λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοκεφαλ...

  Ετυμολογία

επεξεργασία
λοπαδο-τεμαχο-σελαχο-γαλεο-κρανιο-λειψανο-δριμ-υποτριμματο-σιλφιο-καραβο-μελιτο-κατακεχυμενο-κιχλ-επικοσσυφο-φαττο-περιστερ-αλεκτρυον-οπτο-κεφαλλιο-κιγκλο-πελειο-λαγῳο-σιραιο-βαφη-τραγανο-πτερύγων < λοπάς + τέμαχος + σέλαχος + γαλεός + κρανίον + λείψανον + δριμύς + ὑπότριμμα + σίλφιον + κάραβος + μέλι + κατακεχυμένος + κίχλ(η) + ἐπί + κόσσυφος + φάττα + περιστερός + ἀλεκτρυών + ὀπτός + κεφάλιον + κίγκλος + πέλεια + λαγῷος + σίραιον + βαφή + τραγανός + πτέρυξ

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

λοπαδο-τεμαχο-σελαχο-γαλεο-κρανιο-λειψανο-δριμ-υποτριμματο-σιλφιο-καραβο-μελιτο-κατακεχυμενο-κιχλ-επικοσσυφο-φαττο-περιστερ-αλεκτρυον-οπτο-κεφαλλιο-κιγκλο-πελειο-λαγῳο-σιραιο-βαφη-τραγανο-πτερύγων (Λήμματα με τουλάχιστον 20 γράμματα)

 • (γαστρονομία) αριστοφανικό πιάτο από τα υλικά που φέρει το όνομά του
  ※  5ος/4ος πκε αιώνας Ἀριστοφάνης, Ἐκκλησιάζουσαι, στίχ. 1169 Μετάφραση (1970): Κώστας Βάρναλης, Αθήνα: Κέδρος @greek‑language.gr
  […] καὶ τάσδε νῦν λαγαρὰς ‹ἄγαν›
  ‹ταχὺ χορείας ὄρσον ὑπάγειν› τοῖν σκελίσκοιν τὸν ῥυθμόν.
  τάχα γὰρ ἔπεισι
  λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεο-
  κρανιολειψανοδριμυποτριμματο-
  σιλφιοτυρομελιτοκατακεχυμενο-
  κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα-
  λεκτρυονοπτοκεφαλιοκιγκλοπε-
  λειολαγῳοσιραιοβαφητραγα-
  νοπτερυγών.
  Κι οι κοπέλες, πὄχουν άδεια την κοιλιά,
  ας τινάξουν τις γαμπούλες ταιριαστά με το σκοπό μου.
  Και θα φάμε ετοιμασμένα
  πεταλιδογαλοσαλαχοχτάποδο-
  ξιδατοπιπερόμυαλομελότυρο-
  κοτσιφαγριοπερίστεροτσιχλοκοτόπουλα-
  λαγοστιφάδοτηγανοψαρόφετα-
  πετμεζοκολυμπάδες λαλαγγίτες.