Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

 
Ένα διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων με τρεις πίνακες και τις στήλες τους. Στον θυγατρικό πίνακα Student (Σπουδαστής) η στήλη group_id είναι εξωτερικό κλειδί και περιέχει τους κωδικούς της στήλης id, που είναι το πρωτεύον κλειδί του γονικού πίνακα Group (Ομάδα). Κάθε σπουδαστής συσχετίζεται (ανήκει) σε κάποια ομάδα. Ομοίως ο Group (εξωτερικό κλειδί: depart_id) συσχετίζεται με το Department (πρωτεύον κλειδί: id).

  Ετυμολογία Επεξεργασία

εξωτερικό κλειδί < → δείτε τις λέξεις εξωτερικό και κλειδί, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική foreign key

  Πολυλεκτικός όρος Επεξεργασία

εξωτερικό κλειδί

Συνώνυμα Επεξεργασία

Συγγενικές λέξεις Επεξεργασία

Υπερώνυμα Επεξεργασία

  Μεταφράσεις Επεξεργασία

  Αναφορές Επεξεργασία

  Πηγές Επεξεργασία