παραθετικά
θετικός pure
συγκριτικός purer / more pure
υπερθετικός purest / most pure

  Επίθετο

επεξεργασία

pure (en)

 1. (συνήθως πριν από το ουσιαστικό) καθαρός, που δεν ανακατεύεται με τίποτα άλλο· χωρίς τίποτα να προστεθεί
  pure gold - καθαρός χρυσός
 2. καθαρός, που δεν περιέχει επιζήμιες ουσίες
  pure air - καθαρός αέρας
  pure water - καθαρό νερό
   συνώνυμα: clean
 3. (μόνο πριν από το ουσιαστικό) καθαρός και τέλειος
  a pure waste of time - καθαρή σπατάλη χρόνου
  out of pure malice - από καθαρή κακία
  This is the pure truth.
  Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια.
  What he did is pure stupidity/craziness/fraud.
  Αυτό που έκανε είναι καθαρή βλακεία/τρέλα/απάτη.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη total
 4. καθαρός, πολυ σαφές χωρίς καμία ατέλεια
  She has a pure voice.
  Έχει καθαρή φωνή.
   συνώνυμα: clear
 5. καθαρός, αγνός, άμεμπτος ως προς την ηθική
  pure thoughts - καθαρές/αγνές σκέψεις
  pure intentions - αγνές προθέσεις
  pure love/friendship - αγνή αγάπη/φιλία
  pure excitement - αγνός ενθουσιασμός
  pure in the body and mind - καθαρός στο σώμα και στο πνεύμα
  Blessed are the pure at heart.
  Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία.
   αντώνυμα: impure
 6. (μόνο πριν από το ουσιαστικό) καθαρός, που δεν αποσκοπεί σε πρακτικές εφαρμογές
  It’s pure research/theory.
  Είναι καθαρή έρευνα/θεωρία.
  pure mathematics - καθαρά μαθηματικά

Εκφράσεις

επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία  Ετυμολογία

επεξεργασία
pure < puro

  Επίρρημα

επεξεργασία

pure (it)

Συνώνυμα

επεξεργασία