Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
divide divides

divide (en)

 1. ορόσημο
 2. υδροκρίτης
ενεστώτας divide
γ΄ ενικό ενεστώτα divides
αόριστος divided
παθητική μετοχή divided
ενεργητική μετοχή dividing

divide (en)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) διαιρώ, χωρίζω σε μέρη
  His property was divided in 4 parts.
  Η περιουσία του διαιρέθηκε σε 4 μέρη.
  We divided the cake into pieces.
  Χωρίσαμε το κέικ σε κομμάτια.
  The wardrobe is divided into three parts.
  Η ντουλάπα είναι χωρισμένη σε τρία τμήματα.
   συνώνυμα:  divvy up, partition και split up
 2. (μεταβατικό) μοιράζω, διαχωρίζω κάτι σε μέρη και δίνω ένα μερίδιο σε καθένα από έναν αριθμό διαφορετικών ανθρώπων, κτλ.
  The two of them divided the profits in half.
  Μοιράσανε οι δυο τους τα κέρδη από μισά.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη distribute
 3. (μεταβατικό) διχάζω, διαιρώ, κάνω τους ανθρώπους να διαφωνούν
  The war divided the NATO countries.
  Ο πόλεμος δίχασε τις χώρες του NATO.
  The civil war divided the Greeks.
  Ο εμφύλιος πόλεμος διαίρεσε τους Έλληνες.
  divide and conquer - διαίρει και βασίλευε
 4. (αμετάβατο) διχάζω, διαιρώ, για δύο ή περισσότερα άτομα που διαφωνούν
  Opinions are divided on this issue.
  Οι γνώμες διχάζονται σε αυτό το θέμα.
  The experts appear divided as to the causes of the air tragedy.
  Οι εμπειρογνώμονες εμφανίζονται 'διαιρεμένοι ως προς τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας.