Το πρότυπο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα {{-}} και {{)}} για τη δημιουργία χωριστών στηλών (για διαφορετικό θέμα) μέσα σε πίνακα.

Παράδειγμα: λήμμα πείθω, νύχτα

Αν οι λέξεις είναι σε συνεχή αλφαβητική ροή, όπως στο λήμμα κρότος, τότε χρησιμοποιούμε τα πρότυπα {{((}} και {{))}} όπου οι στήλες δεν είναι διαχωρισμένες.

Ονομαστική παράμετρος

  • |width=   για αλλαγή του συνολικού πλάτους του πίνακα
    default είναι ρυθμισμένο χωρίς προσδιορισμό, σε αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με το περιεχόμενο

Προβλήματα

  • Στο πρότυπο {{(}} και {{-}} χρειάζεται επιπλέον padding-right.