Δείτε επίσης: illude, elude
ενεστώτας allude
γ΄ ενικό ενεστώτα alludes
αόριστος alluded
παθητική μετοχή alluded
ενεργητική μετοχή alluding

allude (en)

Συνώνυμα

επεξεργασία