Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
benefit benefits

benefit (en)

 1. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) το όφελος, η ωφέλεια, ένα πλεονέκτημα που κάτι μου δίνει
  the benefits of our joining the EEC - τα οφέλη της ένταξής μας στην ΕΟΚ
  for the benefit of those who don’t know English - προς όφελος εκείνων που δεν ξέρουν αγγλικά
  The book was not of much benefit to me.
  Δεν είχα μεγάλη ωφέλεια από αυτό το βιβλίο.
  the material/the fringe benefits of a position - τα υλικά/τα παρεπόμενα πλεονεκτήματα μιας θέσης
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη advantage
 2. (μετρήσιμο) μια ευεργετική εκδήλωση όπως μια παράσταση, ένα δείπνο κ.λπ., που διοργανώνεται με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για ένα συγκεκριμένο άτομο ή φιλανθρωπικό σκοπό
  a benefit performance/concert - ευεργετική παράσταση/συναυλία
ενεστώτας benefit
γ΄ ενικό ενεστώτα benefits
αόριστος benefited, benefitted
παθητική μετοχή benefited, benefitted
ενεργητική μετοχή benefiting, benefitting

benefit (en)

 1. (μεταβατικό) ωφελώ, είμαι χρήσιμος σε κάποιον ή βελτιώνω τη ζωή του με κάποιο τρόπο
  The sea breeze will benefit you.
  Ο θαλασσινός αέρας θα σε ωφελήσει.
 2. (αμετάβατο) ωφελώ, είμαι σε καλύτερη θέση λόγω κάτι
  You will benefit from a vacation.
  Θα σε ωφελήσουν οι διακοπές.
  If you can benefit from your mistakes…
  Αν μπορείς να ωφεληθείς από τα λάθη σου…
  I didn’t benefit at all from my studies.
  Δεν ωφελήθηκα καθόλου από τις σπουδές μου.