Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας χρειάζεται αναθεώρηση. Μπορείτε να βρείτε ή να αφήσετε σχόλια στη σελίδα συζήτησης «οἴκοθεν».
Αναθεώρηση : Μπορούμε να βρούμε παραπομπές για τις σημασίες 2-5;.

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Επίρρημα επεξεργασία

οἴκοθεν

  1. από τον οίκο, από την πατρίδα
  2. εξ ιδίων, αυτοπροαίρετα, από ίδια βούληση
  3. εκ φύσεως, από φυσικού
  4. κατ' αρχήν, απολύτως
  5. ευθύς οίκοθεν