Κατηγορία:Τσακωνικά

Γλώσσα: Νέα ελληνικά - Τσακωνικά » επιλέξτε είδος κατηγορίας
τσακωνικά

Βιβλιογραφία (greek-language.gr)

  • Δέφνερ Μ., Λεξικόν της τσακωνικής διαλέκτου [Λεξικογραφικόν αρχείον της Μέσης και Νέας Ελληνικής, Παράρτημα τόμους], εν Αθήναις (Τυπογραφείον «Εστία»), 1923.
  • πρότυπο {{Π:Κωστάκης}} με οδηγίες για σύνδεσμο στο repository της Ακαδημίας Αθηνών. Εμφανίζει
    Κωστάκης, Θανάσης Π. Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, τόμοι Α', Β' 1986, τόμος Γ' 1987)