Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

βέβαιοι αρσενικό

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία