Πρότυπο:el-κλίση-'μειοψηφών'


↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο μειοψηφών
μειοψηφούντας
η μειοψηφούσα το μειοψηφούν
      γενική του μειοψηφούντος
μειοψηφούντα
της μειοψηφούσας
μειοψηφούσης*
του μειοψηφούντος
    αιτιατική τον μειοψηφούντα τη μειοψηφούσα το μειοψηφούν
     κλητική μειοψηφών
μειοψηφούντα
μειοψηφούσα μειοψηφούν
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι μειοψηφούντες οι μειοψηφούσες τα μειοψηφούντα
      γενική των μειοψηφούντων των μειοψηφουσών των μειοψηφούντων
    αιτιατική τους μειοψηφούντες τις μειοψηφούσες τα μειοψηφούντα
     κλητική μειοψηφούντες μειοψηφούσες μειοψηφούντα
Οι αρχαίες καταλήξεις για τα τρία γένη: -ῶν -οῦσα, -οῦν από συναίρεση -έων, -έουσα, -έον
Οι δεύτεροι τύποι του αρσενικού, νεότερες μορφές.
* παλιότερος λόγιος τύπος
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
ομάδα 'μειοψηφών', Κατηγορία όπως «μειοψηφών» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Πρότυπο κλίσης για μετοχές σε -ών, -ούσα, -ούν, με γενική -ούντος. Εμφανίζονται και οι νεότεροι τύποι του αρσενικού σε -ούντας. Γράφουμε

{{el-κλίση-'μειοψηφών'}}


Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως η ομάδα 'μειοψηφών' (νέα ελληνικά)


Όταν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ών, εντάσσει στην

Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως το 'μειοψηφών' (νέα ελληνικά)

Αν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ούντας, εντάσσει στην

Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως το 'μειοψηφούντας' (νέα ελληνικά)
↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο αντενεργών η αντενεργούσα το αντενεργούν
      γενική του αντενεργούντος της αντενεργούσας
αντενεργούσης*
του αντενεργούντος
    αιτιατική τον αντενεργούντα την αντενεργούσα το αντενεργούν
     κλητική αντενεργών αντενεργούσα αντενεργούν
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι αντενεργούντες οι αντενεργούσες τα αντενεργούντα
      γενική των αντενεργούντων των αντενεργουσών των αντενεργούντων
    αιτιατική τους αντενεργούντες τις αντενεργούσες τα αντενεργούντα
     κλητική αντενεργούντες αντενεργούσες αντενεργούντα
Οι αρχαίες καταλήξεις για τα τρία γένη: -ῶν -οῦσα, -οῦν από συναίρεση -έων, -έουσα, -έον
* παλιότερος λόγιος τύπος
ομάδα 'μειοψηφών', Κατηγορία όπως «αντενεργών» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Σε μερικά αρχαιόπρεπα μπορούμε να αφαιρέσουμε τους νεότερους τύπους με

{{el-κλίση-'μειοψηφών'|αρσ2=-}}
Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως το 'αντενεργών' (νέα ελληνικά)

Παράμετροι επεξεργασία

  • |αρσ2=-   Αφαιρούμε τους νεότερους τύπους του αρσενικού σε -ούντας
  • |αρσ2=-|γε2=α   Αφαιρούμε τον νεότερο τύπο του αρσενικού σε -ούντας, αλλά διατηρούμε τον νεότερο τύπο στη γενική ενικού
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Παραδείγματα επεξεργασία

  • Για το μειοψηφών, μειοψηφούντας με όλους τους τύπους, γράφουμε {{el-κλίση-'μειοψηφών'}}
  • Για εμφάνιση χωρίς κανένα νεότερο τύπο, γράφουμε {{el-κλίση-'μειοψηφών'|αρσ2=-}}
  • Για το αντενεργών, με νεότερο τύπο αρσενικού μόνο στη γενική ενκού, γράφουμε {{el-κλίση-'μειοψηφών'|αρσ2=-|γε2=α}}


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/multi

Καλείται το Module:el-adj-decl.