παραθετικά
θετικός typical
συγκριτικός more typical
υπερθετικός most typical

  Επίθετο

επεξεργασία

typical (en)

 1. χαρακτηριστικός, τυπικός, έχει τις συνήθεις ιδιότητες ή χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου τύπου προσώπου, πράγματος ή ομάδας
  That’s typical of your brother!
  Είναι χαρακτηριστικό του αδελφού σου!
  That’s a typical trait of my father.
  Αυτό είναι τυπικό γνώρισμα του πατέρα μου.
  Coughing is a typical symptom.
  Ο βήχας είναι ένα τυπικό σύμπτωμα.
  The typical Greek family has four members.
  Η τυπική ελληνική οικογένεια είναι τετραμελής.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη characteristic
 2. (συνήθως πριν από το ουσιαστικό) τυπικός, συμβαίνει με τον συνηθισμένο τρόπο, δείχνει πώς είναι συνήθως κάτι
  a typical greeting - ένας τυπικός χαιρετισμός
  typical designs - τυπικά σχέδια
  The Sunday walk is a typical form of recreation.
  Ο κυριακάτικος περίπατος είναι μια τυπική μορφή ψυχαγωγίας.
  He cooks all the same old, typical foods.
  Μαγειρεύει όλο τα ίδια και τα ίδια, τα τυπικά φαγητά.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη normal
 3. (λογική, μαθηματικά) τυπικός
   συνώνυμα: formal

Αντώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία