Το πρότυπο κλείνει αυτόματο πίνακα και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα {{(}} και {{-}} για τη δημιουργία στηλών.

Παράδειγμα, στη σελίδα του προτύπου {{-}}


Δείτε επίσης τα {{((}} και {{))}}.