Βικιλεξικό:Συντομομορφές

Συντομομορφές στο Βικιλεξικό επεξεργασία

Κατηγορία:Συντομομορφές: [1]

Συντομογραφίες στα κείμενα επεξεργασία

Στο Βικιλεξικό δεν εμφανίζονται συντομογραφίες στους ορισμούς και τις επεξηγήσεις. Όλοι οι όροι πρέπει να γράφονται πάντοτε ολογράφως.

  • Παράδειγμα: αποφεύγουμε το π.χ. (γράφουμε όπως), το βλ. (γράφουμε δείτε)
  • Εξαιρέσεις: συντομογραφίες που αφορούν χρονολογίες (π.Χ., πκε), το σελ. (σελίδα, σελίδες) και το στίχ. (στίχος, στίχοι) που είναι χρήσιμα για τα παραθέματα. Αλλά όχι το Τ. (τόμος, τεύχος, τύπος)
  • Όπου χρησιμοποιοιούνται συντομογραφίες θα πρέπει να έχουν σύνδεσμο. Όπως στο χ.χ. για τις εκδόσεις βιβλίων (χρησιμοποιείται στα παραθέματα)
  • Οι διαγλωσσικές Βιβλιογραφικές παραπομπές, ιδίως αυτές που βλέπουμε σε λεξικά κλασικών γλωσσών (όπως IG, v.l.), έχουν λήμματα, χρησιμοποιούνται μόνο εντός παραπομπών, αλλά στα κείμενα γράφονται ή ερμηνεύονται ολογράφως.

 

Σύμβολα στο Βικιλεξικό επεξεργασία

Σύμβολα στα κείμενα επεξεργασία

→ δείτε    σημαίνει: πατήστε το ποντίκι στον σύνδεσμο του όρου που ακολουθεί
  ακολουθεί παράδειγμα χρήσης σε φράση δημιουργημένη από το Βικιλεξικό
※    ακολουθεί παράθεμα από πρωτότυπο κείμενο
*   μπροστά από όρο   αστερίσκος * που δηλώνει αμάρτυρο ή αντιγραμματικό τύπο
!   μπροστά από όρο   θαυμαστικό ! δηλώνει αστοχία μορφολογική, συντακτική ή φωνητική
  συνδέει με τη Βιβλιοθήκη συγγραφέων π.χ. Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (αρχαία ελληνικά)

Φωνητικά σύμβολα → δείτε και  Παράρτημα:Προφορά & Παράρτημα:Προφορά (νέα ελληνικά)

/.../   περικλείουν φωνημική μεταγραφή (ευρεία μεταγραφή, χωρίς να προσδιορίζονται ατομικές ή ειδικές προφορές)
[...]   περικλείουν φωνητική μεταγραφή ακριβείας (στενή φωνητική μεταγραφή, με ειδικά σύμβολα για ποικιλίες προφορών)

Στις ετυμολογίες: Βοήθεια:Ετυμολογία#Σύμβολα

<   σημαίνει από, αυτό που ακολουθεί προήλθε από
>   σημαίνει αυτό που προηγείται προήλθε από τον ΄όρο που ακολουθεί
+   συνδέει προσφύματα ή συνθετικά παράγωγων ή σύνθετων λέξεων
&   συνδέει στοιχεία χαλαρών σύνθετων ή εκφράσεων

Πηγές

Για τους συντάκτες επεξεργασία

Λήμματα για συντομομορφές επεξεργασία

Στην 'ενότητα μέρος του λόγου', οι συντομομορφές εισάγονται με το πρότυπο {{συντομομορφή|xx}} με κωδικό γλώσσας

Στη γραμμή λήμματος διακρίνονται σε

Σημειώνεται η γραφή τους ολογράφως με συνδέσμους στην ενότητα Ετυμολογία. Παράδειγμα:

< αρχικά γραμμάτων για το [[δημόσιος|'''Δ'''ημόσια]] [[επιχείρηση|'''Ε'''πιχείρηση]] [[ηλεκτρισμός|'''Η'''λεκτρισμού]]

Σημειώνεται πάντοτε η προφορά των αρκτικόλεξων και ακρωνυμίων. Σημειώνουμε και την απαγγελία των ονομασιών των γραμμάτων με τον ανεπίσημο τρόπο

Είναι πιθανόν μια συντομομορφή να είναι ταυτόχρονα συντομογραφία ή/και αρκτικόλεξο ή/και ακρωνύμιο (παράδειγμα: Α.Τ., ΩΡΛ)

Ανακατευθύνσεις επεξεργασία

Στα άρθρα για συντομογραφίες πρέπει να φαίνονται οι κατάλληλες τελείες ή κεφαλαία γράμματα. (Δ.Ε.Η. για τη ΔΕΗ)

  • Για συνηθισμένες γραφές χωρίς τελείες που πιθανόν να αναζητήσουν οι αναγνώστες χρησιμοποιούμε ανακατεύθυνση προς το λήμμα (παράδειγμα ΙΧ προς Ι.Χ.)
  • Παράδειγμα: υπάρχει διαφορά στα ΝΑ, Ν.Α.

  Αναφορές επεξεργασία