Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Ουσιαστικό Επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
space spaces

space (en)

 1. το διάστημα, το διάκενο, η αόριστη ή συγκεκριμένη τοπική διάσταση
  the space of a meter/kilometer - το διάστημα ενός μέτρου/χιλιομέτρου
  I am filling the spaces between the stones with cement.
  Γεμίζω τα διάκενα στις πέτρες με τσιμέντο.
   συνώνυμα: break. gap, interval, interspace, opening
 2. το διάστημα, η αόριστη ή συγκεκριμένη χρονική απόσταση
  within a space of five minutes - μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών
  after a space of ten years - ύστερα από διάστημα δέκα χρόνων
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη period
 3. ο χώρος, οποιαδήποτε τρισδιάστατη έκταση
  I love open spaces.
  Αγαπώ τους ανοιχτούς χώρους.
   συνώνυμα: area
 4. ο χώρος, ο κενός ή διαθέσιμος τόπος
  There is not enough space for 30 desks.
  Δεν υπάρχει αρκετός χώρος για 30 θρανία.
  They cleared space on the platform for the speaker.
  Άνοιξαν χώρο στην εξέδρα για τον ομιλητή.
   συνώνυμα: room
 5. το διάστημα, διαστημικός, ο χώρος πέρα από την ατμόσφαιρα της Γης
  They launch satellites into space.
  Εξαπολύουν δορυφόρους στο διάστημα.
  space suit - διαστημική στολή
   συνώνυμα: outer space
 6. (γραμματική) το διάστημα, η απόσταση που χρησιμοποιούμε για να διαχωρίσουμε δύο λέξεις
  the spaces between the words/lines - τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων/των γραμμών
 7. (φυσική) ο χώρος, θεμελιώδης έννοια, παράλληλη με την έννοια του χρόνου
  the concepts of space and time - οι έννοιες του χώρου και του χρόνου
  the space-time relationship - η σχέση χώρου χρόνου

Σύνθετα Επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι Επεξεργασία

  Ρήμα Επεξεργασία

ενεστώτας space
γ΄ ενικό ενεστώτα spaces
αόριστος spaced
παθητική μετοχή spaced
ενεργητική μετοχή spacing

space (en)

  Πηγές Επεξεργασία

 • Stavropoulos, D N (2008). Stavropoulos, G N. ed. Oxford Greek-English Learner's Dictionary (Revised έκδοση). Oxford: Oxford University Press. σελ. 120, 228-229, 983-984. ISBN 9780194325684. , λήμμα: αραιώνω, διάστημα, διαστημικός, χώρος