Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

claim (en)


  Ρήμα επεξεργασία

claim (en)