ν νʹ Ναάμις νᾶας ναβαισατρεῦ Νάβαλος νάβλα ναβλίζω ναβλιστής ναβλιστοκτυπεύς ναβοῦς Ναβουχοδονόσορος ναγεύς νάγμα νάερρα ναετήρ ναέτης ναέτωρ ναεύω Ναζαρέθ ναηλεῖς Νάθας ναί ναΐ Νάϊα Ναϊακός Ναΐαρχος Ναϊάς ναιδαμῶς ναΐδιον ναιετάω ναιέτις ναίκι ναικισήρης ναικισσορεύω ναϊκός ναινεύρη νάϊος Νάϊος ναιός νάιος ναῖρον Ναΐς Ναίς ναισιελία ναϊσκάριον ναΐσκιον ναΐσκος ναίχι ναίω νάκαφθον νάκη νακοδαίμων νακοδέψης νακοκλέψ νάκολον Νακόρειοι Νακόρειον νάκος νακοτιλτέω νακοτίλτης νακότιλτος νακτός νακύριον νᾶμα ναμαρᾶς ναμασιπήξ ναματιαῖος ναμάτιον ναματώδης ναμερτής ναννάριον νανναρίς νανναριστής νάννας Ναννίον νανοκάκα νᾶνος νανοφυής νανώδης Νάξιος Ναξιουργής Ναξόθεν Νάξος ναξος ναοδόμος ναοειδής ναοκόρος ναολέκτης ναοποιέω ναοπόλος ναός ναουργός ναοφύλαξ ναόω νάπα ναπαῖος νάπειον νάπη ναπόας νάποινος νάπος ναπτάλιον νᾶπυ ναπώδης ναρδίζω νάρδινος ναρδίτης ναρδῖτις ναρδολιπής νάρδον νάρδος ναρδόσταχυς ναρδοφόρος ναρεῖ ναρθηκία ναρθηκιάω ναρθηκίζω ναρθήκινος ναρθήκιον ναρθήκισμα ναρθηκισμός ναρθηκοειδής ναρθηκοπλήρωτος ναρθηκοφανής ναρθηκοφόρος ναρθηκώδης νάρθηξ νάρκα νάρκαφθον ναρκάω νάρκη νάρκησις ναρκίον ναρκίσσινος ναρκισσίτης νάρκισσος ναρκόω ναρκώδης νάρκωσις ναρκωτικός νάρναξ ναρός ναρούς νάρτη νάρφη νάσθη Νασίδιος Νασικᾶς νασιώτας νασμός νασμώδης νᾶσος νάσσω ναστήρ Νάστης νάστης ναστίσκος ναστοκόπος ναστός ναστότης ναστοφαγέω ναστοφάγος νατῆρες νάτωρ ναυαγέω ναυαγησμός ναυαγία ναυάγιον ναυαγός ναυαρχέω ναυάρχης ναυαρχία ναυαρχίς ναύαρχος ναυβαρέω ναυβατέω ναυβάτης ναύβιον Ναυβολίδης Ναυδαμηνός ναύδετον ναυηγέτης ναυηγέω ναύκλαρος Ναυκλείδης ναυκληρέω ναυκλήρημα ναυκληρία ναυκληρικός ναυκλήριον ναυκληροκυβερνήτης ναυκληρομάχιμος ναύκληρος ναυκληρώσιμος ναυκόρος ναυκράρια ναυκραρία ναυκραρικός ναύκραρος ναυκρατέω ναυκράτης ναυκρατής ναυκρατητικός ναυκρατία Ναύκρατις ναυκράτωρ ναῦλα ναυλαῖον ναῦλλον ναυλοδόκος ναῦλον ναῦλος ναυλοχέω ναυλοχία ναυλόχιον ναύλοχος ναυλόω ναυλώσιμος ναυλωτικός ναῦμα ναυμαχέω ναυμαχησείω ναυμαχητέον ναυμαχητέος ναυμαχία ναυμάχος ναύμαχος ναῦον ναῦος Ναυπάκτιος Ναύπακτος ναυπηγεῖον ναυπηγέω ναυπηγής ναυπηγήσιμος ναυπήγησις ναυπηγία ναυπηγικόν ναυπηγικός ναυπήγιον ναυπηγός Ναυπλία Ναυπλιεύς Ναύπλιος ναύπλιος ναύποδα ναυπόρος ναύπορος ναύπρηστις ναυπρύτανις ναῦρα ναυρός ναῦς ναῦσθλον ναυσθλόω ναυσία ναυσίασις ναυσιάω ναυσιβάτης ναυσίβιος ναυσίδρομος Ναυσίθοος Ναυσικάα ναυσικλειτός ναυσικλυτός Ναυσίνοος ναυσιόεις ναυσιπέδη ναυσιπέρατος ναυσίποδες ναυσίπομπος ναυσίπορος ναυσιπόρος ναυσίστονος ναυσιφθόρος ναυσιφόρητος ναυσίωσις ναυσοίκητος ναῦσσον ναύσταθμον ναύστης ναυστιλεία ναυστολέω ναυστόλημα ναυστολία ναυστολογέω ναυστολόγος ναύστολος ναύτας ναυτεία Ναυτεύς ναύτης ναυτία ναυτιασμός ναυτιάω ναυτιεύς ναυτικός ναυτιλέῳ ναυτιλία ναυτιλίη ναυτίλλομαι ναυτίλος ναυτιλοφθόρος ναυτίς ναυτιώδης ναυτοδίκαι ναυτοκράτωρ ναυτολογέω ναυτολόγος ναυτοπαίδιον ναύτρια ναυφάγος ναύφαρκτος ναυφθορία ναύφθορος ναῦφι ναύφρακτος ναυφυλακέω ναυφύλαξ ναύω νάφθα ναφρόν Ναχώρης νάω ναώριον νεʹ νέα νεάγγελτος νεαγενής νεάζω Νέαιρα νέαιρα νεαίρετος νεάκης νεακόνητος νεαλδής νεάλεστος νεαλής νεάλωτος νεάματα νεαμελγής νεαμέρα νεάν νέανδρος νεανεία Νεάνθης νεανθής νεανίας νεανιεία νεανίευμα νεανιεύομαι νεανίζω νεανικέω νεανικός νεανικότης νεᾶνις νεανισκάριον νεανισκαρχέω νεανισκάρχης νεανισκεύματα νεανισκεύομαι νεανίσκος νεανισκύδριον νέανσις νέαξ νεαοιδός νέαον Νεάπολις νεαροηχής νεαρόπαστος νεαροποιέω νεαροπρεπής νεαρός νεαροφόρος νεαρῳδός νεάρωσις νεάς νέας νεάσιμος νέασις νεασμός νεασπάτωτος νεάτη νέατος νεατός νεαύξητος νεάω νεβλάραι νέβλεστα νέβραξ νέβρειος νεβρῆ νεβρίας νεβρίδιον νεβριδόπεπλος νεβριδόστολος νεβρίζω νέβρινος νεβρίς νεβρισμός νεβρίτης νεβρόγονος νεβρόομαι νεβρός νεβροτόκος νεβροφανής νεβροφόνος νεβροχίτων νεβρώδης νεδίας Νεεμίας νέες νέη νέηαι νεηγενής νεηθαλής νεήκης νεηκονής νεηλαίη νεηλάτης νεήλατος νεηλιφής νέηλυς νεήμελκτος νεηνίης νεῆνις νεήτομος νεήφατος νεί νεῖαι νείαιρα νειάτιος νείατος νεικείω νεικέσσιος νεικεστήρ νεικέω νείκη νεικητήρ νεικλητήρ νεῖκος Νειλαιεύς Νειλαῖος Νειλεῖον Νειλοβροχέω Νειλόβροχος Νειλογενής Νειλοθερής Νειλοκαλάμη νειλοκαλάμη Νειλομέτριον Νειλόρυτος Νεῖλος Νειλοσκοπεῖον Νειλωΐς Νειλῷος Νειλώτης νεῖμα νεῖμεν νειόθεν νειόθι νειοκόρος νειοποιέω νειός νεῖος νειότατον νειοτομεύς νειόφατον νεῖρα νειρός νείσσομαι νεῖται νείφω νεκάς νεκράγγελος νεκραγωγέω νεκραγωγός νεκρακαδήμεια νεκρεπάρτης νεκρηγός νεκρία νεκρικός νεκριμαῖος νεκροάρτης νεκροβαρής νεκροβαστάξ νεκροβόρος νεκροδέγμων νεκροδερκής νεκροδόκος νεκροδότης νεκροδοχεῖον νεκροδόχος νεκροθάπτης νεκροθήκη νεκροκαύστης νεκροκομίζω νεκροκορίνθια νεκροκόσμος νεκρομαντεία νεκρομαντεῖον νεκρόμαντις νεκρονώμης νεκροπέρνας νεκροποιός νεκρόπολις νεκροπομπός νεκρορύκτης νεκρός νεκροστολέω νεκροστόλος νεκροσυλία νεκρόταγος νεκροταφέω νεκροτάφη νεκροταφικός νεκροταφίς νεκροτάφος νεκροφαγέω νεκροφάγος νεκροφόνος νεκροφορέω νεκροφόριον νεκροφόρος νεκροφύλαξ νεκρόχρως νεκρόψυχος νεκρόω νεκρώδης νέκρωμα νεκρών νεκρώσιμα νέκρωσις νεκρωτικός νέκταρ νεκτάρας νεκτάρεος νεκτάρθη νεκτάριον νεκταρίτης νεκταροειδής νεκταροσταγής νεκταροῦσιν νεκταρώδης νεκυαγωγή νεκυαγωγός νεκυάμβατος νεκυδαίμων νεκύδαλος νεκυηγός νεκυηδόν νεκυηπόλος νέκυια νεκυία νεκυϊκός νεκυϊσμός νεκυοαγωγή νεκυοδαίμων νεκυομαντεία νεκυομαντεῖον νεκυομαντικός νεκυόμαντις νεκυοπομπός νεκυοστόλος νέκυς νεκύσια Νεκύσιος νεκυσσόος νεκυώριον νεκυώτατον Νεμέα Νεμεαῖος Νεμεάς νεμέθομαι νεμέθω Νέμεια Νέμειον Νέμειος νεμενίαν Νεμεονίκης νεμεσάω Νεμέσεια Νεμεσεῖον νεμεσητικός νεμεσητός Νεμέσια νεμεσίζομαι νεμέσιον Νεμέσιον νέμεσις νεμεσίτης νεμεσσάω νεμέσσει νεμέτωρ νεμήϊος νέμησις νεμητέον νεμητής νεμητός νεμήτρια νεμονηΐα νέμος νέμω νεναμένην νένασμαι νενασμένως νενηφότως νενίηλος νένιπται νεννάζει νέννος νενομισμένως νενός νένωμαι νέξας νεοαλδής νεοαλής νεοάλωτος νεοαρδής νεοαυξής νεόβδαλτος νεοβλαστής νεόβλαστος νεόβορος νεοβρόχοι νεοβρώς νεογάλαξ νεογαμής νεογαμητή νεόγαμος νεογενής νεογέννητος νεογηλής νεογιλός νεογλαγής νεογλυφής νεογνός νεόγονος νεόγραπτος νεόγραφος νεόγυιος νεογύνης νεοδάκρυτος νεοδάμαστος νεοδαμώδης νεοδάρτης νεόδαρτος νεοδίδακτος νεόδματος νεοδμής νεόδμητος νεόδορος νεοδουπής νεοδρεπής νεόδρεπτος νεόδρομος νεόδροπος νεοεία νεοειδής νεοεργής νεόζευκτος νεοζυγής νεόζυγος νεόζυξ νεοηλής νεοῆλιξ Νεοήνια νεοθάλαμος νεοθαλής νεοθανής νεόθαπτος νεόθεν νεοθηγής νεόθηκτος νεοθηλής νεόθηλος νεοθήξ νεοθήρατος νεοθήρευτος νεοθλιβής νεόθλιπτος νεοθνής νεόθρεπτος νεόθριξ νεοθρότοις νεοίη νέοικος νεοκάθαρτος νεοκαθίδρυτος νεοκαισαρεών νεοκατάγραφος νεοκατασκεύαστος νεοκατάστατος νεοκατάχριστος νεοκάτοικος νεοκάττυτος νεόκαυστος νεοκέντητος νεοκηδής νεοκίνησις νεοκλαδής νεοκληρόνομος Νεοκλῆς νεόκλωστος νεοκμής νεόκμητος νεοκονίατος νεόκοπος νεόκοπτος νεόκοτος νεόκουρος νεόκουφον νεοκράς νεόκρατος Νεόκρητες νεόκριτος νεόκροτος νεόκτητος νεόκτιστος νεόκτονος Νεόκωμον Νεόκωμος νεολαία νεολαμπής νεόλεκτος νεολεξία νεόληπτος νεόλουτος νεόλυτος νεολώφητος νέομαι νεομάλακτος νεόμηνι νεομηνία νεομορφοτύπωτος νεόμυστος νέον νεόνυμφος νεόξαντος νεόξεστος νεοπαγής νεοπαθής νεοπένης νεοπενθής νεοπέπειρος νεόπεπτος νεοπευθής νεοπηγής νεοπηθής νεόπηκτος νεοπλαστής νεοπλεκής νεοπλουτοπόνηρος νεόπλουτος νεοπλυνής νεόπλυτος νεόπνευστος νεόποδες νεοποιέω νεοποίης νεοποίητος νεοποίκιλος νεοποιός νεόποκος νεόπολις νεοπολίτης νεοπότιστος νεόποτος νεοπραγέω νεοπρεπής νεόπριστος Νεοπτόλεμος νεόπτολις νεοπτορθής νεόπτραι νεοπυρίητος νέοργος νεορραγής νεόρραντος νεορραφής νεόρρυτος νεορρύφητος νέορτος νέος νεός νεοσίγαλος νεοσκαφής νεοσκύλευτος νεόσμηκτος νεοσμίλευτος νεοσπαδής νεοσπάρακτος νεοσπάς νεόσπειστος νεόσπορος νεοσσεία νεόσσευσις νεοσσεύω νεοσσιά νεοσσίον νεόσσιον νεοσσίς νεοσσοκόμος νεοσσοποιέω νεοσσοποιία νεοσσοπῶλις νεοσσός νεοσσοτροφεῖον νεοσσοτροφέω νεοσσοτροφία νεόσσυτος νεοσταθής νεοστάλυξ νεοστασίη νεόστατος νεϝόστατος νεόστεπτος νεοστεφής νεοστράτευτος νεόστρατος νεόστροφος νεοσύλλεκτος νεοσύλλογος νεοσύστατος νεοσφαγής νεοσφάδᾳστος νεόσφακτος νεοσφάξ νεοσχιδής νεότας νεοταφής νεοτελής νεοτερπής νεότευκτος νεοτευχής νεότης νεοτήσιος νεότικτος νεότμητος νεοτόκος νεότοκος νεότομος νεοτρεφής νεότρητος νεοτριβής νεότροφος νεότρωτος νεοττεία νεότυρος νεουργέω νεουργής νεουργός νεούτατος νεούτητος νεοΰφαντος νεοφάντης νεόφατος νεοφεγγής νεόφθαρτος νεοφθίμενος νεόφθιτος νεόφοιτος νεόφονος νεόφρων νεοφυής νεοφύρατος νεοφυτεῖον νεόφυτος νεοχάρακτος νεοχμέω νεοχμία νεοχμίζω νεοχμός νεοχμόω νεόχμωσις νεόχνοoς νεόχνοος νεόχρηστος νεόχριστος νεοχρύσεος νεόχυτος νεόψηφος νεόω νέπετος νέποδες νέπους νεράνειον νερανίας νερανίζω νεράνιον νερανίς νερανίτης νέρθε νέρτατος νερτέριος νερτεροδρόμος νερτερόμορφος νέρτερος νέρτος Νέρων Νερώνεια νέρωπα Νέσσος Νεστόρειος Νεστόρεος Νεστορίδαι Νεστορίδης Νεστορίς νεστορίς Νέστωρ νέτωπον νεῦμα νεῦμαι νευμάτιον νεύμενος νευρά νευράς νευρειή νευρένδετος νευρεπέντατος νευρή νευρικός νεύρινος νευρίον νευρίτης νευροβάτης νευροειδής νευρόθλαστος Νευροί νευρόκαυλος νευροκοίλιος νευροκοπέω νευρολάλος νευρομῆτραι νεῦρον νευρόνοσος νευρόπαχυς νευροπλεκής νευροποιητικός νευροραφέω νευροραφία νευροραφικός νευρορραφέω νευρορραφία νευρορραφικός νευρορράφος νευροσπαδής νευρόσπασμα νευροσπαστέω νευροσπάστης νευροσπαστία νευροσπαστικός νευρόσπαστος νευροστάται νευροστρόφος νευροτενής νευροτομέω νευροτόμος νευρότονον νευρότρωτος νευροχαρής νευροχονδρώδης νευρόω νευρώδης νευσίκρανος νεῦσις νευστάζω νευστέον νευστέος νευστήρ νευστικός νευστός νεύω νεφέλα νεφέλη νεφεληγερέτα νεφεληγερής νεφεληδόν νεφελίζω νεφέλιον νεφελοειδής Νεφελοκένταυρος Νεφελοκοκκυγία Νεφελοκοκκυγιεύς νεφελομιγής νεφελόομαι νεφελοστάσια νεφελοφόρος νεφελώδης νεφελωτός νεφοειδής νεφόομαι νεφοποίητος νέφος νέφρησις νεφριαῖος νεφρικός νεφρίον νεφρίτης νεφριτικός νεφρῖτις νεφροειδής νεφρός νεφρώδης νεφύδριον νεφώδης νέφωσις Νεφώτης νέω νεώ νεωκορέω νεωκορία νεωκόριον νεωκόρος νεωλκέω νεωλκία νεώλκιον νεωλκός νέωμα νεών νεώνητος νεωνία νεωποιεῖον νεωποιέω νεωποίης νεωποιία νεωποιικός νεωποίιον νεωποιός νεωρέω νεώρης νεώριον νεωριοφύλαξ νεωρίς νέωρος νεωρός νεώροφος νεωρυχής νεώς νέως νεώσοικος νεώσσω νεωστί νέωτα νεώτατος νεωτερίζω νεωτερικός νεωτέρισις νεωτέρισμα νεωτερισμός νεωτεριστής νεωτεριστικός νεωτεροποιέω νεωτεροποιία νεωτεροποιός νεώτερος νεωτευκτικά νεωφύλαξ νεώχερμος νζʹ νή νῆ νη νη- νῆα νηάς νήατος νηγάτεος νήγρετος νήδυια νηδύμιος νήδυμος νηδύς νῆες νηέω νήησις νηθίς νήθουσα νήθω Νηϊάς Νηιάς Νήϊον νήϊος νῆϊς Νηΐς νῆις νήϊστος νηΐτης νηκερδής νήκερως νήκεστος νηκηδής νηκουστέω νήκουστος νήκτης νηκτικός νηκτός νηκτρίς νήκτωρ νηλεγής νηλεής Νηλείδης νηλεῖτις νηλεόθυμος νηλεόποινος Νηλεύς νήλευστος Νηληϊάδης Νηλήϊος νηλής νηλίπεζος νηλιποκαιβλεπέλαιοι νηλίπους νηλιτής νῆλος νῆμα νηματικός νηματώδης νημέρτεια νημερτής Νημερτής νημηθής νηνεμέω νηνεμία νηνεμίη νήνεμος νηνεμόω νηνέω νηνία νηνίατον νῆνις νηνίται νῆξις νηοβάτης νηοκόρος νηοπόλος νηοπορέω νηός νηοσόος νηοῦχος νηοφθόρος νηοφόρος νήοχος νηπαθής νήπαυστος νηπεδανός νηπεκτής νήπεκτος νηπελέω νηπενθής νηπευθής νηπιάα νηπιάας νηπιάζω νηπιαχεύω νηπίαχος νηπιάχω νηπιαχώδης νηπιέη νηπίεος νηπιεύομαι νηπιοκτόνος νήπιος νηπιότης νηπιοτροφέω νηπιοφροσύνη νηπιόφρων νήπλεκτος νήπλυτος νήποδες νηποινεί νήποινος νήπους νήπτης νηπτικός νηπυθής νήπυστος νηπύτα νηπυτία νηπυτιεύομαι νηπύτιος Νήρειος νηρείτης Νηρεύς Νηρηίδες Νηρηΐς νήριθμος Νήρικος νήριον νηρίπη νῆρις νηρίται νηριτόμυθος Νήριτον Νήριτος νήριτος νηριτοτρόφος νηριτόφυλλος νηρός νῆς Νησαίη Νήσαιον Νησαῖος νησαῖος νησεύομαι Νησιάδεια νησιάζω νησιαρχέω νησιάρχης νησίαρχος νησιάς νησίγδα νησίδιον νησίζω νησίον νησίς νῆσις νησίτης νησιώτης νησιωτικός νησοβασίλεια νησοειδής νησομαχία νησόομαι νησοποιέω νησόπολις νῆσορ νῆσος νησοφύλαξ νῆσσα νησσίον νησσοτροφεῖον νηστεία νήστειρα νηστεύω νήστης νηστικός νήστιμος νῆστις νηστοποσία νηστοποτέω νηστός νησύδριον νήσυρις νήτεα νήτιτος νητοειδής νητός νητρεκής νῆτρον νῆττα νηττάριον νηττίον νηττοφόνος νηττοφύλαξ νηῦς νηυσιπέρητος νήϋτμος νηφαίνω νηφαλέος νηφαλεότης νηφαλέωσις νηφαλιεύς νηφαλιεύω νηφαλίζω νηφάλιμος νηφάλιος νηφαλισμός νήφαλος νηφαντικός νηφαντός νήφρων νήφω νήφων νηχαλέος νηχεῖον νήχι νήχυτος νήχω νῆψις νηῶν νηωποιεῖον νιβατισμός Νίγερ νίγλα νιγλαρεύω νίγλαρος νίδες νίζω νίκα νικάδιον νίκαθρον Νίκαια νικαῖος Νίκανδρος Νικάνωρ νικαξῶ νικάριον Νικάσιππος νίκαστρον νικατήρ Νικατόρειον νικάτωρ νικαφορία νικαφόρος νικάω Νικεύς νίκη νικήεις νίκημα Νικήρατος νικητέον νικητέος νικητήρ νικητήριος νικητής νικητικός νικήτρια νικήτωρ νικηφορέω νικηφορία νικηφόρος Νικίας νικίδιον νικόβουλος Νικόδημος Νικοκλέης νικολάεα Νικόλαος νικόλαος νικομάχας Νικόμαχος Νικομήδης νικοποιός νῖκος Νικόστρατος νικοτέλεια Νικόφημος νικύρτας νίμμα νιμμός νιν νίννη νιννίον νίννος νίνον Νίνος Νιόβα Νιόβη νιπτήρ νίπτρον νίπτω Νιρεύς νίρνος Νῖσα Νίσαια νίσομαι Νῖσος νίσσομαι Νίσυρος νίτρασμα νιτρέλαιον νιτρία νιτρική νιτρῖτις νιτριώτης νίτρον νιτροπηγικός νιτροποιός νιτρόω νιτρώδης νιτρωδία νίτρωμα Νίτωκρις νίφα νιφαργής νιφάς νιφετός νιφετώδης νιφοβλής νιφόβλητος νιφοβολία νιφόβολος νιφόεις νιφόκτυπος νιφοστιβής νίφω νίψα νίψις νίψω νίωπον νόα νόαρ νοαρέως νοαρός νοβακκίζειν νοερός νοέω νόημα νοηματίζω νοηματικός νοημάτιον νόημι νοήμων Νοήμων νοήρης Νόης νόησις νοητάρχης νοητέον νοητικός νοητός νοθαγενής νοθεία νοθεῖος νόθευσις νοθευτής νοθεύω νοθισμοί νοθογέννητος νοθοκαλλοσύνη νόθος νοθόω νοίδιον νομάδες νομάδην Νομαδία νομαδία νομαδικός νομαδίτης νομαδόστοιχος νομάζω νομαῖος νόμαιος νομαλέως νομαρχέω νομάρχης νομαρχία νομαρχικός νόμαρχος Νομάς νομάς νομέης νομεισφορά νόμευμα νομεύς νομευτικός νομεύω νομή νομήματα νομία νομίζω νομικάριος νομικεῖος νομικός νόμιμος νομιμότης Νόμιος νόμιος νομίουρος νόμισις νόμισμα νομισμάτιον νομισματοπώλης νομισματοπωλικός νομιστέος νομιστεύομαι νομιστί νομιστός νομιτεύομαι Νομίων νομοαίολος νομογραφέω νομογραφία νομογραφικός νομογράφος νομοδείκτης νομοδιδάκτης νομοδιδάσκαλος νομοδίφας νομοδότης νομοθεσία νομοθέσμως νομοθετέω νομοθέτημα νομοθέτης νομοθέτησις νομοθετητέος νομοθετικός νομοθέτις νομοθήκη νομοΐστωρ νομομαθής νομομαχέω νομόνδε νομοποιέω νομοποιός νομορήτωρ νομός νόμος νομοσώσων νομοφυλακέω νομοφυλακία νομοφυλακικός νομοφυλάκιον νομοφυλακίς νομοφύλαξ νομώδης νομῳδός νομώνης νόννος νοογάστωρ νοοειδής νοόπλαγκτος νοοπλανής νοόπληκτος νοοπλήξ νοοποιός νόος νοοσφαλής νοότης νοόω νορβά νορθακινοί νορύη νοσάζω νοσακερός νόσανσις νοσερός νοσερότης νόσευμα νοσεύομαι νοσέω νοσηλεία νοσηλεύω νοσήλιος νοσηλός νόσημα νοσηματικός νοσημάτιον νοσηματώδης νοσήμη νοσηρός νοσητήριος νοσηφόρος νοσίζω Νόσιος νοσοβαρής νοσογνωμονικός νοσοεργός νοσόθυμος νοσοκομεῖον νοσοκομέω νοσοκομία νοσοκόμος νοσολογέω νοσολύτης νοσομελής νοσοποιέω νοσοποιός νόσος νοσοτροφία νοσοτυφέω νοσσάκιον νόσσαξ νοσσάς νοσσεύω νοσσοτροφέω νοστέω νοστίζω νόστιμος νόστος νόσφι νοσφίδιος νοσφιδόν νοσφίζομαι νοσφίζω νόσφιν νοσφισμός νοσφιστής νοσώδης νόσωσις νοταπηλιώτης νοταπηλιωτικός νοτερός νοτέω νοτία νοτιαῖος νοτιάω νοτίζω νοτίη νότινος Νότιον νότιος νοτίς νοτισμός νοτιώδης νοτόθεν νοτολιβυκός νοτόνδε Νότος νότος νοττίον νότυλος νοτώδης νουβυστικός νουθεσία νουθετεία νουθετέω νουθέτημα νουθέτησις νουθετησμός νουθετητέος νουθετητής νουθετητικός νουθετία νουθετικός νουθετισμός νοῦθος Νουκερία Νουμᾶς Νοῦμας νουμηνία νουμηνιαστής νουμήνιος νοῦμμος νουνέχεια νουνεχής νουνεχόντως νοῦς νουσαχθής νούσημα νουσοβαρής νουσολύτης νουσομελής νοῦσος νουσοφόρος νοχελές νυ νῦ νύγδην νύγμα νυγματικός νυγματώδης νυγμή νυγμός νύγω νυθός νυκταίετος νυκταιροδύτειρα νυκταλός νυκταλωπάω νυκταλωπίασις νυκταλωπιάω νυκταλωπικός νυκτάλωψ νυκταστράπτης νυκταυγής νυκτεγερσία νυκτεγερτέω νυκτελεῖν νυκτέλιος νυκτέπαρχος νυκτέρεια νυκτερεία νυκτερείσιος νυκτερέτης νυκτέρευμα νυκτερευτής νυκτερευτικός νυκτερεύω νυκτερήσιος νυκτερινεία νυκτερινός νυκτέριος νυκτερίρεμβος νυκτερίς νυκτερῖτις νυκτερόβιος νυκτεροειδής νύκτερος νυκτεροφεγγής νυκτερόφοιτος νυκτερωπός νυκτηγορέω νυκτηγορία νυκτηγρεσία νυκτηγρετέω νυκτήγρετον νυκτῆμαρ νυκτήμερον νυκτηρεφής νυκτιβάτης νυκτιβαῦ νυκτίβιος νυκτιβόας νυκτιβόη νυκτίβοος νυκτίβρομος νυκτίγαμος νυκτιγενέτωρ νυκτιδιέξοδος νυκτιδρόμος νυκτικλέπτης νυκτικόραξ νυκτικρυφής νυκτιλαθραιοφάγος νυκτιλάλος νυκτιλαμπής νυκτιλόχος νυκτιμανής νυκτιμέδουσα νυκτινόμος νύκτιος νυκτιπαταιπλάγιος νυκτιπήδηκες νυκτίπλαγκτος νυκτιπλανής νυκτίπλανος νυκτιπλοέω νυκτίπλοια νυκτιπόλευτος νυκτιπόλος νυκτιπόρος νυκτίρεμβος νυκτίσεμνος νυκτιφαής νυκτιφανής νυκτίφαντος νυκτίφοιτος νυκτιφόρος νυκτιφρούρητος νυκτιχαρής νυκτιχόρευτος νυκτόβας νυκτοβατίς νυκτόβιος νυκτοβόα νυκτογραφία νυκτοδρόμα νυκτόδρομα νυκτοδρομία νυκτοδρόμος νυκτοειδής νυκτοθήρας νυκτολάλημα νυκτόμαντις νυκτομαχέω νυκτομαχία νυκτοπεριπλάνητος νυκτοπλανής νυκτοπλοέω νυκτοπλοϊκός νυκτοπορέω νυκτοπορία νυκτοπότιον νυκτοστράτηγος νυκτουργός νυκτοῦρος νυκτοφαής νυκτοφαίνουσα νυκτοφάνεια νυκτοφυλακέω νυκτοφυλακή νυκτοφυλακία νυκτοφύλαξ νυκτοφυλάξια νυκτώδης νυκτῷον νυκτωπός νύκτωρ νυκχάζω νύμφα νυμφαγενής νυμφαγέτης νυμφαγωγέω νυμφαγωγία νυμφαγωγός νυμφαία νύμφαιον νυμφαῖος νυμφάς νυμφάσματα νυμφεῖος νύμφευμα νύμφευσις νυμφευτήρ νυμφευτήριος νυμφευτής νυμφεύτρια νυμφεύω νύμφη Νύμφη νυμφηγέτης νυμφιάω νυμφίδες νυμφίδιος νυμφικός νυμφίος νύμφιος νυμφόβας νυμφογενής νυμφογέννητος νυμφόκλαυτος νυμφοκομέω νυμφοκόμος νυμφόληπτος νυμφοπόνος νυμφοστολέω νυμφοστολικῶς νυμφοστόλος νυμφοτερεῖς νυμφότιμος νυμφοτομέω νυμφοτομία νυμφοτροφέω νυμφοφόρος νυμφώδης νυμφών νῦν νύν νυν νῦν δή νύναμαι νυνατός νυνδί νυνί νυνμενί νύννιον νύξ νύξις νυός νυρίζει Νῦσα Νύσα Νυσαῖος νυσήιον Νυσήιον νῦσος νύσσα νυσσηΐτας νύσσω νύσταγμα νυσταγμός νυστάζω νυστακτής νυστακτικῶς νυσταλέος νύσταλος νύσταξις νύττω νύχα νυχαῖος νυχαυγής νυχεγρεσία νυχεία νύχειος νύχευμα νυχεύω νυχηβόρος νυχθημερήσιος νυχθημερινός νυχθήμερον νυχθήμερος νύχιος νύχμα νύχος νώ νῶ νώγαλα νωγαλέος νωγάλευμα νωγαλεύω νωγαλίζω νωγάλισμα νωδογέρων νωδός νωδότης νωδυνία νώδυνος νῶε νώθεια νωθής νωθουρίς νώθουρος νωθράς νωθρεία νωθρεπιθέτης νωθρεύω νωθρία νωθριάω νωθρίη νωθροκάρδιος νωθροποιός νωθρός νωθρότης νωθρώδης νωθώδης νῶι νῶϊ νωΐτερος νωίτερος νῶκαρ νωκαρώδης νωκελίς νωλεμές νωλεμέως νῶμα νωμάω νωμήσιμος νώμησις νωμήτωρ νῷν Νώνιος νωνυμία νωνυμνί νώνυμνος νώνυμος νωπέομαι Νῶρβα Νωρβανός νωρεῖ νῶροψ νωσάμενος νῶσις νωταγωγέω νωταγωγός νωταῖος νωτάκμων νωτάρης νωτεύς νωτηγός νωτιαῖος νωτιάς νωτιδανός νωτίζω νώτιος νώτισμα νωτοβατέω νωτόγραπτος νωτοκοπέω νῶτον νωτοπλήξ νωτοστροφέω νωτοφορέω νωτοφορία νωτοφόρος νωφαιόν νωχελεύομαι νωχελής νωχελία νωχελίη νωχελίς νῶχμα νώψ