ρ Ρ ρʹ ῥᾶ ῥά ῥα ῥάας ῥαβάσσω ῥαββί ῥαβδεύομαι ῥαβδηφόρος ῥάβδιδα ῥαβδίζω ῥαβδίον ῥαβδισμός ῥαβδιστής ῥαβδοδίαιτος ῥαβδοειδής ῥαβδομαντεία ῥαβδομαχία ῥαβδονομέω ῥαβδονόμος ῥαβδόομαι ῥάβδος ῥαβδουχέω ῥαβδουχία ῥαβδοῦχος ῥαβδοφορέω ῥαβδοφορία ῥαβδοφορικόν ῥαβδοφόρος ῥαβδῳδία ῥάβδωμα ῥάβδωσις ῥαβδωτός ῥάγα ῥαγάδιον ῥάγανον ῥαγάς ῥαγδαῖος ῥαγδαιότης ῥάγδην ῥαγή ῥαγίζω ῥαγικός ῥαγίον ῥαγοειδής ῥαγόεις ῥαγολογία ῥαγολόγος ῥαγόπους ῥάγος Ῥαγουῆλος ῥαγόω ῥαγώδης ῥαδαλός Ῥαδάμανθυς ῥαδαμνώδης ῥᾴδια ῥαδινάκη ῥαδινός ῥάδιξ ῥᾴδιος ῥᾳδιουργέω ῥᾳδιούργημα ῥᾳδιουργία ῥᾳδιουργός ῥάδις ῥάζω ῥαθαγέω ῥάθαγος ῥαθαίνω ῥαθάμιγξ ῥαθαμίζω ῥαθαπυγίζω ῥαθάσσω ῥαθυμέω ῥαθυμητέον ῥαθυμία ῥάθυμος ῥαθώδημα ῥαιβηδόν ῥαιβίας ῥαιβοειδής ῥαιβόκρανος ῥαιβός ῥαιβοσκελής ῥαιβότης ῥαιβόω ῥαῖδα ῥαίδιον ῥαΐζω ῥαικακερεῖς ῥαίνω ῥαϊξία ῥάϊος ῥαιστάζει ῥαιστήρ ῥαιστήριος ῥαιστηροκοπία ῥάϊστος ῥαιστότυπος ῥαίστωρ ῥαίω ῥακά ῥάκανα ῥάκελος ῥακενδύτης ῥακετρίζω ῥάκετρον ῥάκινος ῥάκιον ῥακιοσυρραπτάδης ῥακίς ῥακίωσις ῥακοδύτης ῥακόδυτος ῥακόεις ῥάκος ῥακοφορέω ῥακόω ῥακτήριος ῥακτός ῥάκτρια ῥακχίζω ῥακώδης ῥακωλέον ῥάκωμα ῥάκωσις ῥάματα ῥάμμα ῥαμμάτινος ῥαμματώδης ῥάμνος Ῥαμνοῦς Ῥαμνούσιος ῥαμοσαίτης ῥαμφή ῥαμφηστής Ῥαμφίας ῥάμφιον ῥάμφιος ῥαμφίς ῥάμφος ῥαμφώδης ῥαμψός ῥανίζω ῥανίς ῥαντήρ ῥαντήριος ῥάντης ῥαντίζω ῥάντισμα ῥαντισμός ῥαντός ῥαντρίς ῥάξ ῥάπα ῥάπαλος ῥαπάνιον ῥαπατήν ῥαπαύλης ῥαπεύς ῥαπιδήϊον ῥαπιδοποιόν ῥαπίζω ῥαπίς ῥάπισμα ῥαπισμός ῥαπιστέον ῥάπτης ῥαπτικός ῥαπτός ῥάπτρια ῥάπτω ῥάπυς Ράριον ῤάριον Ρᾶρος ῤάρος ῥάσδον ῥάσμα ῥάσσατε ῥάσσω ῥαστάζει ῥᾷστος ῥᾳστώνευσις ῥᾳστωνεύω ῥᾳστωνέω ῥᾳστώνη ῥάστωρ Ῥαῦκος ῥαφανέλαιον ῥαφάνη ῥαφανηδόν ῥαφανίδιον ῥαφανιδόω ῥαφανιδώδης ῥαφάνινος ῥαφάνιον ῥαφανίς ῥαφανῖτις ῥάφανος ῥαφανουρός ῥαφάσσει ῥαφεύς ῥάφη ῥαφή ῥαφιδᾶς ῥαφίδεια ῥαφιδεύς ῥαφιδευτής ῥαφιδευτός ῥαφιδοθήκη ῥαφιδοποιός ῥαφίς ῥάφοι ῥάφυς ῥαχάδην ῥαχάς ῥαχετρίζω ῥάχετρον ῥάχη Ῥαχήλα ῥαχία ῥαχιαῖος ῥαχίζω ῥάχις ῥαχιστής ῥαχιστός ῥαχίτης ῥαχιώδης ῥάχνος ῥαχός ῥαχόω ῥαψαϝυδός ῥάψις ῥαψῳδέω ῥαψῳδία ῥαψῳδικός ῥαψῳδός ῥάων ρδʹ ῥέα Ῥέα ῥέανσις ῥεαντής Ῥέβιλος ῥεγεύς ῥεγεών ῥεγεωνάρχης ῥεγιών ῥέγκος ῥέγκω ῥεγκώδης ῥέγμα ῥέγξις ῥέγος ῥέγχος ῥέδα ῥέεθρον ῥέζω ῥεθομαλίδας ῥέθος ῥεῖα Ῥεία Ῥείη ῥεῖθρον Ῥεῖθρον ῥειθρώδης ῥεῖος ῥειτά ῥείτης ῥεῖτος ῥείω ῥέκτειρα ῥεκτήρ ῥεκτήριος ῥέκτης ῥεκτικός ῥεμβάς ῥεμβασμός ῥεμβεύω ῥέμβη ῥεμβοειδής ῥεμβονάω ῥέμβος ῥεμβός ῥέμβω ῥεμβώδης ῥέμφος ῥέον ῥέος ῥεπτέον ῥεπτικός ῥέπω ῥερυπωμένος Ῥεστίων ῥεῦμα ῥευματίζομαι ῥευματικός ῥευμάτιον ῥευματισμός ῥευματώδης ῥεῦσις ῥευσταλέος ῥευστικός ῥευστός ῥεφανίς ῥεχθείς ῥέω ῥῆα ῥηγεύς ῥηγή Ῥηγῖνος Ῥήγιον Ῥῆγλος ῥῆγμα ῥηγματίας ῥηγμίν ῥηγμός ῥήγνυμι ῥῆγος ῥήδην ῥηθείς ῥηίδιος ῥήκτης ῥηκτικός ῥηκτός ῥῆμα ῥηματικός ῥημάτιον ῥηματίσκιον ῥήμων ῥήν Ῥήνεια Ῥηνειοεργής Ῥήνη ῥηνικός ῥῆνιξ ῥηνοφορεύς ῥηξηνορία ῥηξηνορίη ῥηξήνωρ Ῥηξήνωρ ῥηξίζυγος ῥηξικέλευθος ῥηξίνοος ῥηξιπύλη ῥῆξις ῥηξίφλοιος ῥηξίφρων ῥηξίχθων ῥῆον ῥησίαρχος ῥησίδιον ῥησικοπέω ῥησιμετρέω ῥῆσις ῥησιχθόνη ῥησκομένων Ῥῆσος ῥησός ῥήσσω ϝρήτα ϝρητάομαι ῥητέον ῥητέος ῥῄτερος ῥητήρ ῥητιάριος ῥητίνη ῥητινίζω ῥητινίτης ῥητινόκηρον ῥητινόω ῥητινώδης ῥητορεία ῥητορευτέον ῥητορεύω ῥητορίζω ῥητορικός ῥητορίσκος ῥητορομάστιξ ῥητορόμυκτος ῥητοροπρεπής ῥητός ῥητότης ῥήτρα ῥητρεύω ῥήτρη ῥητροφύλαξ ῥήττω ῥήτωρ ῥηχιάδης ῥηχμός ῥηχώδης ῥίαινα ῥιγαλέος ῥιγεδανός ῥιγείω ῥιγεσίβιος ῥιγέω ῥιγηλός ῥίγιον ῥίγιστος ῥιγίτανον Ῥίγμος ῥιγνόομαι ῥιγόλυτον ῥιγομάχης ῥιγοπύρετος ῥῖγος ῥιγόω ῥιγώδης ῥίγωσις ῥίζα ῥιζάγρα ῥιζαῖος ῥιζεῖον ῥιζηδόν ῥίζηθεν ῥιζίας ῥιζικός ῥίζινος ῥίζιον ῥιζίον ῥίζις ῥιζίς ῥιζοβολέω ῥιζοβόλος ῥιζόθεν ῥιζοκέφαλος ῥιζολογέω ῥιζοπαγής ῥιζοπώλης ῥιζόσημος ῥιζοτομέω ῥιζοτομία ῥιζοτομικός ῥιζοτόμος ῥιζοτροφέω ῥιζουχία ῥιζοῦχος ῥιζοφαγέω ῥιζοφάγος ῥιζοφοίτητος ῥιζοφόρος ῥιζοφυέω ῥιζοφυής ῥιζοφυΐα ῥιζόφυλλος ῥιζόφυτος ῥιζόω ῥιζώδης ῥίζωμα ῥιζωνυχία ῥιζωρυχέω ῥιζωρύχος ῥίζωσις ῥικάζεται ῥικνήεις ῥικνόομαι ῥικνός ῥικνότης ῥικνοφυής ῥικνώδης ῥίκνωσις ῥίμβαι ῥῖμμα ῥίμφα ῥιμφαλέος ῥιμφάρματος ῥίν ῥινάριον ῥιναυλέω ῥινάω ῥινέαι ῥινεγκαταπηξιγένειος ῥινεγχυσία ῥινεγχυτέω ῥινεγχύτης ῥινέγχυτον ῥινέγχυτος ῥινέω ῥίνη ῥινηλασία ῥινηλατέω ῥινηλάτης ῥινήλατος ῥίνημα ῥίνησις ῥινητήριον ῥινητής ῥινίζω ῥινίον ῥίνισμα ῥινόβατος ῥινοβόλος ῥινόβολος ῥινοδέψης ῥινόκερως ῥινοκόλλητος ῥινοκολοῦρος ῥινοκολούστης ῥινοκοπέω ῥινολαβίς ῥινόν ῥινοπύλη ῥινός ῥινόσιμος ῥινοσπάθιον ῥινοτομέω ῥινοτόμος ῥινοτορίνιον ῥινοτόρος ῥινουλκέω ῥινοῦχος ῥινόχοος ῥινώλεθρος ῥινωτηρία ῥιξικάζεται ῥίον Ῥίον ῥιπά Ῥῖπαι ῥιπάριος ῥιπή Ῥίπη ῥίπημα ῥιπίδιον ῥιπίζω ῥιπίς ῥίπισις ῥίπισμα ῥιπισμός ῥιπιστής ῥιπιστός ῥῖπος ῥιπτάζω ῥιπτασμός ῥιπταστικός ῥιπτέω ῥιπτίζομαι ῥιπτικός ῥιπτός ῥίπτω ῥίς ῥισῆς ῥίσκος ῥισκοφυλάκιον ῥισκοφύλαξ ῥιφή ῥίψ ῥιψασπία ῥιψάσπιδος ῥίψασπις ῥιψαύχην ῥῖψις ῥιψοκινδυνευσία ῥιψοκινδυνέω ῥιψοκινδυνία ῥιψοκίνδυνος ῥιψολογέω ῥίψοπλος ῥιψοφθαλμία ῥιψόφθαλμος ρξʹ ρξεʹ ῥοά ῥόα ῥοάς ῥόβα ῥοβδεῖ ῥογεύς ῥογή ῥογία ῥογίον ῥογκιάω ῥογμός ῥογός ῥογχάζω ῥογχαλίζω ῥογχασμός ῥογχαστής ῥογχός ῥοδάκανθα ῥοδάκινον ῥοδαλός ῥόδαμνος ῥοδάνη ῥοδανίζω ῥοδανιστήριον ῥοδανός ῥοδάριον ῥοδέα Ῥόδεια ῥόδειος ῥόδεος ῥοδεών ῥοδῆ ῥοδία Ῥοδιακός ῥοδίζω ῥοδινοπορφυροῦς ῥόδινος Ῥοδίος Ῥόδιος ῥοδίς ῥοδίσια ῥοδισμός ῥοδίτης ῥοδῖτις ῥοδοβαφής ῥοδοδάκτυλος ῥοδοδάφνη ῥοδόδενδρον ῥοδοειδής ῥοδόεις ῥοδόκολπος ῥοδόμαλον ῥοδόμελι ῥοδόμηλον ῥόδον ῥοδόπαχυς ῥοδόπεπλος Ῥοδόπη ῥοδόπηχυς ῥοδοπιτυΐνη ῥοδόπνοος ῥοδόπυγος ῥοδοπώλης Ῥόδος Ῥοδοσκάρφα ῥοδόσταγμα ῥοδόστερνος ῥοδοστεφής ῥοδόσφυρος ῥοδουντία ῥοδοφεριστής ῥοδοφόρια ῥοδοφόρος ῥοδόφυλλον ῥοδόχειρ ῥοδόχροος ῥοδόχρως ῥοδών ῥοδωνιά Ῥοδῶπις ῥοδωπός ῥοδωτός ῥοείδιον ῥόζω ῥοή ῥοητόκος ῥοθέω ῥόθια ῥοθιάζω ῥοθιάς ῥόθιον ῥόθιος ῥοθιότης ῥοθοπυγίζω ῥόθος ῥοία ῥοιά ῥοιάς ῥοιβδέω ῥοιβδηδόν ῥοίβδημα ῥοίβδησις ῥοῖβδος ῥοιβδῳδέω ῥοιδάριον ῥοΐδιον ῥοιδμός ῥοιζαῖος ῥοιζέω ῥοιζηδά ῥοιζήεις ῥοίζημα ῥοίζησις ῥοιζήτωρ ῥοῖζος ῥοιζόω ῥοΐζω ῥοιζώδης ῥοιή ῥοικοειδής ῥοικός ῥοϊκός Ῥοῖκος ῥοικώδης ῥοιλιαῖς ῥόϊνος ῥοΐσκος ῥοϊσμός Ῥοίτειον ῥοΐτης ῥοιώδης ῥομβέω ῥομβηδόν ῥομβητής ῥομβητός ῥομβίζω ῥομβίον ῥομβοειδής ῥόμβος ῥομβοτετράγωνον ῥομβόω ῥομβώδης ῥομβωτός ῥόμιξα ῥόμμα ῥόμος ῥομφάζω ῥομφαία ῥομφεῖς ῥοόκοκκα ῥόον ῥόος ῥοπαλίζει ῥοπαλικός ῥοπάλιον ῥοπαλισμός ῥοπαλοειδής ῥοπαλομάχος ῥόπαλον ῥοπαλοφόρος ῥοπαλώδης ῥοπάλωσις ῥοπαλωτός ῥοπή ῥοπικός ῥοπτίον ῥόπτον ῥοπτός ῥόπτρον ῥοσᾶτον ῥοταρία ῥούα Ῥουβίκων ῥουβοτός ῥούδιον ῥουδόν Ῥούθη ῥοῦς ῥουσίζω ῥούσιος ῥουσιόσταχυς ῥουσιώδης ῥουσσᾶτοι Ῥουτίλιος ῥοῦτο Ῥοῦφος ῥοφέω ῥόφημα ῥοφημάτιον ῥοφηματώδης ῥόφησις ῥοφητικός ῥοφητός ῥόφια ῥόφισμα ῥόφω ῥόχανον ῥοχθέω ῥόχθος ῥοχμός ῥοώδης ῥοών ῥυά ῥυαδικός ῥυακώδης ῥύαξ ῥυάς ῥύατο ῥυάχετος ῥύβδην ῥυβός ῥυγχάζω ῥύγχαινα ῥυγχάχετος ῥυγχελέφας ῥυγχιάζω ῥυγχίον ῥυγχόομαι ῥύγχος ῥυδεῖ ῥύδην ῥυδία ῥυδόν ῥυδωμένην ῥύεινα ῥυζέω ῥύζω ῥύη ῥυῆαν ῥύημα ῥυηφενής ῥυηφενίη ῥυθμίζω ῥυθμικός ῥύθμιος ῥύθμισις ῥυθμογραφία ῥυθμογράφος ῥυθμοειδής ῥυθμοποιία ῥυθμός ῥυθμόω ῥυΐσκομαι ῥυκάνη ῥυκάνησις ῥυκανίζω ῥύμα ῥῦμα ῥυμάρχης ῥύμαρχος ῥυμβέω ῥυμβονάω ῥύμβος ῥυμβών ῥυμεῖος ῥύμη ῥυμηδόν ῥύμμα ῥυμοπύλιον ῥυμός ῥυμοτομέω ῥυμοτομία ῥυμουλκέω ῥυντάκης ῥύομαι ῥυπαίνω ῥυπαπαῖ ῥυπαρεύομαι ῥυπαρία ῥυπαρόβιος ῥυπαρογράφος ῥυπαροκέραμος ῥυπαρομέλας ῥυπαρός ῥυπαρότης ῥυπαροφάγος ῥυπαροφορέω ῥυπαροφόρος ῥύπασμα ῥυπάω ῥυπέλαιον ῥυπόεις ῥυποκέραμος ῥυποκιβδοτόκων ῥυποκόνδυλος ῥύπον ῥύπος ῥυποφορέω ῥυπόω ῥυππαπαί ῥυππαπαῖ ῥύπτειρα ῥυπτήριον ῥυπτικός ῥύπτω ῥυπώδης ῥυσά ῥῦσαι ῥυσαίνομαι ῥυσαλέος ῥυσάω ῥυσή ῥύσημα ῥῦσθαι ῥυσιάζω ῥυσίβωμος ῥυσίδιφρος ῥύσιλλα ῥύσιμον ῥύσιον ῥύσιος ῥυσίπολις ῥυσίπονος ῥυσίπτολις ῥύσις ῥῦσις ῥυσίς ῥύσκευ ῥύσκομαι ῥυσόκαρφος ῥυσός ῥυσότης ῥυσοχίτων ῥυσόω ῥυσσαίνομαι ῥύσταγμα ῥυστάζω ῥυστακτύς ῥυστήρ ῥύστης ῥυστικός ῥυστόν ῥυσώδης ῥύσωσις ῥυτά ῥυταγωγεύς ῥύτειρα ῥυτή ῥυτήρ ῥυτιάζω ῥυτιδόφλοιος ῥυτιδόω ῥυτιδώδης ῥυτίδωμα ῥυτίδωσις Ῥύτιον ῥύτιον ῥυτίς ῥύτις ῥύτισμα ῥυτόν ῥυτός ῥῦτρα ῥύτρος ῥύτρυς ῥύτωρ ῥυφάνω ῥύφω ῥύψις ῥύω ῥυώδης ῥῶ ῥωβίδας ῥωβικός ῥωγαλέος ῥωγάς ῥωγή ῥωγματίας ῥωγμή ῥωγμοειδής ῥωγμός ῥώθων ῥώκομαι ῥῶμα ῥωμαΐζω Ῥωμαΐζω Ῥωμαϊκός Ῥωμαῖος Ῥωμαιότης Ῥωμαΐς Ῥωμαϊστής Ῥωμαϊστί ῥωμαλεόομαι ῥωμαλέος ῥώμη Ῥώμη ῥώμσιν ῥώννυμι ῥώξ Ῥωξάνη ῥώομαι ῥῷον ῥωπάκιον ῥωπάς ῥωπεῖον ῥωπεύω ῥωπήεις ῥωπήϊον ῥωπήιον ῥωπίζω ῥωπικός ῥωπίον ῥωπογραφία ῥωπογράφος ῥωποπερπερήθρα ῥωποπωλέω ῥωποπώλης ῥωποπώλιον ῥῶπος ῥωρός ῥῶσις Ῥώσκιος ῥωσκομένως ῥῶσταξ ῥωστήρ ῥωστήριον ῥωστικός ῥῶστρον ῥωτaκίζω ῥωχμή ῥωχμός ῥώχω ῥώψ ῥώω