ενεστώτας write
γ΄ ενικό ενεστώτα writes
αόριστος wrote
παθητική μετοχή written
ενεργητική μετοχή writing
αγγλικά ανώμαλα ρήματα

write (en)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) γράφω
  I will write to him.
  Θα του γράψω.
  Half is written numerically as 1/2 or 0.5.
  Το μισό αριθμητικά γράφεται ως 1/2 ή 0,5.
 2. γράφω καθ' υπαγόρευση, σημειώνω
  He wrote all I said.
  Έγραψα ό,τι είπα.
   συνώνυμα:  jot down, mark down, note, transcribe και write down

Αντώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία