Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
bet bets

bet (en)

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας bet
γ΄ ενικό ενεστώτα bets
αόριστος betted, bet
παθητική μετοχή betted, bet
ενεργητική μετοχή betting

bet (en)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) στοιχηματίζω, ρισκάρω χρήματα σε έναν αγώνα ή ένα γεγονός προσπαθώντας να προβλέψω το αποτέλεσμα
  I bet you 5 dollars that…
  Σε στοιχηματίζω 5 δολάρια ότι…
  I bet 10 euros that you don’t know it.
  Στοιχηματίζω 10 ευρώ ότι δεν το ξέρεις.
 2. (μεταβατικό, ανεπίσημο) είμαι σίγουρος (σίγουρα)· χρησιμοποιείται προκειμένου να δηλωθεί βεβαιότητα ότι κάτι είναι αλήθεια ή ότι θα συμβεί
  I bet he will be late.
  Είμαι σίγουρος πως θα αργήσει.
  I bet he will forget about it completely.
  Είμαι σίγουρος ότι θα το ξεχάσει εντελώς.

  Πηγές επεξεργασίαΤοκ πίσιν (tpi) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

bet (tpi)