Ετυμολογία

επεξεργασία
no matter < → δείτε τις λέξεις no και matter

  Έκφραση

επεξεργασία

no matter (en)

 1. (no matter what) ανεξάρτητα από ό,τι, οποιαδήποτε κι αν, οπωσδήποτε, για μετρήσιμα ή μη μετρήσιμα ουσιαστικά
  No matter what he says…
  Ανεξάρτητα απ' ό,τι λέει…
  No matter what books you may read…
  Οποιαδήποτε βιβλία κι αν διαβάσεις…
  I will come no matter what.
  Θα έρθω οπωσδήποτε.
  No matter what happens we will be there.
  Οπωσδήποτε θα είμαστε εκεί.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη whatever
 2. (no matter which) οποιαδήποτε κι αν, για μετρήσιμα ουσιαστικά
  No matter which you choose…
  Οποιαδήποτε κι αν διαλέξεις…
  No matter which books you may read…
  Οποιαδήποτε βιβλία κι αν διαβάσεις…
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη whichever
 3. (no matter when) οποτεδήποτε κι αν
  No matter when you come…
  Οποτεδήποτε κι αν έρθεις…
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη whenever
 4. (no matter where) οπουδήποτε κι αν
  No matter where you hide, I will find you.
  Οπουδήποτε κι αν κρυφτείς, θα σε βρω.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη wherever
 5. (no matter who) οποιοσδήποτε, όποιος κι αν είναι
  No matter who is late…
  Οποιοσδήποτε αργήσει…
  He won’t accept anyone, no matter who (they are).
  Δε θα δεχτεί κανέναν όποιος κι αν είναι.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη whoever
 6. (no matter whose) οποιουδήποτε κι αν
  No matter whose wallet it is…
  Οποιουδήποτε κι αν είναι το πορτοφόλι…
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη whosever
 7. (no matter whom) οποιονδήποτε κι αν
  No matter whom you may meet…
  Οποιονδήποτε κι αν συναντήσεις…
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη whomever
 8. (no matter how (much/many)) όσος/όσο κι αν/και να, οσοσδήποτε, όπως κι αν/και να
  No matter how well he speaks English… - Όσο καλά κι αν μιλάει αγγλικά…
  No matter how many books you may read… - Όσα βιβλία και να διαβάσεις…
  No matter how much we don’t want it to be, it is the reality.
  Όσο και να μην το θέλουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
  No matter what you are told and no matter how many times, you are going to do whatever you want.
  Οποιοσδήποτε και να σας το πει και οσεσδήποτε φορές, εσείς θα κάνετε οτιδήποτε θέλετε.
  No matter what you are told and no matter how much, you are going to do whatever you want.
  Οποιοσδήποτε και να σας το πει και οσεσδήποτε φορές, εσείς θα κάνετε οτιδήποτε θέλετε.
  No matter how things are, they will support us.
  Όπως και αν έχουν τα πράγματα, θα μας υποστηρίξουν.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη however

Συνώνυμα

επεξεργασία
 • Stavropoulos, D N (2008). Stavropoulos, G N. ed. Oxford Greek-English Learner's Dictionary (Revised έκδοση). Oxford: Oxford University Press. σελ. 64, 628, 635. ISBN 9780194325684. , λήμμα: ανεξάρτητος, οποιοσδήποτε, οποτεδήποτε, οπουδήποτε, όσος