Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
space spaces

space (en)

 1. (μη μετρήσιμο) το διάστημα, διαστημικός, ο χώρος πέρα από την ατμόσφαιρα της Γης
  They launch satellites into space.
  Εξαπολύουν δορυφόρους στο διάστημα.
  He is staring into space.
  Κοιτάζει στο διάστημα.
  space suit - διαστημική στολή
   συνώνυμα: outer space
 2. (μετρήσιμο) το διάστημα, το διάκενο, μια περιοχή ή ένα μέρος που είναι άδειο
  the space of a meter/kilometer - το διάστημα ενός μέτρου/χιλιομέτρου
  I am filling the spaces between the stones with cement.
  Γεμίζω τα διάκενα στις πέτρες με τσιμέντο.
   συνώνυμα:  break, gap, interval, interspace και opening
 3. (μη μετρήσιμο) ο χώρος, μια ποσότητα μιας περιοχής ή ενός μέρους που είναι άδειο ή που είναι διαθέσιμο για χρήση
  There is not enough space for 30 desks.
  Δεν υπάρχει αρκετός χώρος για 30 θρανία.
  They cleared space on the platform for the speaker.
  Άνοιξαν χώρο στην εξέδρα για τον ομιλητή.
   συνώνυμα: room
 4. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) ο χώρος, μια μεγάλη έκταση γης που δεν έχει κτίρια πάνω της
  I love open spaces.
  Αγαπώ τους ανοιχτούς χώρους.
   συνώνυμα: area
 5. (μετρήσιμο, συνήθως ενικός) το διάστημα, μια χρονική περίοδος
  within a space of five minutes - μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών
  after a space of ten years - ύστερα από διάστημα δέκα χρόνων
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη period
 6. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο, γραμματική) το διάστημα, το κενό, η απόσταση που χρησιμοποιούμε για να διαχωρίσουμε δύο λέξεις ή οποιοδήποτε μέρος μιας γραμμής, σελίδας ή εγγράφου που είναι κενό
  the spaces between the words/lines - τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων/των γραμμών
  Leave a space for your name.
  Αφήστε ένα κενό για τ' όνομά σας.
  Fill in the blanks with the correct words.
  Γεμίστε τα κενά με τις σωστές λέξεις.
 7. (μη μετρήσιμο, φυσική) ο χώρος, θεμελιώδης έννοια, ολόκληρη η περιοχή στην οποία υπάρχουν και κινούνται όλα τα πράγματα, παράλληλη με την έννοια του χρόνου
  the concepts of space and time - οι έννοιες του χώρου και του χρόνου
  the space-time relationship - η σχέση χώρου χρόνου

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία
ενεστώτας space
γ΄ ενικό ενεστώτα spaces
αόριστος spaced
παθητική μετοχή spaced
ενεργητική μετοχή spacing

space (en)