Πρόθεση

επεξεργασία

until (en)

 • ως, έως, για, μέχρι τη χρονική στιγμή ή το γεγονός που αναφέρεται
  until now/then - ως τώρα/τότε
  The stores operate from eight a.m. until four p.m.
  Τα καταστήματα λειτουργούν από τις οχτώ π.μ. ως τις τέσσερις μ.μ.
  from morning until night - από το πρωί μέχρι/έως το βράδυ
  Goodbye 'til tomorrow.
  Ορεβουάρ για αύριο.
   συνώνυμα: through

  Σύνδεσμος

επεξεργασία

until (en)

 • μέχρι που, μέχρι (που) να, ώσπου να, όσο να, όσο που να, παρά μόνο αφού, έως ότου, ως, μέχρι τη χρονική στιγμή ή το γεγονός που αναφέρεται
  They waited in silence, until the bell rang.
  Περίμεναν βουβοί, μέχρι που χτύπησε το κουδούνι.
  Nobody leaves until I get back.
  Μη φύγει κανείς, μέχρι (που) να γυρίσω.
  They waited three hours until the next bus came.
  Περίμεναν τρεις ώρες, μέχρι να έλθει το επόμενο λεωφορείο.
  It will be five years until we meet again.
  Θα περάσουν πέντε χρόνια ώσπου να ξανασυναντηθούμε.
  Let’s wait until the rain stops.
  Ας περιμένουμε όσο να σταματήσει η βροχή.
  I will wait until you finish.
  Θα περιμένω όσο να τελειώσεις.
  We waited until the next train came.
  Περίμεναν όσο που να έρθει το επόμενο τρένο.
  I did not give it to him until after he promised to…
  Του το έδωσα παρά μόνο αφού υποσχέθηκε να…
  I didn’t hear about it until after he had left.
  Δεν το 'μαθα παρά μόνον αφού είχε φύγει.
  I will continue believing it until I get proof to the contrary.
  Θα συνεχίσω να το πιστεύω έως ότου έχω αποδείξεις περί του αντίθετου.
  Until you told me, I had not heard anything about what had happened.
  Ως τη στιγμή που μου μίλησες δεν είναι μάθει τίποτα για το τι είχε συμβεί.
   συνώνυμα: before

Συνώνυμα

επεξεργασία