Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

βέβαιη θηλυκό

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία