Αγγλικά (en) επεξεργασία

 
Πληροφορική: δομή δένδρου όπου ο κόμβος (A) είναι η ρίζα (root)

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
root roots

root (en)

 1. η ρίζα (ενός φυτού)
 2. (γλωσσολογία) η ρίζα μιας λέξης
 3. (μαθηματικά) η ρίζα ενός αριθμού
  square root: τετραγωνική ρίζα, cubic root: κυβική ρίζα,   root: ν-οστή ρίζα
 4. (πληροφορική) η αφετηρία, η ρίζα, ο αρχικός γονικός-κόμβος σε δομή δεδομένων δένδρου (tree)
  In a tree structure every node has exactly one parent, except the root (which has no parent)
  «Σε μια δομή δέντρου κάθε κόμβος έχει ακριβώς έναν γονέα, εκτός από τη ρίζα/αφετηρία (που δεν έχει γονέα).»
  ※  These data structures are called “trees” because the data structure resembles a tree. It starts with a root node and branch off with its descendants, and finally, there are leaves. [1]
  «Αυτές οι δομές δεδομένων ονομάζονται «δέντρα» επειδή η δομή δεδομένων μοιάζει με δέντρο. Ξεκινά με έναν ριζικό κόμβο και διακλαδίζεται με τους απογόνους του, και τέλος, υπάρχουν φύλλα.»

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας root
γ΄ ενικό ενεστώτα roots
αόριστος rooted
παθητική μετοχή rooted
ενεργητική μετοχή rooting

root (en)

 1. ριζώνω
 2. (πληροφορική) η απόκτηση δικαιωμάτων διαχειριστή στο λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστικού συστήματος

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία