Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

yours (en) (κτητική αντωνυμία του you)

Δείτε επίσης επεξεργασία