Γλώσσα: Νέα ελληνικά » Παράρτημα:Γραμματική » Παράρτημα:Ουσιαστικά » αρσενικά :: θηλυκά :: ουδέτερα :: κοινού γένους :: ανώμαλα :: επώνυμα :: πίνακας

Κλίση ουσιαστικών κοινού γένους « Κατηγορία:Ουσιαστικά κατά την κλίση (νέα ελληνικά)

Ουσιαστικά: Κοινού γένους: Περιεχόμενα - Πηγές
οξύτονα παροξύτονα προπαροξύτονα
1. -ας κοινού γένους
ταμίας-ταμίες
κηδεμόνας-κηδεμόνες
συγγραφέας-συγγραφείς
επιστήμονας-επιστήμονες
2. -ης κοινού γένους
κριτής-κριτές
συγγενής-συγγενείς
βουλευτής-ές-άδες
λιμενάρχης-λιμενάρχες
πρέσβης-πρέσβεις
πρύτανης-πρυτάνεις
3. -ις κοινού γένους από τα αρχαία
4. -ος κοινού γένους
γιατρός-γιατροί
ζωγράφος-ζωγράφοι ιμπρεσάριος-ιμπρεσάριοι
κάτοχος-κάτοχοι
μέτοχος-μέτοχοι
κάτοικος-κάτοικοι
βιομήχανος-βιομήχανοι
5. -ου κοινού γένους (Επώνυμα)
6. -ων, -ωρ κοινού γένους
είρων-είρωνες
εμπειρογνώμων-εμπειρογνώμονες
διδάκτωρ-διδάκτορες
7. από τα αρχαία
8. ανώμαλα
Σημείωση: Ο αριθμός λημμάτων σε κάθε Κατηγορία είναι ενδεικτικός. Οι επεξεργασίες είναι πάντα σε εξέλιξη.


Κοινού γένους

επεξεργασία

Δείτε επίσης

Πίνακες κλίσης

επεξεργασία
Κατηγορία Κανόνες Πίνακες κλίσης

-ας

Παροξύτονα -'ας
-'ας ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο/η ταμίας

του/της ταμία
οι ταμίες
των ταμιών
-'ας, -α / -'ες, -ών με μετακίνηση τόνου
 • Κοινού γένους ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'ας με πληθυντικό -'ες που κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα της γενικής πληθυντικού σε -ών.
  όπως εγκληματίας, επιχειρηματίας, ταμίας
 • Λήγουν σε -ίας και δηλώνουν ιδιότητα ή επάγγελμα.

Παρόμοια κλίνονται τα

Παρατηρήσεις

 • Αστάθεια και ιδιαίτερη δυσκολία στη γενική ενικού του θηλυκού: Παράδειγμα εκφορών:
  της ...α & της ...ας, ιδίως για το «η ταμίας», της ταμία αλλά και της ταμίας.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η ταμίας οι ταμίες
      γενική του/της ταμία των ταμιών
    αιτιατική τον/την ταμία τους/τις ταμίες
     κλητική ταμία ταμίες
Στη γενική ενικού για το θηλυκό, συχνά εκφέρεται τύπος σε -ας.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «ταμίας».

Κατηγορία 
όπως το ταμίας - 50 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 50 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η κηδεμόνας

του κηδεμόνα
του/της κηδεμόνος
οι κηδεμόνες
-'ας, -α & -ος / -'ες, -'ων με σταθερό τόνο

Παρόμοια κλίνονται τα

Παρατηρήσεις:

 • Γενική ενικού για το θηλυκό, της ...-ος
 • Γενική ενικού για το αρσενικού, του ...-α, και λόγιος τύπος, του ...-ος.
 • Αστάθεια στη γενική ενικού του θηλυκού: Παράδειγμα εκφορών:
  η ... ονας, της ...ονα
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η κηδεμόνας οι κηδεμόνες
      γενική του
του/της
κηδεμόνα
κηδεμόνος
των κηδεμόνων
    αιτιατική τον/την κηδεμόνα τους/τις κηδεμόνες
     κλητική κηδεμόνα κηδεμόνες
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
σε -ος, σε -α, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «κηδεμόνας».

Κατηγορία 
όπως το κηδεμόνας - 2 λέξεις 

-'ας ανισοσύλλαβα -έας, -είς
Κατηγορία
ο/η συγγραφέας

του συγγραφέα
του/της συγγραφέως
οι συγγραφείς
-έας, -έα & -έως / -είς, -έων
 • Κοινού γένους παροξύτονα ανισοσύλλαβα σε -έας με λόγια γενική ενικού -έως και πληθυντικό -είς
  όπως εισαγγελέας, συγγραφέας
 • Τύποι τους προέρχονται από την αρχαία κλίση σε -εύς.

Παρόμοια κλίνονται τα

Παρατηρήσεις:

 • Γενική ενικού για το θηλυκό, της ...-έως
 • Γενική ενικού για το αρσενικού, του ...-έα, και λόγιος τύπος, του ...-έως.
 • Αστάθεια στο σχηματισμό του θηλυκού: Παραδείγματα εκφορών:
  η ...ας, της ...α & της ...ας
  η ...α, της ....ας (κατά το «η ωραία», της ωραίας)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η συγγραφέας οι συγγραφείς
      γενική του
του/της
συγγραφέα
συγγραφέως
των συγγραφέων
    αιτιατική τον/τη συγγραφέα τους/τις συγγραφείς
     κλητική συγγραφέα συγγραφείς
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.

Κατηγορία 
όπως το συγγραφέας - 38 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ας
'-ας ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο/η επιστήμονας

του επιστήμονα
του/της επιστήμονος
οι επιστήμονες
'-ας, -α & -ος / '-ες, -ών
 • Κοινού γένους ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-ας με λόγια γενική ενικού -ος και πληθυντικό '-ες. Κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού.
  όπως αιθεροβάμονας, εκλέκτορας, επιστήμονας
 • Τύποι τους προέρχονται από την τρίτη αρχαία κλίση.

Παρόμοια κλίνονται τα

Παρατηρήσεις:

 • Γενική ενικού για το θηλυκό, της ...-ος
 • Γενική ενικού για το αρσενικού, του ...-α, και λόγιος τύπος, του ...-ος.
 • Αστάθεια στη γενική ενικού του θηλυκού. Παράδειγμα εκφοράς:
  η ...ας, της ...α
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η επιστήμονας οι επιστήμονες
      γενική του
του/της
επιστήμονα
επιστήμονος
των επιστημόνων
    αιτιατική τον/την επιστήμονα τους/τις επιστήμονες
     κλητική επιστήμονα επιστήμονες
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
σε -ος, σε -α, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «επιστήμονας».

Κατηγορία 
όπως το επιστήμονας - 45 λέξεις 

-ης

Οξύτονα -ής κοινού γένους
-ής ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο/η κριτής

του κριτή
του/της κριτού
οι κριτές
-ής, -ή & -ού / -ές, '-ών
 • Κοινού γένους ισοσύλλαβα οξύτονα σε -ής με πληθυντικό -ές με σταθερό τόνο
  όπως δικαστής, κριτής
 • Τύποι τους προέρχονται από την αρχαία κλίση.

Παρόμοια κλίνονται τα

Παρατηρήσεις

 • Γενική ενικού για το θηλυκό, της ...-ού
 • Γενική ενικού για το αρσενικού, του ...-ή, και λόγιος τύπος, του ...-ού
 • Και κλητική ενικού στην αρχαία κλίση σε -ά (όπως κύριε δικαστά!).
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η κριτής οι κριτές
      γενική του
του/της
κριτή
κριτού
των κριτών
    αιτιατική τον/την κριτή τους/τις κριτές
     κλητική κριτή κριτές
Η γενική ενικού σε -ού, λόγιος τύπος.

Κατηγορία 
όπως το κριτής - 4 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η συγγενής

του συγγενή
του/της συγγενούς
οι συγγενείς
-ής, -ή & -ούς / -είς, -ών
 • Κοινού γένους ισοσύλλαβα οξύτονα σε -ής με γενική ενικού και -ούς και πληθυντικό -είς, με σταθερό τόνο'
  όπως ασθενής, συγγενής
 • Είναι ουσιαστικοποιημένα επίθετα. Τύποι από την αρχαία τους κλίση.

Παρατηρήσεις

 • Γενική ενικού για το θηλυκό, της ...-ούς
 • Γενική ενικού για το αρσενικού, του ...-ή, και λόγιος τύπος, του ...-ούς
 • Αστάθεια στη γενική ενικού του θηλυκού. Παραδείγματα εκφορών:
  η ...ής, της ...ή
  η ...ή, της ...ής (κατά το «η καλή», της καλής)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η συγγενής οι συγγενείς
      γενική του
του/της
συγγενή
συγγενούς
των συγγενών
    αιτιατική τον/τη συγγενή τους/τις συγγενείς
     κλητική συγγενή συγγενείς
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού,
σε -ους, σε -η, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «συγγενής».

Κατηγορία 
όπως το συγγενής - 12 λέξεις 

-ής ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο/η βουλευτής

του βουλευτή
του/της βουλευτού
οι βουλευτές
οι βουλευτάδες
-ής, -ή & -ού / -ές & -άδες, -ών & -άδων
 • Κοινού γένους οξύτονα σε -ής με λόγια γενική ενικού σε -ού, με πληθυντικό ισοσύλλαβο σε -ές και ανισοσύλλαβο, λαϊκότροπο σε -άδες
  όπως βουλευτής
 • Οι παρωχημένοι λόγιοι τύποι τους προέρχονται από την πρώτη αρχαία κλίση. Συχνά σε ειρωνικό ύφος.

Παρόμοια κλίνονται τα

Παρατηρήσεις

 • Γενική ενικού για το θηλυκό, της ...-ού
 • Γενική ενικού για το αρσενικού, του ...-ή, και λόγιος παρωχημένος τύπος, του ...-ού
 • Και παρωχημένη κλητική ενικού στην αρχαία κλίση σε -ά (όπως κύριε βουλευτά!)
 • Αστάθεια στη γενική ενικού του θηλυκού. Παράδειγμα εκφορών:
  η ...ής, της ...ή
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός     2ος πληθυντικός  
κοινού γένους αρσενικό θηλυκό
ονομαστική ο/η βουλευτής οι βουλευτές
βουλευτάδες4
οι βουλευτές
      γενική του
του/της
βουλευτή1
βουλευτού2
των βουλευτών
βουλευτάδων
των βουλευτών
    αιτιατική τον/τη βουλευτή τους βουλευτές
βουλευτάδες
τις βουλευτές
     κλητική βουλευτή
βουλευτά3
βουλευτές
βουλευτάδες
βουλευτές
1. Μόνο για το αρσενικό.
2. Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
σε -ού, σε -ή, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «βουλευτής».
3. Κλητική σε επίσημο ή ειρωνικό ύφος.
4. Λαϊκότροπος ή ειρωνικός δεύτερος πληθυντικός για το αρσενικό.

Κατηγορία 
όπως το βουλευτής - 1 λέξεις 

Παροξύτονα -'ης
-'ης ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο/η λιμενάρχης

του λιμενάρχη
του/της λιμενάρχου
οι λιμενάρχες
-'ης, -η & -ου / -'ες, -ών
 • Κοινού γένους ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'ης με γενική ενικού -η και λόγια -ου και πληθυντικό -'ες που κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα -ών στη γενική πληθυντικού
  όπως βουλευτής

Παρόμοια κλίνονται τα

Παρατηρήσεις

 • Γενική ενικού για το θηλυκό, της ...-ου
 • Γενική ενικού για το αρσενικού, του ...-η, και λόγιος παρωχημένος τύπος, του ...-ου
 • Και παρωχημένη κλητική ενικού στην αρχαία κλίση σε -α (ω λιμενάρχα!)
 • Αστάθεια στη γενική ενικού του θηλυκού. Παράδειγμα εκφορών:
  η ...ης, της ...η
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η λιμενάρχης οι λιμενάρχες
      γενική του
του/της
λιμενάρχη
λιμενάρχου
των λιμεναρχών
    αιτιατική τον/τη λιμενάρχη τους/τις λιμενάρχες
     κλητική λιμενάρχη
(λιμενάρχα)
λιμενάρχες
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
σε -ου, σε -η, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «λιμενάρχης».
Και παλιότερη λόγια μορφή κλητικής ενικού σε ύφος επίσημο ή ειρωνικό.

Κατηγορία 
όπως το λιμενάρχης - 29 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η πρέσβης

του πρέσβη
του/της πρέσβεως
οι πρέσβεις
-'ης, -η & -εως / -'εις, -'εων
 • Κοινού γένους ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'ης με γενική ενικού σε -'η & λόγια σε -'εως και πληθυντικό -'εις με σταθερό τόνο
  όπως πρέσβης

Παρόμοια κλίνονται τα

Παρατηρήσεις

 • Γενική ενικού για το θηλυκό, της ...-εως
 • Γενική ενικού για το αρσενικού, του ...-η, και λόγιος τύπος, του ...-εως
 • Αστάθεια στη γενική ενικού του θηλυκού. Παράδειγμα εκφορών:
  η ...ης, της ...η
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η πρέσβης οι πρέσβεις
      γενική του
του/της
πρέσβη
πρέσβεως
των πρέσβεων
    αιτιατική τον/την πρέσβη τους/τις πρέσβεις
     κλητική πρέσβη πρέσβεις
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
σε -εως, σε -η, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «πρύτανης».
Δείτε την Κατηγορία όπως το 'πρύτανης'
Προπαροξύτονα '-ης
'-ης ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο/η πρύτανης

του πρύτανη
του/της πρυτάνεως
οι πρυτάνεις
'-ης, -η & -εως / '-εις, -'εων
 • Κοινού γένους ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-ης με γενική ενικού σε '-η & λόγια σε -'εως και πληθυντικό σε -'εις. Ο τόνος κατεβαίνει στην παραλήγουσα στις γενικές, στον πληθυντικό.
  όπως πρύτανης

Δείτε και

Παρατηρήσεις

 • Γενική ενικού για το θηλυκό, της ...-εως
 • Γενική ενικού για το αρσενικού, του ...-η, και λόγιος τύπος, του ...-εως
 • Αστάθεια στη γενική ενικού του θηλυκού. Παράδειγμα εκφορών:
  η ...ης, της ...η
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η πρύτανης οι πρυτάνεις
      γενική του
του/της
πρύτανη
πρυτάνεως
των πρυτάνεων
    αιτιατική τον/την πρύτανη τους/τις πρυτάνεις
     κλητική πρύτανη πρυτάνεις
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
σε -εως, σε -η, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «πρύτανης».

Κατηγορία 
όπως το πρύτανης - 3 λέξεις 

-ος

Τα ισοσύλλαβα ουσιαστικά σε -ος με παρόμοιες κλίσεις και ποικιλία τύπων. Δείτε και ουδέτερα σε -ο με ανάλογη συμπεριφορά.
Για λεπτές διαφορές, οι κανόνες δεν είναι αυστηροί: ένα ουσιαστικό μπορεί να μεταπηδήσει σε παρεμφερή Κατηγορία.
  ός, ού, οί, ών (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'ναός' θηλυκά όπως 'οδός' κοινού γένους όπως 'γιατρός' & ουδέτερα όπως 'βουνό'
  'ος, 'ου, 'οι, 'ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'δρόμος' & 'υπνάκος'   θηλυκά όπως 'διχοτόμος' & 'νόσος' κοινού γένους όπως 'ζωγράφος' & ουδέτερα όπως 'πεύκο'
  '-ος, 'ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως 'άνθρωπος' θηλυκά όπως 'άμπελος' & 'ήπειρος'  
και όπως 'διάμετρος'
κοινού γένους όπως 'κάτοχος' & ουδέτερα όπως 'άτομο'
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως 'όροφος'   κοινού γένους όπως 'μέτοχος' & ουδέτερα όπως 'πρόσωπο'  
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων, 'ους/'-ους   αρσενικά όπως 'δάσκαλος'   κοινού γένους όπως 'κάτοικος'  
  συνδυασμοί αρσενικά όπως 'καρδινάλιος'   θηλυκά όπως 'πανσέληνος' κοινού γένους όπως 'βιομήχανος'   & ουδέτερα όπως 'βούτυρο'  
  '-ος, '-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως το 'χοντράνθρωπος'      
  '-ος, '-ου, '-οι, '-ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'αντίλαλος'   κοινού γένους όπως 'ιμπρεσάριος'   & ουδέτερα όπως 'σίδερο'

Τα ουδέτερα σε -ος έχουν διαφορετική κλίση: 'γεγονός', 'δάσος', 'άνθος', 'έδαφος'
Οξύτονα -ός ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο/η γιατρός

οι γιατροί
-ός, ού / -οί, -ών

Παρόμοια κλίνονται τα

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η γιατρός οι γιατροί
      γενική του/της γιατρού των γιατρών
    αιτιατική τον/τη γιατρό τους/τις γιατρούς
     κλητική γιατρέ γιατροί

Κατηγορία 
όπως το γιατρός - 115 λέξεις 

Παροξύτονα -'ος ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο/η ζωγράφος

οι ζωγράφοι
-'ος, -'ου / -'οι, -ων

Παρόμοια κλίνονται τα

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η ζωγράφος οι ζωγράφοι
      γενική του/της ζωγράφου των ζωγράφων
    αιτιατική τον/τη ζωγράφο τους/τις ζωγράφους
     κλητική ζωγράφε ζωγράφοι

Κατηγορία 
όπως το ζωγράφος - 577 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ος
Κατηγορία
ο/η ιμπρεσάριος

οι ιμπρεσάριοι
'-ος, '-ου / '-οι, '-ων
 • Κοινού γένους ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-ος με πληθυντικό '-οι και σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις
  όπως ιμπρεσάριος

Παρόμοια κλίνονται τα

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η ιμπρεσάριος οι ιμπρεσάριοι
      γενική του/της ιμπρεσάριου των ιμπρεσάριων
    αιτιατική τον/την ιμπρεσάριο τους/τις ιμπρεσάριους
     κλητική ιμπρεσάριε ιμπρεσάριοι

Κατηγορία 
όπως το ιμπρεσάριος - 4 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η κάτοχος

του/της κατόχου
οι κάτοχοι
& παραλλαγές
'-ος, -'ου / '-οι, -'ων
 • Κοινού γένους ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'ος με πληθυντικό -'οι που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική ενικού & πληθυντικού και στην αιτιατική πληθυντικού
  όπως άργιλος, διάδοχος, κάτοχος, σύμβουλος

Παρόμοια κλίνονται τα

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η κάτοχος οι κάτοχοι
      γενική του/της κατόχου των κατόχων
    αιτιατική τον/την κάτοχο τους/τις κατόχους
     κλητική κάτοχε κάτοχοι

Κατηγορία 
όπως το κάτοχος - 9 λέξεις 


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η μέτοχος οι μέτοχοι
      γενική του/της
του
μετόχου
μέτοχου
των μετόχων
    αιτιατική τον/τη μέτοχο τους/τις μετόχους
     κλητική μέτοχε μέτοχοι
Ο δεύτερος τύπος της γενικής, μόνο για το αρσενικό.

Κατηγορία 
όπως το μέτοχος - 12 λέξεις 


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η κάτοικος οι κάτοικοι
      γενική του/της
του
κατοίκου
κάτοικου
των κατοίκων
    αιτιατική τον/την κάτοικο τους/τις
τους
κατοίκους
κάτοικους
     κλητική κάτοικε κάτοικοι
Οι δεύτεροι τύποι, μόνον για το αρσενικό.

Κατηγορία 
όπως το κάτοικος - 45 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η βιομήχανος

του/της βιομηχάνου
οι βιομήχανοι
'-ος, '-οι με διπλούς τύπους

Παρόμοια κλίνονται τα

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η βιομήχανος οι βιομήχανοι
      γενική του/της
του
βιομηχάνου
βιομήχανου
των βιομηχάνων
βιομήχανων
    αιτιατική τον/τη βιομήχανο τους/τις
τους
βιομηχάνους
βιομήχανους
     κλητική βιομήχανε βιομήχανοι
Ο δεύτερος τύπος της γενικής ενικού και αιτιατικής πληθυντικού, μόνο για το αρσενικό.

Κατηγορία 
όπως το βιομήχανος - 34 λέξεις 

-ου

Παρατηρήσεις
 • Άκλιτα επώνυμα σε -ου γυναικεία και ανδρικά. (Δείτε Κλίση επωνύμων)
  Η μορφή με κατάληξη -ου είναι πάντα άκλιτη.
  Από τα ανδρικά, μερικά έχουν επιπλέον κλιτικούς τύπους στον πληθυντικό
Δείτε επώνυμα -ου

Παροξύτονα -'ων, -'ωρ ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο/η είρων

του/της είρωνος
οι είρωνες
-'ων, -ωνος / '-ωνες, -ώνων
 • Κοινού γένους ανισοσύλλαβα παροξύτονα με την αρχαία κατάληξη -'ων, γενική ενικού -ωνος και πληθυντικό -'ωνες που κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα στη γενική πληθυντικού
  όπως είρων
 • Τύποι από την αρχαία κλίση τους σε -ων.
 • Τα περισσότερα έχουν τα αντίστοιχά τους με κατάληξη της δημοτικής σε -ωνας

Παρόμοια κλίνονται τα

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η είρων οι είρωνες
      γενική του/της είρωνος των ειρώνων
    αιτιατική τον/την είρωνα τους/τις είρωνες
     κλητική είρων είρωνες

Κατηγορία 
όπως το είρων - 1 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η εμπειρογνώμων

του/της εμπειρογνώμονος
οι εμπειρογνώμονες
-'ων, '-ονες
 • Κοινού γένους ανισοσύλλαβα παροξύτονα με την αρχαία κατάληξη -'ων, γενική ενικού με δεύτερο θέμα με όμικρον -ονος και πληθυντικό -'ονες. Κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα στη γενική πληθυντικού.
  όπως αριθμομνήμων, εμπειρογνώμων
 • Τύποι από την αρχαία κλίση τους σε -ων.
 • Τα περισσότερα έχουν τα αντίστοιχά τους με κατάληξη της δημοτικής σε -ονας

Παρόμοια κλίνονται τα

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η εμπειρογνώμων οι εμπειρογνώμονες
      γενική του/της εμπειρογνώμονος των εμπειρογνωμόνων
    αιτιατική τον/την εμπειρογνώμονα τους/τις εμπειρογνώμονες
     κλητική εμπειρογνώμων
εμπειρογνώμον*
εμπειρογνώμονες
* Κατά την αρχαία κλίση.

Κατηγορία 
όπως το εμπειρογνώμων - 5 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η διδάκτωρ

του/της διδάκτορος
οι διδάκτορες
-'ωρ, -ορος / '-ες, -όρων
 • Κοινού γένους ανισοσύλλαβα παροξύτονα με την αρχαία κατάληξη -'ωρ, γενική ενικού -'ορος και πληθυντικό -'ορες. Κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα στη γενική πληθυντικού.
  όπως διδάκτωρ
 • Τύποι από την αρχαία κλίση σε -ωρ.
 • Τα περισσότερα έχουν τα αντίστοιχά τους με κατάληξη της δημοτικής σε -ορας

Παρόμοια κλίνονται τα

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η διδάκτωρ οι διδάκτορες
      γενική του/της διδάκτορος των διδακτόρων
    αιτιατική τον/τη διδάκτορα τους/τις διδάκτορες
     κλητική διδάκτορ διδάκτορες

Κατηγορία 
όπως το διδάκτωρ - 5 λέξεις 

από τα αρχαία

επεξεργασία

Ουσιαστικά κοινού γένους με κλιτικούς τύπους από αρχαίες κλίσεις. Τα περισσότερα έχουν αντίστοιχά τους με καταλήξης της δημοτικής.

Κατηγορία:Ουσιαστικά αρχαιόκλιτα κοινού γένους (νέα ελληνικά)

Κλιτικοί τύποι (όπως η γενική σε -ος) υπάρχουν στις περισσότερες κλίσεις.

Ειδικότερα:

-άς, -άδος όπως


-άξ, -ακός όπως

-ειρ, -ειρος όπως

-ης, -ητος όπως

-ις, -ιδος όπως


#-ω
-ων όπως


-ωρ όπως

Δείτε το Παράρτημα:ανώμαλα ουσιαστικά

#Άκλιτα κοινού γένους: Κατηγορία:Ουσιαστικά άκλιτα κοινού γένους (νέα ελληνικά)