Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
throng throngs

throng (en)

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας throng
γ΄ ενικό ενεστώτα throngs
αόριστος thronged
παθητική μετοχή thronged
ενεργητική μετοχή thronging

throng (en)

  Πηγές επεξεργασία