Παράρτημα:Στοιχεία της Χημείας

Δείτε επίσης

Z
Σύμβολο
Όνομα
1Hυδρογόνο
2Heήλιο
3Liλίθιο
4Beβηρύλλιο
5Bβόριο
6Cάνθρακας
7Nάζωτο
8Oοξυγόνο
9Fφθόριο
10Neνέον
11Naνάτριο
12Mgμαγνήσιο
13Alαργίλιο
14Siπυρίτιο
15Pφωσφόρος
16Sθείο
17Clχλώριο
18Arαργόν
19Kκάλιο
20Caασβέστιο
21Scσκάνδιο
22Tiτιτάνιο
23Vβανάδιο
24Crχρώμιο
25Mnμαγγάνιο
26Feσίδηρος
27Coκοβάλτιο
28Niνικέλιο
29Cuχαλκός
30Znψευδάργυρος
31Gaγάλλιο
32Geγερμάνιο
33Asαρσενικό
34Seσελήνιο
35Brβρόμιο
36Krκρυπτό(ν)
37Rbρουβίδιο
38Srστρόντιο
39Yύττριο
40Zrζιρκόνιο
Z
Σύμβολο
Όνομα
41Nbνιόβιο
42Moμολυβδαίνιο
43Tcτεχνήτιο
44Ruρουθήνιο
45Rhρόδιο
46Pdπαλλάδιο
47Agάργυρος
48Cdκάδμιο
49Inίνδιο
50Snκασσίτερος
51Sbαντιμόνιο
52Teτελλούριο
53Iιώδιο
54Xeξένον
55Csκαίσιο
56Baβάριο
57Laλανθάνιο
58Ceδημήτριο
59Prπρασινοδύμιο
60Ndνεοδύμιο
61Pmπρομήθειο
62Smσαμάριο
63Euευρώπιο
64Gdγαδολίνιο
65Tbτέρβιο
66Dyδυσπρόσιο
67Hoόλμιο
68Erέρβιο
69Tmθούλιο
70Ybυττέρβιο
71Luλουτήτιο
72Hfάφνιο
73Taταντάλιο
74Wβολφράμιο
75Reρήνιο
76Osόσμιο
77Irιρίδιο
78Ptλευκόχρυσος
79Auχρυσός
80Hgυδράργυρος
Z
Σύμβολο
Όνομα
81Tlθάλλιο
82Pbμόλυβδος
83Biβισμούθιο
84Poπολώνιο
85Atάστατο
86Rnραδόνιο
87Frφράγκιο
88Raράδιο
89Acακτίνιο
90Thθόριο
91Paπρωτακτίνιο
92Uουράνιο
93Npποσειδώνιο
94Puπλουτώνιο
95Amαμερίκιο
96Cmκιούριο
97Bkμπερκέλιο
98Cfκαλιφόρνιο
99Esαϊνσταΐνιο
100Fmφέρμιο
101Mdμεντελέβιο
102Noνομπέλιο
103Lrλωρένσιο
104Rfραδερφόρντιο
105Dbντούμπνιο
106Sgσιμπόργκιο
107Bhμπόριο
108Hsχάσιο
109Mtμαϊτνέριο
110Dsνταρμστάντιο
111Rgρεντγκένιο
112Cnκοπερνίκιο
113Nhνιχόνιο
114Flφλερόβιο
115Mcμοσκόβιο
116Lvλιβερμόριο
117Tsτενέσιο
118Ogογκανέσσιο

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία