Πρότυπο για την κλίση επιθέτων με κατάληξη y

{{pl-κλ-stary|star|starzy}}

Η πρώτη παράμετρος είναι το θέμα και η δεύτερη ο ενικός του πληθυντικού της αρρενοπροσωπικής μορφής