Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
question questions

question (en)

 1. η ερώτηση, το ερώτημα, η απορία
  I am asking someone a question.
  Κάνω μια ερώτηση σε κάποιον.
  a trick/leading question - παραπειστική ερώτηση
  The question remained unanswered.
  H ερώτηση/Το ερώτημα έμεινε χωρίς απάντηση.
  a written/oral question - γραπτό/προφορικό ερώτημα
  To find answers to his questions, he kept reading.
  Για να λύσει τις απορίες του όλο διάβαζε.
  I have some questions.
  Έχω μερικές απορίες.
 2. η υπόθεση, το θέμα, το ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί ή να αντιμετωπιστεί
  The question is that…
  Η υπόθεση είναι ότι…
  That's a difficult question!
  Δύσκολη υπόθεση!
  It’s a question of 20 euros.
  Είναι θέμα 20 ευρώ.
  In the end it’s a question of what you want to do.
  Τελικά είναι θέμα του τι θέλεις.
  It’s a question of time and money.
  Είναι θέμα/ζήτημα χρόνου και χρημάτων.
  That is the whole question!
  Αυτό είναι ακριβώς το θέμα!
  That is another question altogether.
  Αυτό είναι εντελώς άλλο θέμα.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη matter

Εκφράσεις

επεξεργασία
ενεστώτας question
γ΄ ενικό ενεστώτα questions
αόριστος questioned
παθητική μετοχή questioned
ενεργητική μετοχή questioning

question (en)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

question (fr)

Συγγενικά

επεξεργασία

questionner, questionnement, questionnaire