Ένα διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων με τρεις πίνακες και τις στήλες τους. Στον θυγατρικό πίνακα Student (Σπουδαστής) η στήλη group_id είναι εξωτερικό κλειδί και περιέχει τους κωδικούς της στήλης id, που είναι το πρωτεύον κλειδί του γονικού πίνακα Group (Ομάδα). Κάθε σπουδαστής συσχετίζεται (ανήκει) σε κάποια ομάδα. Ομοίως ο Group (εξωτερικό κλειδί: depart_id) συσχετίζεται με το Department (πρωτεύον κλειδί: id).

  Ετυμολογία

επεξεργασία
εξωτερικό κλειδί < → δείτε τις λέξεις εξωτερικό και κλειδί, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική foreign key

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

εξωτερικό κλειδί

Συνώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

Υπερώνυμα

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία