Πρότυπο:el-κλίση-'βραδύνους'

↓ πτώσεις       ενικός      
→ γένη αρσενικό & θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο/η βραδύνους το βραδύνουν
      γενική του/της βραδύνου του βραδύνου
    αιτιατική τον/τη βραδύνου το βραδύνουν
     κλητική βραδύνους* βραδύνουν*
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
→ γένη αρσενικό & θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι βραδύνοες τα βραδύνοα
      γενική των βραδυνόων των βραδυνόων
    αιτιατική τους/τις βραδύνοες τα βραδύνοα
     κλητική βραδύνοες βραδύνοα
* Η κλητική πτώση, σπάνια.
Λόγια κλίση κατά την αρχαία κατάληξη -ους, συνηρημένου τύπου του -οος.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «βραδύνους» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Επίθετα λόγια, σύνθετα με τα αρχαίο -ους < οος όπως -νους, συνηρημένου τύπου του -νοος από τα αρχαία ελληνικά. Γράφουμε

{{el-κλίση-'βραδύνους'}}


Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'βραδύνους' (νέα ελληνικά)


Παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/multi

Καλείται το Module:el-adj-decl.