ψ ψ ψ ψάγδαν ψάγιος ψάδδα ψαέναι ψαθάλλω ψαθαρός ψάθεα ψαθοπλόκος ψαθύριον ψαθύρματα ψαθυρόομαι ψαθυρός ψαθυρότης ψαιδρά ψαικαλοῦχον ψαινούζειν ψαινύθιος ψαινῦντες ψαινύσσειν ψαίρω ψαῖσμα ψαιστίον ψαιστός ψαιστώδης ψαίστωρ ψαίω ψακάδιον ψακάδισσα ψακαδισχίοις ψακάζω ψάκαλον ψακαλοῦχος ψακάς ψακαστός ψάκελον ψάκιον ψαλάθριον ψαλάκανθα ψαλάκιος ψαλακτός ψαλάσσω ψαλίδιον ψαλιδοειδής ψαλιδόστομος ψαλιδόω ψαλίδωμα ψαλιδωτός ψαλίζω ψάλιον ψαλίς ψαλισμός ψαλιστέον ψαλιστός ψαλίττεται ψαλληγενής ψάλλιον ψαλλίς ψαλλός ψάλλω ψάλμα ψαλμίζω ψαλμός ψαλμοχαρής ψαλμῳδία ψαλμῳδός ψάλσις ψαλτήριον ψάλτης ψάλτιγξ ψαλτικός ψαλτός ψάλτρια ψαλτῳδέω ψαλτῳδός ψαλύγων Ψαλυχιάδαι Ψαμάθεια Ψαμάθη ψαμαθηΐς ψαμαθία ψαμαθίς ψάμαθος ψαμαθώδης ψάμμα ψαμμαῖος ψαμμακοσιογάργαροι ψαμμακόσιοι ψαμματίζω ψάμμη Ψαμμήτιχος ψάμμητον ψαμμιαῖος ψαμμίας ψάμμινος ψαμμίον ψάμμιος Ψάμμις ψαμμισμός ψαμμίτης ψαμμῖτις ψαμμόγεως ψαμμοδύτης ψαμμοειδής ψαμμοκόσιοι ψάμμος ψαμμουργία ψαμμώδης ψαμμωτός ψανισμός ψανός ψάπιγμα ψάρ ψάρις ψαρομαχία ψαρός ψάρος ψαστής ψᾷστον ψατᾶσθαι ψαυγές ψαυκροπόδης ψαυκρός Ψαῦμις ψαῦος ψαύριος ψαῦσις ψαῦσμα ψαυστέον ψαυστός ψαύω ψάφα ψᾶφαξ ψαφαρία ψαφαρίτης ψαφαρόθριξ ψαφαρόομαι ψαφαρός ψαφαροχαίτης ψαφαρόχροος ψαφερός ψᾶφιγξ ψάφιξξις ψᾶφος ψάω ψε ψέγος ψέγω ψέδειν ψεδνόθριξ ψεδνοκάρηνος ψεδνόομαι ψεδνός ψεδνότης ψεδόναι ψεδυρός ψεδών ψεῖ ψειαί ψεινάζει ψείρει ψείω ψεκάδιον ψεκάζω ψεκάς ψεκτέον ψέκτης ψεκτικός ψεκτός ψέλιον ψελιοποιός ψελιοφόρος ψελιόω ψελίς ψελλίζω ψελλινία ψέλλιον ψέλλισμα ψελλισμός ψελλιστής ψελλός ψελλότης ψεμμή ψέξις ψέτ ψευδαγγελέω ψευδαγγελής ψευδαγγελία ψευδάγγελος ψευδαγνοέω ψευδάγχουσα ψευδάδελφος ψευδαιολικός ψευδαλαζών ψευδαλέξανδρος ψευδαλέος ψευδαμάμαξυς ψευδαντωνῖνος ψευδάνωρ ψευδαπόστολος ψευδάργυρος ψευδαριθμός ψευδάριον ψευδαριστοφάνειος ψευδαρτάβας Ψευδαρτάβας ψευδατράφαξυς ψευδαττικός ψευδαυτομολία ψευδαυτόμολος ψευδεγγραφῆς ψευδέγγραφος ψευδενέδρα ψευδενεχυρασία ψευδεπέω ψευδεπίγραφος ψευδεπιεικής ψευδεπίτροπος ψευδεπιχάρμειος ψευδέφοδος ψευδηγορέω ψευδηγορία ψευδήγορος ψευδηγόρος ψευδηλογέω ψευδήμων ψευδηρακλῆς ψευδήριον ψευδής ψευδησιόδειος ψευδιερεύς ψεῦδις ψευδισόδομος ψευδοβοήθεια ψευδοβούνιον ψευδογαυρόομαι ψευδογλωττέω ψευδογραφέω ψευδογράφημα ψευδογραφία ψευδογράφος ψευδόδειπνον ψευδοδιαλεκτικός ψευδοδιδάσκαλος ψευδοδίθυροι ψευδοδίκταμνον ψευδοδίπτερος ψευδοδοξέω ψευδοδοξία ψευδόδοξος ψευδοενέδρα ψευδοεπέω ψευδοθυρίς ψευδόθυρον ψευδοϊστορέω ψευδοκάρπασος ψευδοκασσία ψευδοκατηγορέω ψευδοκατηγορία ψευδοκατήγορος ψευδοκῆρυξ ψευδοκιννάμωμον ψευδοκλητεία ψευδοκλητήρ ψευδοκορα ψευδοκόρη ψευδοκύπειρος ψευδοκύων ψευδολήρημα ψευδολῃστής ψευδόλιτρος ψευδολογέω ψευδολόγημα ψευδολογία ψευδολογικός ψευδολογιστής ψευδολόγος ψεύδομαι ψευδόμαντις ψευδομάριος ψευδομάρτυρα ψευδομαρτυρέω ψευδομαρτυρία ψευδομαρτύριον ψευδομαρτυρίου ψευδομάρτυς ψευδόμενος ψευδόναρδος ψευδόνειρος ψευδονέρων ψευδόνιτρος ψευδονύμφευτος ψευδοπαθές ψευδοπαιδεία ψεύδοπαν ψευδοπανικά ψευδοπαρήχησις ψευδοπάρθενος ψευδόπατον ψευδοπάτωρ ψευδοπερίπτερος ψευδόπιθος ψευδοπλάνης ψευδοπλάστης ψευδόπλουτος ψευδοποιέω ψευδοπολίχνιον ψευδοπόρφυρον ψευδοπρεσβευτής ψευδοπροδοσία ψευδοπροδότης ψευδοπροφήτης ψευδόπτωμα ψευδόπτωχος ψευδόπυρα ψευδοραψῳδός ψευδορκέω ψευδορκία ψευδόρκιος ψεύδορκος ψευδορρήμων ψεῦδος ψευδοσέληνον ψευδοσέλινον ψευδοσοφία ψευδοσοφιστής ψευδοστιγματίας ψευδόστομα ψευδοστομέω ψευδόστομος ψευδοσυγγραφεύς ψευδόσφηξ ψευδοτάφιον ψευδοτεχνία ψευδοτρισκαιδέκατος ψευδουργός ψευδοφαής ψευδοφανής ψευδόφημος ψευδοφίλιππος ψευδόχριστος ψευδόχρυσος ψευδυποβολιμαῖος ψεύδω ψευδωμότης ψευδώμοτος ψευδώνυμος ψευσίστυξ ψεῦσμα ψευστάζω ψεύστας ψευστέω ψευστήρ ψεύστης ψευστία ψευστικός ψεῦστις ψεφαίαις ψεφαρός ψέφας ψεφαυγής ψεφαυγοῦς ψεφεννός ψεφηνός ψεφοειδής ψέφος ψέφω ψέω ψῆγμα ψηγμάτιον ψηκεδών ψηκτός ψήκτρα ψηκτρίζω ψηκτρίον ψηκτρίς ψηλαφάω ψηλάφημα ψηλάφησις ψηλαφητέον ψηλαφητής ψηλαφητικῶς ψηλαφητός ψηλαφία ψηλαφίζω ψηλαφίνδα ψηλαφώδης ψήληκες ψημύθιον ψήν ψηνίζω ψηνός ψηνύξαι ψῆξις ψήρ ψῆρας ψηροπυρίτας ψηρός ψησσίον ψῆττα ψηττάριον ψηττοειδής ψηττόποδες ψηφάς ψηφηφορέω ψηφίδιον ψηφιδοφόρος ψηφιδώδης ψηφίζω ψηφικός ψήφινος ψηφίον ψηφίς ψήφισις ψήφισμα ψηφισματοπώλης ψηφισματώδης ψηφισμός ψηφιστέον ψηφιστής ψηφοβόλον ψηφοειδής ψηφοθεσμία ψηφοθέτης ψηφοθήκη ψηφοκλέπτης ψηφολογεῖον ψηφολογέω ψηφολογητός ψηφολογικός ψηφολόγος ψηφοπαικτέω ψηφοπαίκτης ψηφοπαιξία ψηφοπεριβομβήτρια ψηφοποιός ψῆφος ψηφοφορέω ψηφοφορία ψηφοφόρος ψηφόω ψήφων ψήφωσις ψηφωτός ψηχρός ψήχω ψιά ψιάζω ψιαθηδόν ψιαθίζομαι ψιάθιον ψιαθοπλόκος ψίαθος ψιαθώδης ψίαι ψιαρός ψιάς ψιάω ψιβδεῖ ψίδιον ψιδόνες ψίεθος ψίεντα ψίζομαι ψίζω ψίης ψιθήν ψίθιος ψίθυρ ψιθύρα ψιθυρίζω ψιθυρίς ψιθύρισμα ψιθυρισμός ψιθυριστής ψιθυριστικός ψίθυρος ψιθυρός ψιλαγία ψιλάγναφος ψίλακερ ψίλαξ ψιλεύς ψιλήπλευρα ψιλῆται ψιλίζομαι ψιλικός ψιλινοποιός ψίλινος ψιλίοις ψίλιον ψιλοβάφος ψιλογραφέω ψιλόδαπις ψιλοκέραμος ψιλόκερως ψιλοκιθαριστής ψιλοκορρέω ψιλοκόρσης ψιλόκουρος ψιλόκρανος ψιλομετρία ψίλον ψιλόπλευρον ψιλοποιέω ψιλός ψιλόταπις ψιλότης ψιλόφυτος ψιλόω ψίλωθρον ψίλωμα ψίλωσις ψιλωτέον ψιλωτής ψιλωτικός ψιλωτόν ψίμαρον ψιμίθιον ψιμυθίζω ψιμύθιον ψιμυθιοφανής ψιμυθιόω ψιμυθιστής ψιμυθοειδής ψίμυθος ψιμυθόω ψίν ψινάζει ψίνδεσθαι ψίνω ψίξ ψίσδομαι ψίσις ψίττα ψιττάζω ψιττάκη ψιττάκιον ψιττακός ψιττία ψιχάρπαξ ψιχίδιον ψιχίον ψιχιώδης ψιχολογέω ψίω ψό ψόα ψόγειος ψογερός ψογέω ψόγιος ψογιστής ψόγξαι ψόγος ψοθάλλω ψοθοιός ψοθόκη ψόθος ψοθώα ψοίθης ψοιθός ψοῖθος ψοΐτης ψολόεις ψολοκομπία ψόλος ψόμμος ψόρος ψούδια ψόφαξ ψοφεύω ψοφέω ψόφημα ψόφησις ψοφητικός ψοφοδέεια ψοφοδεής ψοφοειδής ψοφομήδης ψόφος ψοφώδης ψύα ψυαδικός ψυαλγικοί ψυγεῖον ψυγεύς ψῦγμα ψυγμοκατάρρους ψυγμός ψυγός ψύγω ψύδα ψυδνός ψύδος ψυδράκιον ψυδρακόω ψύδραξ ψυδρεύς ψυδρός ψυθ ψυθιζομένων ψύθος ψυθῶνες ψυῖαι ψυκτά ψυκτέον ψυκτήρ ψυκτηρίας ψυκτηρίδιον ψυκτήριον ψυκτήριος ψυκτηρίσκος ψυκτικός ψύκτρα ψύλλα ψύλλειον ψύλλερις ψυλλία ψυλλίζω ψύλλιον ψυλλιστής ψύλλο ψυλλόβρωτος ψύλλος ψυλλοτοξότης ψύλων ψῦξις Ψύρα Ψυρίη ψύρος ψύττα ψύτταρον ψύττω ψυχά ψυχαγωγαῖος ψυχαγωγέω ψυχαγωγή ψυχαγωγία ψυχαγωγικός ψυχαγώγιον ψυχαγωγός ψυχάζω ψυχαῖος ψυχαπάτης ψυχάριον ψυχασμός ψυχαστής ψυχεινός ψυχεῖον ψυχεμπορικός ψυχέμπορος ψυχή ψυχήϊος ψυχθρός ψυχίδιον ψυχίζομαι ψυχικός ψυχινός ψυχίον ψυχμός ψυχογονία ψυχογονικός ψυχογόνιμος ψυχογόνος ψυχοδαϊκτής ψυχοδοσία ψυχοδοτήρ ψυχοειδής ψυχοκρατητικός ψυχόλεθρος ψυχολέτης ψυχολιπής ψυχομαντεία ψυχομαντεῖον ψυχόμαντις ψυχομαχέω ψυχομαχία ψυχοπλανής ψυχοποιία ψυχοποιός ψυχοπομπεῖον ψυχοπομπός ψυχοπονία ψυχοπότης ψυχορόφους ψυχορραγέω ψυχορραγής ψυχορραγία ψυχορροφέω ψῦχος ψυχοσσόος ψυχοστασία ψυχοστόλος ψυχοτακής ψυχοταμίας ψυχότροφον ψυχοτρόφος ψυχουλκέομαι ψυχουλκός ψυχοφθόρος ψυχόω ψύχρα ψυχραίνω ψυχραντικός ψυχρασία ψύχρευμα ψυχρεύομαι ψυχρηλατέω ψυχρήλατος ψυχρία ψυχρίζω ψυχριστός ψυχροβαφής ψυχρογραφέω ψυχροδοσία ψυχροδόχος ψυχροθερμοφύσησος ψυχροκαυτήρ ψυχροκοίλιος ψυχροκόμψευμα ψυχρολογέω ψυχρολογία ψυχρολόγος ψυχρολουσία ψυχρολούσιον ψυχρολουτέω ψυχρολούτης ψυχρολουτητέον ψυχρολουτρέω ψυχρομιγής ψυχρομυθουργία ψυχρόομαι ψυχροπαγής ψυχροποιός ψυχροποσία ψυχροποτέω ψυχροπότης ψυχρός ψυχρόσαρκος ψυχροσταγής ψυχρότης ψυχροϋδρία ψυχροφαντάσματα ψυχροφόβος ψυχροφόρον ψυχροφόρος ψύχω ψύχωσις ψυχωφελής ψχέντ ψώα ψώδη ψῶζα ψωθίον ψωΐα ψωκτός ψωλή ψωλήκυσθος ψωλός ψώλων ψωμάριον ψώμηξ ψωμίζω ψωμίον ψωμίς ψώμισμα ψωμισμός ψωμόδουλος ψωμοκόλαξ ψωμοκόλαφος ψωμόλεθρος ψωμός ψώρα ψωραγριάω ψωραλέος ψωρανθεμίς ψωράριος ψωράω ψωρίασις ψωριάω ψωρικός ψωρίτης ψωροπέταλοι ψωρός ψωροφθαλμία ψωρώδης ψώρωσις ψῶσαι ψώσματα ψωχός ψώχω ψώω