Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

written (en) (χωρίς παραθετικά)

  • γραπτός
    the written word and the spoken word - ο γραπτός λόγος και ο προφορικός λόγος
    Her spoken English is better than her written.
    Τα προφορικά της στα αγγλικά είναι καλύτερα από τα γραπτά της.

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

written (en)

  Πηγές επεξεργασία