Δείτε επίσης: ραστώνη, ῥῃστώνη
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ῥᾳστώνη αἱ ῥᾳστῶναι
      γενική τῆς ῥᾳστώνης τῶν ῥᾳστωνῶν
      δοτική τῇ ῥᾳστών ταῖς ῥᾳστώναις
    αιτιατική τὴν ῥᾳστώνην τὰς ῥᾳστώνᾱς
     κλητική ! ῥᾳστώνη ῥᾳστῶναι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  ῥᾳστών
γεν-δοτ τοῖν  ῥᾳστώναιν
1η κλίση, ομάδα 'γνώμη', Κατηγορία 'γνώμη' όπως «γνώμη» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ῥᾳστώνη < ῥᾷστ(ος) (υπερθετικός βαθμός του ῥάδιος) + -ώνη [1]

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ῥᾳστώνη ( & ιωνικός τύποςῥῃστώνη)

 1. ευχέρεια, ευκολία, άνεση
  ※  4ος αιώνας πκε Ἀριστοτέλης, Τὰ μετὰ τὰ φυσικά, 1.982b@perseus.tuftus.edu
  σχεδὸν γὰρ πάντων ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν πρὸς ῥᾳστώνην καὶ διαγωγὴν ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι
  μόνο όταν σχεδόν όλες οι άμεσες ανάγκες τους ικανοποιήθηκαν, και το ίδιο συνέβη και με την άνεση και την απόλαυσή τους, μόνο τότε στράφηκαν οι άνθρωποι σ' αυτού του είδους την πνευματική αναζήτηση
 2. ευμενής διάθεση, ηπιότητα, πραότητα
 3. ανάπαυση, ανάπαυλα
  ※  2ος αιώνας κε Σέξτος Εμπειρικός, Πρὸς μαθηματικούς S.E. A.M.(Adversus Mathematicos, 11.155 @scaife@perseus
  ὁ δὲ μέσος καὶ παρατείνων οὔτε παρ’ ὅλον ἐστὶ τὸν βίον οὔτε συνεχὴς τὴν φύσιν, ἀλλὰ πολλὰς διαναπαύσεις ἔχων καὶ ῥαστώνας·
  λείπει η μετάφραση
 4. νωχέλεια, ολιγωρία, η ραστώνη
  ※  5ος αιώνας πκε Πλάτων, Νόμοι, 779α
  ἀγνοοῦντας δ᾽ αὖ τὴν ῥᾳστώνην ὡς ὄντως ἐστὶν ἐκ τῶν πόνων: ἐκ ῥᾳστώνης δέ γε, οἶμαι, τῆς αἰσχρᾶς οἱ πόνοι καὶ ῥᾳθυμίας πεφύκασι γίγνεσθαι πάλιν.
  λείπει η μετάφραση

Συγγενικά

επεξεργασία

→ και δείτε τις λέξεις ῥᾷστος, ῥάδιος και ῥᾶ

  Αναφορές

επεξεργασία
 1. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.