Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
cost costs

cost (en)

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας cost
γ΄ ενικό ενεστώτα costs
αόριστος cost, costed
παθητική μετοχή cost, costed
ενεργητική μετοχή costing
αγγλικά ανώμαλα ρήματα

cost (en)

  Πηγές επεξεργασία