκταούγκιον Ὀκτάουιος ὀκταπάλαιστος ὀκτάπεδος ὀκτάπηχυς ὀκταπλασιάζω ὀκταπλάσιος ὀκτάπλεθρος ὀκταπλόος ὀκταπόδης ὀκταπόδιον ὀκτάπους ὀκτάραβδος ὀκτάρουρος ὀκτάρριζος ὀκτάρρυμος ὀκτάς ὀκτάσημος ὀκτασκελής ὀκτασοῦφος ὀκτασσός ὀκταστάδιος ὀκτάστυλος ὀκτάσφαιρος ὀκτάτευχος ὀκτάτομος ὀκτάτονος ὀκτάτροπος ὀκτάτροχος ὀκτάτυπος ὀκτάφορος ὀκτάχορδος ὀκτάχρονος ὀκταχῶς ὀκτήρης ὀκτώ ὀκτώβιβλος ὀκτώβολοι ὀκτωδάκτυλος ὀκτωετία ὀκτωή ὀκτώιμος ὀκτωκαίδεκα ὀκτωκαιδεκάδραχμος ὀκτωκαιδεκαετηρίς ὀκτωκαιδεκαέτης ὀκτωκαιδεκάκις ὀκτωκαιδεκάπεδος ὀκτωκαιδεκάπηχυς ὀκτωκαιδεκαπλάσιος ὀκτωκαιδεκάς ὀκτωκαιδεκάσημος ὀκτωκαιδεκαταῖος ὀκτωκαιδέκατος ὀκτωκαιδεκέτης ὀκτωκαιεικοσαπλασίων ὀκτωκαιεικοσίφθογγος ὀκτωκαιεικοστός ὀκτωκαιτριακοντάμετρος ὀκτωκαιτριακόντεδρον ὀκτώμηνος ὀκτωπάλαιστος ὀκτώπηχυς ὀκτώπους ὀκτωστάδιος ὀκτώφορος ὀκχέω ὄκχη ὅκως ὄκωχα ὀκωχή ὀκώχιμος ὄλα ὀλαγμεύειν ὀλαεῖ ὀλαί ὀλαιμεύς ὁλάργυρος ὁλάω ὀλβάχιον ὀλβήεις ὀλβία Ὄλβια ὀλβίζω ὀλβιόβιος ὀλβιογάστωρ ὀλβιοδαίμων ὀλβιόδωρος ὀλβιοδώτης ὀλβιοεργός ὀλβιόθυμος ὀλβιόμοιρος ὀλβιόπλουτος ὄλβιος ὀλβιότα ὀλβιότυφος ὀλβιόφρων ὀλβιστήρ ὀλβοδότειρα ὀλβοδοτήρ ὀλβοδότης ὀλβοθρέμμων ὀλβοθύλακος ὀλβομέλαθρος ὀλβονομέω ὄλβος ὀλβοφόρος ὀλέεσθαι ὀλεθρεία ὀλέθρευσις ὀλεθρεύω ὀλεθριάω ὀλέθριος ὄλεθρος ὀλεθροφόρος ὀλεῖ Ὀλεῖαι ὀλείζων ὄλειρ ὀλεῖται ὀλέκρανον ὀλέκω ὀλεμεύς ὄλενον ὁλέρημος ὀλερός ὀλέσαι ὀλεσήνωρ ὀλεσίθηρ ὀλεσίμβροτος ὀλεσίοικος ὀλεσίπτολις ὀλεσισιαλοκάλαμος ὀλέσσαι ὀλεσσιτύραννος ὀλετήρ ὀλέτης ὀλέτις ὄλεχθον ὀλή ὄληαι ὀληθείς ὁλήμερος ὁλημιμναῖον ὀληφόρος ὀλιβάζω ὀλιβρός ὀλιγάδελφος Ὀλιγαιθίδαι ὀλιγαιμία ὀλίγαιμος ὀλιγαιμότης ὀλιγάκις ὀλιγάμπελος ὀλιγαναφορία ὀλιγανάφορος ὀλιγανδρέω ὀλιγανδρία ὀλίγανδρος ὀλιγανθρωπέω ὀλιγανθρωπία ὀλιγάνθρωπος ὀλιγαριστία ὀλιγαρκέω ὀλιγαρκής ὀλιγαρκία ὀλιγαρτία ὀλιγαρχέω ὀλιγάρχης ὀλιγαρχία ὀλιγαρχικός ὀλιγαῦλαξ ὀλιγαχόθεν ὀλιγαχοῦ ὄλιγγος ὀλιγεκτέω ὀλιγήμερος ὀλιγηπελέω ὀλιγηπελέων ὀλιγηπελής ὀλιγηπελία ὀλιγηπελίη ὀλιγήρης ὀλιγήριος ὀλιγηροσίη ὀλιγησίπυος ὀλίγινθα ὀλιγιστάκις ὀλίγιστος ὀλιγόαιμος ὀλιγοβαρής ὀλιγόβιος ὀλιγόβουλος ὀλιγογνώμων ὀλιγογόνατος ὀλιγογονία ὀλιγόγονος ὀλιγογράμματος ὀλιγοδάπανος ὀλιγοδεής ὀλιγόδεια ὀλιγόδενδρος ὀλιγοδίαιτος ὀλιγόδουλος ὀλιγοδρανέω ὀλιγοδρανής ὀλιγοδρανία ὀλιγοδρομέω ὀλιγοδυναμέω ὀλιγοδύναμος ὀλιγοέλαιος ὀλιγοεξία ὀλιγοεργής ὀλιγοέτης ὀλιγοετία ὀλίγοζος ὀλιγοθερμία ὀλιγόθερμος ὀλιγοθυμέω ὀλιγόϊνος ὀλιγόκαιρος ὀλιγοκάλαμος ὀλιγοκαρπέω ὀλιγόκαρπος ὀλιγόκαυλος ὀλιγοκέρως ὀλιγοκίνητος ὀλιγόκλαδος ὀλιγόκληρος ὀλιγολαλέω ὀλιγομαθής ὀλιγομέρεια ὀλιγομετρία ὀλιγόμισθος ὀλιγομυθία ὀλιγόνειρος ὀλιγόξυλος ὀλιγοπαιδία ὀλιγόπαις ὀλιγόπιστος ὀλιγόπνους ὀλιγοποιέω ὀλιγοπόλιος ὀλιγοπονία ὀλιγόπονος ὀλιγοποσία ὀλιγοποτέω ὀλιγοπότης ὀλιγόποτος ὀλιγοπραγμοσύνη ὀλιγοπράγμων ὀλιγόπτερος ὀλιγοπύθμην ὀλιγόπυρος ὀλιγόρριζος ὀλίγος ὀλιγοσαρκος ὀλιγόσαρκος ὀλιγοσθενέω ὀλιγοσθενής ὀλιγοσιτέω ὀλιγοσιτία ὀλιγόσιτος ὀλιγόσπερμος ὀλιγόσπορος ὀλιγοστάδιος ὀλιγοστιχία ὀλιγόστιχος ὀλιγοστός ὀλιγοσυλλαβία ὀλιγοσύλλαβος ὀλιγοσύνδεσμος ὀλιγοσώματος ὀλιγοτεκνία ὀλιγότεκνος ὀλιγότης ὀλιγοτιμάω ὀλιγοτοκέω ὀλιγοτοκία ὀλιγοτόκος ὀλιγότριχος ὀλιγοτροφία ὀλιγότροφος ὀλιγόϋδρος ὀλιγόϋλος ὀλιγόυλος ὀλιγοϋπνέω ὀλιγοϋπνία ὀλιγόϋπνος ὀλιγοφαγία ὀλιγοφάγος ὀλιγοφαής ὀλιγοφιλία ὀλιγοφόρος ὀλιγοφραδής ὀλιγόφρων ὀλιγόφυλλος ὀλιγόφωνος ὀλιγόχλωρον ὀλιγόχοος ὀλιγοχορδία ὀλιγόχορδος ὀλιγοχρήματος ὀλιγοχρονέω ὀλιγοχρόνιος ὀλιγοχρονιότης ὀλιγόχρονος ὀλιγόχρυσος ὀλιγόχυλος ὀλιγόχυμος ὀλιγοχώρητος ὀλιγοψυχέω ὀλιγοψυχία ὀλιγόψυχος ὀλιγόω ὀλιγόωρος ὀλιγῶλαξ ὀλιγωρέω ὀλιγώρημα ὀλιγώρησις ὀλιγωρητέον ὀλιγωρία ὀλίγωρος ὀλιγωφελής ὀλίζονες ὀλιζότερος ὀλιζόω ὁλίζω ὀλίζων Ὀλιζών ὁλικός ὁλικότης ὄλινοι ὀλίος ὀλισβοκόλλιξ ὄλισβος ὀλίσθανος ὀλισθάνω ὀλισθήεις ὀλίσθημα ὀλισθηρός ὀλίσθησις ὀλισθητικός ὀλισθογνωμονέω ὀλισθοποιέω ὀλισθός ὄλισθος ὀλισθράζω Ὀλκάδες ὁλκαδικός ὁλκαδοχρίστης ὁλκάζω ὁλκαία ὁλκαῖον ὁλκαῖος ὁλκάς ὁλκεῖον ὁλκεύς ὁλκή ὁλκήεις ὁλκήϊον ὁλκήρης ὅλκιμος ὁλκίον Ὄλκιον ὁλκῖτις ὁλκός ὁλκότης ὄλλιξ ὄλλυμι ὁλμειός ὁλμίον ὁλμισκοειδής ὁλμίσκος ὁλμοειδῶς ὁλμοκοπέω ὁλμοκόπος ὁλμοποιός ὅλμος ὄλμος Ὄλμωνες Ὀλμωνεύς ὀλοαί ὁλοάργυρος ὁλόβηρον ὁλοβολάδες ὁλόβραχυς ὀλόγινον ὁλογράμματος ὁλογραφέω ὁλογραφία ὁλόγραφος ὁλόγυρος ὁλοδάκτυλος ὀλόεις ὀλοεργής ὀλοεργός ὁλοήμερος ὁλοθούριον ὀλοθρευτής ὀλοθρευτικός ὀλοθρεύω ὀλοιός ὀλοίτροχος ὁλοίτροχος ὁλοκάθαρος ὁλοκάλαμος ὁλόκαλος ὁλοκαρπόομαι ὁλόκαρπος ὁλοκάρπωμα ὁλοκάρπωσις ὁλοκαυστέω ὁλοκαύστησις ὁλόκαυστος ὁλοκαυτέω ὁλοκαυτίζω ὁλόκαυτος ὁλοκαυτόω ὁλοκαύτωμα ὁλοκαύτωσις ὄλοκες ὁλοκληρέω ὁλοκληρία ὁλόκληρος ὁλοκλήρωσις ὁλόκνημος ὁλόκοπος ὁλόκυκλος ὁλόκυρος ὁλοκωνῖτις ὁλολαμπής ὁλόλευκος ὁλόλιθος ὁλόλινος ὁλόλιτος ὄλολοι ὀλολυγά ὀλολυγαῖος ὀλολυγή ὀλόλυγμα ὀλολυγμός ὀλολυγών ὀλολύζω ὀλολυκτόλης ὀλολύκτρια ὄλολυς ὀλολύττω ὁλομάδιστος ὁλόμαζος ὁλομέλας ὁλόμελας ὁλομέλεια ὁλομελέω ὁλομελής ὀλόμενος ὁλομερής ὁλόμεστος ὀλόμην ὄλονθος ὅλονθος ὀλονθοφορέω ὀλονθοφόρος ὁλονύκτιος ὁλόξηρος ὀλοοίτροπα ὀλοοίτροχος ὁλόομαι ὀλοός Ὀλοοσσών ὀλοόφρων ὁλόπαππος ὁλοποιέω ὁλοποιός ὁλοπόρφυρος ὁλοπράσινος ὁλόπτερος ὁλόπτοον ὀλόπτω ὁλοπυρῖται ὁλόπυρος ὁλορριζί ὁλόρριζος ὀλός ὅλος ὁλοσηρικοπράτης ὁλοσηρικός ὁλοσίδηρος ὁλόσκιος ὁλοσκωληκόβρωτος ὁλοσμαράγδινος ὁλοσπάς ὁλοσπόνδειος ὁλόστεον ὁλοστήμων ὁλόστομος ὁλοστός ὁλοστρόγγυλος ὁλόστροφος ὁλόσφαλτος ὁλοσφίζειν ὁλοσφύρατος ὁλοσφυρήλατος ὁλοσφύριον ὁλόσφυρος ὁλοσχέρεια ὁλοσχερής ὁλόσχιστος ὁλόσχοινος ὄλοσχος ὁλοσώματος ὁλοτελής ὁλότης ὁλοτίλλω ὁλότμητος ὁλότροχος ὁλοφάκελος ὁλόφακος ὀλοφλυκτίς ὀλοφρονέω ὁλόφρυξ ὀλοφυγγών ὀλοφυγδών ὀλοφυδνός ὁλοφυής ὁλόφυλος ὀλοφυρμός ὀλοφύρομαι ὀλόφυρσις ὀλοφυρτέος ὀλοφυρτικός ὄλοφυς ὁλόφυτον ὀλοφώιος ὀλοφώϊος ὁλόφωνος ὁλοχάλαρος ὁλόχαλκος ὁλόχλωρος ὁλοχρόνιος ὁλόχρονος ὁλόχροος ὁλόχρυσον ὁλόχρυσος ὁλόχυλος ὁλοψυχέω ὁλόψυχος Ὄλπαι Ὀλπαῖος ὄλπη Ὄλπια ὄλπις Ὀλυμπία Ὀλύμπια Ὀλυμπίαζε Ὀλυμπιακός ὀλυμπιάς Ὀλυμπίας Ὀλυμπιάς Ὀλυμπίασι Ὀλυμπιεῖον Ὀλυμπικός Ὀλυμπιοδρόμος Ὀλυμπιόδωρος Ὀλυμπιονίκας Ὀλυμπιονίκη Ὀλυμπιονίκης Ὀλυμπιόνικος Ὀλύμπιος Ὀλυμπιών Ὀλυμπόθεν Ὄλυμπόνδε Ὄλυμπος ὀλυνθάζω ὀλύνθη ὀλυνθηφόρος Ὀλυνθιακός Ὀλύνθιος ὄλυνθος Ὄλυνθος ὀλυνθοφορέω ὄλυνος ὄλυρα ὄλυραι ὀλύρινος ὀλυρίτης ὀλυροκόπος ὀλυρόκριθον ὄλχον ὀλώδης ὀλώϊος ὄλωλα ὅλωσις ὀμ- ὁμᾷ ὁμαγερής Ὁμαγύριος ὁμάγυρις ὁμάδελφος ὁμαδεύω ὁμαδέω ὁμαδίς ὅμαδος ὀμάζω ὁμαίμιος ὅμαιμος ὁμαιμοσύνη ὁμαιμότης ὁμαίμων ὁμάϊον ὁμαιχμέω ὁμαιχμία ὅμαιχμος ὁμάκοοι ὁμαλεῖς ὁμαλεύς ὁμαλής ὁμαλίζω ὁμάλιξις ὁμαλισμός ὁμαλιστέον ὁμαλιστήρ ὁμάλιστρον ὁμαλόδερμος ὁμαλός ὁμαλότης ὁμαλυντικός ὁμαλύνω ὀμάξασθαι Ὁμάριος ὄμαρξον ὁμαρτέω ὁμαρτῇ ὁμαρτήδην ὁμάς ὅμασπις ὅμαστος ὁμαῦλαξ ὁμαυλία ὅμαυλος ὀμβρέω ὀμβρηγενής ὀμβρηλός ὄμβρημα ὀμβρηρός ὄμβρησις ὀμβρία ὀμβρίζω ὀμβρικός Ὀμβρικός ὀμβριμαῖος ὀμβριμόθυμος ὀμβριμοπάτρη ὄμβριμος ὄμβριος ὀμβροβλυτέω ὀμβροδόκος ὀμβροκτύπος ὀμβροποιός ὄμβρος ὀμβροτόκος ὀμβροφόρος ὀμβροχαρής ὀμβρόω ὀμβρώδης ὁμέθνιος ὁμείρομαι ὀμεῖται ὄμειχμα ὀμείχω ὁμέμπορος ὅμερος ὁμέστιος ὁμευναῖος ὁμευνέτης ὁμευνέτις ὅμευνος ὁμέψιος ὁμῆ ὁμηγενής ὁμηγερής ὁμήγοροι ὁμηγυρής ὁμηγυρίζομαι ὁμηγύριος ὁμήγυρις ὁμήθεια ὁμήθης ὁμηλικία ὁμηλικίη ὁμήλικος ὁμῆλιξ ὁμηλυσία ὅμηρα Ὁμηραπάτη ὁμηρεία Ὁμήρειον Ὁμήρειος ὁμηρέταις ὁμήρευμα ὁμηρεύω ὁμηρέω Ὁμηρεών ὁμήρης ὁμήρησις Ὁμηρίδαι Ὁμηρίδδειν Ὁμηρίδης Ὁμηρίζω Ὁμηρικός Ὁμηρίς Ὁμηριστής Ὁμηροκέντρων Ὁμηρομαντεῖον ὁμηρομαντεῖον Ὁμηρομάστιξ Ὁμηροπάτης ὅμηρος Ὅμηρος ὁμηρτῆρες ὁμιλαδόν ὁμιλέω ὁμιληδόν ὁμίλημα ὁμίλησις ὁμιλητέον ὁμιλητέος ὁμιλητής ὁμιλητικός ὁμιλητός ὁμιλήτρια ὁμιλία ὅμιλος ὀμιχέω ὀμιχλαίνω ὀμίχλη ὁμίχλη ὀμιχλήεις ὀμιχλοειδής ὀμιχλόομαι ὀμιχλώδης ὄμιχμα ὀμίχω ὀμιώμεθα ὄμμα ὀμμάτειος ὀμματεῖς ὀμμάτιον ὀμματογράφος ὀμματοποιός ὀμματοσταγεῖς ὀμματοστερής ὀμματουργός ὀμματόφυλλα ὀμματόω ὀμμάτωσις ὀμναῖσαι ὄμνυμι ὁμοαιχμία ὁμόβιος ὁμοβλαστέω ὁμοβλαστής ὁμοβόρος ὁμοβουλέω ὁμοβούλιος ὁμόβρομος ὁμοβώμιος ὁμόβωμος ὁμογάλακτες ὁμόγαμβροι ὁμόγαμος ὁμογάστριος ὁμογάστωρ ὁμογένεια ὁμογενέτωρ ὁμογενής ὁμογέρων ὁμογλωσσέω ὁμόγλωσσος ὁμογνήσιος ὁμόγνητος ὁμόγνιος ὁμόγνουα ὁμογνωμονέω ὁμογνωμοσύνη ὁμογνώμων ὁμόγονος ὁμόγραμμος ὁμόγραυς ὁμογραφέω ὁμόγραφος ὁμοδαίμων ὁμόδαις ὁμοδάλιον ὁμόδαμος ὁμόδειπνος ὁμόδελφυς ὁμοδέμνιος ὁμοδημέω ὁμοδημία ὁμόδημος ὁμοδίαιτα ὁμοδίαιτος ὁμόδιφρος ὁμοδογματέω ὁμοδογματία ὁμοδοξέω ὁμοδοξία ὁμόδοξος ὁμόδουλος ὁμόδουπος ὁμοδρομέω ὁμοδρομία ὁμόδρομος ὁμοδυναμέω ὁμοεγκλίτως ὁμοεθνέω ὁμοεθνής ὁμοεθνία ὁμόεθνος ὁμοείδεια ὁμοειδής ὁμόεργος ὁμοερκής ὁμοέστιος ὁμοέτης ὁμόζευκτος ὁμοζηλία ὁμόζηλος ὁμοζυγέω ὁμοζυγής ὁμοζυγία ὁμόζυγος ὁμόζυξ ὁμοζώϊα ὁμόζωνος ὁμοήγορον ὁμοήθεια ὁμοήθης ὁμοῆλιξ ὁμόηχος ὁμοθάλαμος ὁμοθαμνέω ὁμόθεν ὁμόθηλος ὁμόθηρος ὁμόθριξ ὁμόθρονος ὁμοθυμαδόν ὁμοθυμέω ὁμόθυμος ὁμοιάζω ὁμοίεδρος ὁμοίιος ὁμοιοβαρής ὁμοιόβιος ὁμοιοβίοτος ὁμοιοβλαστάνω ὁμοιογένεια ὁμοιογενής ὁμοιογονία ὁμοιογραφέω ὁμοιόγραφος ὁμοιοειδής ὁμοιόθερμος ὁμοιόθριξ ὁμοιοκαρπέω ὁμοιοκαταληκτέω ὁμοιοκατάληκτος ὁμοιοκαταληκτώδης ὁμοιοκαταληξία ὁμοιοκατάληξις ὁμοιοκάταρκτος ὁμοιοκίνητος ὁμοιοκλινής ὁμοιόκριθος ὁμοιολεπτομερής ὁμοιολογία ὁμοιόλογος ὁμοιομέρεια ὁμοιομερής ὁμοιόμετρος ὁμοιόμορφος ὁμοιόνομος ὁμοιοπάθεια ὁμοιοπαθέω ὁμοιοπαθής ὁμοιοπαράγωγος ὁμοιοπλατής ὁμοιοποιός ὁμοιοπρεπής ὁμοιοπρόσωπος ὁμοιοπρόφορος ὁμοιόπτερος ὁμοιόπτωτος ὁμοιόπυκνος ὁμοιόπυρος ὁμοιόριστος ὁμοιόρροπος ὁμοιόρρυθμος ὁμοιόρρυσμος ὅμοιος ὁμοῖος ὁμοιόσημος ὁμοιοσκελής ὁμοιόσκευος ὁμοιοστάδιος ὁμοιόστομος ὁμοιοσύστατος ὁμοιοσχήματος ὁμοιοσχημονέω ὁμοιόσχημος ὁμοιοσχημοσύνη ὁμοιοσχήμων ὁμοιοταχής ὁμοιοτέλευτος ὁμοιότεχνος ὁμοιότης ὁμοιότιμοι ὁμοιότονος ὁμοιοτροπία ὁμοιότροπος ὁμοιοτυπής ὁμοιότυπος ὁμοιοτύραννος ὁμοιούσιος ὁμοιοφανής ὁμοιόφθογγος ὁμοιόφλοιος ὁμοιοφόρος ὁμοιοφωνέω ὁμοιόχροια ὁμοιόχρονος ὁμοιόχροος ὁμοιοχρώματος ὁμοιόχωρος ὁμοιόω ὁμοίωμα ὁμοιωματικός ὁμοίως ὁμοίωσις ὁμοιωτής ὁμοιωτικός ὁμόκαποι ὁμοκαρπέω ὁμοκατάληκτος ὁμοκάτοικος ὁμοκέλευθος ὁμόκεντρος ὁμόκηνσος ὁμοκίνητος ὁμοκλά ὁμόκλαρος ὁμοκλάω ὁμοκλεής ὁμοκλέω ὁμοκλή ὁμοκληρία ὁμόκληρος ὁμοκλής ὁμοκλήτειρα ὁμοκλητήρ ὁμόκλητος ὁμόκλινος ὁμοκοιτία ὁμόκοιτος ὁμόκραιρος ὁμόκτιτος ὁμόκτυπος ὁμοκωμήτης ὀμολγός ὁμολείτωρ ὁμόλεκτρος ὁμολεχής Ὁμόλη ὁμόλικος ὁμολιῶν ὁμολογά ὁμολογέω ὁμολόγημα ὁμολόγησις ὁμολογητέον ὁμολογητής ὁμολογητικός ὁμολογία ὁμολόγιον ὁμόλογος ὁμολογουμένως ὁμόλοχος Ὁμολώϊος ὁμομαθής ὁμομαστιγίας ὁμομάτηρ ὁμομηλίς ὁμομήτριος ὁμομήτωρ ὁμόναος ὁμόνεκρος ὁμονηδύϊος ὁμονοεῖον ὁμονοέω ὁμονοητέον ὁμονοητικός ὁμόνοια ὁμόνομος ὁμόνοος ὁμόνυμφος Ὁμονῶος ὁμόοικος ὁμοούσιος ὁμοουσιότης ὁμόπαγος ὁμοπάθεια ὁμοπαθέω ὁμοπαθής ὁμοπαίκτωρ ὁμόπαις ὁμοπάτηρ ὁμοπάτριος ὁμοπληθής ὁμοπλοέω ὁμόπλοια ὁμόπλοκος ὁμόπλοος ὁμοπλωτήρ ὁμόπνοια ὁμοποιός ὁμοπολέω ὁμοπόλησις ὁμόπολις ὁμοπολιτεία ὁμοπολίτης ὁμόπολος ὁμοπραγέω ὁμοπράγμων ὁμόπτερος ὁμόπτολις ὁμορβεῖν ὀμοργάζω ὄμοργμα ὀμόργνυμι ὁμορέω ὁμόρησις ὁμόριος ὁμορίτας ὅμορος ὁμοροφέω ὁμορρευστέω ὁμορροέω ὁμορρόησις ὁμορροθέω ὁμόρροθος ὁμόρροσα ὁμορρυθμία ὁμόρρυθμος ὁμός ὀμόσαι ὀμόσας ὁμόσε ὁμόσημος ὁμοσθενής ὁμοσίπυος ὁμοσιτέω ὁμόσιτος ὁμόσκευος ὁμοσκηνία ὁμόσκηνος ὁμοσκηνόω ὁμόσπλαγχνος ὁμοσπονδέω ὁμόσπονδος ὁμόσπορος ὀμόσσαι ὁμόσσυτος ὁμοστεγέω ὅμοστιξ ὁμοστιχάω ὁμόστοιχος ὁμόστολος ὁμόστοργος ὁμοσυγγενέτας ὁμοσύγγονος ὁμοσύζυξ ὁμόσφυρος ὁμοσχημονέω ὁμοσχήμων ὁμόσχολος ὁμοταγής ὁμοτάλαντος ὁμόταφος ὁμοταχής ὁμοτεγής ὁμοτελής ὁμοτέρμων ὁμοτεχνέω ὁμότεχνος ὁμότηθος ὀμότης ὀμοτικός ὁμοτιμία ὁμότιμος ὁμότιτθος ὁμότοιχος ὁμοτονέω ὁμότονος ὁμότοξος ὀμοτός ὁμοτράπεζος ὁμοτρεχής ὁμοτριβέω ὁμότριχος ὁμοτροπία ὁμότροπος ὁμοτροφία ὁμότροφος ὁμοτροχάω ὁμοτυπία ὁμότυπος ὁμοτύραννος ὁμοῦ ὁμόϋλος ὀμοῦμαι ὅμουρα ὁμουργός ὁμουρέω ὁμοφάγος ὁμοφεγγής ὁμοφήτωρ ὁμόφθογγος ὁμοφλεγής ὁμόφλεκτος ὁμόφλοιος ὁμόφοιτος ὁμοφραδής ὁμοφράδμων ὁμοφρονέω ὁμοφροσύνη ὁμόφρων ὁμοφυής ὁμοφυΐα ὁμοφυλία ὁμόφυλος ὁμόφυτος ὁμόφωκτος ὁμοφωνέω ὁμοφωνία ὁμόφωνος ὁμοχοῖνιξ ὁμόχορος ὁμοχροέω ὁμόχροια ὁμοχρονέω ὁμόχρονος ὁμόχροος ὁμοχρώματος ὁμόχρως ὁμόχωρος ὁμοψηφέω ὁμόψηφος ὁμοψυχία ὁμόψυχος ὀμόω ὁμόω ὄμπαξ ὄμπη ὄμπνειος ὄμπνη ὀμπνηρόν ὀμπνιακός ὄμπνιος ὀμπνιόχειρ ὀμφά ὀμφαῖος ὀμφακηρός ὀμφακίας ὀμφακίζω ὀμφάκινος ὀμφάκιον ὀμφάκιος ὀμφακίς ὀμφακισμός ὀμφακίτης ὀμφακόκαρπος ὀμφακόμελι ὀμφακομελίτης ὀμφακοράξ ὀμφακός ὀμφακώδης ὀμφαλητομία ὀμφαλητόμος ὀμφαλικός Ὀμφάλιον ὀμφάλιον ὀμφάλιος ὀμφαλίς ὀμφαλιστήρ ὀμφαλοειδής ὀμφαλόεις ὀμφαλόκαρπος ὀμφαλός ὀμφαλοτομητέον ὀμφαλοτομία ὀμφαλώδης ὀμφαλωτός ὄμφαξ ὀμφή ὀμφήεις ὀμφητήρ Ὄμφις ὄμφορα ὁμῶλαξ ὄμωμι ὁμωνυμέω ὁμωνυμία ὁμωνύμιος ὁμώνυμος ὅμωρος ὁμωροφέω ὁμωρόφιος ὁμώροφος ὁμῶς ὅμως ὁμωχέτας ὀν- ὀναγός ὀνάγρα ὀνάγρεια ὀνάγρινος ὀνάγριον ὀναγρόβοτος ὄναγρον ὄναγρος ὀναίνειν ὀνάλα ὀνάλουμα ὄναρ ὀναρίδιον ὀνάριον ὀνᾶς ὄνασθαι ὄνασις ὄναται ὅνε ὀνεία ὄνειαρ ὀνειδείη ὀνείδειος ὀνειδείω ὀνειδίζω ὀνείδισις ὀνείδισμα ὀνειδισμός ὀνειδιστέον ὀνειδιστήρ ὀνειδιστής ὀνειδιστικός ὄνειδος Ὀνείλεον ὀνεῖον Ὄνειον ὄνειος ὀνειραιτησία ὀνειραιτητέω ὀνειραιτητόν ὄνειραρ ὀνείρατα ὀνειρατικός ὀνειράτιον ὀνειραυθοπτέω ὀνειραυτοπτέω ὀνειραυτοπτικός ὀνείρειος ὀνειρήεις ὀνειρογενής ὀνειρόγονος ὀνειροδότης ὀνειροθαυπτάνη ὀνειροκρισία ὀνειροκρίτης ὀνειροκριτικός ὀνειρολεκτέω ὀνειρολεσχία ὀνειρομαντεῖον ὀνειρόμαντις ὄνειρον ὀνειρόπληκτος ὀνειροπλήξ ὀνειροποιουμένη ὀνειροπολέω ὀνειροπόλησις ὀνειροπολία ὀνειροπολικός ὀνειροπόλος ὀνειροπομπεία ὀνειροπομπέω ὀνειροπομπία ὀνειροπομπός ὄνειρος ὀνειροτόκος ὀνειρόφαντος ὀνειρόφοβος ὀνειρόφρων ὀνειρωγμός ὀνειρώδης ὀνείρωξις ὀνειρώσσω ὀνελάτης ὀνέλαφος ὄνευος ὀνεύω ὀνέω ὀνή ὀνηγός ὀνήϊος ὀνηλασία ὀνηλάσιον ὀνηλατέω ὀνηλάτης ὀνηλατικός ὀνήλατος ὀνημάξιον ὀνήμενος ὀνήμων ὀνησιδώρα Ὀνήσιλος ὀνήσιμος ὀνησίπολις ὄνησις ὀνησιφόρος Ὀνητορίδης ὀνητός ὀνήτωρ Ὀνήτωρ ὀνθολόγος ὄνθος ὀνθοφόρος ὀνθύλευσις ὀνθυλεύω ὁνί ὀνία ὀνίας ὄνιγλιν ὀνίδιον ὀνικός ὀνίνημι ὄνιννος ὄνιον ὄνιος ὀνίς ὀνίσκος ὀνίσκω ὀνίστειοι ὀνῖτις ὄννα ὄννις ὀνοβατέω ὀνοβάτις ὀνόβλιτον ὀνοβρυχίς ὀνόγαστρις ὄνογλιν ὀνόγυρος ὀνοδέστεροι ὀνοειδής ὀνοθήλεια ὀνοθήρας ὄνοιρος ὀνοκάρδιον ὀνοκένταυρα ὀνοκέφαλος ὀνοκίνδιος ὀνοκόμος ὀνοκόπος ὀνοκρόταλος ὀνοκτηνοτρόφος ὀνόκωλος ὄνομα ὀνομάζω ὄνομαι ὀνομαίνω ὀνομακλήδην ὀνομακλήτωρ ὀνομάκλυτος ὀνομακλυτός Ὀνόμαρχος ὀνομασία ὀνομαστέον ὀνομαστής ὀνομαστί ὀνομαστικός ὀνομαστός ὀνοματίζω ὀνοματικός ὀνομάτιον ὀνοματισμός ὀνοματογραφία ὀνοματοθέσια ὀνοματοθεσία ὀνοματοθετέω ὀνοματοθέτης ὀνοματοθετικός ὀνοματοθήρας ὀνοματοκλήτωρ ὀνοματολόγος ὀνοματομάχος ὀνοματοποιέω ὀνοματοποίησις ὀνοματοποιία ὀνοματοποιός ὀνοματουργέω ὀνοματουργία ὀνοματουργός ὀνοματώδης ὀνόπορδον ὀνοπρόσωπος ὀνόπυξος ὀνόρυγχος ὄνος ὀνόσασθε ὄνοσις ὀνοσκελίς ὄνοσμα ὀνοσσάμενος ὀνοστάσιον ὀνοστός ὀνοστύππαξ ὀνοσφαγία ὀνοτάζω ὀνοταστός ὀνοτός ὀνοτρόφος ὄνουρις ὀνοφορβός ὀνόφυλλον ὀνοχειλές ὀνόχηλον ὄντα ὀντοποιέω ὀντότης ὄντως ὅνυ ὀνύδιν ὄνυμα ὀνυμάζω ὀνυμαστός ὄνυξ ὀνυρίζεται ὀνυχάλειμμα ὀνυχιαῖος ὀνυχίζω ὀνυχιμαῖος ὀνύχινος ὀνύχιον ὀνυχισμός ὀνυχιστήρ ὀνυχιστήριον ὀνυχίτης ὀνυχογραφέομαι ὀνυχοειδής ὀνυχόπαχος ὀνυχοτόμον ὀνυχοφόρος ὀνυχόω ὀνώδης ὄνωνις ὀξάλειος ὀξαλίς ὀξάλμη ὀξέα ὀξέλαιον ὀξερίας ὀξηλίς ὀξηρός ὀξίδιον ὀξίζω ὀξίνα ὀξίνης ὀξίς ὀξῖτις ὀξόβαφον ὀξοπώλης ὄξος ὀξύα ὀξυάκανθα ὀξυακουσίλογος ὀξυαύγεια ὀξύβαρις ὀξυβάφιον ὀξύβαφον ὀξυβελής ὀξύβλαττα ὀξυβλεπτέω ὀξυβλέπτης ὀξυβλεψία ὀξυβόας ὀξυβόη ὀξυβόλος ὀξυβουλία ὀξυβρέχω ὀξύγαλα ὀξυγαλάκτινος ὀξύγαρον ὀξύγγιον ὀξυγένειος ὀξύγενυς ὀξύγη ὀξύγλυκυ ὀξύγλυκυς ὀξύγονον ὀξύγοος ὀξύγους ὀξυγράφος ὀξυγώνιος ὀξυγωνιότης ὀξυδερκέω ὀξυδερκής ὀξυδερκία ὀξυδερκικός ὀξυδερκώ ὀξυδορκέω ὀξυδορκία ὀξυδορκικός ὀξύδουπος Ὀξυδράκαι ὀξυδρόμος ὀξυέθειρ ὀξυέλαιον ὀξυζύμια ὀξύζω ὀξύζωμος ὀξύη ὀξυηκοΐα ὀξυήκοος ὀξυηχής ὀξύηχος ὀξυθανασία ὀξυθάνατος ὀξυθηγής ὀξύθηκτος ὀξυθρήνητος ὀξύθριξ ὀξυθυμέω ὀξυθύμησις ὀξυθυμία ὀξυθύμια ὀξυθυμίας ὀξύθυμον ὀξύθυμος ὀξύϊνος ὀξυκαμπής ὀξυκάρδιος ὀξυκάρηνος ὀξύκεδρος ὀξυκέλευθος ὀξυκέρατος ὀξύκερως ὀξυκέφαλος ὀξυκινησία ὀξυκίνητος ὀξυκοΐα ὀξυκόμινα ὀξυκόμμι ὀξύκομος ὀξυκόρακος ὀξύκραμα ὀξυκραματοπώλης ὀξύκρατον ὀξύκρεκτος ὀξυκυάμια ὀξυκώκυτος ὀξυλάβεια ὀξυλαβέω ὀξυλάβη ὀξυλαβής ὀξυλαβία ὀξύλαβος ὀξύλαλος ὀξυλάλος ὀξυλάπαθον ὀξυλίπαρος ὀξυλιπής ὀξυλοβέω ὄξυλον ὀξυμάθεια ὀξυμαθής ὀξύμαλον ὀξυμελής ὀξύμελι ὀξυμελίκρατον ὀξυμέριμνος ὀξυμήνιτος ὀξύμολπος ὀξύμυρον ὀξυμυρσίνη ὀξύμωρος ὀξύνιτρον ὀξυνοσία ὀξύνους ὀξυντέον ὀξυντήρ ὄξυντρα ὀξύνω ὀξυόδους ὀξυόεις ὀξυόστρακος ὀξυπαγής ὀξυπαιδερώτινος ὀξυπαραύδητος ὀξυπαροπτάω ὀξύπεινος ὀξυπέπερι ὀξυπετής ὀξύπετρος ὀξυπευκής ὀξύπικρος ὀξύπληκτος ὀξυπλήξ ὀξυποδέω ὀξυποδητής ὀξυποδία ὀξυπολυφαγία ὀξυπόριος ὀξυπόρος ὀξύπους ὀξύπρῳρος ὀξυπτέριον ὀξύπτερος ὀξύπυγος ὀξυπύθμενος ὀξυπύνδαξ ὀξυπώγων ὀξυρεγμία ὀξυρεγμιάω ὀξυρεγμιώδης ὀξυρεπής ὀξύρριν ὀξυρρόδινον ὀξυρροπία ὀξύρροπος ὀξυρρυγχιτικόν ὀξύρρυγχος ὀξύς ὀξυσιτία ὄξυσμα ὀξύστερνος ὀξύστομος ὀξύσχοινος ὀξυτελής ὀξύτης ὀξυτόμος ὀξυτονέω ὀξυτόνησις ὀξυτονητέον ὀξύτονος ὀξυτόρος ὀξυτρίφυλλον ὀξυτυρία ὀξύφαγρος ὀξυφαής ὀξυφεγγής ὀξύφθογγος ὀξυφλεγμασία ὀξυφοίνικον ὀξύφρων ὀξύφυλλος ὀξυφωνέω ὀξυφωνία ὀξύφωνος ὀξύχειρ ὀξυχειρία ὀξύχολος ὀξυωπέω ὀξυωπής ὀξυωπία ὀξυωπίας ὀξυωπός ὀξυώριος ὀξώδης ὀξωρεγμία ὀξωτός ὅο ὄοιγα ὄον ὁπᾷ ὅπᾳ ὀπαδέω ὀπαδός ὀπάζω ὀπαῖον ὀπαῖος ὀπάλλιος ὀπαστόν ὄπατρος ὀπάων ὄπεας ὅπερ ὁπέρ ὁπερδικίω ὀπεύει ὀπή ὅπη ὅπῃ ὀπηδεύω ὀπηδέω ὀπήδησις ὀπηδητήρ ὀπηδός ὀπήεις ὁπηλίκος ὁπῆμος ὁπηνίκα ὁπῃοῦν ὁπῃτιοῦν ὀπίας ὀπιδνός ὀπιέλαιος ὀπίζομαι ὀπίζω ὄπιθε ὄπιθεν ὀπιθόμβροτος ὀπικία Ὀπικία Ὀπικοί ὀπικός ὄπιον ὀπίουρος ὀπιπᾶ ὀπιπευτήρ ὀπιπεύω ὀπιπτεύω ὄπις ὀπισαμβώ ὄπισθα ὀπισθάγκωνα ὄπισθε ὀπισθέκτιτος ὄπισθεν ὀπισθέναρ ὀπισθένη ὀπισθίδιος ὀπίσθιος ὀπισθοβάμων ὀπισθοβαρής ὀπισθοβάτης ὀπισθόβολος ὀπισθοβριθής ὀπισθόγραφος ὀπισθοδάκτυλος ὀπισθόδετος ὀπισθοδίωξις ὀπισθόδομος ὀπισθοδρομέω ὀπισθοδρόμος ὀπισθοκάρπιος ὀπισθοκέλευθος ὀπισθόκεντρος ὀπισθοκέφαλον ὀπισθοκόμης ὀπισθόκομος ὀπισθοκράνιον ὀπισθοκρηπίς ὀπισθοκύφωσις ὀπισθομήριον ὀπισθόμηρον ὀπισθονόμος ὀπισθονυγής ὀπισθόποντος ὀπισθοπόρος ὀπισθόπους ὀπισθορμέω ὀπισθόρμητος ὀπισθόρροια ὀπισθοσφενδόνη ὀπισθότερος ὀπισθοτίλη ὀπισθοτονία ὀπισθοτονικός ὀπισθότονος ὀπισθοτονώδης ὀπισθουρητικός ὀπισθοφάλακρος ὀπισθοφανής ὀπισθοφόρος ὀπισθοφυλακέω ὀπισθοφυλακία ὀπισθοφύλαξ ὀπισθοχειμών ὀπισθόχειρ ὀπισθόψιλος ὀπισθυπέρα ὄπισμα ὀπισμός ὀπισσόδομος ὀπισσοπόρευτος ὄπισσος ὀπίσσω ὀπίστατος ὀπίσω ὀπίσωρ ὀπισώτατος Ὀπίτης ὀπιτθοτίλα ὀπιτίων ὁπλά ὁπλάριον ὁπλασία ὁπλέω ὁπλή ὅπλη ὁπλήεις Ὅπλητες ὀπλίας ὁπλίζω ὁπλικός ὁπλισία ὅπλισις ὅπλισμα ὁπλισμός ὁπλιστέον ὁπλιστέος ὁπλιστής ὁπλιταγωγός ὁπλίτας ὁπλιτεία ὁπλιτεύω ὁπλίτης ὁπλιτικός ὁπλῖτις ὁπλιτοδρομέω ὁπλιτοδρόμος ὁπλιτοπάλης ὁπλοδιδακτής ὁπλοδιδάσκαλος ὁπλοδοτέω ὁπλοδότης ὁπλόδουπος ὁπλοθήκη ὁπλοκαθαρμός ὁπλοκαθαρσία ὁπλόκτυπος ὁπλολογέω ὅπλομαι ὁπλομανέω ὁπλομανής ὁπλομαχέω ὁπλομάχης ὁπλομαχητικός ὁπλομαχία ὁπλομαχικός ὁπλομάχος ὁπλομελέτη ὅπλον ὁπλοπαικτής ὁπλοπάροχος ὁπλοπεκτής ὁπλοποιέω ὁπλοποιητική ὁπλοποιία ὁπλοποιική ὁπλοποιός ὁπλορχηστής ὁπλοσκοπία Ὁπλόσμιος ὁπλότατος ὁπλότερος ὁπλουργία ὁπλουργός ὁπλοφάγος ὁπλοφορέω ὁπλοφόρος ὁπλοφυλάκιον ὁπλοφύλαξ ὁπλοχαρής ὁπλοχελώνη ὁπλωνέω ὀποβαλσάμινος ὀποβάλσαμον ὁποδαπός ὀποειδής ὀπόεις Ὀπόεις ὁπόθεν ὁπόθι ὅποι ὁποῖος ὁποιοσοῦν ὀποκαλπαθίζω ὀποκάλπασον ὀποκάρπασον ὀποκιννάμωμον ὀποπάλσαμον ὀποπανάκη ὀποπάναξ ὀπός ὁποσάγωνον ὁποσάκις ὁποσάμηνος ὁποσαπλασιοσοῦν ὁποσάπους ὁποσαχῇ ὁποσαχοῦ ὁποσαχῶς ὁπόσε ὁπόσος ὁποσταῖος ὁποστημόριος ὁπόστος ὁπόταν ὁπότε ὁπότερος ὁποτεροσοῦν ὁποτέρωθε ὁποτέρωθι ὁποτέρωσε ὅπου Ὀπούντιος ὀπόφυλλον ὄππα ὀππάτεσσι ὁππῆμος ὀππικίζω Ὄππιος ὁππόθεν ὅπποθι ὁππόκα ὀπποποῖ ὁππόσε ὁππόταν ὁππότερος ὁπποτέρωθεν ὅππως ὀπτάζομαι ὀπτάζω ὀπταλέος ὀπτανάριος ὀπτανεῖον ὀπτανεύς ὀπτανία ὀπτανικός ὀπτάνιον ὀπτάνομαι ὀπτανός ὀπτασία ὀπτάω ὀπτέον ὀπτευτήρ ὀπτεύω ὀπτήρ ὀπτήρια ὀπτήσιμος ὄπτησις ὀπτήτειρα ὀπτητέον ὀπτητήρια ὀπτητός ὀπτίζομαι ὀπτίκια ὀπτικός ὀπτιλίασις Ὀπτιλῖτις ὀπτίλος ὀπτίων ὀπτόπλινθον ὀπτός ὄπτω ὀπτώ ὀπυάζομαι ὅπυι ὀπυιητής ὀπυίω ὅπυς ὀπυστύς ὅπω ὀπώδης ὄπωπα ὀπωπή ὀπωπητήρ ὀπώπια ὀπώρα ὀπωράριον ὀπωρεύς ὀπώρη ὀπωριαῖος ὀπωρίζω ὀπωρικός ὀπωριμεῖος ὀπώριμος ὀπωρινός ὀπωρισμός ὀπωροβασιλίς ὀπωροθήκη ὀπωροκάπηλος ὀπωρολόγος ὀπωροπώλης ὀπωροτροφέω ὀπωροφαγία ὀπωροφορέω ὀπωροφόρος ὀπωροφυλάκιον ὀπωροφύλαξ ὀπωρώνης ὅπως ὅπως δή ὅπως περ ὅπως ποτέ ὁπωσοῦν ὁραῖος ὅραμα ὁραματίζομαι ὁραματισμός ὁραματιστής ὄραμνος ὀρανός ὀράριον ὅρασις ὁρατέον ὁρατήρ ὁρατής ὁρατίζω ὁρατικός ὁρατός Ὀράτριος ὁραυγέομαι ὁράω ὀρβικλᾶτον ὀρβιοποιέω ὀρβιοπωλεῖον ὀρβιοπώλης ὀρβιοπωλία ὀρβοπώλης ὀργά ὀργάζω ὀργαίνω ὀργανάριος ὀργάνη ὀργανικός ὀργάνιον ὀργανιστής ὀργανίτης ὀργανοθεσία ὀργανοθετέω ὄργανον ὀργανοπήκτωρ ὀργανοποιέω ὀργανοποιία ὀργανοποιικά ὀργανοποιός ὄργανος ὀργανόω ὀργάνωσις ὀργάς Ὀργᾶς ὀργασμός ὀργαστήριον ὀργάω ὀργέων ὀργεών ὀργεωνικός ὀργή ὄργημα ὀργητύς ὄργια ὀργιάζω ὀργιάς ὀργιασμός ὀργιαστής ὀργιαστικός ὀργιάω ὀργίζω ὀργίλος ὀργιλότης ὄργιον ὀργιοφάντης ὀργιστέον ὀργιστέος ὀργιστός ὀργιών ὀργογοργονίστρια ὄργυια ὀργυιαῖος ὀργυιόομαι ὄρδειλον ὄρδημα ὀρδινατίων ὀρεᾶνες ὀρέγδην ὀρεγιάω ὄρεγμα ὀρεγμίη ὀρέγνυμι ὀρέγω Ὀρεία ὀρειάλωτος ὀρειᾶνες ὀρειάρχης ὀρειάς ὀρείαυλος ὀρειβάσια ὀρειβασία ὀρειβατέω ὀρειβάτης ὀρειβρεμέτης ὀρείγανον ὀρειγενής ὀρειδρομία ὀρειδρόμος ὀρειθαλής ὀρεικός ὀρείκτιτος ὀρειλεχής ὀρειμανής ὀρεινομέω ὀρεινόμος ὀρεινός ὀρειοβάτης ὀρείοικος ὀρειομανής ὄρειον ὀρειονόμος ὄρειος ὀρειοχαρής ὀρειπέλαργος ὀρείπλαγκτος ὀρειπλανής ὀρειπολέω ὀρειπτελέα ὄρεις ὀρείτης ὀρείτορες ὀρειτρεφής ὀρείτροφος ὀρειτυπία ὀρειτύπος ὀρειφοιτέω ὀρειφοίτης ὀρείφοιτος ὀρειχάλκινος ὀρείχαλκος ὀρειώδης ὀρειώτης ὀρεκτέος ὀρεκτέω ὀρεκτιάω ὀρεκτικός ὀρεκτός ὀρεμπόται ὄρεξις ὀρεοβαζάγρα ὀρεοβάτης ὀρεοκομέω ὀρέομαι ὀρεομήκης ὀρέοντο ὀρεοπολέω ὀρεοπόλος ὀρεοσέλινον ὀρεοτύπος ὀρεοφύλαξ ὀρέσβιος Ὀρέσβιος ὄρεσι ὀρεσιδρόμος ὀρεσικοίτης ὀρεσινομία ὀρεσίοικος ὀρεσίτροφος ὀρεσίφοιτος ὀρεσκεύω ὀρέσκιος ὀρεσκῷος ὀρέσσαυλος ὀρεσσιβάτης ὀρεσσίγονος ὀρεσσιδρόμος ὀρεσσινόμος ὀρεσσιπόλος ὀρεσσίφυτος ὀρεσσίχυτος Ὀρέστας Ὀρέστεια Ὀρέστειος ὀρέστερος Ὀρέστης ὀρέστης ὀρεστιάς Ὀρεστίλλη ὀρέστιον ὄρεσφι ὀρεσχάς ὀρεύειν ὀρεύς ὀρεχθέω ὁρέω ὀρεωκομέω ὀρεωκόμος ὀρεωπολέω ὅρηαι ὄρημι ὁρητός ὀρήχου ὀρθαγγελέω ὀρθάγης ὀρθαγόρας ὀρθαγορίσκος ὄρθαι Ὀρθαῖος ὀρθάκανθος ὀρθάμπελος ὀρθάνθρωπον Ὀρθάννης ὄρθαπτον ϝορθασία Ὀρθεία ὀρθέσιον ὀρθεύω Ὄρθη ὀρθηλός Ὀρθία ὀρθιάδε ὀρθιάζω ὀρθίαξ ὀρθίασις ὀρθίασμα ὀρθιάω ὀρθιόκωπος ὄρθιος ὀρθοβατέω ὀρθοβολέω ὀρθόβολος ὀρθοβουλία ὀρθόβουλος ὀρθογνωμονέω ὀρθογνώμων ὀρθογόη ὀρθογραφέω ὀρθογραφία ὀρθογράφος ὀρθόγυιον ὀρθογώνιον ὀρθογώνιος ὀρθοδαής ὀρθοδίκας ὀρθοδοξαστικός ὀρθοδοξέω ὀρθοδοξία ὀρθόδοξος ὀρθοδότειρα ὀρθοδρομέω ὀρθόδωρον ὀρθοέθειρος ὀρθοέπεια ὀρθοεπέω ὀρθόθριξ ὀρθοκάθεδρος ὀρθοκαθεύδω ὀρθοκάθημαι ὀρθοκάλαμος ὀρθοκάρηνος ὀρθόκαυλος ὀρθοκέρατος ὀρθόκερως ὀρθοκέφαλος ὀρθόκοιλος ὀρθοκόπος ὀρθοκόρυδος ὀρθόκορυς ὀρθόκραιρος ὀρθόκρανος ὀρθόκυλλος ὀρθόκωλος ὀρθολεκτέω ὀρθολογέω ὀρθολογία ὀρθόλοξος ὀρθομαντεία ὀρθόμαντις ὀρθομίλιον ὀρθόμφαλος ὀρθονόμος ὀρθόνοτος ὀρθονύσταγμος ὀρθοπαγής ὀρθόπαγον ὀρθοπαιία ὀρθοπάλη ὀρθοπεριπατητικός ὀρθοπλήξ ὀρθοπλοέω ὀρθόπλοος ὀρθόπλουμος ὀρθόπνοια ὀρθοπνοϊκός ὀρθόπνοος ὀρθοποδέω ὀρθοπόδης ὀρθόπολις ὀρθοπόρος ὀρθόπους ὀρθοπραγέω ὀρθοπραγία ὀρθοπρίων ὀρθόπρυμνος ὀρθόπτερος ὀρθόπτωσις ὀρθόπτωτος ὀρθοπυγιάω ὀρθοπύγιον ὀρθοπύθμενος ὀρθοπυρεταίνω ὀρθορρημοσύνη ὀρθός ὀρθόσημος ὀρθοσκοπέω ὀρθοστάδην ὀρθοστάδης ὀρθοστάδιον ὀρθοσταδόν ὀρθοστατέω ὀρθοστάτης ὀρθόστατος ὀρθοστομέω ὀρθόστρωτος ὀρθοσύνη ὀρθοτενής ὀρθότης ὀρθοτίτθιος ὀρθοτομέω ὀρθοτονέω ὀρθοτόνησις ὀρθότονος ὀρθοτονουμένως ὀρθοτριχέω ὀρθοτριχία ὀρθοτριχίασις ὀρθοτριχιάω ὀρθόϋφος ὀρθόφρων ὀρθοφυέω ὀρθοφυής ὀρθοφυΐα ὀρθοχαίτης ὀρθοψάλακτος ὀρθόω ὀρθραγορίσκος ὀρθρεύω ὀρθρία ὀρθρίδιος ὀρθρίζω ὀρθρινός ὀρθριοκόκκυξ ὄρθριος ὀρθριοφοίτης ὀρθρισμός ὀρθροβόας ὀρθροβόης ὀρθρογόη ὀρθρολάλος ὀρθρόνοτος ὄρθρος ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαί ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαίπωροι ὀρθρόω ὀρθώνυμος ὀρθωσία Ὀρθωσία ὄρθωσις ὀρθωτήρ ὁρία ὅρια ὁριαῖος ὁριάριος ὀρίας ὀριαχές Ὀρίβακχος Ὀριβάτης ὀριγανίζω ὀριγανίς ὀριγανίτης ὀριγανίων ὀριγανοειδές ὀριγανόεις ὀρίγανον ὀρίγανος ὀριγνάομαι ὀρίγονος ὀριδρόμος ὁρίζω ὁρίζων ὀρικάνην ὀρικός ὁρικός ὀρίκτιτος ὀρίκτυπος ὀρικυπτεῖν ὀριμαλίδες ὀρινάδες ὀρίνδης ὀρινίαι ὀρινοβάτης ὀρίντης ὀρίνω ὁριοδείκτης ὁριοθετέω ὁριοκράτωρ ὅριον ὅριος ὀρίπλαγκτος ὀριπλανής ὀρίπλανος ὅρισις ὅρισμα ὁρισμός ὁριστέον ὁριστέος ὁριστής ὁριστικός ὁριστός ὀριτρεφής ὀρίτροφος ὀρίχαλκος ὀριχᾶται ὁρκάνη ὁρκαπάτης ὅρκη ὀρκῆσι ὁρκιατομέω ὁρκίζω ὁρκιητόμος ὁρκικός ὁρκίλλομαι ὅρκιον ὅρκιος ὁρκιοτομέω ὁρκιοτόμος ὅρκισμα ὁρκισμός ὁρκιστής ὅρκμον ὅρκος ὁρκοῦρος ὁρκόω ὀρκύαλος ὀρκυνεῖον ὄρκυνος ὀρκύπτω ὄρκυς ὅρκωμα ὁρκωμοσία ὁρκωμόσια ὁρκωμοτέω ὁρκωμότης ὁρκωμοτικός ὁρκώμοτος ὁρκωτής ὁρκωτός ὁρμά ὁρμάζω ὁρμαθίζω ὁρμάθιον ὁρμαθός ὁρμαθῶ ὁρμαίνω ὁρμανόν ὁρμάστειρα ὁρμάω ὁρμειά Ὀρμενίδης Ὀρμένιον Ὀρμένιος ὀρμενόεις ὄρμενος Ὄρμενος ὁρμέω ὁρμή ὁρμηδόν ὅρμημα ὅρμησις ὁρμήτειρα ὁρμητέον ὁρμητήριον ὁρμητής ὁρμητίας ὁρμητικός ὁρμητός ὁρμιά ὁρμιατόνος ὁρμιευτής ὁρμίζω ὁρμιηβόλος ὅρμικας ὅρμινον ὅρμισις ὁρμίσκιον ὁρμίσκος ὅρμισμα ὁρμιστέον ὁρμιστηρία ὁρμίστρια ὁρμοδοτήρ ὅρμος ὁρμοφυλακία ὁρμοφύλαξ ὀρναπέτιον ὀρνεάζομαι Ὀρνεαί ὀρνεακός Ὀρνειαί ὀρνεόβρωτος ὀρνεογλυφιστί ὀρνεοθηρευτικός ὀρνεοθυσία ὀρνεόμαντις ὀρνεομιγής ὀρνεόμορφος ὄρνεον ὀρνεοπώλης ὀρνεοπώλιον ὀρνεοσκοπέω ὀρνεοσκοπικός ὀρνεοσκόπος ὀρνεοτρόφος ὀρνεόφοιτος ὀρνεώδης ὀρνεώτης ὀρνίζω ὀρνιθαγρευτής ὀρνιθάριον ὀρνίθαρχος ὀρνιθᾶς ὀρνιθεία ὀρνίθειος ὀρνιθευτής ὀρνιθευτικός ὀρνιθεύω ὀρνιθία ὀρνιθιάζω ὀρνιθιακός ὀρνιθίας ὀρνιθικός ὀρνίθιον ὀρνιθοβόρος ὀρνιθοβοσκεῖον ὀρνιθόγαλον ὀρνιθογενής ὀρνιθογνώμων ὀρνιθογονία ὀρνιθόγονος ὀρνιθοειδής ὀρνιθοθήρας ὀρνιθοθηρευτής ὀρνιθοθηρέω ὀρνιθοκάπηλος ὀρνιθοκλέπτης ὀρνιθοκλόος ὀρνιθοκομεῖον ὀρνιθοκόμος ὀρνιθοκόος ὀρνιθοκρίτης ὀρνιθολόγος ὀρνιθολόχος ὀρνιθομανέω ὀρνιθομανής ὀρνιθομαντεία ὀρνιθόμαντις ὀρνιθονομεῖον ὀρνιθόομαι ὀρνιθόπαις ὀρνιθοπέδη ὀρνιθοπρόσωπος ὀρνιθοπώλης ὀρνιθοσκοπέομαι ὀρνιθοσκοπία ὀρνιθοσκόπος ὀρνιθοτροφεῖον ὀρνιθοτροφέω ὀρνιθοτροφία ὀρνιθοτρόφος ὀρνιθοφάγος ὀρνιθοφυής ὀρνιθώδης ὀρνιθών ὄρνιος ὄρνις ὄρνιτο ὀρνιχολόχος ὀρνόλη ὄρνυμι ὀρνύφιν ὀρνύφιον ὀρνύω ὀροβάγχη ὀροβάδων ὀρόβακχος ὀρόβαξ ὀρόβηθρον ὀροβιαῖος ὀροβίας ὀροβίζω ὀρόβινος ὀρόβιον ὀροβίτης ὀροβοειδής ὄροβος ὀροβοφαγέω ὀροβοφόρος ὁρογενής ὄρογκοι ὁρογλυφέω ὀρόγυια ὀροδαμνίς ὀρόδαμνος ὀροδεμνιάδες ὁροθεσία ὁροθετέω ὁροθέτης ὀροθύνω ὀροιβάδες Ὀροίτης ὀροκάρυον ὄρομαι ὀρομαλίδες Ὀρομπάτας ὄρον Ὀρόντης ὀρόντιον ὀρονύχιον ὀροπέδιον ὀροποτέω ὀροποτίη ὀρός ὄρος ὅρος Ὀροσάγγαι ὀρόσπιζος ὀροτύπος ὀρούα ὀρούματα ὄρουσις ὀρούω ὀροφή ὀροφηφάγος ὀροφηφόρος ὀροφιαῖος ὀροφίας ὀροφικός ὀρόφινος ὀρόφιος ὀροφοιτάω ὀροφοίτης ὄροφος ὀροφόω ὁροφυλακέω ὁροφυλακικός ὀροφύλαξ ὁροφύλαξ ὀρόφωμα ὀρόφωσις ὀροφωτός ὁρόω Ὄρπα ὅρπαξ ὄρπετον ὄρπη ὄρπηξ ὅρπηξ ὀρρέξας ὁρρεοπραιποσιτία ὀρριδιᾶν ὅρριον ὀρρόβηλος ὀρρόμελι ὀρροποτέω ὀρροποτίη ὀρροπύγιον ὀρροπυγόστικτος ὀρρός ὄρρος ὀρρωδέω ὀρρωδέως ὀρρώδης ὀρρωδία ὄρσʼ ὀρσάγγης Ὀρσέας